5. april 2019

Grønne tak

Tiltak:

Vurder å anlegge et grønt tak hvis virksomheten skal bygge nye bygg eller legge nytt tak.

 

Fakta/informasjon: 

Det er forventet at klimaendringene vil føre til økt nedbør og hyppigere flomsituasjoner, og flere steder ser man dette allerede. I byer og andre urbane strøk vil dette medføre problemer knyttet til overvannshåndtering siden avløpsnettene ikke nødvendigvis har kapasitet til å ta imot så store nedbørsmengder. Grønne tak i urbane strøk er et lokalt tiltak som kan redusere problemene med overvann, siden vegetasjonen kan holde igjen vann og redusere mengden overvann som havner på bakken. Takvegetasjonen gir også mat og ly til insekter, noe som virker positivt på det biologiske mangfoldet i byen. I tillegg kan grønne tak forlenge takets levetid og øke isolasjonsevnen.

 

Les mer: