Velkommen som miljøfyrtårnansvarlig!

Det å være miljøfyrtårnansvarlig er både lærerikt, spennende og meningsfylt! I denne rollen har du en unik mulighet til å drive frem miljøarbeidet og øke omstillingstakten i din virksomhet. En aktiv og systematisk innsats fra deg og dine kollegaer, vil bidra til at virksomheten blir mer bærekraftig og godt rustet for den grønne fremtiden.Spørsmål og svar


Har du spørsmål om Miljøfyrtårn, om rollen som miljøfyrtårnansvarlig, eller trenger litt inspirasjon i miljøarbeidet?
Her finner du informasjon og tips som kan hjelpe deg på vei.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Ved å være et Miljøfyrtårn bidrar dere aktivt til en bærekraftig fremtid, og til den nødvendige grønne omstillingen. Dere får konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre deres miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.  Det gjøres ved å iverksette tiltak ut ifra et sett med definerte kriterier, tilpasset virksomhetens drift og bransje.

Hvilke oppgaver har miljøfyrtårnansvarlig?

Den viktigste oppgaven du har som miljøfyrtårnansvarlig, er å drive frem miljøarbeidet i virksomheten, og å sikre at dere jobber kontinuerlig med forbedring.

Selv om det kun er én som er utnevnt som miljøfyrtårnansvarlig i virksomheten, er det nyttig og effektivt om flere i virksomheten bistår i arbeidet. Vi anbefaler at dere har en egen miljøgruppe, med ansatte fra ulike avdelinger og med engasjement for miljø. Dersom dere er få ansatte er det ikke nødvendig med en egen gruppe, men det er viktig å sette av tid i kalenderen til å jobbe med miljøfyrtårnarbeidet. 

Ledelsen skal også holdes løpende orientert om miljøgruppas arbeid, og helst delta aktivt.  

Dette er noen av oppgavene du har ansvar for:

 • Lede miljøarbeidet internt på arbeidsplassen
 • Samle miljøgruppa, intern opplæring, vurdere behovet for endringer og innhente ideer til nye miljøtiltak
 • Rapportere inn virksomhetens klima- og miljødata (for foregående år) i styringsverktøyet.  
 • Dele resultatene fra innrapportering både internt, på nettsiden eller i andre aktuelle kanaler
 • Forberede og følge opp resertifisering hvert tredje år
 • Bidra til å holde virksomhetens HMS-system oppdatert
 • Synliggjøre at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert
 • Informere ansatte om nyheter fra Miljøfyrtårn
Hvilke oppgaver har miljøfyrtårnansvarlig på hovedkontor?

Her har vi samlet  noen viktige oppgaver til overordnet miljøfyrtårnansvarlig (gjelder kun virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen): 

 • Være kontaktpunkt på miljø for underenhetene, og for hele organisasjonen mot Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kontaktperson finner du under KAM i Miljøfyrtårnportalen. 
 • Være en ressurs for ledelsen og sørge for at de holdes informert om miljøarbeidet og årlige miljøprestasjoner, og at resultater og statistikk fra årlig innrapportering blir gjennomgått, både for underenhetene og på overordnet nivå.  
 • Planlegge og gjennomføre miljøtiltak og intern opplæring, i henhold til årshjul.
 • Følge opp virksomhetens miljøpolicy, handlingsplaner og tiltak. 
 • Sørge for at miljøledelsessystemet fungerer og bidrar til kontinuerlig miljøforbedring i virksomheten.
 • Ha det overordnede ansvaret for å  nyttiggjøre innrapportert miljødata fra alle enheter og bruke dette strategisk til å legge føringer for videre miljøarbeid. 
 • Sjekke at dere kommuniserer miljøfyrtårnarbeidet på en god måte internt og eksternt.
 • Sjekke at interne styringsdokumenter samsvarer med miljøfyrtårntiltakene. 
 • Samhandle med bærekraftsansvarlig, eller andre personer som arbeider med miljø og klima i din virksomhet.

