Nye og reviderte kriterier

Miljøfyrtårn har totalt 85 gjeldende bransjekriterier, per september 2020. 

Basert på interne erfaringer og tilbakemeldinger fra relevante fagmiljøer, kunder og nettverk, foretar vi kvartalsvis justering av enkeltkriterier. Ved behov utvikler vi også nye kriteriesett basert på etterspørsel fra markedet.

Nytt kriteriesett – per 22. september 2021:

Bærekraftig  mat

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt, og har også betydelig miljøpåvirkning på andre områder, som tap av biologisk mangfold, forurensning, vannforbruk og dyrevelferd. Miljøfyrtårn har lenge adressert bærekraftig mat i flere bransjekriteriesett. Etter flere innspill fra sertifiserte virksomheter om at kriteriene var noe uklare og lite samstemte på tvers av bransjer, så vi behov for en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle kriteriene knyttet til bærekraftig mat i utvalgte bransjer. 

Les mer om bakgrunnen og mål med temarevisjonen. 

Disse kriteriene er endret:

BransjeHovedendringer
Barnehage

ID 1868:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Barnehage, Grunnskole/SFO, Videregående skole/ folkehøgskole

ID 1871:
revidert kriterium

Sykehjem

ID 737:
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Bofellesskap innen omsorg

ID 1560:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Restaurant, Kantine, Catering og storkjøkken

ID 2041:
Revidert kriterium

Enkle serveringssteder

ID 2042:
Ivaretas av nytt kriterium ID 2041

Hotell m/frokost

ID 87
Ivaretas nytt kriterium ID 2041

Kantine

ID 2048
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Gå til full kriterieoversikt her.
Merk at de reviderte/nye kriteriene som er listet opp
over ligger innunder de aktuelle bransjekriteriesettene.
Det er ikke et eget kriteriesett som heter “Bærekraftig mat”.


Nye kriteriesett – per 16. desember 2020:

KriteriesettHovedendringer
Naturmangfold

Verdens natur er under et enormt press, og tapet av natur og arter akselererer. Miljøfyrtårn vil bidra til å stoppe tapet av natur og har derfor revidert kriteriene med fokus på naturmangfold. Med nye og reviderte kriterier for flere bransjer vil vi oppnå en forsterket innsats på dette området – ved at sertifiserte virksomheter tar større ansvar for å redusere egen negativ påvirkning på natur, og bidrar positivt til økt naturmangfold.

Les mer
Gartneri og planteskole

Miljøfyrtårn har revidert og slått sammen kriteriesettene Veksthusgartneri og Skogplanteskole til et nytt kriteriesett: Gartneri og planteskole. De nye kriteriene er oppdaterte i henhold til dagens lovverk, og inkluderer nye miljøaspekter og forbedret veiledning. Målet er at sertifiserte gartnerier og planteskoler kan drive en miljøvennlig planteproduksjon med minimal negativ påvirkning på natur og klima.

Les mer

Nye kriteriesett – per 23. september 2020:

KriteriesettHovedendringer
Handel

Nye sertifiseringskriterier for alle virksomheter tilknyttet handelsbransjen, inkludert detaljhandel, engroshandel, handel med proff- og privatmarked, samt handel gjennom fysisk utsalgssted og via internett. Dette innebærer at de øvrige kriteriesettene Butikk, Apotek, Engroshandel og Dagligvare utgår og blir erstattet av det nye kriteriesettet Handel.

Når og hvordan tas nytt kriteriesett i bruk?

Enkeltvirksomheter

Virksomheter som allerede er i gang med sin miljøkartlegging på kriteriesettene Butikk, Apotek, Engroshandel og Dagligvare, kan fullføre sin sertifisering/resertifisering på nevnte kriteriesett i inntil ett år fra de opprettet miljøkartleggingen.

Likevel anbefaler vi sterkt at disse virksomhetene oppdaterer og tar i bruk kriteriesettet Handel allerede nå, med mindre de nærmer seg sertifisering. Målet er at alle virksomheter sertifiseres etter mest mulig oppdaterte og relevante kriterier, og de nye handelskriteriene adresserer de vesentlige miljøaspektene på en langt bedre måte enn tidligere. 

