Miljøkrav i innkjøp: for leverandører

Et økende antall oppdragsgivere i både privat og offentlig sektor stiller miljøkrav til tilbydere sine når de kjøper inn varer og tjenester. Det å bruke innkjøpsmakten nevnes av mange som et av de viktigste virkemidlene både myndigheter og privat sektor har for å nå sine miljømålsettinger.

Slike miljøkrav stilles på mange ulike måter. Ofte etterspørres det et anerkjent system for miljøledelse når det lyses ut oppdrag. Det er kun Miljøfyrtårn og to andre ordninger (ISO 14001 og EMAS) som er offisielt anerkjente som dokumentasjon for dette i Norge.

Disse typene krav kan du som tilbyder bli stilt:

Noen av de vanligste måtene som brukes for å stille krav om miljøledelse i forbindelse med innkjøp, er de følgende:

  • Miljøsertifisering som et kvalifikasjonskrav. Dette betyr at det kreves en sertifisering før man i det hele tatt får lov til å levere tilbud.
  • Miljøsertifisering som et kontraktskrav. Dette betyr at tilbyderen forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter avtaleinngåelse.
  • Miljøsertifisering som tildelingskriterium. Dette betyr at det vil telle positivt i vurderingsprosessen dersom en tilbyder kan fremvise et miljøsertifikat.

Konkurransefortrinn som Miljøfyrtårn

Stadig flere virksomheter profilerer seg på miljø, og bruker sitt miljøansvar til å oppnå synlighet i offentligheten, og til å vinne kontrakter i et marked preget av hard konkurranse. Forbrukere og myndigheter er i økende grad opptatt av miljø, og det er grunn til å tro at denne trenden vil være økende i årene som kommer.

En Miljøfyrtårn-sertifisering vil gjøre deg i stand til å delta i flere anbudsprosesser, og vil kunne avgjøre hvorvidt du får tildelt oppdraget eller ikke.

Flere virksomheter som gjennomfører en sertifisering melder også at prosessen fører til direkte kostnadsbesparelser i form av blant annet mer effektiv energibruk og transport, og reduserte avfallsmengder. På den måten kan en sertifiseringsprosess virke inn på både bunnlinje og topplinje for din virksomhet. 

Ved å presentere en anerkjent miljøsertifisering i dine anskaffelser kan du oppnå:

  • Miljøeffekt
  • Grønn innovasjon
  • Konkurransefortrinn
  • Omdømmeforbedring
  • Kostnadsbesparelser

For mer informasjon om miljø i innkjøpsprosesser, se vår veileder.