5. juli 2023

Inkludere bærekraft i læreplanen

Tiltak

Universiteter og høyskoler kan inkludere bærekraft på forskjellige måter i kursene og studieprogrammene, slik at studentene får kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i deres fremtidige yrker. Uansett fremgangsmåten vil gode prosesser være kjennetegnet av at de skaper forståelse for at innsatsen og ressurser blir prioritert mot bærekrafttema. Det forutsetter at prosessen er godt forankret i virksomhetens strategi og i virksomhetens, fakultetenes og instituttenes ledelse. Fagmiljøene blir hørt i prosessen, og virksomhetens ledelse er i god dialog med myndigheter og samarbeidspartnere. Ofte vil det være en fordel å stimulere til tverrfaglighet for å skape synergier mellom fagområder.

Mulige målsetninger for å inkludere bærekraft i kursene og studieprogrammene:

  • Øke antall emner som har bærekraft som tema
  • Øke antall bachelor- og masterprogrammer med bærekraft som tema
  • Øke antall kurs og studieprogrammer som adresserer bærekraft på en aller annen måte
  • Øke antall studenter som tar kurs og studieprogrammer med fokus på bærekraft
  • Tilpasse etter- og videreutdanningstilbud slik at det treffer næringsliv og offentlig forvaltning behov for nødvendig kompetanse for bærekraftig omstilling

 

Fakta/informasjon

I de kommende årene står verden overfor utfordringer som klimaendringer, tap av biologisk mangfold og økende sosial ulikhet. Det setter verdens matvaresikkerhet og ressursgrunnlag i fare, og påvirker økonomisk, politisk og sosial rettferdighet. Norges universiteter og høyskoler har en unik mulighet til å bidra med å utdanne fremtidens arbeidskraft og gir disse kunnskap og kompetanse til å fremme en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Dette vil bidra til å skape ringvirkninger i samfunnet.

I regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032 er én av de tre hovedmålene miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.