Slik jobber Miljøfyrtårn med sin egen klima- og miljøpåvirkning

Miljøfyrtårn-sertifiseringen driftes av oss i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vårt mandat er å bidra til at norske virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedrer sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn.

Begge avdelingene til stiftelsen er Miljøfyrtårn-sertifisert (18,3 årsverk på hovedkontoret i Kristiansand og 4,5 årsverk i Oslo). Vi jobber kontinuerlig med miljøforbedring både i vårt produkt og i den administrative driften av stiftelsen. Nedenfor offentliggjør vi vår egen klima- og miljørapport og tilhørende klimaregnskap.

Klima- og miljørapport

Klikk på linkene under for å se fullstendige rapporter fra de siste tre årene.


Arbeidet med klima- og miljørapporten

Miljøgruppen har ansvar for å innhente og sammenstille tall, i tillegg til å tilrettelegge for vurdering og presentasjon av resultatene. Her deltar representanter fra hver avdeling sammen med daglig leder, verneombud og tillitsvalgt.  

Klima- og miljørapporten presenteres for ansatte, i ledergruppen og i styret for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Resultater og tiltak 2019

Klimaregnskap

Suksess

 • Reduksjon i CO2-utslipp fra 2018 til 2019. Hovedårsaker er færre flyreiser og kjørte km med fossilt drivstoff. Innenlandsreiser med fly har vært den største kilden til CO2-utslipp. På lange reiser tar vi mer tog enn tidligere for å erstatte flyreiser. Vi har også økt bruken av telefon og digitale møter som erstatning for fysisk oppmøte. Dette er i tråd med vår vedtatte reisepolicy og er eksempler på effektive tiltak.

  • 2019: 17 flyreiser i Norden (tur/retur) og 2 flyreiser i resten av Europa (tur/retur)
  • 2018: 38 flyreiser i Norden (tur/retur) og 15 flyreiser i resten av Europa (tur/retur)

Utfordring

 • Vi har ingen oversikt over indirekte CO2-utslipp fra gjester som reiser til våre arrangement. Dermed er det utfordrende å påvirke, sette mål og estimere hvilken utslippsreduksjon det vil gi å stille krav til bærekraftige reisemåter. Her ønsker vi å forbedre oss.

Tiltak i 2020

 • Erstatte fysiske arrangement med digitale samlinger der det er mulig
 • Fortsette å redusere antall fysiske reiser totalt, og erstatte fly/bil med tog når vi må reise
 • Fortsette å benytte Teams som erstatning for fysiske møter der det er mulig for alle ansatte
 • Gi ansatte mulighet for hjemmekontor ved behov

 Avfall

Suksess

 • Nedgang i matavfall på Kristiansand-kontoret (fra 1057 kg i 2018 til 950 kg i 2019). Sannsynlig at nedgangen skyldes mer presise matbestillinger og at gjester tar med overskuddsmat hjem.
 • Mindre papiremballasje på Kristiansand-kontoret (fra 380 kg i 2018 til 280 kg i 2019)
 • 5 % økning i kildesorteringsgrad på Oslo-kontoret (fra 72,5 % i 2018 til 76,3 % i 2019)

Utfordring

 • 62 % kildesortert avfall på Kristiansand-kontoret i 2019 (og 2018), til tross for at vi klarte 81% i 2016 og 2017.  Vi opplever nå en utfordring med å øke graden på grunn av 8000 besøkende i året som benytter samme lokaler til diverse arrangement. Avfallsdunker utendørs brukes av forbipasserende.
 • Økning i glassemballasje på Kristiansand-kontoret (fra 220 kg i 2018 til 300 kg i 2019)

Tiltak i 2020

 • Bedre informere gjester om system for sortering
 • Samtale med renholdsarbeiderne
 • Påvirke byggeier til å innføre flere kildesorteringsfraksjoner