For sertifiserte virksomheter som ikke har en åpen miljøkartlegging, vil kriteriesettet for handel automatisk legges til og erstatte kriteriesettene Butikk, Apotek, Engroshandel og Dagligvare. Disse virksomhetene trenger dermed ikke forholde seg til nytt kriteriesett før ved neste resertifisering.

Hovedkontor

Når hovedkontoret sertifiseres første gang avgjøres hvilke kriterier underenhetene skal oppfylle, og hvilke enkeltkriterier hovedkontoret skal oppfylle på vegne av underenhetene. Denne ansvarsfordelingen av kriteriene sikrer at underenhetene sertifiseres på likt grunnlag med samme kriterier i hele hovedkontorets sertifiseringsperiode. Hovedkontoret har likevel mulighet til å legge til nye eller reviderte kriterier for underenhetene fortløpende i en sertifiseringsperiode, men de må senest legges til ved resertifisering av hovedkontoret.

Underenhetene forholder seg kun til løpende endringer i miljøkartleggingen etter hvert som det blir bestemt av hovedkontoret, og må oppfylle eventuelt nye kriterier deretter. Tidsbegrensningen på 12 måneder som gjelder for enkeltvirksomheter gjelder ikke her.

Vær oppmerksom på at det er to kriteriesett for handel: Kriteriesettet «Handel – for hovedkontor» er beregnet for hovedkontor i virksomheter som sertifiseres etter en hovedkontormodell, samt større enkeltvirksomheter som ønsker å benytte dette. Kriteriesettet «Handel» er beregnet for virksomheter som enten sertifiseres som en enkeltvirksomhet, eller som en underenhet innunder hovedkontormodellen.

Vi anbefaler sterkt at virksomheter oppdaterer og tar i bruk nye kriterier så fort som mulig, så lenge det passer med gjeldene plan for utrulling og resertifisering.

Les mer
Havner

Revidert kriteriesett for havner, der målgruppen er havner med næringstrafikk, eller tilsvarende havner for offentlig virksomhet, i tillegg til næringshavn som administrerer drift av småbåthavner.

Les mer


Nye kriteriesett – per 25. juni 2020:

KriteriesettHovedendringer
Forsikringsbransjen

Nytt kriteriesett for forsikringsbransjen, dvs. virksomheter som tilbyr tjenester tilknyttet finanserings- og forsikringsvirksomhet, hovedsakelig registrert innenfor standard næringskode 65 og 66.

Les mer
Scenekunst

Nytt kriteriesett for virksomheter som produserer og/eller setter opp forestillinger eller konserter, hovedsaklig arrangører av kulturopplevelser i et fast bygg, for eksempel teatre, konserthus og kulturhus, i tillegg til orkestre og andre som opptrer på ulike scener.

Les mer


Endringer av enkeltkriterier – per 25. juni 2020:

KriteriesettHovedendringer
Bilpleie, Apotek, Frisør, Butikk, Bensinstasjon, Dagligvare, Dyrepensjonat, Hotell m/frokost

ID 2020 og 2043:
Presisert i veiledning og mal at kravet gjelder tilsatt mikroplast, ikke sekundær mikroplast.

Rederi

ID 1575:
Rettet gyldighetskravet for helseerklæringer.

Felleskriterier

ID 40:
Endret kildesorteringsinnstruksmalene iht. de nye avfallssymbolene som ble lansert i mars 2020.

Gjenvinningsbedrift

ID 2006:
Kriteriet om industrivern ble lagt til “Gjenvinningsbedrift”. Bakgrunnen er at virksomheter som sorterer avfall ble omfattet av forskriften om industrivern i desember 2019.

Restaurant, Enkle serveringssteder, Kantine, Enkle overnattingssteder, Hotell m/ frokost

ID 118:
Presisert veiledningen til å også omfatte engangsartikler til take-away. Dette er et gyldig unntak fra kravet om å ikke benytte engangsartikler til matservering, så lenge engangsartikler kun gis ut til kunder som tar mat og drikke med seg og ikke som standard til alle kunder.

