Styringsverktøy

Drivhjulet i et godt miljøledelsessystem er arbeid med kontinuerlig forbedring.

Miljøfyrtårn har utviklet et helhetlig og effektivt styringsverktøy, som består av ulike digitale verktøy og hjelpemidler for å hjelpe virksomheter med målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid på klima og miljø.
Dette er et av hovedprinsippene i vårt miljøledelsessystem.

Alle sertifiserte virksomheter får gratis tilgang til dette styringsverktøyet i vår digitale Miljøfyrtårnportal!

 

Virksomheten kan:

 • jobbe systematisk med forbedring på klima og miljø

 • sette ambisiøse mål for virksomheten

 • definere egnede tiltak for å nå målet

 • samle inn data for å måle effekten av tiltakene

 • vurdere om innsatsen har gitt ønsket effekt

 • justere eller planlegge nye mål og tiltak

Virksomheten får:

 • komplett oversikt over miljøarbeidet og god miljøstyring

 • verdifull innsikt i oppnådde resultater og statistikk

 • solid grunnlag for å evaluere, justere og planlegge mål og tiltak

 • god mulighet til å finne nye forbedringsmuligheter

 • hjelp til å bli gradvis grønnere (se under)

Fire steg mot grønn omstilling

Styringsverktøyet er basert på prinsippet om fire steg for å planlegge, utføre, kontrollere og korrigere miljømål- og tiltak. Ved å gjøre disse stegene i en kontinuerlig prosess vil virksomheten dras oppover i den «grønne spiralen», som skissert her: 

 

Hva inneholder styringsverktøyet?

Styringsverktøyet består av fem ulike moduler, der hver enkelt modul vil være til hjelp for å kunne løse de ulike stegene i spiralen, som beskrevet over. Les mer om de ulike modulene:

Policy og mål

Hjelp til å avdekke hva som har størst miljøpåvirkning og til å sette klare mål.

Tiltak

Hjelp til å planlegge og følge opp hvordan dere skal nå målene.

Innrapportering

Hjelp til å samle inn data og gjøre opp status på miljøarbeidet.

Resultater og statistikk

Hjelp til å få innsikt og se hvilke resultater dere har oppnådd.

Klimaregnskap

Hjelp til å få oversikt over virksomhetens miljøpåvirkninger.

Hvordan komme i gang med styringsverktøyet?

Styringsverktøyet følger med gratis i Miljøfyrtårnportalen for alle virksomheter som setter i gang med å bli sertifisert. Sertifiseringskriteriene gir også virksomheten en «oppskrift» på hva den kan gjøre og hvordan verktøyet og de ulike modulene kan brukes. Les mer: