23. august 2021

Samarbeid for økt sirkularitet

Tiltak

Les rapporten utviklet av Deloitte på vegne av Klima- og miljødepartementet. Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag. Basert på en helhetsvurdering fremstår blant annet  prosessindustrien, bygg og anlegg, eiendom og varehandel som næringer med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi.

 

Fakta/Informasjon

Regjeringen har satt som mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I arbeidet med en slik strategi har Deloitte fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utforme et nasjonalt kunnskapsgrunnlag som sammenstiller eksisterende kunnskap om sirkulær økonomi i Norge, og identifiserer relevante kunnskapshull. Denne utredningen er den første av tre delutredninger. Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag.

Analysene fant et betydelig potensial for økt sirkularitet i samtlige næringer. Noen har potensial knyttet til innsats- og avfallssiden av deres verdiskapende prosesser, mens andre har størst potensial knyttet til bare ett av disse aspektene. Noen næringer har potensial for å benytte nye forretningsmodeller som kan vesentlig redusere behov for innsatsmaterialer og avfall både i produksjon og hos sluttforbruker. Videre er noen næringer viktige sett opp mot EUs prioriterte områder før en sirkulær økonomi.

 

Les mer

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi om sirkulær økonomi