Tips kategori: Transport

Ruteoptimalisering

Tiltak

Ruteplanlegging er den prosessen der man legger en plan på hvilke ordrer/oppdrag som skal leveres/utføres i hvilken rekkefølge. Å optimalisere denne kan spare både klima og lommebok siden det fører til en mer effektiv utnyttelse av kjøretøyet.

Noen faktorer som påvirker, kan være:

 • Distanse
 • Veistandard og veiforhold
 • Vær og føreforhold
 • Fare for kø og andre trafikkforhold
 • Kundetetthet

 

Fakta/informasjon

Ruteoptimalisering kan ha flere positive konsekvenser. Undersøkelser har vist at det kan blant annet:

 1. Øke produktiviteten 10-15%
 2. Forbedre kundeopplevelsen raskere og billigere levering
 3. Redusere drivstofforbruket 5-10%

Lagerstyring

Tiltak

God lagerstyring er positivt for både kunden og virksomheten, økonomien og miljøet. Potensial ved god lagerstyring er bedre vareflyt, færre varemottak, høyere effektivitet, mindre overtid, bedre leveringssikkerhet og mindre svinn.

Effektene fra god lagerstyring kan være:

 • forhindre utslipp (til jord, luft eller vann)
  • fra varene på lager
  • selve driften av lageret
  • inn- og utgående transport
 • forhindre svinn
  • brekkasje
  • utgått på dato
  • utgått av sortiment
  • feilplukk/feilsendinger m.m.).
 • arealeffektivisering
 • ekspedisjonstid
  • lasting/utsendelse
  • lossing/varemottak
  • pakking/ompakking
 • energistyring
 • arbeidsmiljø

Fair Transport

Tiltak

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for å framheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. I tillegg til å heve kvaliteten på virksomheten så skal det gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester.

Fair Transport er et initiativ i regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

 

Les mer

Fair Transport

Sjekkliste for vedlikehold

Tiltak

Vedlikehold av kjøretøyet er kritisk for å opprettholde effektivitet i transporten. En enkel sjekkliste kan være med å sikre dette i den daglige driften i tillegg til det øvrige serviceopplegget og EU-kontroller.

Noen sjekkpunkter kan være:

 • Partikkelfilter – rengjøres jevnlig for å unngå utslipp av skadelige gasser.
 • Trykkluftsystem – sjekk for lekkasjer slik at kompressor ikke trenger å jobbe unødig.
 • Akslinger – sjekk at de er justert riktig i henhold til hverandre for å unngå unødig motstand, økt drivstofforbruk og dekkslitasje.
 • Dekk – sjekk lufttrykk for å unngå unødig rullemotstand og økt drivstofforbruk og dekkslitasje.

Kapasitetsutnyttelse/fyllingsgrad

Tiltak

Kostnadsdriveren med høyest påvirkning på pris er fyllingsgrad. Ved å øke fyllingsgraden fra 30 % til 50 % på ruter med lav fyllingsgrad, kan kostnaden for transport reduseres med 9,4 %.

Transportprisen påvirker kapasitetsutnyttelsen. Dersom transportkjøper har en fast pris vil en dårlig utnyttet bil gi tap for transportør, noe som gir transportøren et incentiv til å øke effektiviteten. Betaler man derimot en turpris vil risikoen flyttes fra transportør til kjøper, da en dårlig utnyttet bil vil gi kjøper en høy pris per tonn mens det ikke har noen betydning for transportøren.

 

Les mer

TØI: Utvikling i transportanalyser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler

 

Post og emballasje

Tiltak

Som virksomhet kan du være med å både bidra til en mer effektiv transport og redusert avfall dersom du pakker posten din riktig.

 • Bruk bare emballasje som har miljømerke. Det betyr at det er nedbrytbart, produsert av gjenvunnet materiale og kan resirkuleres.
 • Oppmuntre dine kunder til gjenbruk eller gjenvinning av emballasjen. Send med en lapp som forteller hvordan de gjør dette.
 • Velg riktig fyllmateriale, både fra et bærekraftperspektiv og for det du skal sende.
 • Fokuser mindre på papp versus plast, men mer på at alt du velger skal være produsert av gjenvunnet materiale, nedbrytbart og kunne gjenvinnes.
 • Pakk riktig mengde varer i hver eske, og bruk egnet størrelse for innholdet. Unngå unødvendig luft i esken.
 • Ikke bruk for mye tape og strekkfilm. En stripe er nok, og for mye tape gjør det vanskelig å gjenvinne emballasjen.
 • Esker som ikke lenger egner seg til å sende varer i, kan du gjenbruke til fyllmateriale.
 • Velg esker av god kvalitet, de er ofte sterkere og kan gjenbrukes flere ganger. Esker med smartfunksjoner sparer deg for moment i pakkeprosessen, du sparer tid.

