Miljøtips

Velkommen til Miljøfyrtårns idébank!

Her får du smarte og konkrete miljøtips som hjelper din virksomhet med å bli mer bærekraftig.

Finn smarte miljøtips som passer din virksomhet:

Lukk Fjern alle filtre
    Lukk Fjern alle filtre
276 treff

Annet

Kompost i barnehage
Komposter organisk avfall fra barnehagen sammen med barna. For eksempel er innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.


Rentvannssystem
Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.


Flaskefond
Bli medlem av Flaskefond, en bedrift som henter panteflasker hos virksomheter og bruker panten til å støtte klimavennlige oppstartsbedrifter.


Pollenspredning
Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.


Krav til valg av bank
Krev at din bank anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil.


Krav til oppdrettsnæringen
Still krav om at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer bruken av soya i laksefôret.


Krav til nydyrking og utbygging
Unngå å gi lån til eller investere i bedrifter som er involvert i nedbygging eller oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne.


Miljøvennlig ugressbekjempelse
Finn miljøvennlige alternativer til kjemiske sprøytemidler ved ugressbekjempelse, for eksempel kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.


Inkluderende arbeidsliv
Arbeid for et inkluderende arbeidsliv, og samarbeid med NAV om å ansette personer med lønnstilskudd for arbeidspraksis.


Fast utedag i småskolen
Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.


Grønne kampanjedager
Arranger et grønt arrangement i nærmiljøet fremfor vanlige kampanjedager. Samarbeid gjerne med lokale miljøorganisasjoner.


Automatiske kraner
Installer automatiske kraner på alle toaletter.


Miljøprofilering av skole
Profiler skolen som en miljøvennlig skole som har fokus på bærekraft i undervisningen, på ekskursjoner og i skolens daglige drift.


Inkludering av elever i miljøarbeid
Utfordre elevrådet til å komme med innspill på miljøtiltak til skolen og inkluder praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulike fag.


Belønning for miljøinnsats
Gi en årlig miljøpris til klassen/klassene som har bidratt til miljøarbeidet på skolen.


Kjemikaliebruk i kjemiforsøk
Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.


Bærekraftsuke
Arranger en tverrfaglig bærekraftsuke for hele skolen med aktiviteter og undervisningsopplegg relatert til bærekraftig utvikling.


Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere
Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.


Digitalt stoffkartotek
Opprett digitalt stoffkartotek for farlige kjemikalier som alle medarbeidere har tilgang til, og oppdater det jevnlig.


Barnebøker med miljøinnhold
Skaff barnebøker som tar opp ulike temaer knyttet til natur, miljø og klima, og les dem for barna.


Naturvakt
Benytt aktivitetsprogrammet Naturvakt i barnehagen for å lære om allemannsretten og bærekraftig bruk av naturen.


Arbeidsmiljø

Nye maskiner
Ved innkjøp av nye maskiner, prioriter maskiner som ikke avgir luftforurensning, som bruker lite kjemikalier og som har så lavt støynivå som mulig.


Vaksinasjonsprogram for alle ansatte
Tilby alle arbeidstakere et vaksinasjonsprogram som inkluderer alle relevante vaksiner for det arbeidet som utføres i virksomheten.


Rengjøring på vanskelige steder
Sørg for jevnlig støvsuging og vask også på vanskelig tilgjengelige steder i lokalet.


Trygg truckkjøring
Ha fokus på trygg og riktig truckkjøring for å unngå skader og ulykker.


Studentoppgaver
Inngå samarbeid med et universitet eller høyskole og tilby studenter å skrive masteroppgave eller bacheloroppgave om et tema virksomheten arbeider med.


Fagbrev
Gi ansatte som ønsker det muligheten til å ta fagbrev innenfor aktuelt arbeidsområde, for eksempel gjennom ordningen «Fagbrev på jobb».


Registrere nestenulykker
Innfør et system der alle nestenulykker rapporteres og følges opp. Bruk denne informasjonen til å iverksette tiltak som reduserer sjansen for reelle ulykker og skader.


Årlig sertifisering av utstyr
Sørg for at maskiner og arbeidsutstyr sertifiseres årlig av eksterne.


Etterutdanning av lærere
Tilrettelegg for etterutdanning innen relevante fagfelt for de ansatte som ønsker det.


Treningsrom
Ha et treningsrom på skolen til disposisjon for elever og ansatte.


