Miljøtips: Arbeidsmiljø

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
21 treff

Arbeidsmiljø

Nye maskiner
Ved innkjøp av nye maskiner, prioriter maskiner som ikke avgir luftforurensning, som bruker lite kjemikalier og som har så lavt støynivå som mulig.


Vaksinasjonsprogram for alle ansatte
Tilby alle arbeidstakere et vaksinasjonsprogram som inkluderer alle relevante vaksiner for det arbeidet som utføres i virksomheten.


Rengjøring på vanskelige steder
Sørg for jevnlig støvsuging og vask også på vanskelig tilgjengelige steder i lokalet.


Trygg truckkjøring
Ha fokus på trygg og riktig truckkjøring for å unngå skader og ulykker.


Studentoppgaver
Inngå samarbeid med et universitet eller høyskole og tilby studenter å skrive masteroppgave eller bacheloroppgave om et tema virksomheten arbeider med.


Fagbrev
Gi ansatte som ønsker det muligheten til å ta fagbrev innenfor aktuelt arbeidsområde, for eksempel gjennom ordningen «Fagbrev på jobb».


Registrere nestenulykker
Innfør et system der alle nestenulykker rapporteres og følges opp. Bruk denne informasjonen til å iverksette tiltak som reduserer sjansen for reelle ulykker og skader.


Årlig sertifisering av utstyr
Sørg for at maskiner og arbeidsutstyr sertifiseres årlig av eksterne.


Etterutdanning av lærere
Tilrettelegg for etterutdanning innen relevante fagfelt for de ansatte som ønsker det.


Treningsrom
Ha et treningsrom på skolen til disposisjon for elever og ansatte.


Håndtering av vold og trusler
Gi medarbeiderne jevnlig opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.


Tilrettelegging av turnus
Tilrettelegg turnusen så langt det lar seg gjøre for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb.


Tilbud om behandling
Gi ansatte tilgang på behandling hos fysioterapaut og/eller ernæringsfysiolog ved behov.


Influensavaksine
Tilby gratis influensavaksine hvert år til alle ansatte.


Rotasjon på arbeidsoppgaver
Sørg for at de ansatte kan rotere på arbeidsoppgavene for å unngå belastningsskader og øke trivselen.


Reduser antall kjemikalier
Registrer alle kjemikalier brukt i produksjonen i ett felles system (digitalt stoffkartotek), og undersøk om virksomheten benytter unødvendig mange kjemikalier.


Ryddig lager
Sørg for å ha et systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy der alt er samlet på samme sted.


Feiring av miljøresultater
Husk å feire små og store seiere i miljøarbeidet, for eksempel når virksomheten har nådd et av sine miljømål.


Arbeidsmiljøundersøkelser
Send ut generelle arbeidsmiljøundersøkelser og nyansatt- og sluttundersøkelser, og gjennomfør kartlegging og igangsetting av tiltak basert på resultatene av disse.


Oppfølging av arbeidstakere
Fokuser på langsiktig skadeforebyggende arbeid og sikre tett oppfølging og arbeidstilpasning for f.eks. sykemeldte og gravide arbeidstakere.


Bedriftsterapi
Inngå avtale med bedriftsterapaut eller andre behandlere som de ansatte kan bestille time hos for å forhindre belastningsskader.