 Praktiske oppgaver: 

 • Sikre at alle enheter rapporterer inn sine klima- og miljødata i styringsverktøyet  
 • Planlegge årlig møte med hovedsertifisør. 
 • Følge opp at ansvarsfordelingen er benyttet på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Følge opp (re)sertifiseringer i hele organisasjonen .
 • Ha dialog med hovedsertifisør om valg av metode og/eller bruk av lokal sertifisør
 • Holde Miljøfyrtårnportalen oppdatert med blant annet kontaktinformasjon og gi tilganger til brukere i egen organisasjon.
 • Sørge for å overføre din kunnskap og kompetanse til neste miljøfyrtårnansvarlige.
Hva er Miljøfyrtårnportalen?

Miljøfyrtårnportalen er et digitalt system for miljøoppfølging, med informasjon om din virksomhet, status på sertifikat, og hvilke kriterier dere er sertifisert etter.

Her skal du rapportere inn klima- og miljødata i styringsverktøyet, og ved resertifisering skal oppfylte kriterier dokumenteres i miljøkartleggingen. En rekke veiledere, maler og sjekklister som er nyttige hjelpemidler i ditt miljøarbeid er også tilgjengelige, og sertifikatet kan lastes ned (som dokumentasjon) til bruk i offentlige anbud. 

For å få tilgang til Miljøfyrtårnportalen kan du be Miljøfyrtårn om hjelp. 

Logg inn i Miljøfyrtårnportalen her. 

Hva/når er årlig innrapportering?

Ved å fylle ut skjemaet for innrapportering med ulike miljødata, får du nyttig innsikt i dine miljøprestasjoner. Styringsverktøyet gir deg muligheten til å bruke resultatene og statistikken fra innrapporteringen til å få oversikt over virksomhetens positive og negative miljøeffekter.  

Rapporten fylles ut digitalt i Miljøfyrtårnportalen, slik at du får mest mulig ut av dine klima- og miljødata. Du kan bruke rapporten til å: 

 • Måle effekten av miljøarbeidet 
 • Se om utslippene reduseres
 • Dykke dypere ned i statistikken
 • Ta ut relevante miljødata
 • Sammenligne resultatene
 • Utforske forbedringsmuligheter
 • Dele resultatene

Skjemaet for innrapportering skal levers hvert år innen 1. april, og det kan derfor være lurt å starte arbeidet med denne helt i begynnelsen av året. På denne siden får du god hjelp og veiledning til hvordan du fyller ut og bruker rapporten smart. 

Hva/når er resertifisering?

For å sikre kontinuerlig forbedring må alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter resertifiseres hvert tredje år.  Alle virksomheter mottar en påminnelse via e-post om resertifisering i god tid før fristen går ut.  En resertifisering innebærer at dere skal gå gjennom kriteriene virksomheten er sertifisert etter, og sørge for at dere fortsatt oppfyller dem.  Her er det viktig at all informasjon og dokumentasjon er oppdatert i henhold til endringer dere har hatt internt, eller endringer i kriteriene fra Miljøfyrtårn.  Dette gjøres digitalt i miljøkartleggingen som du finner i Miljøfyrtårnportalen. 

Hva slags roller har konsulent og sertifisør?

Konsulent
Miljøfyrtårn har godkjent en rekke fagpersoner som er kvalifisert til å virke som prosessveiledere og rådgivere for virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Konsulentene tilbyr sine tjenester gjennom egne foretak, og er ikke organisatorisk knyttet til Stiftelsen Miljøfyrtårn. De har et selvstendig kundeforhold overfor virksomheten, og omfanget av bistand avtales direkte mellom konsulent og virksomhet. Les mer om rollen til konsulent.

Sertifisør
Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene og at de riktige bransjekriteriene er anvendt, samt at Miljøfyrtårns retningslinjer er oppfylt. Sertifisør godkjenner en virksomhet for en tre-årsperiode og utsteder dokumentasjon (formelt sertifikat) med gyldighetsperiode.

Certnor AS har fra 1. oktober 2022 overtatt sertifiseringsmyndigheten fra norske kommuner. Det betyr at kommunene ikke lengre har ansvar for å skaffe til veie godkjente sertifisører og at bestilling av sertifisørtjenester skjer direkte via Certnor AS. Les mer om Certnor AS her.