 

Takk til Bring for gode tips som gjør posten grønnere.

Felles transport

Tiltak

Hvis hele eller deler av organisasjonen skal delta på arrangementer utenfor egne lokaler/arenaer (f.eks bortekamper, idrettsarrangementer, turer, samlinger), bør organisasjonen i størst mulig grad legge til rette for felles transport.

Informasjon

Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.

Utleie av miljøvennlige transportmidler til kunder

Tiltak:

Tilby utlån/utleie av miljøvennlige transportmidler, for eksempel elektriske lastesykler eller elvarebiler til kunder som trenger hjelp til å frakte store varer hjem.

 

Fakta/informasjon:

Elektriske lastesykler eller elektriske varebiler kan tilbys som miljøvennlig alternativ til biltilhengere i butikker som selger byggevarer, møbler eller andre store varer. Les mer om hvordan dette tiltaket har blitt tatt godt imot hos Maxbo Sinsen.

 

Transport av avfall

Tiltak:

Utarbeid en tydelig selskapsomfattende strategi for å nå målsetningen i «Veikart for en sirkulær økonomi (2016)» om at all avfallstransport skal være klimanøytral og primært benytte fornybart og klimavennlig drivstoff innen 2030.

 

Fakta/informasjon:

Henting og transport av avfall utgjør en vesentlig del av avfallsbransjens utslipp. Avfallsbransjens «Veikart for en sirkulær økonomi» fra 2016 har en ambisjon om at innsamling og transport av avfall skal være «klimanøytralt og primært benytte fornybart klimavennlig drivstoff» innen 2030.

Bransjen har allerede gjennomført tiltak for å redusere egne transportutslipp. Opplæring av sjåfører og ruteplanlegging er utbredt i bransjen, og de fleste store renovasjonsselskaper har også som mål å skifte ut kjøretøyparken med mer miljøvennlige alternativer. Mange aktører har også allerede kjøretøy som går på biogass, men disse kjøretøyene utgjør et mindretall av den totale bilparken. De fleste aktører i bransjen mangler de konkrete ambisjonene og målene som må til for å nå målet om 100% miljøvennlig avfallstransport innen 2030.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

Færre og lengre tannlegetimer

Tiltak:

Sett av mer tid per tannlegetime for pasienter som trenger mye tannbehandling, fremfor å sette opp mange korte besøk.

 

Fakta/informasjon:

Hensikten med dette tiltaket er å redusere pasientens transportbehov til og fra tannklinikken. Dette kan ha spesielt stor miljøgevinst for tannklinikker i områder med dårlig kollektivtilbud, og for tannklinikker med mange pasienter med lang reisevei. Som en bonus vil et slikt tiltak også føre til tidsbesparelser for pasientene.

Lokale tannteknikere

Tiltak:

Bruk lokale tannteknikere framfor å sende arbeidet til tannteknikere i andre land.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av lokale tannteknikere reduserer transportbehovet. I tillegg har man bedre kontroll over leverandørens miljøansvar når man velger en lokal tekniker.

Beintøft

Tiltak:

Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, som er en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.


Fakta/informasjon:

Beintøft-kampanjen oppfordrer elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen i løpet av en konkurranseperiode på fire uker i september. Klassen samler poeng ut fra hvor stor prosentandel av elevene som har reist kollektivt hver dag, og de tøffeste klassene kan vinne premier.


Les mer:
Beintøft-kampanjen: https://www.beintoft.no/

Lokalisering av oppdrag

Tiltak:

Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.

 

Fakta/informasjon:

Fordeling av oppdrag og planlegging av rekkefølge med tanke på å minimere reiseruten mellom ulike oppdrag kan være et godt tiltak for å redusere bilbruken i renholdsbedriften. God planlegging kan føre til at noen renholdere ikke trenger å bruke bil mellom oppdrag i det hele tatt, noe som både reduserer klimagassutslippene og transportkostnadene.

