4. juli 2023

Gjødsling av grøntområder

Tiltak:

Ved gjødsling av egne grøntområder, brukt naturgjødsel og økologiske metoder, og unngå bruk av mineralgjødsel (kunstgjødsel).

 

Fakta/informasjon:

Naturgjødsel kan for eksempel være dyremøkk, kompost eller annen gjødsel godkjent for økologisk produksjon. Økologiske metoder for gjødsling kan også være tilbakeføring av gressklipp, bruk av egenprodusert kompost til jordforbedring eller grønngjødsling.

Fordeler med naturgjødsel er blant annet at det holder bedre på vannet og fordeler næringsstoffene langsommere til plantene, og dermed hindrer avrenning. Det reduserer også forbruket av utvinnet fosfor, som er en begrenset ikke-fornybar ressurs på verdensbasis. Likevel vil miljøpåvirkningen fra naturgjødsel kontra kunstgjødsel avhenge av naturgjødselens opprinnselsesland og produksjonsmetode. Norskprodusert naturgjødsel foretrekkes, men hvis det ikke er tilgjengelig må virksomheten vurdere hvordan gjødsling kan gjøres mest mulig effektivt og bærekraftig i et helhetlig perspektiv.