Forfatter: helene@miljofyrtarn.no

Nye kriterier til prosjekterende

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifiseringskriterier for prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører).

Målet med de nye kriteriene er å ivareta miljøhensyn i bygg og anlegg, og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i bedrifters miljøledelsessystem.

Bransjekriteriene er utarbeidet i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, med støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Dette blir en liten revolusjon, sier Eirik Wærner i Hjellnes Consult i et intervju på bygg.no. Han har ledet prosjektarbeidet, og håper dette gjør at de prosjekterende blir mer fremoverlente når det gjelder miljøspørsmål.

Prosessen frem til lansering har vært lang men god, med avgjørende støtte fra RIF. Endelig har vi et kriterisett som også omfatter selve tjenesten og produktet som prosjekterende leverer, og ikke bare kontordriften, sier Anne Kristin Peersen, seniorrådgiver i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tydelige og ambisiøse miljømål

De nye sertifiseringskriteriene innebærer følgende:

  • Virksomheten skal dokumentere miljøkompetanse og påvirke oppdragsgiver, slik at det settes ambisiøse miljømål i oppdrag.
  • Miljøriktig prosjektering tidlig i prosessen skal påvirke byggherre til å sette miljømål i oppdragene.
  • Sertifiseringskriteriene skal gjøre virksomheten i stand til å dokumentere et miljøledelsessystem og stille miljøspørsmål på et tidlig stadium.

Ved å måtte dokumentere et miljøledelsessystem som også omfatter tjenesten og produktet de leverer, kan virksomhetene være mer fremoverlente og bidra til at flere prosjekter har tydelige miljømål i fremtidige bygge- og anleggsprosjekter, sier Peersen.

Resertifisering

Ved resertifisering må Miljøfyrtårn-sertifiserte arkitekter og rådgivende ingeniører legge til kriterisettet prosjekterende. Virksomheter som ønsker det kan resertifisere seg tidligere i henhold til de nye kriteriene.

Les mer om nye og justerte bransjekriterier 2017.

Miljofyrtarn og BAMA

Derfor kan det være mer miljøvennlig å pakke frukt og grønt i plast

 

Barekraftsveileder - logoer

Ny bærekraftsveileder er klar

Nå blir det enklere å stille miljøkrav i offentlige innkjøp.

Tirsdag 30. mai 2017 ble den nye veilederen lansert, som skal stimulere offentlige innkjøpere til mer miljøvennlig, økologisk og etiske innkjøp. Miljømerking Norge, Debio, Fairtrade Norge og Stiftelsen Miljøfyrtårn har gått sammen for å utvikle veilederen for å:

  • veilede og betrygge offentlige innkjøpere som ønsker å benytte merker (sosialt, økologi, miljø) og sertifisert miljøledelse som verktøy ved offentlige innkjøp
  • informere og inspirere premissgivere på innkjøp
  • bidra til en tolkning av regelverket for offentlige innkjøpere på området miljøinnkjøp, økologi og rettferdig handel
  • gjøre det økonomisk lønnsomt for leverandører og produsenter å sertifisere virksomheter og produkter med miljøledelse og merkeordninger

Se bærekraftsveilederen.

Sammen for mer bærekraftige offentlige innkjøp

Fairtrade Norge, Miljømerking Norge, DebioInfo og Miljøfyrtårn jobber alle for en bærekraftig vareproduksjon og vil nå styrke sitt samarbeid med veiledning av offentlige innkjøpere. Organisasjonene tilbyr sektoren veiledning for å nå målet om grønnere innkjøp og hvordan anvende anskaffelsesloven.

Daglig leder i Debio, Ole Petter Bernhus:Dette er et naturlig samarbeid for Debio. Det er naturlig å samarbeide med de som gjennom merkeordninger har de samme mål og ambisjoner som oss. Debios slagord er: Fordi du bryr deg. Denne veilederen gjør det enklere for folk å bry seg, og velge produkter som betyr noe for naturen, dyra og maten vi spiser.

Daglig leder i Fairtrade Norge, Marianne Størseth: – Merkeordninger som Debio, Svanemerket og Fairtrade jobber mot samme mål om mer bærekraftig produksjon og handel. Fairtrade ser frem til et styrket samarbeid ut mot offentlig sektor, slik at offentlige innkjøp kan gå foran i det grønne skiftet og bidra til FNs bærekraftsmål.

Direktør Svanenmerket, Anita Winsnes:Ved å samarbeide om denne veilederen for offentlige innkjøp setter Debio, Fairtrade, Svanemerket og Miljøfyrtårn kurs mot en mer bærekraftig verden. Det er en krevende oppgave for oss alle, men vi tror veilederen gjør det enklere. Slik kan vi redde verden. Litt hver dag.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg: – Det er vanskelig å stille tydelige miljøkrav til sine leverandører. Men det er også meget viktig! Markedsmakten som ligger i gode og presise miljøkrav ved offentlige anskaffelser må aldri undervurderes. Ved å lansere denne veilederen bidrar vi til grønn konkurransekraft i næringslivet. Det blir nå enklere å stille juridisk holdbare miljøkrav for innkjøper og det er lettere å dokumentere for leverandørene.

