25. august 2021

Leie av lokaler og bygg

Tiltak

Som leietaker har dere mulighet å velge lokaler med gode miljøegenskaper og stille krav til utleieren om miljøvennlige løsninger. Følgende punkter vil det være viktig å ta hensyn til:

  • Sikre lav energibruk i bygg ved bruk av energimåling i kombinasjon med et system for løpende energioppfølging
  • Sikre energieffektiv ventilasjon, kjøling og belysning
  • Sikre godt inneklima i forhold til temperatur, luftkvalitet, dagslys, solskjerming og lydforhold
  • Følge bærekraftsstandarder som Breeam-in-use
  • Ombruk i størst mulig grad materialer og innredning som er i bygget fra før
  • Minimere innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer i bygget
  • Bruk av fleksibel innredning som gir mulighet til å tilpasse lokalene etter behov, også ved endringer i organisasjonen
  • Sørge for at det fins tilstrekkelig med sykkelparkering, ladestasjoner for el-sykler og el-biler, og at kravene til universell utforming for adkomst til bygg er ivaretatt. Om mulig, prioriter lokaler i nærheten av kollektivtrafikk.
  • For å heve og videreutvikle leieobjektets miljøstandard i leieperioden kan leietaker og utleier inngå en miljøavtale. Avtalen skal sikre et samarbeid om å bedre miljøstandarden, som økt energieffektivitet, bedre ressursutnyttelse og reduksjon av utslipp/avfall i forbindelse med eiendommens og leieobjektets drift og vedlikehold.