Hva koster det å være Miljøfyrtårn-sertifisert?

Disse kostnadene er knyttet til en Miljøfyrtårn-sertifisering:

 • Første år: Etableringsgebyr, regnes ut fra årsverk, betales bare en gang (år 1), bruk av konsulent og sertifisør.
 • Hvert år: Årlig serviceavgift
 • Hvert tredje år, ved resertifisering, kommer i tillegg kostnad til sertifisør.
Hvordan kan vi markere/synliggjøre sertifiseringen?
 • Marker at dere er i mål med sertifiseringen – for eksempel ved å samle ansatte (og ev. kunder og partnere) til festivitas eller en «kickoff». Dette bidrar til å skape stolthet og fellesskap.
 • Hold et allmøte med ansatte for å informere om at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert, hva det innebærer og hva som forventes av de ansatte. Dette bidrar til å skape engasjement og eierskap til miljøarbeidet.
 • Legg ut informasjon om miljøarbeidet på egen nettside (samt i firmapresentasjoner o.l.). Se profileringsstips her.
 • Del det glade budskapet om at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert i sosiale medier. Se forslag til tekst og digitale bannere her.
 • Vis frem at dere er et Miljøfyrtårn i egne lokaler og i kundearealer. Bestill profileringsartikler som plaketter, trykksaker og klistremerker fra nettbutikken vår.
 • Informer kunder, partner og leverandører (f.eks. via nyhetsbrev) om at virksomheten er Miljøfyrtårn-sertifisert.
 • Send ut en pressemelding om at virksomheten er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert, og tips lokal-/fagpressen om å lage en omtale.
 • Ikke glem å feire gode miljøprestasjoner og innsats i det daglige! Har dere oppnådd et miljømål eller forbedret dere spesielt på et område? Da bør det løftes frem internt – og gjerne også eksternt 
Hvordan kan vi profilere virksomheten som Miljøfyrtårn?

Ved førstegangssertifisering får dere utdelt et diplom og synlig bevis på at dere er Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Dersom dere ønsker å bestille nytt diplom kan dere gjøre det via vår nettbutikk. Her er også et utvalg av profilmateriale og digitale bannere kan brukes for å synliggjøre deres miljøengasjement. Ved å vise at dere er Miljøfyrtårn-sertifisert, kan dere bygge en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Les mer om profilering og gå til nettbutikk.

Hvordan kan vi presentere / fortelle om sertifiseringen?

Hold en presentasjon for ansatte før/etter dere igangsetter sertifiseringsprosessen. Fortell om Miljøfyrtårn, hvilke steg dere må gjennom (eller har vært gjennom) frem til sertifisering, og hvilke fordeler sertifisering gir. 

Her er et eksempel på en presentasjon som du kan bruke. Rediger og tilpass innholdet så det passer din virksomhet. Legg gjerne til:

 • virksomhetens overordnede mål/visjoner
 • hvorfor en Miljøfyrtårn-sertifisering passer virksomhetens mål/visjoner 

Last ned Powerpoint-presentasjon.

 

Hvilke fordeler gir Miljøfyrtårn-sertifisering?

Som Miljøfyrtårn-sertifisert får dere god hjelp til å jobbe konkret med miljøforbedringer, og tilgang til smarte styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Helhetlig, systematisk og langsiktig arbeid med tiltak vil bidra til å forbedre deres miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og styrke konkurransekraften. Dere får også gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.  

Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2020 blant private Miljøfyrtårn-virksomheter viser at: 

 • 77 % opplever miljøforbedringer.
 • 50 % opplever styrket konkurransekraft.
 • 52 % opplever å bidra til grønn omstilling.
 • 64 % opplever grad omdømmeforbedring.
 • 54 % opplever økt stolthet blant ansatte.
Hvordan/hvor kan vi hente nye ideer til miljøtiltak?

I Miljøfyrtårns idébank finner dere over 300 konkrete miljøtips – fordelt på over 80 bransjer – og på flere ulike miljøtemaer. Her kan dere fritt hente ideer til smarte miljøtips som passer virksomheten, og som hjelper dere å bli enda mer bærekraftige. 