Grunnskole/SFO

ID 14 og ID 2118 (ny):
ID 14 om kjemikaliehåndtering og sikkerhetsdatablader er fjernet fra grunnskolekriteriene og erstattet med et nytt kriterium med veiledning tilpasset grunnskoler.

Hotell m/frokost

ID 91 og ID 2043:
Kriteriene om såpe/sjampo er slått sammen, så ID 91 avpubliseres.

ID 2045:
Kriteriet er avpublisert.

Byggeier

ID 27:
Bruk av mineralolje til oppvarming. Kriterietekst og veiledning er justert i henhold til gjeldende forskrift.

Bilpleie, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Bilforhandler

ID 1924:
Kriteriet avpubliseres da det vurderes som overflødig.

 


Nye og reviderte kriteriesett – per 17. desember 2019:

KriteriesettHovedendringer
Laboratorier

Nytt kriteriesett for laboratorier som håndterer kjemiske og biologiske stoffer og materialer.

Kriteriesettet retter seg i hovedsak mot virksomheter med næringskodene 72.11, 72.19, 71.2, det vil si forsknings-, analyse- og undervisningslaboratorier, samt medisinske og tekniske laboratorier.

Les mer
Dyrepark og besøksgård

Nytt kriteriesett for dyreparker, besøksgårder, akvarier og andre virksomheter som har dyrehold ikke primært tiltenkt matproduksjon. Kriteriesettet fokuserer på miljøaspektene knyttet til dyrevelferd, dyrefôr, bruk av sprøytemidler og gjødsel og informasjon og formidlingsarbeid. Virksomheter som tilbyr matservering, overnatting og liknende trenger fortsatt egne kriteriesett for dette.

Les mer
Aktivitetsbasert reiseliv

Full revisjon av kriteriesettet Organisert friluftsliv, som skifter navn til Aktivitetsbasert reiseliv. Målgruppen for kriteriesettet er virksomheter som tilbyr guidede opplevelser i natur. Bakgrunnen for revisjonen var et behov for et kriteriesett bedre tilpasset reiselivsnæringen, som også inkluderer virksomheter som tilbyr guidede turer med motorkjøretøy. De nye kriteriene dekker miljø- og sikkerhetsaspektene ved motoriserte aktiviteter. I revisjonen har også en del kriterier blitt stoppet, noen har blitt presisert, og alle har fått ny veiledningstekst til virksomhet og sertiifsør.

Les mer
Organisasjon

Sammenslåing av kriteriesettene Menighet og Idrettslag. Alle kriteriene er gjort mer generelle, så de passer til flere typer medlemsorganisasjoner. Alle kriterier har også fått veiledning.

Følgende kriterier stoppes: ID 1333, ID 1335 og ID 1343.

ID 2029 om å unngå frislipp av ballonger, plastbasert konfetti og glitter legges til.

Les mer
Grønne konferanser

Liten revisjon av kriteriesettet som primært handler om målgruppe og hvordan kriteriesettet brukes. Kriteriesettet kan benyttes både av konferanselokaler som vil tilby grønne konferanser til kundene sine, og av virksomheter som arrangerer egne konferanser. Enkeltkonferanser kan også sertifiseres for seg med et ettårig sertifikat. Kriteriesettet er obligatorisk for virksomheter som primært er arrangører av konferanser, og frivillig for virksomheter som driver med konferanser som en mindre del av virksomheten. Grønne konferanser er et produkt virksomhetene skal tilby, men det er ikke et krav om at alle konferanser som avholdes må være grønne.

ID 1821 med krav om at kunden skal være miljøsertifisert stoppes. Kriteriesettet kan nå brukes så lenge enten arrangør eller kunde er sertifisert med dette kriteriesettet.

ID 1832 om informasjon om kollektivtilbud stoppes. Dette blir allerede ivaretatt av ID 1822, 1830 og 1831.

Alle kriterier har fått veiledningstekst til virksomhet og til sertifisør.

