Krav om miljøledelse i innkjøp:

For leverandører

Offentlige innkjøpere blir stadig mer opptatt av å stille miljøkrav. I 2021 handlet det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. De politiske føringene er helt klare: Disse pengene skal brukes til å nå klima- og naturmålene. Det betyr at leverandører må forvente stadig høyere miljøkrav til varene eller tjenestene de leverer, og til sin egen virksomhet. 

Miljøsertifisering gjør deg bedre rustet i anbud 

Innkjøpere kan stille miljøkrav på mange måter. Ifølge Riksrevisjonene er miljøledelse et av de vanligste miljøkravene i offentlige anbud. Miljøfyrtårn-sertifisering gir deg derfor konkurransefortrinn i mange anbudsprosesser. Du får:

 • Anerkjent dokumentasjon på krav om tredjepartssertifisert miljøledelse i offentlige anbud i Norge, EU og EØS. Kun to andre ordninger har samme status: ISO14001 og EMAS som er EUs egen ordning.
 • Hjelp til å svare ut andre miljøkrav. Når du sertifiserer deg, må du vurdere hva som er de viktigste miljøpåvirkningene i virksomheten din. Du må jobbe aktivt for å forbedre miljøpåvirkningen der det monner.  
 • Mulighet til å delta i flere anbudsprosesser, og det vil kunne avgjøre om du får tildelt oppdraget eller ikke. 
 • Fortrinn ved at du allerede jobber med det en innkjøper vil stille miljøkrav om i din bransje, for eksempel:
  • matsvinn og klimavennlig meny hvis du driver innenfor måltidstjenester
  • nullutslippskjøretøy og ruteoptimalisering hvis du driver innen transport
  • eller produktutvalg, levetid og reparasjon hvis du driver innen handelsbransjen

Hvordan stilles krav om miljøledelse?  


Kvalifikasjonskrav

Miljøledelse som et kvalifikasjonskrav betyr at leverandører som ikke oppfyller kravet, må avvises. 

Kontraktskrav

Miljøledelse som et kontraktskrav betyr at den som vinner kontrakten forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter at kontrakten er signert. 

Tildelingskriterium

Miljøledelse som et tildelingskrterium betyr at innkjøper gir poeng for bruk av miljøledelse. Miljøfyrtårn fraråder å stille krav om miljøledelse på denne måten fordi det kan være vanskelig å vurdere og sammenligne tilbydere. Hvis miljøledelse likevel er et tildelingskriterium, er det viktig å forstå hva innkjøper spør etter og hvordan de vil evaluere kriteriet. Hvis innkjøper ber om en beskrivelse, er det viktig å levere en faktisk beskrivelse – ikke bare et sertifikat.  


Konkurransefortrinn som Miljøfyrtårn 

Stadig flere virksomheter jobber med å redusere miljøavtrykket sitt. Mange ser at å ta miljøansvar gir positiv synlighet og gjør det lettere å vinne kontrakter i et marked preget av hard konkurranse.  

Flere virksomheter som gjennomfører en sertifisering melder også at prosessen fører til direkte kostnadsbesparelser i form av blant annet mer effektiv energibruk og transport, og reduserte avfallsmengder. På den måten kan en sertifiseringsprosess virke inn på både bunnlinje og topplinje for din virksomhet.  

Ved å presentere en anerkjent miljøsertifisering i dine anskaffelser kan du oppnå: 

 • Miljøeffekt 
 • Grønn innovasjon 
 • Konkurransefortrinn 
 • Kostnadsbesparelser 
 • Omdømmeforbedring 

For mer informasjon om miljø i offentlige anbud, se vår veileder (PDF).