Vedtekter

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er «Stiftelsen Miljøfyrtårn».

§ 2 Formål
Stiftelsen skal videreutvikle, markedsføre, lede og drifte Miljøfyrtårn-ordningen, herunder miljøfyrtårn­sertifiseringsordningen. Stiftelsen skal arbeide for at flest mulig små- og mellomstore virksomheter i privat og offentlig sektor over hele landet blir Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn-sertifisering skal bidra til at virksomhetene reduserer sin miljøbelastning, at de bedrer sitt arbeidsmiljø, og at de oppnår konkurransefortrinn. Sertifiseringen skal være basert på praktiske tiltak som gir reelle forbedringer.

Stiftelsen skal samarbeide nært med kommuner og fylkeskommuner, lokalt næringsliv og offentlige virksomheter for å bidra til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er NOK 255.000.

§ 4 Styrets sammensetning/oppnevning av styremedlemmer
Styret skal bestå av mellom 8 til 10 medlemmer i tillegg til ansattes representant, hvorav fire utpekes fra interesseorganisasjonene, minst fire utpekes fra offentlig sektor og en utpekes av de ansatte – blant ansatte som ikke inngår i Stiftelsens ledelse.

Interesseorganisasjoner: Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Hovedorganisasjonen Virke og Bedriftsforbundet oppnevner hvert sitt styremedlem med personlig varamedlem.

Offentlig sektor: Kommunens Sentralforbund (KS) oppretter en valgkomite som oppnevner fire styremedlemmer med varamedlemmer fra kommuner/fylkeskommuner/KS. Minst to styremedlemmer rekrutteres fra kommuner og minst ett styremedlem fra en fylkeskommune.

Styremedlemmer oppnevnes for 3 år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes i en periode, unntaksvis to perioder. Det skal ved oppnevning av styremedlemmer legges vekt på at styrets samlede kompetanse er best mulig. Det skal også legges vekt på kontinuitet.

Avtroppende styre etablerer en gruppe som koordinerer arbeidet med sammensetning av nytt styre.

Nytt styre konstituerer seg selv med leder og nestleder i påfølgende perioder.

Styremedlemmene blir personlig oppnevnt på grunnlag av sin stilling, sitt verv eller tilknytning til overnevnte organisasjoner. Dersom vedkommende slutter i sin stilling, eller det for øvrig inntrer endringer i overnevnte relasjon eller andre forhold taler for det, skal den eller de aktørene som oppnevnte vedkommende, utnevne nytt styremedlem.

For å sikre styrets selvstendighet i forhold til stifterne, skal minst ett styremedlem være rekruttert fra en annen organisasjon/virksomhet enn de stifterne representerer.

§ 5 Styrets myndighet og oppgaver
Styret er stiftelsens øverste myndighet. Styret skal behandle/fatte vedtak i følgende saker:

  • Retningslinjene for stiftelsens virksomhet.
  • Handlingsplan og budsjetter for kommende periode.
  • Treffe beslutninger om fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
  • Avgi årlige rapporter om stiftelsens resultater/virksomhet til stifterne, samt til alle aktører som bidrar med finansiell bistand til stiftelsens drift.
  • Fastsette gebyr- og lisensnivåer.
  • Godkjenne bransjekrav (nye og reviderte).
  • Fastsette rammebetingelser for lønns- og arbeidsvilkår for alt personale.
  • Valg av revisor

§ 6 Stiftelsens daglige leder
Det skal lages instruks for stiftelsens daglige leder, som vedtas av styret. Instruksens revideres senere etter behov. Daglig leder ansettes og evt. avsettes av styret.

§ 7 Lokalisering
Stiftelsen er lokalisert i Kristiansand.

§ 8 Saksbehandlingsregler
Styret gjør vedtak i møte. Styret er vedtaksfør når minst 50 % av medlemmene er til stede. Styrets vedtak er gyldig med simpelt flertall.

Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder har stemt for. Er styreleder ikke til stede, gjelder det som nestleder har stemt for. Er heller ikke nestleder til stede, gjelder det møteleder har stemt for. Møteleder velges ved avstemning.

Dersom det er stemmelikhet ved valg av styreleder/nestleder, benyttes loddtrekning.

§ 9 Revisjon av stiftelsens regnskaper
Revisjon skjer i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende stiftelses- og regnskapslovgivning.

§ 10 Omdanning/oppheving og endring av vedtekter
Stiftelsestilsynet kan omdanne stiftelsen etter forslag fra styret.

Beslutning om omdanning som går ut på å oppheve stiftelsen, herunder å slå den sammen med annen stiftelse eller foretak, kan skje når styret finner at formålet bedre ivaretas ved andre organisasjonsformer. Stiftelsens kapital skal i så fall anvendes slik at formålet best mulig ivaretas.

Det kreves 2/3 flertall i styret når/hvis det fremmes forslag om endringer i vedtektene.

28. april 2020
(Dato for registrering i Stiftelsesregisteret: 8. januar 2013)