5. juli 2023

Forebygge forurensning av olje, drivstoff og kjemikalier fra maskiner, kjøretøy og utstyr

Tiltak

  • Bruk absorbenter, mobile spilltrau eller tilpassede matter ved vedlikehold og fylling av drivstoff og olje.
  • Ha beredskapskasser og sammenleggbare spillbasseng i kjøretøy, maskiner og på anleggsplassen. Dersom virksomheten utfører arbeid på eller ved vann, bør disse være tilpasset marin forurensning.
  • Oppbevar olje, drivstoff og kjemikalier i tilpassede hyller og skap, eller bruk oppsamlingsdunker og spillplattformer for å samle opp ev. søl og lekkasjer.
  • Unngå å oppbevare mer olje, drivstoff og kjemikalier enn det som er nødvendig. Mengden må vurderes ut ifra forbruket.
  • Unngå å gjøre arbeid der olje, drivstoff og kjemikalier oppbevares.

 

Fakta/Informasjon

Ifølge forurensningsloven har alle en plikt til å unngå forurensning og iverksette tiltak dersom forurensning skulle skje. Olje, drivstoff og kjemikalier fra maskiner, kjøretøy og utstyr kan medføre betydelig skade på miljø. For å unngå dette må de oppbevares og håndteres på en måte som reduserer risikoen for søl og utslipp til jord og vann.

 

Kilder

Forureningsloven: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – Lovdata

Transport av farlig gods er regulert i egen forskrift: Forskrift om landtransport av farlig gods – Lovdata