Les mer
Grønne arrangement

Mindre revisjon av kriteriesettet i hovedsak for å presisere målgruppen og for å gjøre kriteriesettet enklere å bruke for flere. Dette er ikke en full revisjon av innholdet i kriteriene, så det har ikke blitt kartlagt flere miljøaspekter eller utarbeidet strengere kriterier. Kriteriesettet kan nå brukes til å sertifisere både enkeltarrangementer, gjentakende arrangementer og virksomheter som arrangerer flere ulike arrangementer. Disse virksomhetene har fått sin egen sjekkliste å fylle ut, tilsvarende den som finnes for grønne konferanser. Noen kriterier er også generalisert til å treffe flere typer arrangementer. Fem kriterier stoppes, og ett nytt legges til. Alle kriterier har fått veiledningstekst til virksomhet og til sertifisør.

ID 1169 og ID 1756 om sår i landskapet og avfall i løypetraseer utvides til å omfatte alle arrangementer i naturområder.

ID 1237 om at virksomheten skal kunne tilby økologisk mat utvides til å også gjelde vegetarisk mat.

ID 1253 om støy og ørepropper presiseres.

Følgende kriterier stoppes, enten fordi de er lite relevante for de fleste, eller fordi miljøaspektene ivaretas av andre kriterier: ID 1249 om kollektivtilbud, ID 1727 om samsvar med miljøhandlingsplan, ID 1753 om motorsport, ID 1757 om offentlige pålegg og konsesjonsvilkår og ID 1760 om lenseutstyr ved trening og konkurranse på sjø.

Les mer

Endringer av enkeltkriterier – per 17. desember 2019:

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 1949 om risikovurderinger: Presisering av hva som menes med indre og ytre miljø.

ID 1944 om oversikter over HMS lover: Oppdatert veiledning og fjerning av eksempelmal.

ID 9 om vernerunder: Presisert dokumentasjonskrav.

Byggeier

ID 1051 om radongass i bygg: Justert og tydeliggjort veiledning.

Anleggsgartner

ID 964 om vanning av skøytebaner ble stoppet. Ikke relvant for de fleste

ID 1360 om vanning av grøntarealer ble presisert.

Bilforhandler, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Veitransport, Hjemmebaserte tjenester, Grafisk bedrift, Grunnskole/SFO, Videregående skole/Folkehøyskole, Hotell, Legekontor/Legevakt/Helsestasjon, Renholdsbedrift, Sykehjem, Tannlegekontor, Bofellesskap innen omsorg, Byggentreprenør, Malermester, Rørlegger, Trebearbeidende Industri, Maskinentreprenør, Ventilaskons-, kulde- og varmepumpearbeid, Byggeier, Elektrisk installasjonsarbeid

Det ble utarbeidet veiledningstekster for både virksomhet og sertifisør for samtlige kriterier i kriteriesettene til venstre.

Kantine og Renholdsbedrift

Kriteriesettene ble knyttet til krav ID 46 om bedriftshelsetjeneter.

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel Veitransport Maskinentreprenør Gjenvinningsbedrift

Presisert krav relatert til trasport av farlig avfall og farlig gods i ID 338 og ID 2050.

Risikobransjer

ID 304 og ID 432 om farlige kjemikalier: Presisert hva som etterspørres og hvordan det dokumenteres.

Ekstern veiledning (nanolearning) er oppdatert.

Byggentreprenør

ID 2031 om oppsamling av avskrap ved vedlikehold av utendørsflater ble knyttet til byggentreprenør.

Tilrettelegger for friluftsliv

ID 1286 ble oppdatert, og viser nå til Miljødirektoratets nyeste veileder for miljøvennlig friluftsliv.

Hotell m/ frokost

ID 91 ble revidert for å samsvare med ID 117. Andelen miljømerkede såper og sjampoer skal også være på 75%, tilsvarende kravet for rengjøringsmidler. Veiledningen er også presisert for å skille mellom miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører.

Administrerende transportselskap

Målgruppebeskrivelsen for kriteriesettet er tydeliggjort.

ID 376 har fått justert veilendinger for å bedre vise bruk av mal.

