Tips kategori: Transport

Felles transport

Tiltak

Hvis hele eller deler av organisasjonen skal delta på arrangementer utenfor egne lokaler/arenaer (f.eks bortekamper, idrettsarrangementer, turer, samlinger), bør organisasjonen i størst mulig grad legge til rette for felles transport.

Informasjon

Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.

Utleie av miljøvennlige transportmidler til kunder

Tiltak:

Tilby utlån/utleie av miljøvennlige transportmidler, for eksempel elektriske lastesykler eller elvarebiler til kunder som trenger hjelp til å frakte store varer hjem.

 

Fakta/informasjon:

Elektriske lastesykler eller elektriske varebiler kan tilbys som miljøvennlig alternativ til biltilhengere i butikker som selger byggevarer, møbler eller andre store varer. Les mer om hvordan dette tiltaket har blitt tatt godt imot hos Maxbo Sinsen.

 

Transport av avfall

Tiltak:

Utarbeid en tydelig selskapsomfattende strategi for å nå målsetningen i «Veikart for en sirkulær økonomi (2016)» om at all avfallstransport skal være klimanøytral og primært benytte fornybart og klimavennlig drivstoff innen 2030.

 

Fakta/informasjon:

Henting og transport av avfall utgjør en vesentlig del av avfallsbransjens utslipp. Avfallsbransjens «Veikart for en sirkulær økonomi» fra 2016 har en ambisjon om at innsamling og transport av avfall skal være «klimanøytralt og primært benytte fornybart klimavennlig drivstoff» innen 2030.

Bransjen har allerede gjennomført tiltak for å redusere egne transportutslipp. Opplæring av sjåfører og ruteplanlegging er utbredt i bransjen, og de fleste store renovasjonsselskaper har også som mål å skifte ut kjøretøyparken med mer miljøvennlige alternativer. Mange aktører har også allerede kjøretøy som går på biogass, men disse kjøretøyene utgjør et mindretall av den totale bilparken. De fleste aktører i bransjen mangler de konkrete ambisjonene og målene som må til for å nå målet om 100% miljøvennlig avfallstransport innen 2030.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

Færre og lengre tannlegetimer

Tiltak:

Sett av mer tid per tannlegetime for pasienter som trenger mye tannbehandling, fremfor å sette opp mange korte besøk.

 

Fakta/informasjon:

Hensikten med dette tiltaket er å redusere pasientens transportbehov til og fra tannklinikken. Dette kan ha spesielt stor miljøgevinst for tannklinikker i områder med dårlig kollektivtilbud, og for tannklinikker med mange pasienter med lang reisevei. Som en bonus vil et slikt tiltak også føre til tidsbesparelser for pasientene.

Lokale tannteknikere

Tiltak:

Bruk lokale tannteknikere framfor å sende arbeidet til tannteknikere i andre land.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av lokale tannteknikere reduserer transportbehovet. I tillegg har man bedre kontroll over leverandørens miljøansvar når man velger en lokal tekniker.

Beintøft

Tiltak:

Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, som er en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.


Fakta/informasjon:

Beintøft-kampanjen oppfordrer elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen i løpet av en konkurranseperiode på fire uker i september. Klassen samler poeng ut fra hvor stor prosentandel av elevene som har reist kollektivt hver dag, og de tøffeste klassene kan vinne premier.


Les mer:
Beintøft-kampanjen: https://www.beintoft.no/

Lokalisering av oppdrag

Tiltak:

Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.

 

Fakta/informasjon:

Fordeling av oppdrag og planlegging av rekkefølge med tanke på å minimere reiseruten mellom ulike oppdrag kan være et godt tiltak for å redusere bilbruken i renholdsbedriften. God planlegging kan føre til at noen renholdere ikke trenger å bruke bil mellom oppdrag i det hele tatt, noe som både reduserer klimagassutslippene og transportkostnadene.

Utkjøring av materiell

Tiltak:

 • Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.

 

Fakta/informasjon:

Renholdsbedrifter som opererer i byer og tettsteder og har relativt korte avstander mellom lokalene som rengjøres kan redusere transportutslippene sine betydelig dersom renholderne ikke må kjøre bil mellom oppdragene. En forutsetning for at dette skal fungere er at man har gode rutiner for å kjøre ut såpe, papir og annet utstyr til lokalene som rengjøres med jevne mellomrom, så renholderne ikke behøver å frakte med seg utstyr mellom oppdrag.

AdBlue-påfylling  

Tiltak:

Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.

 

Fakta/informasjon:

AdBlue er et eksosrensemiddel for dieselmotorer med SCR-teknologi, og det er spesielt utviklet for lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy. Bruk av AdBlue fjerner NOx-utslippene fra motoren med rundt 90%.

 

Lokale leverandører

Tiltak:

 • Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.

 

Fakta/informasjon:

Valg av lokale leverandører reduserer klimagassutslippene fra varetransport. Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak.

 

Les mer:

Tiltakskatalog for transport og miljø

Kombinerte leveranser og kundebesøk

Tiltak:

 • Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk/servicebesøk med vareleveringer.
 • Gjennomfør flere kundebesøk/leveranser i samme område på samme reise.
 • Overnatt på hotell i stedet for å kjøre samme strekning fram og tilbake flere ganger når man har kundebesøk langt fra kontoret.

 

Fakta/informasjon:

Nødvendige reiser må gjennomføres, men ofte er det mulig å redusere antall flyreiser og antall kjørte kilometer ved å kombinere flere ærender på samme reise. Ved å bli med en varelevering for å gjennomføre et kundebesøk kan man redusere antall transporter på en enkel måte.

