Anerkjennelse av EU

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Underveis i prosessen har kommisjonen vist stor interesse for de effektive og digitale løsningene Miljøfyrtårn tilbyr, som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar.

Hva betyr anerkjennelsen for norske bedrifter i utlandet og internasjonalt?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøledelsesordning. Det vil si at norske virksomheter ikke kan sertifisere eventuelle datterselskap i utlandet. Når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det stilles krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer, kan norske virksomheter fremlegge Miljøfyrtårn som dokumentasjon. Det anbefales at det i tilbudet fremlegges kopi av sertifikatet (kan genereres på engelsk), og av anerkjennelsesdokumentet. Internasjonale virksomheter med datterselskaper eller avdelinger i Norge kan nå også velge å Miljøfyrtårn-sertifisere disse.

Betydning av anerkjennelsen i forbindelse med innkjøp og anskaffelser

I forskrift om offentlige anskaffelser § 16-7 (2) fremgår det at oppdragsgiver kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer, som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Oppdragsgiver skal da vise til EMAS, «andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45», eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer.

Miljøfyrtårn anses som anerkjent miljøledelsessystem i forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45, og oppdragsgiver kan derfor kreve at leverandører som deltar i konkurransen er Miljøfyrtårn-sertifisert. Likeledes skal oppdragsgiver godta Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandører som deltakere i konkurransen.

Det følger av forskriftens § 16-7 (2), at «Oppdragsgiveren skal godta tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater». Dette innebærer at dersom det stilles krav om Miljøfyrtårn, vil for eksempel en leverandør som har EMAS kunne fremlegge dette som dokumentasjon på at kravet er oppfylt. Dette kan også dokumenteres gjennom attester fra andre miljøledelsessystemer som er anerkjent etter forordning (EF) nr. 1221/2009 artikkel 45, i andre land.

  • Her kan du laste ned et PDF-dokument på engelsk som kort beskriver hva EU-anerkjennelsen betyr i forbindelse med anbudskonkurranser. Dokumentet kan legges ved i tilbud, sammen med Miljøfyrtårn-sertifikatet.
  • Trenger din virksomhet Miljøfyrtårn-sertifikat på engelsk? Send oss en e-post!

Historikk og bakgrunn for søknad

Søknad om anerkjennelse av Miljøfyrtårn ble iverksatt som følge av EUs innkjøpsdirektiv (2014/24/EU). Direktivet er implementert gjennom norsk forskrift om offentlige anskaffelser, som trådte i kraft 1.1.2017. Forskriftens § 16-7 (2) bygger på art. 62 i direktiv 2014/24.

Søknad om anerkjennelse ble rettet til EU av Miljødirektoratet på vegne av Norge. Søknaden ble behandlet av EUs Directorate-General of the Environment (DG ENV), vurdert av EMAS-komiteen og deretter godkjent og besluttet implementert av EU-kommisjonen.

Hva er anerkjennelsen basert på

Det er viktig å merke seg at evalueringen er utført som en sammenligning av hvor lik Miljøfyrtårn er EMAS, og hvordan Miljøfyrtårn skal kunne tilsvare EMAS dersom ønskelig. Dette følger fra intensjonen i artikkel 45 i forordning 1221/2009.

Miljøfyrtårn ble sammenliknet med EMAS, og funnet tilfredsstillende.

Implementeringsvedtak ble fattet av EU-kommisjonen (implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017), og omfatter alle medlemsland.

Se også Eco-Lighthouse.org for å se denne siden på engelsk.

Ønsker du å vite mer?