Priser og kostnader

Mange virksomheter opplever store besparelser som Miljøfyrtårn, både for miljøet – og bunnlinja!

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

 • Et engangs etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • En årlig serviceavgift som går til å drifte og videreutvikle ordningen.
 • Bruk av konsulent og sertifisør kommer i tillegg. Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert vil ha betydning for hvor mye konsulenthonoraret blir. Dere må selv hente inn tilbud fra aktuelle konsulenter

Noen kommuner har støtteordninger i forbindelse med sertifisering. Ta kontakt med din kommune for å sjekke hva som gjelder hos dere! 

Kommuner som ønsker å legge til rette for at lokale private bedrifter skal kunne sertifiseres, må først kjøpe kommunelisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Her kan du lese våre vilkår for virksomheter som er, eller ønsker å bli, sertifisert.

Etableringsgebyr - enkeltvirksomheter

Etableringsgebyret faktureres når sertifiseringsprosessen starter opp og dere blir registrert i Miljøfyrtårnportalen for første gang.

Årsverk Pris
1-9
3 590,-
10-29
5 650,-
30-49
8 750,-
50-99
11 800,-
100-199
14 350,-
200-499
17 000,-
500-999
19 500,-
over 1000
22 100,-

Etableringsgebyret inkluderer tilgang til: 

 1. Miljøfyrtårnportalen, som guider dere gjennom sertifiseringsprosessen
 2. Årlig klima- og miljørapport
  • Eget klimaregnskap
  • Generell statistikk over alle miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter 
 3. Miljøstyring i miljørapporten 
  • Miljøindikator
  • Handlingsplan
  • Gjennomførte tiltak 
 4. Oppdaterte og relevante kriterier med tilhørende veiledere 
 5. Verktøy og hjelpemidler som gjør prosessen enklere (maler, rutiner og lignende) 
 6. Idébanker for tiltak innenfor arbeidsmiljø, energi, transport og avfall 
 7. Sertifikat og diplom ved sertifisering
 8. Jevnlig informasjon og nyhetsbrev fra stiftelsen 
Satsene gjelder fra 01.01.18 (alle priser er eksl.mva.).

ÅRLIG SERVICEAVGIFT - ENKELTVIRKSOMHETER

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter og virksomheter som har startet opp sertifiseringsprosessen betaler en årlig serviceavgift til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Årsverk Pris
1-9
1 550,-
10-29
2 500,-
30-49
4 550,-
50-99
6 000,-
100-199
7 150,-
200-499
9 675,-
500-999
13 100,-
over 1000
17 100,-

Serviceavgiften gir tilgang til støtte og rådgivning fra stiftelsens administrasjon, verktøy og maler, elektronisk miljørapporteringssystem i Miljøfyrtårnportalen, nyhetsbrev, tilbud om gratis webinar for hjelp til å fylle ut klima- og miljørapporten samt gratis webinar for hjelp til resertifisering.

Den årlige serviceavgiften faktureres i første kvartal fra og med året etter at sertifiseringsprosessen formelt har startet. Utmelding av ordningen må skje skriftlig før årets begynnelse for at serviceavgift ikke skal belastes. Avgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere.

Satsene gjelder fra 01.01.18 (alle priser er eksl.mva.).

HOVEDKONTOR

Ved sertifisering som hovedkontor gjelder egen prismodell.

 • Hovedkontoret får en pris i forhold til antall årsverk totalt i konsernet
 • Underliggende enheter får en pris i forhold til hvor mange underliggende enheter som totalt skal sertifiseres. Prisen er lagt i et trappetrinnstabell: Jo flere underliggende enheter, jo lavere pris per enhet
 • Kostnader til hovedkonsulent og hovedsertifisør kommer i tillegg

Ta kontakt med oss for å finne hva som blir gjeldende for dere.

KJØPESENTER

Nye kriterier til kjøpesenter innebærer en miljøkartlegging av alle leietakere ved senteret.  Det betyr at hele kjøpesenteret blir Miljøfyrtårn-sertifisert på bakgrunn av sertifiseringen i senteradministrasjonen, og den årlige kartleggingen av leietakere. Det er derfor satt en fast pris på etableringsgebyret, og en fast pris på den årlige serviceavgiften. Begge er uavhengig av antall leietakere eller antall ansatte ved kjøpesenteret.

Etableringsgebyr: kr 5.900,- per kjøpesenter. 
Årlig serviceavgift: kr 5.000,- per kjøpesenter.

KONSULENTHONORAR VED SERTIFISERING

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom konsulenten og virksomheten som skal sertifiseres. Når det gjelder tidsbruk vil dette avhenge av mange faktorer. Hvor mye interne ressurser dere bruker, hvor mange av kriteriene som er oppfylt ved oppstart, og ikke minst, erfaringen tilsier at behovet for konsulentbistand kan endre seg underveis i prosessen. Vi anbefaler å inngå en avtale med fleksibel tidsbruk, slik at antall timer kan justeres etter behov.

Konsulentprisen pr time varierer fra sted til sted og fra firma til firma. Vi anbefaler derfor virksomheter å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp.

ANBEFALT TIMEFORBRUK PER SERTIFISERING

Intensjonen til Stiftelsen Miljøfyrtårn er å tilby en sertifiseringsordning med et forutsigbart og nøkternt anslag på timeforbruk. Sertifisør skal ved sertifisering gi virksomhetene skriftlige tilbud på pris og timeforbruk. Kostnad vil variere fra kommune til kommune.

Vi mener at timeforbruket til en erfaren sertifisør bør være innenfor disse rammene:

Type virksomhet Anslått timeforbruk
Virksomhet med felleskriterier, og ett eller to bransjekriterier
7,5 timer
Ekstra bransjekriterium utover ovennevnte, eller virksomheter med flere lokaliseringer (f.eks. håndtverkere med hjemmebase og byggeplass)
1 - 3 timer ekstra
Kjeder - Hovedsertifisør for hovedkontoret
Egne timeanslag
Underliggende enheter tilhørende hovedkontor (som benytter hovedkontormodellen)
5 timer

Anbefalingen er basert på erfaringer og innhentede opplysninger. Timeanslaget inkluderer utforming av tilbud, forberedelser, sertifiseringsmøte og etterarbeid. Eventuell reising faktureres separat. Mangler som oppdages på sertifiseringsbesøket og som krever nytt besøk, eller annen form for oppfølging av sertifisør gir grunnlag for ytterligere medgått tid.

Dersom sertifisør tilbyr tilleggstjenester skal dette spesifiseres i avtaler. Ved innleie av sertifisør reguleres anbefalt timeforbruk i kommunes/ fylkeskommunens avtale med denne.

TA KONTAKT FOR Å KOMME I GANG MED SERTIFISERINGEN!