Anerkjennelse av EU

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).

Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. I prosessen har kommisjonen vist stor interesse for de effektive og digitale løsningene som gjør det enklere for virksomheter å ta miljøansvar.

Hva betyr anerkjennelsen for norske bedrifter i utlandet og internasjonalt?

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøledelsesordning. Det vil si at norske virksomheter ikke kan sertifisere eventuelle datterselskap i utlandet. Når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer, kan norske virksomheter fremlegge Miljøfyrtårn som dokumentasjon. Det anbefales at det i tilbudet fremlegges kopi av sertifiseringen, og av anerkjennelsesdokumentet (norsk versjon). Internasjonale virksomheter med datterselskaper eller avdelinger i Norge kan nå også velge å Miljøfyrtårn-sertifisere disse. Her finner du anerkjennelsesdokumentet på samtlige europeiske språk.

Se også Eco-Lighthouse.org for å se denne siden på engelsk.

Trenger du din virksomhets Miljøfyrtårn-sertifikat på engelsk? Send oss en e-post!

Betydning av anerkjennelsen i forbindelse med innkjøp og anskaffelser

I forskrift om offentlige anskaffelser § 16-7 (2) fremgår det at oppdragsgiver kan kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder. Men oppdragsgiver skal da vise til EMAS, «andre anerkjente miljøledelsessystemer i forordning (EF) nr. 1221/2009 nr. 45», eller andre miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer.

Miljøfyrtårn anses som anerkjent miljøledelsessystem i forordning (EF) nr. 1221/2009 nr. 45, og oppdragsgiver kan derfor kreve at leverandører som deltar i konkurransen er Miljøfyrtårn-sertifisert. Likeledes skal oppdragsgiver godta Miljøfyrtårn-sertifiserte leverandører som deltakere i konkurransen.

Det følger av forskriften § 16-7 (2), at «Oppdragsgiveren skal godta tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater». Dette innebærer at dersom det stilles krav om Miljøfyrtårn, vil for eksempel en leverandør som har EMAS kunne fremlegge dette som dokumentasjon på at kravet er oppfylt. Det kan også dokumenteres gjennom attester fra andre miljøledelsessystemer i andre land, som har blitt anerkjent etter forordning (EF) nr. 1221/2009 nr. 45.

Historikk og bakgrunn for søknad

Arbeidet med å få anerkjent Miljøfyrtårn ble iverksatt som følge av EUs nye innkjøpsdirektiv (2014/24/EU). Direktivet er implementert gjennom forskrift om offentlige anskaffelser, som trådte i kraft 1.1.2017, og forskriften § 16-7 (2) bygger på art. 62 i direktiv 2014/24.

Søknaden om anerkjennelse ble sendt av Miljødirektoratet, og deretter behandlet av EUs Directorate-General of the Environment (DG ENV). Søknaden ble godkjent av EMAS komiteen, og deretter besluttet implementert av EU-kommisjonen.

Hva er anerkjennelsen basert på

EU har sammenlignet Miljøfyrtårn og EMAS, og vurdert hvordan Miljøfyrtårn kan bli tilsvarende EMAS dersom det det er ønskelig. Vurderingen ble gjort av EU-kommisjonen (implementeringsvedtak (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017), og deretter enstemmig vedtatt av alle medlemsland 12. desember 2017.

Det er viktig å merke seg at denne evalueringen er gjort ut i fra en sammenligning av hvor lik Miljøfyrtårn er EMAS, og hvordan kunne bli tilsvarende EMAS dersom ønskelig.