Nye og reviderte kriterier

Miljøfyrtårn har totalt 82 gjeldende bransjekriterier, per april 2019. 

Basert på interne erfaringer og tilbakemeldinger fra relevante fagmiljøer, kunder og nettverk, foretar vi kvartalsvis justering av enkeltkriterier. Ved behov utvikler vi også nye kriteriesett basert på etterspørsel fra markedet.

Lansering – per 19. juni 2019:

Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifseringskriterier innen bank og finans!

Tidligere har banker og finansinstitusjoner vært sertifisert på felles kriterier, og dermed kun berørt den fysiske driften av virksomheten. De nye bransjekriteriene tar nå for seg de vesentlige miljøaspektene i sektoren, nemlig klima- og miljøavtrykket til investeringer og pengestrømmer. På denne måten gir Miljøfyrtårn nå gode og relevante verktøy for å sikre økt bærekraft og miljøhensyn i arbeidet med kapitalforvaltning.

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:

Målgruppen for kriteriene er bank- og finansvirksomheter, hovedsakelig innenfor næringskode 64 og 66.

Formålet med de nye bank- og finanskriteriene er å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til følgende hovedaktiviteter til bank- og finansvirksomheter:

 • Kredittgiving
 • Finansiering
 • Obligasjoner
 • Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd
 • Forvaltning av virksomhetens egne midle

Klima- og miljøaspekter skal integreres i virksomhetsstyringen: - i policyer, målsettinger, retningslinjer, styrets og ledelsens beslutningsprosesser, nøkkelindikatorer/KPI, risikostyring, avvik og korrigerende tiltaksprosedyrer.

Kriteriene er praktiske verktøy som skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i "Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen". 

Metoden som benyttes for å integrere vesentlige klima- og miljøaspekter i virksomhetsstyringen er den anerkjente PDCA metodikken (Plan-Do-Check-Act). Kriteriene er prosessbaserte og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring i klima- og miljøprestasjonene. 

Innenfor kriteriene fastsetter virksomheten selv sin tilnærmingen til klima- og miljøarbeidet.

Kriteriene omhandler:

 • Klima- og miljøpolicy
 • Fastsette klima- og miljømål med tilhørende indikatorer
 • Klima- og miljørisiko i henhold til modellen utarbeidet at Task Force on Climate Related Financial Disclosure
 • Positiv / negativ screening
 • Utvikling av “grønne” produkter
 • Åpenhet / Miljøinformasjon
 • Evaluere og rapportere på klima- og miljøarbeidet

Kriteriene kommer til tillegg til “Felles kriterier” som adresserer klima- og miljøaspekter knyttet til den interne driften av virksomheten.

NB! Konsulenter og sertifsører som ønsker å arbeide med sertifisering innen bank og finans må gjennomføre e-læringskurs.

Kompetansekrav:
Erfaring fra bank- finanssektoren og/eller annet arbeid med finans-/økonomispørsmål er ønskelig. Det legges vekt på kjennskap til bransjens terminologi og forståelse av tjenestene de leverer knyttet til hovedaktivitetene.

Kursinnhold:

 • Bakgrunn for og målsetting med kriteriesettet
 • Klima- og miljøaspekter knyttet til bank- og finansnæringen
 • Gjennomgang av kriterier og veiledning
 • Gjennomgang av HK-veiledning og metode for ansvarsfordeling av kriteriene

Pris for kurset er kr 750,– pr. deltaker. 

Meld din interesse for å delta på kurset her!

Spørmål om e-læringskurset? Kontakt arne@miljofyrtarn.no.


Endringer – per 21. juni 2019:

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 2019 om engangsartikler: Veiledningen er forbedret (blant annet mer informasjon om bionedbrytbart materiale).

ID 1945 om miljøpolicy og mål: Justert kriterietekst og forbedret veiledning for å tydeliggjøre sammenhengen mellom miljøpolicy og mål på helse, miljø og sikkerhet.

Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Betongvareindustri, Glassbearbeidende industri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Gjenvinningsbedrift, Anleggsgartner, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Kjøttbearbeidende industri, Brann- og feiervesen, Havner, Bilforhandler, Bilpleie, Mekanisk verksted, Veitransport, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 43 og ID 175 om oljeholdig avløpsvann er slått sammen. Kravene knyttet til kriteriene er tydeliggjort.