Utkjøring av materiell

Tiltak:

 • Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.

 

Fakta/informasjon:

Renholdsbedrifter som opererer i byer og tettsteder og har relativt korte avstander mellom lokalene som rengjøres kan redusere transportutslippene sine betydelig dersom renholderne ikke må kjøre bil mellom oppdragene. En forutsetning for at dette skal fungere er at man har gode rutiner for å kjøre ut såpe, papir og annet utstyr til lokalene som rengjøres med jevne mellomrom, så renholderne ikke behøver å frakte med seg utstyr mellom oppdrag.

AdBlue-påfylling  

Tiltak:

Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.

 

Fakta/informasjon:

AdBlue er et eksosrensemiddel for dieselmotorer med SCR-teknologi, og det er spesielt utviklet for lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy. Bruk av AdBlue fjerner NOx-utslippene fra motoren med rundt 90%.

 

Kombinerte leveranser og kundebesøk

Tiltak:

 • Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk/servicebesøk med vareleveringer.
 • Gjennomfør flere kundebesøk/leveranser i samme område på samme reise.
 • Overnatt på hotell i stedet for å kjøre samme strekning fram og tilbake flere ganger når man har kundebesøk langt fra kontoret.

 

Fakta/informasjon:

Nødvendige reiser må gjennomføres, men ofte er det mulig å redusere antall flyreiser og antall kjørte kilometer ved å kombinere flere ærender på samme reise. Ved å bli med en varelevering for å gjennomføre et kundebesøk kan man redusere antall transporter på en enkel måte.

Lokale leverandører

Tiltak:

 • Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.

 

Fakta/informasjon:

Valg av lokale leverandører reduserer klimagassutslippene fra varetransport. Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak.

 

Les mer:

Tiltakskatalog for transport og miljø

Vask i vaskehall

Tiltak:

 • Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.

 

Fakta/informasjon:

En bilvask kan slippe ut store mengder miljøskadelige kjemikalier i naturen. Dette stammer både fra smusset som vaskes av bilen og fra rengjøringskjemikaliene som brukes i vasken. Den mest miljøskadelige bilvasken skjer utendørs på ikke-godkjente vaskeplasser, fordi da vil alle kjemikaliene renne direkte ut i naturen. Miljømerkede rengjøringsmidler er like effektive, men inneholder færre helse- og miljøskadelige stoffer enn mange andre vaskemidler.

La bussen stå

Tiltak:

 • Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for omtrent 30% av Norges totale klimagassutslipp. En stor andel av disse utslippene stammer fra tunge kjøretøy, som har høyere utslipp per kilometer enn personbiler har. For å redusere miljøbelastningen fra et busselskap bør man i størst mulig grad redusere antall kilometer bussen kjører uten passasjerer. En måte å gjøre dette på er å unngå å kjøre fram og tilbake med buss to ganger hvis en gruppe har bestilt buss til en langtur, men heller sette igjen bussen på ankomststedet.

 

Les mer:

Oversikt over norske klimagassutslipp fra Miljøstatus

Sjåførbonus

Tiltak:

 • Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.

 

Fakta/informasjon:

Sjåfører som kjører økonomisk sparer virksomheten for store drivstoffutgifter, samtidig som de sparer miljøet for klimagassutslipp. En bonusordning der sjåførene også tjener på å kjøre økonomisk motiverer flere til å fokusere på dette, og det er en effektiv måte å premiere sjåførene som følger opp virksomhetens miljøpolicy.

 

Les mer:

Flåtestyringssystem på nye kjøretøy

Tiltak:

 • Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.
 • Sørg for at nye busser/lastebiler utstyres med utstyr som stanser motoren automatisk etter to minutters tomgangskjøring.

 

Fakta/informasjon:

Økokjøring kan redusere drivstofforbruket med 10-20% uten at sjåførene kjører mindre, og et flåtestyringssystem kan bidra til å holde oversikt over sjåførenes kjørestil. Slike teknologiske løsninger i bilene kan også måle kjøretid og hviletid på en enkel måte, og slike verktøy kan brukes til å gi god oppfølging av sjåførenes kjøreatferd.

Tomgangskjøring slipper ut klimagasser og bidrar til lokal luftforurensning og støy selv om kjøretøyet står stille. Et flåtestyringssystem som gir beskjed om at bussen/lastebilen har stått for lenge på tomgang kan hindre at tomgangskjøring blir et problem.

 

Les mer: