4. juli 2023

Legg til rette for avfallssortering av hageavfall

Tiltak

Hageavfall skal ikke forurenses med glitter eller plast fra gravpynt og blomsteroppsett. Derfor må brukerne gjøres oppmerksom på hva som skal i hageavfall og hva som skal i restavfall. For å gjøre det enkelt for brukerne å kildesortere, vil det være en fordel å ha containere plassert ved siden av hverandre. Det kan gjøres med positiv dulting/nudging, som et skilt med «Takk for at du sorterer avfallet».

 

Fakta/informasjon

Avfallsforskriften stiller krav om at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall skal utsorteres ved kildesortering.  Biologisk behandling av bioavfall, som matavfall og hageavfall, bidrar til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping ved gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi. For eksempel kan bioavfall bli gjort om til biogass, som igjen kan brukes som drivstoff.

Lenke: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) – Kapittel 10a. Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper – Lovdata