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

ID 1788 om bedriftshelsetjeneste har blitt endret slik at ansvarsforholdet mellom sentral og løyvehaver er mer balansert.

ID 1775 om CO2 krav til drosjer er justert og skjerpet i henhold til nye WLTP-målinger og modenhet i markedet.

ID 1774 om CO2 krav til spesialtilpassede drosjer har fått justert veiledning.

 Lansering – per 19. juni 2019:

Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifseringskriterier innen bank og finans!

Tidligere har banker og finansinstitusjoner vært sertifisert på felles kriterier, og dermed kun berørt den fysiske driften av virksomheten. De nye bransjekriteriene tar nå for seg de vesentlige miljøaspektene i sektoren, nemlig klima- og miljøavtrykket til investeringer og pengestrømmer. På denne måten gir Miljøfyrtårn nå gode og relevante verktøy for å sikre økt bærekraft og miljøhensyn i arbeidet med kapitalforvaltning.

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:

Målgruppen for kriteriene er bank- og finansvirksomheter, hovedsakelig innenfor næringskode 64 og 66.

Formålet med de nye bank- og finanskriteriene er å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til følgende hovedaktiviteter til bank- og finansvirksomheter:

 • Kredittgiving
 • Finansiering
 • Obligasjoner
 • Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd
 • Forvaltning av virksomhetens egne midle

Klima- og miljøaspekter skal integreres i virksomhetsstyringen: – i policyer, målsettinger, retningslinjer, styrets og ledelsens beslutningsprosesser, nøkkelindikatorer/KPI, risikostyring, avvik og korrigerende tiltaksprosedyrer.

Kriteriene er praktiske verktøy som skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i “Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen“. 

Metoden som benyttes for å integrere vesentlige klima- og miljøaspekter i virksomhetsstyringen er den anerkjente PDCA metodikken (Plan-Do-Check-Act). Kriteriene er prosessbaserte og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring i klima- og miljøprestasjonene. 

Innenfor kriteriene fastsetter virksomheten selv sin tilnærmingen til klima- og miljøarbeidet.

Kriteriene omhandler:

 • Klima- og miljøpolicy
 • Fastsette klima- og miljømål med tilhørende indikatorer
 • Klima- og miljørisiko i henhold til modellen utarbeidet at Task Force on Climate Related Financial Disclosure
 • Positiv / negativ screening
 • Utvikling av “grønne” produkter
 • Åpenhet / Miljøinformasjon
 • Evaluere og rapportere på klima- og miljøarbeidet

Kriteriene kommer til tillegg til “Felles kriterier” som adresserer klima- og miljøaspekter knyttet til den interne driften av virksomheten.

NB! Konsulenter og sertifsører som ønsker å arbeide med sertifisering innen bank og finans må gjennomføre e-læringskurs.

Kompetansekrav:
Erfaring fra bank- finanssektoren og/eller annet arbeid med finans-/økonomispørsmål er ønskelig. Det legges vekt på kjennskap til bransjens terminologi og forståelse av tjenestene de leverer knyttet til hovedaktivitetene.

Kursinnhold:

 • Bakgrunn for og målsetting med kriteriesettet
 • Klima- og miljøaspekter knyttet til bank- og finansnæringen
 • Gjennomgang av kriterier og veiledning
 • Gjennomgang av HK-veiledning og metode for ansvarsfordeling av kriteriene

Pris for kurset er kr 750,– pr. deltaker. 

Meld din interesse for å delta på kurset her!

Spørmål om e-læringskurset? Kontakt arne@miljofyrtarn.no.


Endringer – per 21. juni 2019:

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 2019 om engangsartikler: Veiledningen er forbedret (blant annet mer informasjon om bionedbrytbart materiale).

ID 1945 om miljøpolicy og mål: Justert kriterietekst og forbedret veiledning for å tydeliggjøre sammenhengen mellom miljøpolicy og mål på helse, miljø og sikkerhet.

Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Betongvareindustri, Glassbearbeidende industri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Gjenvinningsbedrift, Anleggsgartner, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Kjøttbearbeidende industri, Brann- og feiervesen, Havner, Bilforhandler, Bilpleie, Mekanisk verksted, Veitransport, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 43 og ID 175 om oljeholdig avløpsvann er slått sammen. Kravene knyttet til kriteriene er tydeliggjort.

