Innrapportering

«If you can’t measure it, you can’t improve it.”

Utsagnet er fra Peter Druker, kjent som en av opphavsmennene bak moderne virksomhetsstyring.

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor du er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelige å vurdere om virksomheten er på rett vei mot sine mål, og til å bestemme gode og virksomme tiltak.

Derfor skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter årlig fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. I tillegg skal virksomheten ha en skriftlig rutine for hvordan den innhenter data, slik at kvaliteten og sammenligningsgrunnlaget fra år til år blir best mulig.

Hvorfor rapportere?

Er virksomheten på rett vei til å nå sine miljømål og fungerer tiltakene? Resultatene fra innrapporteringen vil gi svaret!

Informasjonen virksomheten får etter innrapportering, er ikke bare nyttig for å forstå nå-situasjonen og identifisere hvor miljøinnsatsen bør målrettes videre, den er avgjørende for å kunne lage, evaluere og korrigere mål med tilhørende tiltak – som er sentrale steg i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

Hva skal rapporteres?

Skjemaet for innrapportering inneholder en rekke miljøindikatorer (KPI-er/måltall), som er konkrete data eller informasjon som virksomheten kan bruke til måling og evaluering av miljøarbeidet.

Indikatorene er forhåndsdefinert av Miljøfyrtårn og gir et godt innblikk i mange av virksomhetens aktiviteter, for eksempel innen strømforbruk, drivstofforbruk og avfallsmengder. Slike aktiviteter er relevante å måle på for de fleste virksomheter.

Egne indikatorer

Noen virksomheter vil ha aktiviteter med vesentlige påvirkninger som ikke fanges opp av de forhåndsdefinerte indikatorene, og vil dermed ha behov for å utvikle sine egne indikatorer. 

Muligheten for å opprette egne indikatorer ble lansert i januar 2022, slik at virksomheter kan rapportere på og måle effekten av aktiviteter som er helt spesifikke for sin virksomhet. Denne muligheten kan gi virksomheten et enda sterkere grunnlag for gode målsetninger og tiltak.

Så fort innrapporteringsarbeidet er ferdig, vil virksomheten få full oversikt over sine klima- og miljødata i styringsverktøyets modul for resultater og statistikk. Det er her virksomheten evaluerer resultatene og vurderer videre mål og tiltak.