25. april 2023

Tiltak for virksomheter som selger klær, sko eller interiørtekstiler

Tiltak

  • Virksomheten bør sette et mål om null overskuddslager.

Bakgrunn

EU-kommisjonen lanserte en strategi for bærekraftige og sirkulære tekstiler i mars 2022 som del av pakken om sirkulærøkonomi. Pakken skal bidra til at EU blir karbonnøytrale innen 2050. Tekstilstrategien setter retning og rammer for hvordan fremtidens produksjon og forbruk av tekstiler skal være i EU og EØS, inkludert Norge.

Et av hovedtiltakene i tekstilstrategien er å forhindre at usolgte/returnerte tekstiler kastes og destrueres. EU-kommisjonen foreslår en plikt for store selskaper om å offentliggjøre antall tekstiler de kaster og hvordan tekstilene håndteres som avfall. Kommisjonen vurderer å forby destruering av usolgte og returnerte tekstiler. De oppmuntrer også til å tilpasse produksjonen til etterspørselen.

Kilde: https://environment.ec.europa.eu/publications/textiles-strategy_en

Tiltak

  • Innfør bruktsalg av egne merker i butikken. Kunder kan pante varer de ikke bruker lenger, som deretter kan selges videre på bruktmarked i butikken til reduserte priser.

Bakgrunn

Produksjon av tekstiler krever store mengder energi, vann, kjemikalier og arealer, og i EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet. I tillegg blir klær ofte produsert under svært kritikkverdige arbeidsforhold. Det viktigste man kan gjøre for å redusere miljøfotavtrykket fra tekstilproduksjon er å kjøpe mindre tekstil, kjøpe produkter av god kvalitet med lang holdbarhet, kjøpe brukte varer, og å ta vare på det man har.

Takk til Repairable for tipset!

Tiltak

  • Virksomheten bør ha et system for sporbarhet i leverandørkjeden og være kjent med produksjonsmetodene og arbeidsforhold.
  • Virksomheten burde se til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. 6-trinns metoden for aktsomhetsvurdering/aktsomhetsvurderingsprosessen og støttetiltak gir en innføring i arbeid med bærekraft i leverandørkjeden. Hele veien fra forankring av ansvarlighet til gjenoppretting og erstatning av skader.

 

Tiltak

  • Tilby vedlikeholdsinformasjon om plagget/skoene i kjøpsøyeblikket.
  • Sørg for god opplæring av medarbeiderne så de kan gi riktig informasjon, og sørg for at de har tid til å gi kundene denne informasjonen muntlig.

Bakgrunn

Noen klær og sko krever en spesiell type vask eller bør vedlikeholdes på en spesiell måte for at produktet skal vare lenger. Selger bør gi denne informasjonen muntlig ved salg av slike plagg. Dette vil tvinge forbrukerne til å lære mer om vedlikehold, det vil gi butikken en sterkere faglig posisjon og det vil redusere sjansen for at produkter blir ødelagt og kastet. Lappen inne i plagget er redusert til svært lite informasjon, som forbrukerne sjelden leser.

Produksjon av tekstiler krever store mengder energi, vann, kjemikalier og arealer, og i EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet. I tillegg blir klær ofte produsert under svært kritikkverdige arbeidsforhold. Det viktigste man kan gjøre for å redusere miljøfotavtrykket fra tekstilproduksjon er å kjøpe mindre tekstil, kjøpe produkter av god kvalitet med lang holdbarhet, og å ta vare på det man har.

Takk til Repairable for tipset!  

 

Tiltak

  • Informer kunder om at de kan komme tilbake om de trenger vedlikehold, stell eller reparasjoner av klær.
  • Tilby tilpasning av klær til kunden slik at de passer bedre.

Bakgrunn

Passer klærne godt bruker vi de lengre og tar bedre vare på dem. Det legger opp til at plagget tillegges mer verdi enn bare prisen. Butikken kan om de vil tilby rabatter på reparasjon og tilpasning av produkter kjøpt i butikken eller fastpris slik det er lettere tilgjengelig for forbruker.

Produksjon av tekstiler krever store mengder energi, vann, kjemikalier og arealer, og i EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet. I tillegg blir klær ofte produsert under svært kritikkverdige arbeidsforhold. Det viktigste man kan gjøre for å redusere miljøfotavtrykket fra tekstilproduksjon er å kjøpe mindre tekstil, kjøpe produkter av god kvalitet med lang holdbarhet, og å ta vare på det man har.

Takk til Repairable for tipset!