Kirkelig fellesråd og gravferdsmydighet

ID 1416 om krematorier er konkretisert og veiledning lagt til.

Kjøttbearbeidende industri, Iskremfabrikk/Meieri

ID 304 om substitusjonsplikten og ID 432 om helse- og miljøfarlige stoffer er lagt til disse bransjene.

Gjenvinningsbedrift

ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen og ID 874 stoppes.

Maskinentreprenør

ID 338 om transport av farlig gods og ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen.

ID 44 om utslippstillatelser er presisert og veiledningen forbedret.

ID 457 om inngrep som negativt kan påvirke miljø eller kulturminner er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeentreprenør

ID 918 stoppes. ID 457 om inngrep som kan påvirke miljø eller kulturminner negativt er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeier, Barnehage, Idrettsanlegg, Grunnskole/SFO, Videregående skoler

ID 2035 om alternativer til plastdekke på uteområder er presisert og lagt til Grunnskole/SFO og Videregående skoler

Malermester

ID 63 stoppes pga. av foreldelse.

Galvanisk bedrift, Pulverlakkering, Mekanisk verksted

ID 1264: Lenke til nytt og oppdatert faktaark om miljøaspekter ved kjemisk /elektrolytisk overflatebehandling er opprettet og kriteriet er lagt til mekansik verksted.

Kantine, enkle overnattingssteder

ID 627: Kriteriet er lagt til kantine og fjernet fra enkle overnattingssteder.

Grunnskole/SFO, Videregående skole/folkehøgskole, Barnehage

ID 754 om miljørettet helseven: Veiledningsteksten er presisert, og presisering om meldeplikt for frivillige skoler er lagt til.

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Vaskeri, Mekanisk verksted, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Renseri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Gjenvinningsbedrift, Byggentreprenør, Grunnskole / SFO, Videregående skole / folkehøgskole, Dyrepensjonat, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Begravelsesbyrå, Bofellesskap innen omsorg, Kjøttbearbeidende industri, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 48 om førstehjelpskurs: kriterieteksten og veiledningsteksten er presisert.

Byggeier

ID 1982 om oversikt over bygg i sertifiseringen.

Apotek, Butikk

ID 429 om produktenes miljøprofil.

Trafikkskole

Generell rydding i bransjekriteriesett. ID 367 og ID 369 slettes da de ikke lenger oppfattes som relevante. Øvrige kriterier har fått utarbeidet veiledning.

Bakeri

ID 162 om registrering av energiforbruk: Lagt til “Baker” mens ID 505 da slettes.

Kjøpesenter, Elektrisk installasjonsarbeid, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Murmester, Bilpleie, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Bilforhandler

ID 1266, ID 468, ID 203 om registrering av energiforbruk: slettes da de ivaretas av enten ID 1054Byggeier eller ID 22Leietaker.Lansering – per 8. mai 2019:

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:

Bransje/kriteriesettNøkkelinformasjon
SFO/Grunnskole, barnehage

ID 2034 om matsvinn i barnehager er blitt presisert og veiledningsmateriell/maler forbedret. Kriteriet gjelder nå også for grunnskoler/SFO.

Dagligvare

ID 1859 om matsvinn er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Hotell m/frokost, Sykehjem, Catering og storkjøkken, restaurant, kantine, enkle serveringssteder

ID 2047 om matsvinn i serveringsbransjen er blitt presisert og veiledningen forbedret. Kriteriet gjelder nå også for sykehjem.

Bakeri, iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri

Nytt kriterium på matsvinn. Matindustrien skal måle sitt matsvinn og rapportere dette gjennom en prestasjonsindikator. Metodene er iht. matvett sine anbefalinger.Lansering – per 20. mars 2019:

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:


Nye kriteriesett:

Bransje/kriteriesettNøkkelinformasjon
Badeanlegg og bassengbad

Kriteriesettet gjelder for uten- og innendørs bassenger med tilhørende tekniske anlegg og innretninger, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad, badstue m.v. Kriteriene dekker drift av anlegg med fokus på sikkerhet, vann- og energiforbruk, samt kjemikaliehåndtering, især klor som desinfeksjonsmiddel og andre farlige kjemikalier.

