Policy og mål

Hvilke miljøambisjoner og miljømål skal virksomheten oppnå?

Det første steget til gode miljøresultater er å sette seg konkrete og tydelige mål. I Miljøfyrtårns styringsverktøy kan virksomheten nå definere hva den vil oppnå med miljøarbeidet, og hva det er viktig for virksomheten å jobbe med for å komme dit.

Mens en policy bør beskrive hva virksomheten vil oppnå med miljøarbeidet på et overordnet nivå og gjerne være retningsgivende og visjonær, skal målene beskrive mer konkret hva virksomheten ønsker å oppnå, både kortsiktig og langsiktig.

Hvordan finne relevante mål?

Målene skal peke på:

  • vesentlige områder der virksomheten har et stort potensial til å redusere den negative miljøbelastningen sin, eller øke positiv innvirkning på miljøet
  • forbedringsområder i drift og verdikjedene

Det kan være krevende å gjennomføre en kartlegging og analyse for å identifisere de vesentlige miljøpåvirkningene i virksomheten, og å utlede relevante mål. Derfor har vi utviklet et verktøy for å gjøre en vesentlighetsanalyse. Dette er ment som hjelp til å kartlegge hvilke aktiviteter som påvirker klima- og miljø mest, og avdekke områder der virksomheten faktisk kan utgjøre en forskjell.

Hvordan følge opp målene?

Når virksomheten har bestemt seg for noen tydelige mål med utgangspunkt i sine vesentlige aktiviteter, kan både kvalitative og kvantitative mål legges inn i egen målmodul i styringsverktøyet.

Her får virksomheten en grafisk oversikt over hvordan virksomheten presterer i henhold til sine mål. Dette gir svært nyttig styringsinformasjon og vil vise om tiltakene som er iverksatt har hatt en ønsket effekt.