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter skal i henhold til våre sertifiseringskriterier gjennomgå og vurdere aktuelle miljøtiltak for sin bransje i idébanken. 

Hvem kan vi kontakte i Miljøfyrtårn / generelle spørsmål?

På denne kontaktsiden finner du svar på en del generelle spørsmål om Miljøfyrtårn og sertifisering, samt kontaktinfo til ansatte i Stiftelsen Miljøfyrtårn.Miljøfyrtårnansvarlige

– med miljø i fokus


Her er noen miljøfyrtårnansvarlige fra ulike virksomheter over hele landet, som alle har miljø i fokus og jobber med å skape en mer bærekraftig fremtid på arbeidsplassen. Les mer om hvilke miljømessige endringer de har bidratt med, og hvordan de opplever hverdagen som miljøfyrtårnansvarlig.

5 på rad:

Emma K Thylander

SpareBank 1 Hallingdal Valdres
1. Siden vi begynte med …

Siden vi begynte med sertifiseringsprosessen i september 2019 har jeg hatt rollen som miljøfyrtårnansvarlig.

2. Vårt interne miljøarbeid har …

Vårt interne miljøarbeid har blitt en viktig del av vår strategi, i tillegg til den miljøpåvirkningen vi har gjennom våre forretningsområder bank, forsikring, eiendomsmegler og regnskap. Det var naturlig at jeg ble miljøfyrtårnansvarlig siden jeg innehar rollen som energi- og miljørådgiver i vårt konsern.

3. Ettersom jeg jobber med miljø …

Ettersom jeg jobber med miljø og bærekraft til daglig, har det å implementere dette i vår daglige drift, virksomhetsområde og ut mot kundene stort fokus. Gjennom miljøfyrtårnarbeidet har vi fått en god struktur på vårt miljøarbeid, men det ligger fortsatt mye arbeidet foran oss.

4. Jeg innehar det overordnede …

Jeg innehar det overordnede miljøfyrtårnansvaret som internkonsulent i vårt konsern, og siden vi har 11 kontorer har vi også 11 miljøfyrtårnansvarlige på hvert kontor som gjør en kjempeflott jobb. Det er viktig men også utfordrende å få alle engasjert og med på laget og det kommer nok til å være en kontinuerlig prosess.

5. I miljøfyrtårnarbeidet er det gøy …

I miljøfyrtårnarbeidet er det gøy å se ansatte komme med forslag på tiltak for sitt kontor og som etter hvert også tas opp på konsernnivå for å inkludere alle kontorer. Alle tiltak trenger ikke å gi en stor påvirkning, men er en viktig del i den interne bevisstgjøringen. Også er det jo slik at mange små tiltak gir stor effekt i sum. 

Som en del av årets mål og tiltak skal vi øke antall elbiler, ha en uke der vi kun har digitale møter for å unngå reising (dette har vi jo fått god trening på i forbindelse med Korona).

Bernhard Roland

Carshine
1. Jeg har vært …

Jeg har vært miljøfyrtårnansvarlig i Carshine I 10 år.

2. Jeg var produksjonsleder …

Jeg var produksjonsleder, og det falt derfor naturlig at det ble mitt ansvar å være miljøfyrtårnansvarlig.

3. Det er lite jobb i det daglige …

Det er lite jobb i det daglige, dette ligger godt innarbeidet hos oss. Vi har dette i tankene ubevisst nå!

4. Jeg opplever ikke utfordringer …

Jeg opplever ikke utfordringer på jobben, men har utfordringer med at ikke alle har like stort fokus på dette i for eksempel anbud etc.

5. Det er positivt at vårt fokus …

Det er positivt at vårt fokus på miljøet og endringene vi har gjort rundt dette har resultert i at sykefraværet har halvert seg over en 5-årsperiode!

Espen Hoff

PST Sportsanlegg
1. PST ble sertifisert i …

PST ble sertifisert i desember 2019, og jeg har vært miljøfyrtårnansvarlig siden da. Arbeidet rundt prosessen med sertifisering begynte i april 2019.  