Fokus på bærekraftsmerker og miljøledelsessystemer

Fra og med 1. januar 2017 har offentlige innkjøpere kunnet benytte anerkjente merkeordninger og miljøledelsessystemer mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig og sosial/etisk standard på anskaffede varer og tjenester. Veilederen fokuserer på bruk av bærekraftsmerker, herunder merker for økologisk produksjon og rettferdig handel som eksempler, samt på bruk av anerkjente miljøledelsessystemer.

I Norge er det per i dag tre anerkjente miljøledelsessystemer. Disse er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.

I følge veilderen skiller Miljøfyrtårn seg hovedsakelig ut ved å ha predefinerte bransjekriterier for indre- og ytre miljø for over 70 ulike bransjer. I Miljøfyrtårn inngår også en rekke verktøy for en effektiv sertifiseringsprosess og oppfølging etter sertifisering.

Årets MIljøfyrtårn 2016

Årets Miljøfyrtårn 2016

Vi har kåret Årets Miljøfyrtårn 2016, og vinneren er Selberg Arkitekter AS i Trondheim. Etter fire år som Miljøfyrtårn er de stolt av resultatene.

Mandag var daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, på plass i Trondheim for å dele ut prisen til arkitektfirmaet som har sørget for lavere energibruk, bedre avfallshåndtering og et sprekt arbeidsmiljø.

Selberg Arkikteter er et godt eksempel på at også små virksomheter spiller en viktig rolle, både gjennom å ta sin del av miljøansvaret, bruke miljøfyrtårnstatusen til å finne innovative løsninger, og til å stille krav til sine leverandører, sa Ytreberg da hun overrakte prisen for Årets Miljøfyrtårn 2016.

Store fremskritt

Selberg Arkitekter AS ble etablert i 2010 og har i dag 20 ansatte. De har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2012. Hildegunn Loraas er ansvarlig for Miljøfyrtårn i bedriften og stolt av arbeidet de gjør.

Vi har gjort store fremskritt med vårt miljøarbeid det siste året, og opplever sertifiseringen som veldig positiv for bedriften. Vi opplever også at våre samarbeidspartnere reagerer positivt, beskrev hun i nominasjonen til Årets Miljøfyrtårn 2016.

Loraas forteller at det unge arkitektfirmaet arbeider kontinuerlig med å utvikle sine miljøtiltak, og finne nye måter å implementere miljøsynet i den daglige driften.

Vi fremhever at vi er miljøfyrtårnsertifisert på Facebook-siden vår, og vi har til og med et fast punkt om Miljøfyrtårn på kontormøtet hver fjortende dag. Der kan vi minne hverandre på det viktige miljøarbeidet, og kommer med nye forslag til tiltak.

Engasjement og effekt

Ann-Kristin Ytreberg forteller at de fikk mange nominasjoner, og gode kandidater til kåringen av Årets Miljøfyrtårn 2016. Om valget av Selberg Arkitekter sier hun følgende:

De skiller seg ut gjennom et enormt engasjement for miljøarbeidet, der både de små og de store tiltakene er viktige. De tar ansvar gjennom å ta de riktige valgene. At det i tillegg har ført med seg et fokus på det sosiale miljøet, gjennom fellesaktiviteter og incentiver for å bevege på seg, gjør dem til en verdig vinner av Årets Miljøfyrtårn 2016.

____________________________________________________________________

Utdrag fra Selberg Arkitekters egen begrunnelse for hvorfor de burde bli Årets Miljøfyrtårn 2016:

“Vi sitter samlokalisert med to rådgivende ingeniørfirmaer som vi samarbeider med om deler av miljøfyrtårnarbeidet, og sammen med dem oppnår vi resultater når det gjelder både energieffektivisering, avfallshåndtering og på innkjøpssiden. Noen av de største endringene vi har gjennomført er overgang til behovsprøvd leie av el-bil og bruk av sykkel fremfor bensin- og dieseldrevet bil og taxi når vi skal rundt i byen og på eksterne møter. Vi bruker web-seminarer og web-møter fremfor å ta fly til steder hvor arrangementet foregår, og vi har innført kildesortering med detaljert sorteringsinstruks på kjøkkenet vårt. Vi har byttet kontorlokaler til en nyoppført bygning med passivhus-standard og energiklasse A.”

“Vi har også stort fokus på det sosiale miljøet, og har utnevnt en egen sosialkomité som inviterer oss med på hyggelige arrangementer med jevne mellomrom. (…) Vi har også sykle-til-jobben-konkurranse hvert år sammen med de to firmaene vi sitter samlokalisert med.”