Kantine

Kriteriesettet gjelder primært for virksomheter der det tilberedes mat for mange og hvor kunden/gjesten i stor grad forsyner seg og rydder selv. Bedriftskantiner og lignende er eksempel på typisk virksomhet i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Enkle serveringssteder

Kriteriesettet gjelder primært for enklere serveringstilbud der restaurant blir for omfattende og lite relevant. Kaféer, gatekjøkken, barer og lignende er eksempler på typiske virksomheter i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Endringer:

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 1947 om miljøfyrtårnansvarlig. Presisering knyttet til dokumentasjon og krav om tilstrekkelig frigjort tid til å utføre oppgavene som følger med ansvaret.

ID 1950 om rutine knyttet til avvik. Presisering av innholdet i kriteriet for oppfylelse av lovkrav.

ID 9 om vernerunder. Presisering av frekvens.

ID 1953 om idèbank arbeidsmiljø. Skriftlig dokumentert gjennomgang lagt til i kravet.

ID 1956 om miljømerkede produkter. Nå kun krav om statistikk. Krav om påvirkning knyttet til leverandørs oversikt over miljømerkede produkter er tatt bort. Presisert i veiledning.

ID 29 angående reising. Justert til å omhandle noe større målgruppe.

ID 2019 om engangsartikler. Presisering av hvem kriteriet gjelder for.

ID 34 om innkjøp av personbiler. Skriftlig behovsvurdering skal legges ved når nullutslippskjøretøy ikke er valgt. Utfyllende veiledning m.t.p. overgang til WLTP.

ID 1794 om innkjøp av varebiler. Skrift behovsvurdering lagt til. Utfyllende veiledning.

Byggeier

ID 1053 om måling av vannforbruk. Presisering av målefrekvens i veiledning.

ID 1051 om radongass. Presisering i veiledning angående bakgrunn, målefrekvens, målgruppe m.m.

ID 1960 om energiattest. Presisering av at det gjelder kun ved salg og utleie.

ID 1049 om sykkel og dusjmuligheter. Krav om dusjmuligheter for alle i bygget fjernes.

ID 1964 om informasjon om kollektivtilbud. Stoppes.

ID 1068 om fettutskiller. Stoppes siden det er ivaretatt gjennom relevante bransjekriterier.

ID 23 om energimerking. Presisering av hva som er kravet. Oppdaterte veiledninger.

ID 27 om fossile oppvarminskilder. Presisert veiledning.

Maskinentreprenør og byggentreprenør

ID 458 og 919 om forurenset grunn i tiltaksområdet stoppes.

ID 457 om naturverdier og kulturminner. Endret slik at det også omfatter relevant informasjon fra ID 458. Veiledning til virksomhet og sertifisør er justert for å presisere hva som etterspørres

Bransjer som håndterer farlige kjemikalier (“risikobransjer”)

ID 990 og 861 om farlige kjemikalier og ID 1846 om substitusjonsvurderinger og stoppes.

Kravene fra disse kriteriene blir omfattet av ID 304 om substitusjonsvurderinger av farlige stoffer og ID 432 om krav relatert til REACH-regelverket og den norske prioritetslisten.

Kravene i ID 304 og 432 er blitt presisert og veiledning forbedret. begge kriteriene knyttes til følgende bransjer:

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Pukk- og grusverk, Plastindustri – Termoplast, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Galvanisk bedrift, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Vaskeri, Renseri, Renholdsbedrift, Grafisk bedrift, Begravelsesbyrå, Brann- og Feiervesen.

Brann- og feiervesen

ID 1628 om PFOS/PFOS-relaterte forbindelser i brannskum. Delen om substitusjonsvurderinger er skilt ut i eget kriterium (ID 304, se over). Veiledning til virksomhet og sertifisør er presisert.

