Om Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 


Vår historie

Stiftelsen ble etablert i 2003, og har sitt utspring som prosjekt i Kristiansand kommune. Det første Miljøfyrtårn-diplomet ble delt ut i 1997 til Hansen&Justnæs i Kristiansand.

Utspring i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn, var initiert og støttet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Prosjektet var en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og Oslo-konferansen om bærekraftig produksjon og forbruk i 1995.

Miljøfyrtårn fikk sin spede begynnelse i 1996, da Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private bedrifter i ulike bransjer. I Kristiansand var og er Miljøfyrtårn en felles satsing fra miljøvernseksjonen og næringsseksjonen, der kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

Miljøfyrtårn sprer seg over hele landet

I 1997 startet Kristiansand kommune å markedsføre Miljøfyrtårn på landsbasis, og spredte etterhvert prosjektet til en rekke kommuner over hele landet.

I 1999 gav SFT 332.000 kroner i driftstilskudd til Miljøfyrtårn. Dette muliggjorde en videre nasjonal satsing. 

Våren 1999 utarbeidet en arbeidsgruppe sammensatt av SFT, GRIP, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kristiansand kommune et forslag til hvordan Miljøfyrtårn kunne utvikles til et nasjonalt program. I september 1999 ga Miljøverndepartementet sin støtte til programmet, og Miljøfyrtårn ble lagt inn i forslag til statsbudsjett. Statsbudsjettet for år 2000 ble vedtatt med Miljøfyrtårn «ombord».

Etableres som et nasjonalt program

Miljøfyrtårn-programmet ble etablert som et nasjonalt program med støtte fra Miljøverndepartementet, i første omgang som et 3-årig prosjekt. 23. februar 2000 ble det opprettet en nasjonal styringsgruppe bestående av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Virke, KS – kommunesektorens organisasjon, SMB Norge, GRIP og Kristiansand kommune. Siden trådte Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Bedriftsforbundet inn i styringsgruppen. Den nasjonale styringsgruppen ledet den faglige og strategiske utviklingen av programmet, mens Miljøfyrtårn administrativt og juridisk var en del av Kristiansand kommune. Direktør i GRIP, Eva Britt Isager, var leder i den nasjonale styringsgruppen.

24. mai 2000 ble Miljøfyrtårn-programmet offisielt åpnet i Bodø av statssekretær i Miljøverndepartementet Stein Lier-Hansen.

Miljøfyrtårn høster anerkjennelse

Miljøfyrtårn-programmet har høstet stor anerkjennelse. I 2001 ble Miljøfyrtårn tildelt Hederspris på Synergi 21-konferansen i Stavanger. I 2000 vant Miljøfyrtårn hedersprisen som årets markedsfører i Vest-Agder, samt en internasjonal pris som ”Best social innovation” fra det britiske Institute for Social Invention i London.

Samarbeid med akkrediterte sertifiseringsselskap

I 2001 og 2002 ble det tatt initiativ til, og etablert formelt samarbeid med blant annet Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Det Norske Veritas (DNV). I 2002/2003 ble det etablert samarbeid med de øvrige akkrediterte sertifiseringsselskapene gjennom Forum for Miljøsertifisering og Miljømerking (FMM). Gjennom FMM samarbeider Miljøfyrtårn-programmet i tillegg med Stiftelsen Miljømerking i Norge (Svanemerket) og Debio (Ø-merke for økologisk mat). I 2002 ble det inngått en samarbeidsavtale med Grønn Hverdag, og i 2003 en samarbeidsavtale med Materialretur AS.

Miljøfyrtårn blir en nasjonal miljøsertifiseringsordning

Miljøfyrtårn-programmet ble høsten 2002 evaluert av Miljøverndepartementet. Resultatet ble videreføring av programmet ved hjelp av tilskudd over statsbudsjettet. Fra 1. januar 2003 var ikke Miljøfyrtårn lenger et prosjekt, men en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn blir anerkjent av EU

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001. 

Sertifiseringer


Miljøfyrtårn-sertifisering

Les: Slik jobber Miljøfyrtårn med sin egen klima- og miljøpåvirkning.

Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en nasjonal sertifiseringsordning og Miljøfyrtårn ble i november 2021 sertifisert innen Likestilt arbeidsliv.

Et mangfoldig og likestilt arbeidsliv er en viktig samfunnsoppgave, og Miljøfyrtårn skal aktivt bidra til dette gjennom rekruttering og inkludering. Vi mener organisasjonen vår står sterkere og er rigget bedre for å nå våre overordnede mål når vi legger til rette for mangfold og likestilling blant de ansatte. Arbeidet med likestilling, mangfold og inkludering skal være godt kjent blant ansatte i Miljøfyrtårn.

Vi har et eget likestillingsutvalg bestående av representanter fra ansatte, i tillegg til ledelsen. HR- og administrasjonsansvarlig har ansvaret for det konkrete likestillings- og mangfoldsarbeidet i Miljøfyrtårn. Det innebærer å koordinere oppgaver relatert til temaet og legge til rette for at vi når våre målsetninger. Ledelsen og alle ansatte skal aktivt bidra til å skape et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsmiljø


Miljøfyrtårn og åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeids-forhold, og sikre åpenhet om hvordan virksomheten jobber med dette. Les om hvordan Miljøfyrtårn møter åpenhetsloven her.