Nye og reviderte kriterier

Miljøfyrtårn har totalt 81 gjeldende bransjekriterier, per april 2018. 

Basert på interne erfaringer og tilbakemeldinger fra relevante fagmiljøer, kunder og nettverk, foretar vi kvartalsvis justering av enkeltkriterier. Ved behov utvikler vi også nye kriteriesett basert på etterspørsel fra markedet.

Enkeltkriterier skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

  • endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
  • endringer i begreper, betegnelser og lignende
  • upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger
  • dublerende kriterier hvor vi stopper et av kriteriene
  • kriteriet er utdatert og må stoppes
  • stoppe bør-kriterier (flyttes til relevant idébank)
  • oppdatert veileder til virksomheter
  • oppdatert veiledere til sertifisører

 

Lansering – per 20. mars 2019:

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:


Nye kriteriesett:

Bransje/kriteriesett Nøkkelinformasjon
Badeanlegg og bassengbad

Kriteriesettet gjelder for uten- og innendørs bassenger med tilhørende tekniske anlegg og innretninger, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad, badstue m.v. Kriteriene dekker drift av anlegg med fokus på sikkerhet, vann- og energiforbruk, samt kjemikaliehåndtering, især klor som desinfeksjonsmiddel og andre farlige kjemikalier.

Kantine

Kriteriesettet gjelder primært for virksomheter der det tilberedes mat for mange og hvor kunden/gjesten i stor grad forsyner seg og rydder selv. Bedriftskantiner og lignende er eksempel på typisk virksomhet i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Enkle serveringssteder

Kriteriesettet gjelder primært for enklere serveringstilbud der restaurant blir for omfattende og lite relevant. Kaféer, gatekjøkken, barer og lignende er eksempler på typiske virksomheter i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Endringer:

Kriteriesett Hovedendringer
Felleskriterier

ID 1947 om miljøfyrtårnansvarlig. Presisering knyttet til dokumentasjon og krav om tilstrekkelig frigjort tid til å utføre oppgavene som følger med ansvaret.

ID 1950 om rutine knyttet til avvik. Presisering av innholdet i kriteriet for oppfylelse av lovkrav.

ID 9 om vernerunder. Presisering av frekvens.

ID 1953 om idèbank arbeidsmiljø. Skriftlig dokumentert gjennomgang lagt til i kravet.

ID 1956 om miljømerkede produkter. Nå kun krav om statistikk. Krav om påvirkning knyttet til leverandørs oversikt over miljømerkede produkter er tatt bort. Presisert i veiledning.

ID 29 angående reising. Justert til å omhandle noe større målgruppe.

ID 2019 om engangsartikler. Presisering av hvem kriteriet gjelder for.

ID 34 om innkjøp av personbiler. Skriftlig behovsvurdering skal legges ved når nullutslippskjøretøy ikke er valgt. Utfyllende veiledning m.t.p. overgang til WLTP.

ID 1794 om innkjøp av varebiler. Skrift behovsvurdering lagt til. Utfyllende veiledning.

Byggeier

ID 1053 om måling av vannforbruk. Presisering av målefrekvens i veiledning.

ID 1051 om radongass. Presisering i veiledning angående bakgrunn, målefrekvens, målgruppe m.m.

ID 1960 om energiattest. Presisering av at det gjelder kun ved salg og utleie.

ID 1049 om sykkel og dusjmuligheter. Krav om dusjmuligheter for alle i bygget fjernes.

ID 1964 om informasjon om kollektivtilbud. Stoppes.

ID 1068 om fettutskiller. Stoppes siden det er ivaretatt gjennom relevante bransjekriterier.

ID 23 om energimerking. Presisering av hva som er kravet. Oppdaterte veiledninger.

ID 27 om fossile oppvarminskilder. Presisert veiledning.

Maskinentreprenør og byggentreprenør

ID 458 og 919 om forurenset grunn i tiltaksområdet stoppes.

ID 457 om naturverdier og kulturminner. Endret slik at det også omfatter relevant informasjon fra ID 458. Veiledning til virksomhet og sertifisør er justert for å presisere hva som etterspørres

Bransjer som håndterer farlige kjemikalier ("risikobransjer")

ID 990 og 861 om farlige kjemikalier og ID 1846 om substitusjonsvurderinger og stoppes.

Kravene fra disse kriteriene blir omfattet av ID 304 om substitusjonsvurderinger av farlige stoffer og ID 432 om krav relatert til REACH-regelverket og den norske prioritetslisten.

Kravene i ID 304 og 432 er blitt presisert og veiledning forbedret. begge kriteriene knyttes til følgende bransjer:

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Pukk- og grusverk, Plastindustri - Termoplast, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Galvanisk bedrift, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Vaskeri, Renseri, Renholdsbedrift, Grafisk bedrift, Begravelsesbyrå, Brann- og Feiervesen.