Kirkelig fellesråd og gravferdsmydighet

ID 1416 om krematorier er konkretisert og veiledning lagt til.

Kjøttbearbeidende industri, Iskremfabrikk/Meieri

ID 304 om substitusjonsplikten og ID 432 om helse- og miljøfarlige stoffer er lagt til disse bransjene.

Gjenvinningsbedrift

ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen og ID 874 stoppes.

Maskinentreprenør

ID 338 om transport av farlig gods og ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen.

ID 44 om utslippstillatelser er presisert og veiledningen forbedret.

ID 457 om inngrep som negativt kan påvirke miljø eller kulturminner er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeentreprenør

ID 918 stoppes. ID 457 om inngrep som kan påvirke miljø eller kulturminner negativt er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeier, Barnehage, Idrettsanlegg, Grunnskole/SFO, Videregående skoler

ID 2035 om alternativer til plastdekke på uteområder er presisert og lagt til Grunnskole/SFO og Videregående skoler

Malermester

ID 63 stoppes pga. av foreldelse.

Galvanisk bedrift, Pulverlakkering, Mekanisk verksted

ID 1264: Lenke til nytt og oppdatert faktaark om miljøaspekter ved kjemisk /elektrolytisk overflatebehandling er opprettet og kriteriet er lagt til mekansik verksted.

Kantine, enkle overnattingssteder

ID 627: Kriteriet er lagt til kantine og fjernet fra enkle overnattingssteder.

Grunnskole/SFO, Videregående skole/folkehøgskole, Barnehage

ID 754 om miljørettet helseven: Veiledningsteksten er presisert, og presisering om meldeplikt for frivillige skoler er lagt til.

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Vaskeri, Mekanisk verksted, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Renseri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Gjenvinningsbedrift, Byggentreprenør, Grunnskole / SFO, Videregående skole / folkehøgskole, Dyrepensjonat, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Begravelsesbyrå, Bofellesskap innen omsorg, Kjøttbearbeidende industri, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 48 om førstehjelpskurs: kriterieteksten og veiledningsteksten er presisert.

Byggeier

ID 1982 om oversikt over bygg i sertifiseringen.

Apotek, Butikk

ID 429 om produktenes miljøprofil.

Trafikkskole

Generell rydding i bransjekriteriesett. ID 367 og ID 369 slettes da de ikke lenger oppfattes som relevante. Øvrige kriterier har fått utarbeidet veiledning.

Bakeri

ID 162 om registrering av energiforbruk: Lagt til "Baker" mens ID 505 da slettes.

Kjøpesenter, Elektrisk installasjonsarbeid, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Murmester, Bilpleie, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Bilforhandler

ID 1266, ID 468, ID 203 om registrering av energiforbruk: slettes da de ivaretas av enten ID 1054Byggeier eller ID 22Leietaker.Lansering – per 8. mai 2019:

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:

Bransje/kriteriesettNøkkelinformasjon
SFO/Grunnskole, barnehage

ID 2034 om matsvinn i barnehager er blitt presisert og veiledningsmateriell/maler forbedret. Kriteriet gjelder nå også for grunnskoler/SFO.

Dagligvare

ID 1859 om matsvinn er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Hotell m/frokost, Sykehjem, Catering og storkjøkken, restaurant, kantine, enkle serveringssteder

ID 2047 om matsvinn i serveringsbransjen er blitt presisert og veiledningen forbedret. Kriteriet gjelder nå også for sykehjem.

Bakeri, iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri

Nytt kriterium på matsvinn. Matindustrien skal måle sitt matsvinn og rapportere dette gjennom en prestasjonsindikator. Metodene er iht. matvett sine anbefalinger.Lansering – per 20. mars 2019:

Se video som oppsummerer de viktigste endringene:


Nye kriteriesett:

Bransje/kriteriesettNøkkelinformasjon
Badeanlegg og bassengbad

Kriteriesettet gjelder for uten- og innendørs bassenger med tilhørende tekniske anlegg og innretninger, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad, badstue m.v. Kriteriene dekker drift av anlegg med fokus på sikkerhet, vann- og energiforbruk, samt kjemikaliehåndtering, især klor som desinfeksjonsmiddel og andre farlige kjemikalier.