Håndtering av vold og trusler
Gi medarbeiderne jevnlig opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.


Tilrettelegging av turnus
Tilrettelegg turnusen så langt det lar seg gjøre for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb.


Tilbud om behandling
Gi ansatte tilgang på behandling hos fysioterapaut og/eller ernæringsfysiolog ved behov.


Influensavaksine
Tilby gratis influensavaksine hvert år til alle ansatte.


Rotasjon på arbeidsoppgaver
Sørg for at de ansatte kan rotere på arbeidsoppgavene for å unngå belastningsskader og øke trivselen.


Reduser antall kjemikalier
Registrer alle kjemikalier brukt i produksjonen i ett felles system (digitalt stoffkartotek), og undersøk om virksomheten benytter unødvendig mange kjemikalier.


Ryddig lager
Sørg for å ha et systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy der alt er samlet på samme sted.


Feiring av miljøresultater
Husk å feire små og store seiere i miljøarbeidet, for eksempel når virksomheten har nådd et av sine miljømål.


Arbeidsmiljøundersøkelser
Send ut generelle arbeidsmiljøundersøkelser og nyansatt- og sluttundersøkelser, og gjennomfør kartlegging og igangsetting av tiltak basert på resultatene av disse.


Oppfølging av arbeidstakere
Fokuser på langsiktig skadeforebyggende arbeid og sikre tett oppfølging og arbeidstilpasning for f.eks. sykemeldte og gravide arbeidstakere.


Bedriftsterapi
Inngå avtale med bedriftsterapaut eller andre behandlere som de ansatte kan bestille time hos for å forhindre belastningsskader.


Avfall

Timekort
Send ut SMS til kundene med innkalling til time og/eller bekreftelse på timebestilling, i stedet for å sende timekort på papir.


Gi bort restprodukter
Plukk ut makulatur, overskuddspapir og andre overskuddsmaterialer fra lageret og gi det bort til barnehager, skoler eller andre som kan ha nytte av det.


Gjenbruk av pappesker og poser
Sørg for å levere varer i pappesker og poser som kan brukes flere ganger, og ta med gamle esker og poser tilbake ved leveranser hos faste kunder.


Gjenbruk emballasje fra varemottak
Gjenbruk emballasjen fra varemottaket til å pakke inn produkter som skal leveres til kundene.


Miljøringen
Bli medlem av Miljøringen, et nettverk for forurenset grunn og sedimenter.


Gjenbruk av masser
Tilrettelegg for gjenbruk og gjenvinning av rene masser på anleggsplasser.


Ta med avfall tilbake
Ta med alt avfall som produseres ute ved montering tilbake til produksjonslokalet så det kan sorteres der for å sikre god sortering.


Avfallshåndtering i parker og friområder
Sørg for at det er nok avfallsdunker i parker og friområder, og pass på at de tømmes ved behov. Installer eventuelt dypoppsamlere.


Måle matsvinn på institusjoner
Mål alt matsvinn fra institusjonen i en hel, representativ uke, og drøft resultatene i etterkant.


Inspirasjon til bruk av restemat
Ha møter og samlinger på tvers av avdelinger, og inspirer hverandre til å finne måter å bruke matrester på. Lag gjerne et internt oppskriftshefte med restematoppskrifter.


Ryddig matvarelager
Hold god orden på innholdet i matvarelager, kjøleskap og frysere. Sørg for at de eldste produktene og åpnede pakninger står lengst fram.


Rydd skapet
Promoter apotekkampanjen «Rydd skapet» som skal oppfordre forbrukere til å levere gamle medisiner tilbake til apoteket. Aktører i helsevesenet må også ha gode internrutiner på å levere utgåtte medisiner til apotek.


Utleie av klær og utstyr
Tilby klær eller annet utstyr, inkludert rens, til utleie fra butikken.


Informasjon til kunde ved kjøp av klær og sko
Tilby vedlikeholdsinformasjon om plagget/skoene i kjøpsøyeblikket, og sørg for at medarbeiderne har kunnskapen til å gi riktig informasjon.


Tilby reparasjon og tilpasninger av klær
Informer kunder om at de kan komme tilbake om de trenger vedlikehold, stell eller reparasjoner av klær, og tilby tilpasning av klær.


Reparere reklamasjoner
Ta et standpunkt på at alle reklamasjoner over en viss verdi skal repareres hvis mulig. Tilby eventuelt utlånsvarer i mellomtiden.


