4. juli 2023

Arbeidsmiljø: Sjekkliste for transportoppdrag

Tiltak

For å skape et godt arbeidsmiljø og forbygge skader blant de som utfører transportoppdrag kan det være nyttig å ha en sjekkliste med punkter som ofte er aktuelle blant transportvirksomheter.

Aktuelle punkter kan være:

 • Varighet på skift
 • Ugunstig arbeidstid
 • Variasjon i arbeidsoppgaver
 • Press på tid/inntjening
 • Tunge løft/overbelastning
 • Ergonomi/tilpasning
 • Vibrasjoner
 • Innånding av eksos
 • Støy
 • Arbeidsulykker
 • Opplæring
 • Bemanning

 

Fakta/informasjon

Sykefraværet innenfor transportbransjen har ligget på et høyt nivå over tid sammenliknet med andre næringer (NAV). Yrkesgruppen sjåføryrker har større risiko for enkelte helseplager sammenliknet med alle yrkesaktive (NOA). Dette har sammenheng med at de i større grad er utsatt for risikofaktorer som for eksempel lange arbeidsuker, ukurant arbeidstid, ensidig arbeid, press på tid og inntjening, tunge løft, vibrasjoner og innånding av eksos.

Spesielt nærdistribusjon er preget av stress, lite tilrettelagte leveringsforhold og fare for overbelastning i forbindelse med levering fra bil til kunde.

Arbeidsulykker er også en betydelig utfordring, og transport er blant de næringsgruppene med flest antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1000 sysselsatte, og flest antall arbeidsskadedødsfall. Halvparten av alle dødsfall innen bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri de siste årene involverte kjøretøy.

 

Les mer

Arbeidslivet: Hardere hverdager bak rattet

Arbeidstilsynet: Transport

Forskrift om arbeidstid for sjåfører i vegtransport

STAMI – NOA: Sjåføryrker