Kantine

Kriteriesettet gjelder primært for virksomheter der det tilberedes mat for mange og hvor kunden/gjesten i stor grad forsyner seg og rydder selv. Bedriftskantiner og lignende er eksempel på typisk virksomhet i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Enkle serveringssteder

Kriteriesettet gjelder primært for enklere serveringstilbud der restaurant blir for omfattende og lite relevant. Kaféer, gatekjøkken, barer og lignende er eksempler på typiske virksomheter i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Endringer:

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 1947 om miljøfyrtårnansvarlig. Presisering knyttet til dokumentasjon og krav om tilstrekkelig frigjort tid til å utføre oppgavene som følger med ansvaret.

ID 1950 om rutine knyttet til avvik. Presisering av innholdet i kriteriet for oppfylelse av lovkrav.

ID 9 om vernerunder. Presisering av frekvens.

ID 1953 om idèbank arbeidsmiljø. Skriftlig dokumentert gjennomgang lagt til i kravet.

ID 1956 om miljømerkede produkter. Nå kun krav om statistikk. Krav om påvirkning knyttet til leverandørs oversikt over miljømerkede produkter er tatt bort. Presisert i veiledning.

ID 29 angående reising. Justert til å omhandle noe større målgruppe.

ID 2019 om engangsartikler. Presisering av hvem kriteriet gjelder for.

ID 34 om innkjøp av personbiler. Skriftlig behovsvurdering skal legges ved når nullutslippskjøretøy ikke er valgt. Utfyllende veiledning m.t.p. overgang til WLTP.

ID 1794 om innkjøp av varebiler. Skrift behovsvurdering lagt til. Utfyllende veiledning.

Byggeier

ID 1053 om måling av vannforbruk. Presisering av målefrekvens i veiledning.

ID 1051 om radongass. Presisering i veiledning angående bakgrunn, målefrekvens, målgruppe m.m.

ID 1960 om energiattest. Presisering av at det gjelder kun ved salg og utleie.

ID 1049 om sykkel og dusjmuligheter. Krav om dusjmuligheter for alle i bygget fjernes.

ID 1964 om informasjon om kollektivtilbud. Stoppes.

ID 1068 om fettutskiller. Stoppes siden det er ivaretatt gjennom relevante bransjekriterier.

ID 23 om energimerking. Presisering av hva som er kravet. Oppdaterte veiledninger.

ID 27 om fossile oppvarminskilder. Presisert veiledning.

Maskinentreprenør og byggentreprenør

ID 458 og 919 om forurenset grunn i tiltaksområdet stoppes.

ID 457 om naturverdier og kulturminner. Endret slik at det også omfatter relevant informasjon fra ID 458. Veiledning til virksomhet og sertifisør er justert for å presisere hva som etterspørres

Bransjer som håndterer farlige kjemikalier ("risikobransjer")

ID 990 og 861 om farlige kjemikalier og ID 1846 om substitusjonsvurderinger og stoppes.

Kravene fra disse kriteriene blir omfattet av ID 304 om substitusjonsvurderinger av farlige stoffer og ID 432 om krav relatert til REACH-regelverket og den norske prioritetslisten.

Kravene i ID 304 og 432 er blitt presisert og veiledning forbedret. begge kriteriene knyttes til følgende bransjer:

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Pukk- og grusverk, Plastindustri - Termoplast, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Galvanisk bedrift, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Vaskeri, Renseri, Renholdsbedrift, Grafisk bedrift, Begravelsesbyrå, Brann- og Feiervesen.

Brann- og feiervesen

ID 1628 om PFOS/PFOS-relaterte forbindelser i brannskum. Delen om substitusjonsvurderinger er skilt ut i eget kriterium (ID 304, se over). Veiledning til virksomhet og sertifisør er presisert.

Grønne arrangement

ID 1754 om substitusjonsvurderinger stoppes. Ikke relevant for de fleste arrangementene.

Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel

ID 235 om miljørisikoanalyser iht. tanklagringsforskriften er utvidet og omfatter nå også beredskapsplaner iht. storulykkeforskriften.

Grunnskole / SFO, videregående skole / folkehøgskole, barnehage

ID 1000 og 1983 stoppes.

ID 754 om miljørettet helsevern knyttes til Barnehage og alle skoler som har krav om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern. Det er i kriteriet med veiledning blitt presisert hva som er gyldig godkjenningsbevis.

Malermester

ID 73 er blitt justert til å omfatte flere formål enn kun støvbinding for å redusere mengder malingsavfall. Veiledning for virksomhet og sertifisør er blitt utarbeidet.

Veitransport

ID 338 er endret slik at kriteriet kun omfatter transport av farlig gods. Krav relatert til transport av farlig avfall, som ivaretas i avfallsforskriftens kapittel 11, fremkommer av et nytt kriterium i veitransportkriteriesettet.

Kjøpesenter

ID 1886 om fettutskillere er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Ventilasjons/kulde og varmepumpearbeid

ID 2015 er justert for å være i samsvar med endringer i regelverket, som gyldighet på f-gass sertifikatene regler knyttet til import og eksport av HFKer.

Bilpleie, apotek, frisør, butikk, bensinstasjon, dagligvare, dyrepensjonat

I ID 2020 om mikroplastholdige produkter er listen over innholdsstoffer som regnes som mikroplast blitt utvidet.

Administrerende transportselskap

ID 376 om dokumentasjon om miljøvennlig drift. Eksempel på mal er utarbeidet til veiledning.

Renholdsbedrift

ID 1856 om offentlig godkjent renholdsbedrift. Presisering om at alle virksomheter som sertifiseres som renholdsbedrift må være registrert i Arbeidstilsynets register for offentlig godkjente renholdsbedrifter.

Bilforhandler

ID 195 angående kunnskap om biler og miljø. Stoppes.

Hotell m/frokost

Full revisjon. Samtlige kriterier har fått en full gjennomgang av en prosjektgruppe og påfølgende offentlig høring. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at målgruppen er hoteller som tilbyr frokost, og at hvis hotellet har fullverdig restaurant så skal kriteriesettet "restaurant" legges til.

Catering og storkjøkken

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at storkjøkken også er en del av målgruppen for dette kriteriesettet.

Restaurant

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også tilpasset virksomheter som tilbyr et bredere utvalg av varme og/eller kalde matretter og drikkevarer. Buffet inkludert. Kan være aktuelt både for enkeltstående virksomheter og som del av hoteller eller lignende. Ved enklere serveringssteder anbefales en vurdering av kriteriesettet "enkle serveringssteder".

Når og hvordan tar dere i bruk endringene?

Enkeltvirksomheter

Det nye kriteriesettet legges inn i miljøkartleggingen ved neste resertifisering.

Dersom dere allerede er i gang med resertifisering og har opprettet miljøkartlegging, kan dere selv velge om dere vil ta inn de nye kriteriene. Vær oppmerksom på at dersom dere velger å bruke gammelt kriteriesett, må sertifiseringen fullføres innen seks måneder. 

Hovedkontor

Virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen kan vente med å oppdatere kriteriesettene til hovedkontoret skal resertifiseres, av følgende grunner:

 • Hovedkontoret ivaretar ansvaret for å oppfylle enkelte kriterier for alle enheter i organisasjonen. Disse ansvarsfordelte kriteriene krever besøk av hovedsertifisør for godkjennelse.
 • I organisasjoner med mange underliggende enheter er det hensiktsmessig at alle enheter sertifiseres etter de samme kriteriene, og har likt sertifiseringsgrunnlag.

Vi anbefaler likevel at dere tar inn de nye og reviderte kriteriene før resertifisering av hovedkontor, dersom det er mulig eller ønskelig. Ta kontakt med Miljøfyrtårn for hjelp, eller avtal dette på hovedsertifisørs årlige møte med hovedkontoret.

Spørsmål vedrørende de nye og reviderte kriteriene?
Kontakt jan.halvor@miljofyrtarn.no eller lisbeth@miljofyrtarn.no
Sporing av endringer kan sendes ved forespørsel.