Gjenbruk og reparasjon på senter
Tilby reparasjonsmuligheter for klær og sko på senteret, og sett opp resirkulasjonsstasjoner for klær og sko.


Reparasjon av arbeidstøy
Kjøp arbeidstøy i god kvalitet som varer lenge, og reparer ødelagt tøy fremfor å kjøpe nytt. Sørg for tilgjengelige reparasjonsmuligheter for klær og sko på arbeidsplassen.


Palleknuser
Skaff en palleknuser til å kverne opp ødelagte trepaller dersom virksomheten har mye av dette.


Avfall fra stillas
Bruk stillaspresenninger og duker så mange ganger som mulig, og erstatt trelemmer i stillas med amuminiumslemmer som varer lenger.


Ryddige naturfagssaler
Rydd naturfagssalene for gamle kjemikalier, og send farlige kjemikalier til destruering.


Energi

Bruk av tannlegeapparater
Sørg for at elektriske apparater, for eksempel uniter og røntgenapparater, kun er påslått når de er i bruk.


Lys og vinduer
Inngå avtaler med kundene om at renholderne slukker lys og lukker vinduer etter oppdrag, og vær nøye på at renholderne følger opp dette.


Lys i lysløyper og idrettsanlegg
Bytt ut lysarmaturer til armaturer med LED-lys, og sørg for at lyset styres automatisk etter behov.


Behovsbasert ventilasjon
Juster ventilasjonsanlegget slik at driften er mest effektiv når det er flest besøkende på senteret.


LED-belysning i parkeringshus og senter
Installer LED-belysning i parkeringshus og inne på senteret.


Hurtigporter
Benytt hurtigporter på lager og/eller i butikk, og bruk dem aktivt. Velg effektive porter med rask motor.


Automatiske kraner
Installer automatiske kraner på alle toaletter.


Slå av utstyr
Innfør en regel om at teknisk utstyr som Smartboards, datamaskiner og prosjektorer må slås helt av ved skoledagens slutt og når det ikke er i bruk.


Varmekamera
Skaff et varmekamera/IR-kamera til bruk i undervisningen så elevene kan se hvor varmen lekker ut av bygget.


Energimåler på elektriske apparater
Installer energimålere på elektriske apparater for å få bedre kontroll på strømforbruket per apparat.


Samme kaffekopp
Oppfordre de ansatte til å bruke samme kaffekopp hele dagen. Skaff klesklyper med de ansattes navn på for å merke koppene.


Elektriske anleggsmaskiner
Invester i elektriske anleggsmaskiner.


Energisparekontrakt (EPC)
Innfør energisparekontrakter (EPC) i kommunale bygg for å redusere energibehovet til bygningene med garantert resultat.


Egenprodusert strøm og strøm fra fastnettet
Bruk strøm fra fastnettet fremfor dieselaggregater, og produser egen strøm til arrangementet ved hjelp av solceller.


Flerbruk av offentlige bygg
Bruk offentlige bygg til flere aktiviteter enn de er ment for, for eksempel kan aktiviteter arrangeres i skolebygninger på kveldstid, i helger og i ferier.


Solfangere på taket
Ha solfangere eller solcellepaneler på taket av fabrikker og industribygg, og bruk solenergien til f.eks. oppvarming av varmtvann.


Tilby energieffektive løsninger
Tilby kundene å installere energieffektive lys-, energi- og varmeløsninger, for eksempel LED-belysning og vannbåren varme.


Flisfyring
Gjenbruk kratt og trevirke som ryddes i tjenesten til flisfyring, og produser vannbåren varme til oppvarming av egne bygg.


Energirutiner på byggeplass
Kontroller at det er gode energirutiner på byggeplass.


Elektriske apparater
Sørg for at maskiner, utstyr og andre elektriske apparater har lavt energibruk, f.eks, ved etterspørre Energikarakter A+++.


Alternative oppvarmingskilder
Benytt miljøvennlige (fornybare) alternative oppvarmingskilder i bygget.


Innkjøp

Markedsføring av miljømerkede varer
Arbeid systematisk for økt synlighet og markedsføring av miljømerkede produkter.


Salg av egne brukte merker
Innfør bruktsalg av egne merker i butikken, som kunder for eksempel kan levere fra seg gjennom et pantesystem.


Valg av dekk
Ved innkjøp av nye dekk, velg dekk med lav rullemotstand, lang levetid og mest mulig miljøvennlige materialer.


