Priser og kostnader

Mange virksomheter opplever store besparelser som Miljøfyrtårn, både for miljøet – og bunnlinja!

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

 • Engangs etableringskostnad til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og deretter en årlig serviceavgift.
 • Bruk av konsulent.
 • Bruk av sertifisør.


Beregn pris for enkeltvirksomheter

Slik har vi beregnet kostnadene

 • Etableringskostnad og årlig serviceavgift betales til Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er beregnet ut fra antall årsverk i virksomheten (per lokasjon).
 • Kostnad til konsulent er basert på hva sertifiserte virksomheter bruker i gjennomsnitt, og kan derfor avvike fra dette estimatet. Når det gjelder tidsbruk vil dette avhenge av mange faktorer, blant annet hvor mye interne ressurser virksomheten bruker, hvor mange av kriteriene som er oppfylt ved oppstart, og hvilke bransjekriterier virksomheten skal oppfylle. Erfaring tilsier også at behovet for konsulentbistand kan endre seg underveis i prosessen. Andre tjenester som for eksempel oppfølging av HMS-system, grønn innovasjon, sirkulærøkonomi, og miljøopplæring av ansatte kan være tilgjengelig fra konsulent dersom det er ønskelig, og er i mange tilfeller nyttig for virksomheten. Dette kommer i tillegg til prisestimat over. Dere må selv hente inn tilbud fra aktuelle konsulenter
 • Kostnad til sertifisør kan variere fra kommune til kommune, og pris som er oppgitt her er et gjennomsnitt.

Egne priser for sertifisering i hovedkontormodellen.Prisgrunnlag – enkeltvirksomheter


Etableringskostnad 

Etableringskostnaden faktureres når sertifiseringsprosessen starter ved å opprette en miljøkartlegging i Miljøfyrtårnportalen. For virksomheter med flere lokasjoner skal det betales etableringskostnad per lokasjon som sertifiseres.

ÅrsverkPris
0-9
4 400,-
10-29
6 850,-
30-49
10 400,-
50-99
12 950,-
100-199
16 000,-
200-499
19 100,-
500-999
21 650,-
over 1000
24 700,-

Etableringskostnaden inkluderer tilgang til: 

 1. Miljøfyrtårnportalen, som guider dere gjennom sertifiseringsprosessen
 2. Digitalt styringsverktøy, som inkluderer:
  • Oversikt over mål, tiltak, resultater og statistikk
  • Eget klimaregnskap
 3. Oppdaterte og relevante kriterier med tilhørende veiledere 
 4. Verktøy og hjelpemidler som gjør prosessen enklere (maler, rutiner og lignende) 
 5. Idébanker for tiltak innenfor arbeidsmiljø, energi, transport og avfall 
 6. Sertifikat og diplom ved sertifisering
 7. Jevnlig informasjon og nyhetsbrev fra stiftelsen 
Satsene gjelder fra 01.01.22 (alle priser er eksl.mva.).

Årlig serviceavgift 

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og virksomheter som har startet opp sertifiseringsprosessen betaler en årlig serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn. For virksomheter med flere lokasjoner skal det betales serviceavgift per lokasjon som sertifiseres.

ÅrsverkPris
0-9
1 975,-
10-29
3 000,-
30-49
5 000,-
50-99
6 675,-
100-199
7 900,-
200-499
10 750,-
500-999
14 400,-
over 1000
18 900,-

Serviceavgiften gir tilgang til støtte og rådgivning fra stiftelsens administrasjon, verktøy og maler, elektronisk styringsverktøy i Miljøfyrtårnportalen, nyhetsbrev, tilbud om gratis webinar for hjelp til å fylle ut styringsverktøy samt gratis webinar for hjelp til resertifisering.

Den årlige serviceavgiften faktureres i første kvartal fra og med året etter at sertifiseringsprosessen formelt har startet. Utmelding av ordningen må skje skriftlig før årets begynnelse for at serviceavgift ikke skal belastes. Avgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere.

Satsene gjelder fra 01.01.22 (alle priser er eksl.mva.).


Konsulenthonorar ved sertifisering

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom konsulenten og virksomheten som skal sertifiseres. Konsulentprisen pr time varierer fra sted til sted og fra firma til firma. Vi anbefaler derfor virksomheter å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp. Det kan være fordelsmessig å inngå en avtale med fleksibel tidsbruk, slik at antall timer kan justeres etter behov.


Anbefalt timebruk ved sertifisering

Intensjonen til Stiftelsen Miljøfyrtårn er å tilby en sertifiseringsordning med et forutsigbart og nøkternt anslag på timeforbruk. Sertifisør skal ved sertifisering gi virksomhetene skriftlige tilbud på pris og timeforbruk. Kostnad vil variere fra kommune til kommune.

Vi mener at timeforbruket til en erfaren sertifisør bør være innenfor disse rammene:

Type virksomhetAnslått timeforbruk
Virksomhet med felleskriterier, og ett eller to bransjekriterier
7,5 timer
Ekstra bransjekriterium utover ovennevnte, eller virksomheter med flere lokaliseringer (f.eks. håndtverkere med hjemmebase og byggeplass)
1 – 3 timer ekstra
Konsern – hovedsertifisør for hovedkontoret
Egne timeanslag
Underliggende enheter tilhørende hovedkontor (som benytter hovedkontormodellen)
5 timer

Anbefalingen er basert på erfaringer og innhentede opplysninger. Timeanslaget inkluderer utforming av tilbud, forberedelser, sertifiseringsmøte og etterarbeid. Eventuell reising faktureres separat. Mangler som oppdages på sertifiseringsbesøket og som krever nytt besøk, eller annen form for oppfølging av sertifisør gir grunnlag for ytterligere medgått tid.

 

HOVEDKONTOR

Ved sertifisering som privat eller statlig hovedkontor gjelder egen prismodell.

 • Hovedkontoret får en pris i forhold til antall årsverk totalt i konsernet
 • Underliggende enheter får en pris i forhold til hvor mange underliggende enheter som totalt skal sertifiseres. Prisen er lagt i et trappetrinnstabell: Jo flere underliggende enheter, jo lavere pris per enhet
 • Kostnader til hovedkonsulent og hovedsertifisør kommer i tillegg

Ved sertifisering som kommunalt eller fylkeskommunalt hovedkontor gjelder egen prismodell.

 • Hovedkontoret betaler en årlig serviceavgift, pris er basert på totalt antall årsverk i kommunen eller fylkeskommunen.
 • Det betales også en engangs etableringskostnad ved oppstart som dekker tilganger til portal- og sertifiseringsverktøy. Kostnaden er basert på antall årsverk i kommunen.
 • Kostnader til hovedkonsulent og hovedsertifisør kommer i tillegg

Skilt/diplomer til profilering av sertifiseringen er inkludert i begge prismodellene.

Ta kontakt med oss for å finne hva som blir gjeldende for dere.

Privacy Preference Center