4. juli 2023

Utvikle forskningsportefølje for bærekraftig utvikling

Tiltak

Det er forskjellige måter hvordan universiteter og høyskoler kan identifisere og styrke forskningsområder på bærekraft der universitetet har særskilt mulighet å bidra. Uansett fremgangsmåten vil gode prosesser være kjennetegnet av at de skaper forståelse for at innsatsen og ressurser blir prioritert mot bærekrafttema. Det forutsetter at prosessen er godt forankret i virksomhetens strategi og i virksomhetens, fakultetenes og instituttenes ledelse. Fagmiljøene blir hørt i prosessen, og virksomhetens ledelse er i god dialog med myndigheter og forskningsfinansierende institusjoner. Ofte vil det være en fordel å stimulere til tverrfaglighet for å skape synergier mellom fagområder.

Mulige framgangsmåter for å identifisere og styrke forskningsområder på bærekraft:

  • Etablere forskningssentrene/ satsingsområder som bidrar med forskning på bærekraftig utvikling
  • Tildele stipendiatstillinger på bærekrafttema
  • Stimulere til innhenting av ekstern forskningsfinansiering på tema innen bærekraft
  • Arrangerer konferanser med tema innen bærekraft
  • Stimulerer til kunstprosjekter med bærekrafttema

 

Bakgrunn/ informasjon

I de kommende årene står verden overfor utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende sosial ulikhet. Det setter verdens matvaresikkerhet og ressursgrunnlag i fare, og påvirker økonomisk, politisk og sosial rettferdighet. Norges universiteter og høyskoler har en unik mulighet til å bidra med ny kunnskap for en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

I regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032 er én av de tre hovedmålene miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  Både Norges forskningsråd og EUs forsknings- og innovasjonsprogram satser økende grad på forskning for bærekraftig utvikling.

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Fire av de fem samfunnsoppdrag i Horisont Europa støtter direkte Europas grønne giv (Green Deal):

  • Tilpasning til klimaendringer inkludert samfunnsendring
  • Sunne hav, kystområder og vassdrag
  • Klimanøytrale og smarte byer
  • Jordhelse