Kjøtt som tilleggsingrediens
Bruk kjøtt mer som et «krydder» eller tilleggsingrediens framfor å ha kjøtt som hovedingrediens i matrettene.


Bærekraftig mat på skolekjøkken
Bruk bærekraftige råvarer og lær elevene å lage bærekraftige matretter i faget mat og helse.


Kjøttfri dag i elevkantine
Ha en kjøttfri dag i uka i elevkantinen, og server kjøttfrie og kjøttreduserte middager jevnlig på folkehøgskoler og internatskoler.


Digitale læreverk
Kjøp digitale læreverk for å redusere innkjøpet av bøker og mengden kopierte hefter og ark.


Miljøvennlig ansattkantine
Selg matrester/overskuddsmat fra kantinen billig til de ansatte på slutten av arbeidsdagen i pakker de kan ta med hjem, og reduser kjøttforbruket i ansattkantinen.


Salg av feilbestillinger
Ved eventuelle feilbestillinger av varer i forbindelse med et byggeprosjekt, sørg for å ha en returavtale med leverandør eller selg feilbestillingene på finn.no.


Krav til leverandører i byggebransjen
Still krav til leverandører av varer og tjenester om miljøsertifisering, bruk av miljøvennlige produkter, reduksjon av emballasje, færre leveranser og andre miljøhensyn.


Grønn materialguide
Ta i bruk Grønn materialguide fra Grønn byggallianse og velg de mest miljøvennlige materialene.


Gaver
Velg bærekraftige gaver til foredragsholdere, ansatte og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører.


Unngå tropisk tømmer
Unngå å kjøpe møbler, byggevarer, gulv, båter eller andre produkter som inneholder tropisk tømmer. Spør leverandøren om hvor tømmeret brukt i produksjonen kommer fra.


Valg av produktegenskaper
Vektlegg produktegenskaper som holdbarhet, resirkulerbarhet og ombrukbarhet ved innkjøp av byggevarer.


Reduser kjøttforbruket
Ha fokus på å redusere kjøttforbruket i maten som serveres i barnehagen, og øk andelen fisk, frukt og grønt.


Produktvalg
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.


Avfall fra catering
Virksomheter som benytter seg av catering bør oppfordre leverandør til å benytte gjenbruksprodukter.


Refillprodukter
Benytt refillprodukter der dette finnes.


Benytt fairtrade-produkter
Tilby ett eller flere fairtrade-produkter i menyen.


Velg lokalproduserte råvarer og tilpass menyen etter sesong
Utarbeid menyen utfra hvilke sesongbaserte råvarer som er tilgjengelige, og benytt kortreiste grønnsaker og frukt med lang holdbarhet.


Bruk grønnsaker i bearbeidede kjøttretter
Erstatt noe av kjøttet i bearbeidede kjøttretter med grønnsaker.


Transport

Beintøft
Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.


Lokalisering av oppdrag
Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.


Utkjøring av materiell
Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.


Digitale foredrag
Spill inn foredrag som filmopptak eller hold digitale foredrag direkte fremfor å reise på konferanser langt unna.


AdBlue-påfylling  
Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.


Kombinerte leveranser og kundebesøk
Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk med vareleveringer.


Lokale leverandører
Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.


Vask i vaskehall
Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.


La bussen stå
Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.


Sjåførbonus
Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.


Flåtestyringssystem på nye kjøretøy
Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.


Elbiler som demonstrasjonsbiler
Øk andelen elbiler/hybridbiler som brukes som demonstrasjonsbiler.


Lagring av utstyr på byggeplass
På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.


Kollektivbillett til ansatte
Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.


Elbil i kommunen
Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig, og sørg for at kommunens ansatte bruker kommunens elbiler på tjenestereiser.


Sykkelhotell
Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.


Kombinerte reiser
Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser, og oppfordre ansatte til å kombinere jobb- og feriereiser.


Ladestasjon hos ansatte
Dersom virksomheten bruker elbil i tjeneste, gi støtte til investering av ladestasjon hjemme hos ansatte som bruker elbilen, så de kan lade hjemme.


Utlån av elsykler
Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.


Færre leveranser
Bestill samkjørte og færre leveranser til byggeprosjekter, og ha faste hentedager for materialer.


Miljøkalkulator
Sammenlikn klimagassutslippene fra ulike transportmidler brukt på tjenestereiser med hjelp av Vys miljøkalkulator.