Slik jobber Miljøfyrtårn

Vår påvirkning på miljø, klima og arbeidsmiljø

Den mest vesentlige påvirkningen til Miljøfyrtårn er utforming av kjerneproduktet: sertifisering på miljøledelse. 

I dag er ca. 10 500 private og offentlige virksomheter i Norge sertifisert. I praksis betyr det at virksomhetene jobber kontinuerlig med å forbedre sin påvirkning på miljø, klima og arbeidsmiljø i egen drift og verdikjede. 

Miljøfyrtårn sitt mandat og hovedoppgave er å bidra til at norske virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedrer sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn. Hver dag bistår Miljøfyrtårn små og store virksomheter over hele landet med tiltak, veiledning og verktøy.

Dette er noe av det vi tilbyr og jobber med:

 • I juni 2022 lanserte vi nye felleskriterier. Dette er kriterier som er like for alle som er sertifisert som Miljøfyrtårn, og som skal sikre selve ryggraden i miljøarbeidet: fokus på vesentlighet, sterk ledelsesforankring og gode styringsverktøy for kontinuerlig forbedring.

 • Temaene i kriteriene er basert på hvilken påvirkning som er felles for mange virksomheter: avfall/ombruk, arbeidsmiljø, innkjøp, energi og transport.

 • Kriteriene stiller konkrete krav til både drift og verdikjede, og har høy grad av ringvirkningseffekter i sertifiseringen. Hvilke krav som stilles har derfor både direkte og indirekte betydning for alle Miljøfyrtårn-virksomheter. For eksempel gjennom innkjøpskrav til leverandører/varer/tjenester, tilrettelegging for kildesortering og ombruk hos leietakere, krav til sosial bærekraft i oppstrøms verdikjede og bærekraftig utvikling av datterselskaper.

 • I 2023 oppdaterte vi felleskriteriene. Basert på erfaringer, tilbakemeldinger og innspill etter lanseringen i 2022 har vi revidert eksisterende kriterier, utviklet nye transportkriterier som erstattet de eksisterende transportkriteriene og lansert et nytt energikriterium.

 • I mars 2023 lanserte vi også egne felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner. De nye kriteriene er tilpasset kommunal sektor og ivaretar bedre det som skiller dem fra det private næringslivet. Kriteriene bidrar også til at politisk ledelse og kommuneledelse tar et større strategisk ansvar for bærekraftsarbeidet.

 • Vi har bransjespesifikke kriterier for over 60 bransjer: alt fra bank til barnehage.

 • Kravene innen de ulike temaene er tilpasset bransjene: for eksempel handel, forsikring, havn, rørlegger og barnehage.

 • Bransjekriteriene oppdateres og revideres jevnlig og i 2023 lanserte vi nye bransjestandarder for bl.a. bygg- og anleggsbransjen og transportbransjen.

 • Vi tilbyr også et styringsverktøy som hjelper virksomhetene med å følge opp tiltak og rapportere resultater. Som en del av styringsverktøyet får virksomhetene et klimaregnskap med komplett Scope 1 og 2, og deler av Scope 3.

 • Miljøfyrtårn er en viktig samarbeidspartner innen miljø og klima for næringslivet og ideelle organisasjoner.

Les også: Slik møter Miljøfyrtårn åpenhetsloven.

Oppnådde miljøeffekter i 2023

 • 71,4 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
 • 58,5 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.
 • 67.5 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
 • 49,3 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).
 • 64,2 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.
 • 55,6 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og parnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.

Tallene er hentet fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2023 blant private virksomheter.

Miljøeffektene blir skapt av norske virksomheter

Miljøarbeid internt i organisasjonen

Påvirkning fra egen drift 

Miljøfyrtårn har ca. 30 ansatte fordelt på to kontorer i Oslo og Kristiansand.  Vi har selv vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2000 og oppfyller dermed en rekke kriterier som handler om hvordan intern drift av virksomheter påvirker miljø, klima og arbeidsmiljø.  

Klima og miljø 

Klikk på linkene under for å se fullstendige rapporter som viser Miljøfyrtårn sin egen påvirkning fra de siste tre årene. Rapportene inneholder statistikk, klimaregnskap, gjennomførte tiltak og handlingsplan. Tema som adresseres er avfall, energi, innkjøp, transport og arbeidsmiljø.   