2. Det er nok litt tilfeldig at …

Det er nok litt tilfeldig at jeg ble valgt ut som miljøfyrtårnansvarlig.  Vi er ikke en så stor bedrift, så jeg var vel den som hadde de riktige egenskapene når det gjelder å jobbe strukturert og planmessig med en slik prosess. Selv om vi fra før hadde diskutert det å bli miljøsertifisert og kjente til fordelene med det, ble det først satt i gang da det var påkrevd i et offentlig anbud vi deltok i.  

3. Selve sertifiseringen var …

Selve sertifiseringen var ganske omfattende og tidkrevende, men likevel håndterlig. I det daglige  er det ikke så mye jobb. Det er en helt fornuftig mengde arbeid sammen med andre oppgave man har. Det går for det mest i å sørge for at handlingsplan, innkjøpspolitikk, vernetjenesten osv. blir fulgt opp ift. lover og forskrifter innenfor det vi driver med. Det handler til syvende og sist om å etterleve kriteriene som Miljøfyrtårn.  

4. Det kan være utfordrende å …

Det kan være utfordrende å endre en kultur og vaner som har sittet lenge i en bedrift. Prosessen har gjort at vi har måttet tenke annerledes på en del ting, og å jobbe for å få alle til forstå hva dette innebærer, og å gjennomføre det i praksis.  

5. Det er faktisk disse …

Det er faktisk disse utfordrende endringene som også er de mest morsomme! Når vi ser at tiltakene vi har jobbet med og fokusert på faktisk funker og gir virkninger, da blir all jobben i forkant meningsfull. Og så er jo dette en prosess som ikke er ferdig, men som skal forbedres og pågå kontinuerlig … 

Monica Kjellesvik

Ren Vask
1. Jeg har vært miljøfyrtårn…

Jeg har vært miljøfyrtårnansvarlig i snart to år.

2. Jeg har vært verneombud …

Jeg har vært verneombud i noen år nå, så vi fant ut at det var jo greit hvis jeg også hadde denne rollen også siden de går litt inn i hverandre.

3. Vi er utrolig stolte av å …

Vi er utrolig stolte av å være Miljøfyrtårn, så for meg i min hverdag går det vel egentlig mest på å få frem til både nye og faste kunder at dette er noe som betyr mye for oss.

4. Det har vel egentlig ikke …

Det har vel egentlig ikke vært så mange utfordring med denne jobben. De som jobber her har blitt utrolig flinke til å følge våre miljøvennlige retningslinjer, og kunder liker jo at man er så miljøvennlig som mulig. Så for oss har det vært mer positivt enn utfordrende!

5. Vi fikk beskjed om at …

Vi fikk beskjed om at de fleste brukte rundt seks måneder på å bli Miljøfyrtårn, mens vi brukte ca. to måneder!😊

Veslemøy Botnmark

Byggmester Sagen
1. Jeg har jobbet i Byggmester …

Jeg har jobbet i Byggmester Sagen i seks år, og dette er det tredje året vi er Miljøfyrtårn-sertifisert.

2. Fra før av jobbet jeg som HMSK …

Fra før av jobbet jeg som HMSK-koordinator i bedriften, og har hele tiden hatt stort fokus på ytre miljø (utslipp, sortering etc.). Jeg har vært en av pådriverne til at Byggmester Sagen AS skulle få en Miljøfyrtårn-sertifisering , så det falt helt naturlig at jeg fikk denne rollen. 

3. Jobben innebærer å påvirke …

Jobben innebærer å påvirke de ansatte til å sortere mer, og prøve å velge mest mulig miljøvennlige løsninger.

4. Hovedutfordringen for oss …

Hovedutfordringen for oss som totalentreprenør er å få våre UE (underentreprenører) til å se hvor viktig avfallssortering er i vår bransje.

5. Vi har alltid en pågående …

Vi har alltid en pågående konkurranse blant de ansatte om å levere best mulig sorteringsgrad på prosjektene. Det kommer litt an på prosjektets størrelse hva som skal til for å oppnå kake/pizza etc., men en rapport over 90 % er ofte en utløsende faktor. Vi har hatt prosjekter som har holdt seg over 90% gjennom hele prosjektet.


Er du miljøfyrtårnansvarlig,
og har erfaringer du vil dele med andre?

Kontakt post@miljofyrtarn.no.