Grønne arrangement

ID 1754 om substitusjonsvurderinger stoppes. Ikke relevant for de fleste arrangementene.

Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel

ID 235 om miljørisikoanalyser iht. tanklagringsforskriften er utvidet og omfatter nå også beredskapsplaner iht. storulykkeforskriften.

Grunnskole / SFO, videregående skole / folkehøgskole, barnehage

ID 1000 og 1983 stoppes.

ID 754 om miljørettet helsevern knyttes til Barnehage og alle skoler som har krav om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern. Det er i kriteriet med veiledning blitt presisert hva som er gyldig godkjenningsbevis.

Malermester

ID 73 er blitt justert til å omfatte flere formål enn kun støvbinding for å redusere mengder malingsavfall. Veiledning for virksomhet og sertifisør er blitt utarbeidet.

Veitransport

ID 338 er endret slik at kriteriet kun omfatter transport av farlig gods. Krav relatert til transport av farlig avfall, som ivaretas i avfallsforskriftens kapittel 11, fremkommer av et nytt kriterium i veitransportkriteriesettet.

Kjøpesenter

ID 1886 om fettutskillere er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Ventilasjons/kulde og varmepumpearbeid

ID 2015 er justert for å være i samsvar med endringer i regelverket, som gyldighet på f-gass sertifikatene regler knyttet til import og eksport av HFKer.

Bilpleie, apotek, frisør, butikk, bensinstasjon, dagligvare, dyrepensjonat

I ID 2020 om mikroplastholdige produkter er listen over innholdsstoffer som regnes som mikroplast blitt utvidet.

Administrerende transportselskap

ID 376 om dokumentasjon om miljøvennlig drift. Eksempel på mal er utarbeidet til veiledning.

Renholdsbedrift

ID 1856 om offentlig godkjent renholdsbedrift. Presisering om at alle virksomheter som sertifiseres som renholdsbedrift må være registrert i Arbeidstilsynets register for offentlig godkjente renholdsbedrifter.

Bilforhandler

ID 195 angående kunnskap om biler og miljø. Stoppes.

Hotell m/frokost

Full revisjon. Samtlige kriterier har fått en full gjennomgang av en prosjektgruppe og påfølgende offentlig høring. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at målgruppen er hoteller som tilbyr frokost, og at hvis hotellet har fullverdig restaurant så skal kriteriesettet “restaurant” legges til.

Catering og storkjøkken

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at storkjøkken også er en del av målgruppen for dette kriteriesettet.

Restaurant

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også tilpasset virksomheter som tilbyr et bredere utvalg av varme og/eller kalde matretter og drikkevarer. Buffet inkludert. Kan være aktuelt både for enkeltstående virksomheter og som del av hoteller eller lignende. Ved enklere serveringssteder anbefales en vurdering av kriteriesettet “enkle serveringssteder”.

Når og hvordan tar dere i bruk endringene?

Enkeltvirksomheter

Det nye kriteriesettet legges inn i miljøkartleggingen ved neste resertifisering.

Dersom dere allerede er i gang med resertifisering og har opprettet miljøkartlegging, kan dere selv velge om dere vil ta inn de nye kriteriene. Vær oppmerksom på at dersom dere velger å bruke gammelt kriteriesett, må sertifiseringen fullføres innen seks måneder. 

Hovedkontor

Virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen kan vente med å oppdatere kriteriesettene til hovedkontoret skal resertifiseres, av følgende grunner:

 • Hovedkontoret ivaretar ansvaret for å oppfylle enkelte kriterier for alle enheter i organisasjonen. Disse ansvarsfordelte kriteriene krever besøk av hovedsertifisør for godkjennelse.
 • I organisasjoner med mange underliggende enheter er det hensiktsmessig at alle enheter sertifiseres etter de samme kriteriene, og har likt sertifiseringsgrunnlag.

Vi anbefaler likevel at dere tar inn de nye og reviderte kriteriene før resertifisering av hovedkontor, dersom det er mulig eller ønskelig. Ta kontakt med Miljøfyrtårn for hjelp, eller avtal dette på hovedsertifisørs årlige møte med hovedkontoret.