Brann- og feiervesen

ID 1628 om PFOS/PFOS-relaterte forbindelser i brannskum. Delen om substitusjonsvurderinger er skilt ut i eget kriterium (ID 304, se over). Veiledning til virksomhet og sertifisør er presisert.

Grønne arrangement

ID 1754 om substitusjonsvurderinger stoppes. Ikke relevant for de fleste arrangementene.

Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel

ID 235 om miljørisikoanalyser iht. tanklagringsforskriften er utvidet og omfatter nå også beredskapsplaner iht. storulykkeforskriften.

Grunnskole / SFO, videregående skole / folkehøgskole, barnehage

ID 1000 og 1983 stoppes.

ID 754 om miljørettet helsevern knyttes til Barnehage og alle skoler som har krav om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern. Det er i kriteriet med veiledning blitt presisert hva som er gyldig godkjenningsbevis.

Malermester

ID 73 er blitt justert til å omfatte flere formål enn kun støvbinding for å redusere mengder malingsavfall. Veiledning for virksomhet og sertifisør er blitt utarbeidet.

Veitransport

ID 338 er endret slik at kriteriet kun omfatter transport av farlig gods. Krav relatert til transport av farlig avfall, som ivaretas i avfallsforskriftens kapittel 11, fremkommer av et nytt kriterium i veitransportkriteriesettet.

Kjøpesenter

ID 1886 om fettutskillere er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Ventilasjons/kulde og varmepumpearbeid

ID 2015 er justert for å være i samsvar med endringer i regelverket, som gyldighet på f-gass sertifikatene regler knyttet til import og eksport av HFKer.

Bilpleie, apotek, frisør, butikk, bensinstasjon, dagligvare, dyrepensjonat

I ID 2020 om mikroplastholdige produkter er listen over innholdsstoffer som regnes som mikroplast blitt utvidet.

Administrerende transportselskap

ID 376 om dokumentasjon om miljøvennlig drift. Eksempel på mal er utarbeidet til veiledning.

Renholdsbedrift

ID 1856 om offentlig godkjent renholdsbedrift. Presisering om at alle virksomheter som sertifiseres som renholdsbedrift må være registrert i Arbeidstilsynets register for offentlig godkjente renholdsbedrifter.

Bilforhandler

ID 195 angående kunnskap om biler og miljø. Stoppes.

Hotell m/frokost

Full revisjon. Samtlige kriterier har fått en full gjennomgang av en prosjektgruppe og påfølgende offentlig høring. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at målgruppen er hoteller som tilbyr frokost, og at hvis hotellet har fullverdig restaurant så skal kriteriesettet "restaurant" legges til.

Catering og storkjøkken

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at storkjøkken også er en del av målgruppen for dette kriteriesettet.

Restaurant

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også tilpasset virksomheter som tilbyr et bredere utvalg av varme og/eller kalde matretter og drikkevarer. Buffet inkludert. Kan være aktuelt både for enkeltstående virksomheter og som del av hoteller eller lignende. Ved enklere serveringssteder anbefales en vurdering av kriteriesettet "enkle serveringssteder".

Når og hvordan tar dere i bruk endringene?

Enkeltvirksomheter

Det nye kriteriesettet legges inn i miljøkartleggingen ved neste resertifisering.

Dersom dere allerede er i gang med resertifisering og har opprettet miljøkartlegging, kan dere selv velge om dere vil ta inn de nye kriteriene. Vær oppmerksom på at dersom dere velger å bruke gammelt kriteriesett, må sertifiseringen fullføres innen seks måneder. 

Hovedkontor

Virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen kan vente med å oppdatere kriteriesettene til hovedkontoret skal resertifiseres, av følgende grunner:

  • Hovedkontoret ivaretar ansvaret for å oppfylle enkelte kriterier for alle enheter i organisasjonen. Disse ansvarsfordelte kriteriene krever besøk av hovedsertifisør for godkjennelse.
  • I organisasjoner med mange underliggende enheter er det hensiktsmessig at alle enheter sertifiseres etter de samme kriteriene, og har likt sertifiseringsgrunnlag.

Vi anbefaler likevel at dere tar inn de nye og reviderte kriteriene før resertifisering av hovedkontor, dersom det er mulig eller ønskelig. Ta kontakt med Miljøfyrtårn for hjelp, eller avtal dette på hovedsertifisørs årlige møte med hovedkontoret.

Spørsmål vedrørende de nye og reviderte kriteriene?
Kontakt jan.halvor@miljofyrtarn.no eller lisbeth@miljofyrtarn.no
Sporing av endringer kan sendes ved forespørsel.