Klikk på linkene under for å se fullstendige rapporter fra de siste tre årene.

Arbeidsmiljø 

I tillegg til være Miljøfyrtårn-sertifisert har vi siden 2021 vært sertifisert innen den nasjonale ordningen Likestilt arbeidsliv. Begge sertifiseringene hjelper oss å forbedre egen påvirkning på fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. For å være bevisst vår samfunnsoppgave som arbeidsgiver har vi de siste årene fokusert spesielt på likestilling, mangfold og inkludering. Det handler i praksis om å fremme inkludering av alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller annen status som seksuell orientering (bærekraftsmål 10.2).   

Miljøfyrtårn mener at organisasjonen vår står sterkere og er rigget bedre for å nå våre overordnede mål når vi legger til rette for mangfold og likestilling blant de ansatte. Vi har et eget likestillingsutvalg bestående av representanter fra ansatte og ledelsen. HR- og administrasjonsansvarlig har ansvaret for det konkrete likestillings- og mangfoldsarbeidet i Miljøfyrtårn. Det innebærer å koordinere oppgaver relatert til temaet og legge til rette for at vi når våre målsetninger.  

Mål og tiltak for et mangfoldig, likestilt og inkluderende arbeidsmiljø

Ledelsen og alle ansatte skal aktivt bidra til at:

 • Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning, og sammensettingen av arbeidsstokken skal speile det markedet vi skal betjene. Det er et klart mål å ha ansatt medarbeidere fra ulike samfunnslag, kulturer og med en variert faglig bakgrunn.  

 • Vi skal ha minst 40% av kvinner og menn. Begge kjønn skal være representert i ledergruppa og vi skal tilstrebe en god kjønnsbalanse.  
 • Vi skal tilrettelegge for praksis og arbeidsutprøving for personer utenfor arbeidslivet, i tillegg til studenter og unge arbeidstakere.  I dette arbeidet samarbeider vi med NAV, studiesteder og andre relevante instanser. 
 • Vi skal legge til rette for ansatte i alle livsfaser. Dette gjør vi gjennom fleksible ordninger med tett oppfølging, et raust permisjonsreglement og egne rutiner, blant annet i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon.  
 • Redusert funksjonsevne skal ikke være et hinder for å arbeide hos Miljøfyrtårn. Vi skal ha gode ergonomiske forhold på kontoret med utstyr som kan justeres, universelt utformede kontorlokaler og mulighet for individuelle tilpasninger. Daglig leder, verneombud og HR har gjennomført HMS-kurs for å sikre god kompetanse innen tilrettelegging.  
 • Alle ansatte skal oppleve en trygg arbeidsplass uten mobbing og trakassering. I Miljøfyrtårn er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Vi jobber aktivt med dialog og prosesser for å bygge en trygg bedriftskultur. Alle ledere skal være tydelige på at mobbing og trakassering ikke aksepteres.  
 • Vi har heltidskultur i Miljøfyrtårn. Det betyr at vi aktivt jobber for at ansatte unngår ufrivillig deltid, og samtidig tilrettelegge ved behov for redusert stilling på grunn av livsfasehensyn, sykdom eller andre krevende situasjoner.  
 • Miljøfyrtårn ønsker bred alderssammensetning blant ansatte og vi skal legge til rette for at ansatte kan og vil stå lenge i jobb hos oss.  
 • Vår lønnspolitikk fremmer likelønn og skal sikre rettferdig lønnsutvikling for alle ansatte.  Hovedprinsippet er at ansatte med lik bakgrunn, som utfører samme type arbeid av lik verdi, skal ha lik lønn. Vi skal legge til rette for læring og utvikling for alle våre medarbeidere. 
 • Vi ivaretar og følger opp ansatte gjennom systematisk HMS-arbeid som årlig vernerunde, medarbeidersamtale og halvårlig samtale om personlige mål. Vi har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, gode rutiner for oppfølging av sykefravær og vi gjennomfører arbeidsmiljøkartlegging hvert år.