 Transport

Suksess

 • Betydelig reduksjon i flytransport hos begge avdelinger ( tur/retur = 1 reise)
  • 2018: 38 flyreiser i Norden og 15 flyreiser i Europa
  • 2019: 17 flyreiser i Norden og 2 flyreiser i Europa
 • Reduksjon i totalt drivstofforbruk på Kristiansand-kontoret: fra 378 L i 2018 til 53,6 L i 2019

Utfordring

 • Indirekte miljøaspekt: Liten kontroll på hvilke transportmiddel som brukes av deltakere på våre fysiske arrangement

Tiltak i 2020

 • I større grad oppfordre besøkende til bruk av kollektivtransport
 • Gjennomføre flere arrangement digitalt for å unngå lange reiser for deltakere
 • Gjennomgang og eventuell innstramming i transportpolicy
 • Fortsette trenden med lavt bilforbruk og reduksjon i flyreiser

Innkjøp og forbruk

Suksess

 • Overgikk mål om 24 miljøsertifiserte leverandører ved Kristiansand-kontoret (28/39 av de mest vesentlige)
 • Reduksjon i kontorrekvisita ved Kristiansand-kontoret med 4749 papirkopier fra 2018 til 2019 (ca. 12 kg)
 • Velger i større grad virksomheter som er miljøsertifisert / tilbyr økologisk / vegetar for interne arrangement (kaféer, restauranter)

Utfordring

 • Oppnå høyere grad av miljøsertifiserte leverandører. Per 2019 er 72% av de mest vesentlige leverandørene miljøsertifisert

Tiltak i 2020

 • Kristiansand-kontoret flytter inn i nytt bygg der det skal innredes med gjenbruk i størst mulig grad
 • Fortsette å oppfordre våre resterende leverandører til å bli miljøsertifisert
 • Initiere dele-løsninger med kollegaer (fritidsutstyr, verktøy, bøker)
 • Innsamlingsdugnad for elektronisk avfall
 • Enda større fokus på miljøsertifiserte /økologiske / vegetariske alternativ for interne arrangement

Energi

Utfordring

 • Energiforbruk gikk opp 8 % fra 2018 på Kristiansand-kontoret. Det skyldes flere ansatte og arrangementer
 • Det er ikke mulig å skille ut vårt strømforbruk fra andre leietaker på Oslo-kontoret
 • Kalde lokaler i Oslo på vinteren pga. dårlig sirkulasjon i radiatorer opp til vår etasje

Tiltak i 2020

 • Slukker alle lys og elektriske artikler inne og ute etter endt arbeidsdag
 • Fortsetter å varsle oppvarmingsbehov til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Slik sikrer vi optimal tilførsel.

Klima- og miljøeffekt hos produkter og tjenester 2019

Stiftelsen Miljøfyrtårn har som mål å bidra til grønn omstilling i norske virksomheter. Derfor jobber vi for at alle våre produkter og tjenester skal ha en positiv klima- og miljøeffekt. Vi utvikler og vedlikeholder sertifiseringskriterier for 80+ bransjer og en idebank med 300+ tips til miljøtiltak. I tillegg tilbyr vi en klima- og miljørapport som er en viktig del av sertifiseringsgrunnlaget for våre kunder. Den danner basis for virksomhetenes klimaregnskap. Dette fagområdet er i rask utvikling og vi opplever økte forventninger og krav fra markedet.

Oppnådde miljøeffekter i 2019

 • 81%* opplever miljøforbedringer i stor grad/svært stor grad som følge av Miljøfyrtårn-sertifisering (2018: 81%)
  *Kundeundersøkelsen 2019 blant private virksomheter 

 • Av Miljøfyrtårns 84 sett med sertifiseringskriterier ble 86% oppgradert i 2019:
  • 6 nye kriteriesett utviklet
  • 5 eksisterende kriteriesett gjennomgikk full revisjon
  • 61 kriteriesett hadde mindre revisjoner og justeringer