La bussen stå

Tiltak:

 • Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for omtrent 30% av Norges totale klimagassutslipp. En stor andel av disse utslippene stammer fra tunge kjøretøy, som har høyere utslipp per kilometer enn personbiler har. For å redusere miljøbelastningen fra et busselskap bør man i størst mulig grad redusere antall kilometer bussen kjører uten passasjerer. En måte å gjøre dette på er å unngå å kjøre fram og tilbake med buss to ganger hvis en gruppe har bestilt buss til en langtur, men heller sette igjen bussen på ankomststedet.

 

Les mer:

Oversikt over norske klimagassutslipp fra Miljøstatus

Vask i vaskehall

Tiltak:

 • Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.

 

Fakta/informasjon:

En bilvask kan slippe ut store mengder miljøskadelige kjemikalier i naturen. Dette stammer både fra smusset som vaskes av bilen og fra rengjøringskjemikaliene som brukes i vasken. Den mest miljøskadelige bilvasken skjer utendørs på ikke-godkjente vaskeplasser, fordi da vil alle kjemikaliene renne direkte ut i naturen. Miljømerkede rengjøringsmidler er like effektive, men inneholder færre helse- og miljøskadelige stoffer enn mange andre vaskemidler.

Flåtestyringssystem på nye kjøretøy

Tiltak:

 • Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.
 • Sørg for at nye busser/lastebiler utstyres med utstyr som stanser motoren automatisk etter to minutters tomgangskjøring.

 

Fakta/informasjon:

Økokjøring kan redusere drivstofforbruket med 10-20% uten at sjåførene kjører mindre, og et flåtestyringssystem kan bidra til å holde oversikt over sjåførenes kjørestil. Slike teknologiske løsninger i bilene kan også måle kjøretid og hviletid på en enkel måte, og slike verktøy kan brukes til å gi god oppfølging av sjåførenes kjøreatferd.

Tomgangskjøring slipper ut klimagasser og bidrar til lokal luftforurensning og støy selv om kjøretøyet står stille. Et flåtestyringssystem som gir beskjed om at bussen/lastebilen har stått for lenge på tomgang kan hindre at tomgangskjøring blir et problem.

 

Les mer: 

Sjåførbonus

Tiltak:

 • Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.

 

Fakta/informasjon:

Sjåfører som kjører økonomisk sparer virksomheten for store drivstoffutgifter, samtidig som de sparer miljøet for klimagassutslipp. En bonusordning der sjåførene også tjener på å kjøre økonomisk motiverer flere til å fokusere på dette, og det er en effektiv måte å premiere sjåførene som følger opp virksomhetens miljøpolicy.

 

Les mer:

Lagring av utstyr på byggeplass

Tiltak:

 • På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for kollektivtransport og samkjøring til og fra arbeidsplassen kan redusere mengden personbiltransport, og utnytte kapasiteten i kjøretøyene bedre. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

 

Les mer:

Kollektivbillett til ansatte

Tiltak:

 • Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.
 • Ikke tilbakebetal parkeringsavgift for jobbreiser dersom det var mulig å reise kollektivt.
 • Lån ut kort til kollektivtransport for medarbeidere som skal reise i regi av virksomheten.

 

Fakta/informasjon:

Rabattert kollektivtransport er et ansattgode mange setter stor pris på, og det kan bidra til at flere ansatte velger kollektivtransport på jobbreiser og på reiser til og fra arbeidsplassen. Dette er spesielt nyttig på arbeidsplasser i byer og tettsteder med et godt utbygget kollektivtilbud, og for ansatte som har mange korte reiser som en del av arbeidshverdagen.

Kombinerte reiser

Tiltak:

 • Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser.
 • Oppfordre ansatte til å kombinere jobbreiser med feriereiser.
 • Legg reiser med jobben til steder i Norge eller Skandinavia så man ikke trenger å fly.

 

Fakta/informasjon:

Når det er nødvendig med lengre tjenestereiser bør virksomheten jobbe for å redusere antall reiser, spesielt antall flyreiser. Dette kan gjøres ved å planlegge møter og hendelser slik at flere møter og andre gjøremål kan gjennomføres på samme reise. Fra et miljøperspektiv er det bedre med færre reiser som varer lenger enn hyppige, kortvarige reiser.

Sykkelhotell

Tiltak:

 • Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.
 • Plasser enkelt verktøy for sykkelreparasjon i sykkelhotellet.

 

Fakta/informasjon:

I mange byer er sykkeltyveri et stort problem, noe som kan være grunnen til at mange lar være å sykle dersom de må sette fra seg sykkelen i byen. Trygg sykkelparkering med videoovervåking i parkeringshus kan bidra til at flere velger å sykle, også med dyre sykler.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra sykkelbyen Arendal

Elbil i kommunen

Tiltak:

 • Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig.
 • Kjøp inn noen elbiler for tjenestereiser til kommunens ansatte, og ikke la ansatte skrive reiseregninger for bruk av egen fossilbil dersom en av kommunens elbiler er ledige.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. For en kommune vil transport være et vesentlig miljøaspekt, og kommunene bør gå foran som gode eksempler ved å bruke elkjøretøy så langt det lar seg gjøre. Når man lar kommunens ansatte bruke elbil i tjeneste kan dette også inspirere dem til å velge elbil neste gang de skal skaffe ny privatbil.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra Arendal

 • 1
 • 2