Tips kategori: Transport

Lagring av utstyr på byggeplass

Tiltak:

 • På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for kollektivtransport og samkjøring til og fra arbeidsplassen kan redusere mengden personbiltransport, og utnytte kapasiteten i kjøretøyene bedre. Redusert personbiltrafikk er et godt miljøtiltak fordi det bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

 

Les mer:

Kollektivbillett til ansatte

Tiltak

 • Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.
 • Lån ut kort til kollektivtransport for medarbeidere som skal reise i regi av virksomheten.

 

Fakta/informasjon

Rabattert kollektivtransport er et ansattgode mange setter stor pris på, og det kan bidra til at flere ansatte velger kollektivtransport på jobbreiser og på reiser til og fra arbeidsplassen. Dette er spesielt nyttig på arbeidsplasser i byer og tettsteder med et godt utbygget kollektivtilbud, og for ansatte som har mange korte reiser som en del av arbeidshverdagen.

Elbil i kommunen

Tiltak:

 • Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig.
 • Kjøp inn noen elbiler for tjenestereiser til kommunens ansatte, og ikke la ansatte skrive reiseregninger for bruk av egen fossilbil dersom en av kommunens elbiler er ledige.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. For en kommune vil transport være et vesentlig miljøaspekt, og kommunene bør gå foran som gode eksempler ved å bruke elkjøretøy så langt det lar seg gjøre. Når man lar kommunens ansatte bruke elbil i tjeneste kan dette også inspirere dem til å velge elbil neste gang de skal skaffe ny privatbil.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra Arendal

Sykkelhotell

Tiltak:

 • Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.
 • Plasser enkelt verktøy for sykkelreparasjon i sykkelhotellet.

 

Fakta/informasjon:

I mange byer er sykkeltyveri et stort problem, noe som kan være grunnen til at mange lar være å sykle dersom de må sette fra seg sykkelen i byen. Trygg sykkelparkering med videoovervåking i parkeringshus kan bidra til at flere velger å sykle, også med dyre sykler.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra sykkelbyen Arendal

Kombinerte reiser

Tiltak

Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser.

 

Fakta/informasjon

Når det er nødvendig med lengre tjenestereiser bør virksomheten jobbe for å redusere antall reiser, spesielt antall flyreiser. Dette kan gjøres ved å planlegge møter og hendelser slik at flere møter og andre gjøremål kan gjennomføres på samme reise. Fra et miljøperspektiv er det bedre med færre reiser som varer lenger enn hyppige, kortvarige reiser.

Ladestasjon hos ansatte

Tiltak:

 • Dersom virksomheten bruker elbil i tjeneste, gi støtte til investering av ladestasjon hjemme hos ansatte som bruker elbilen, så de kan lade hjemme.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av elbil i tjeneste vil redusere bedriftens klimagassutslipp, og kan gjøre at bedriften sparer mye drivstoffavgifter og bomavgifter. Dersom håndverkerne/arbeiderne ofte kjører bilen hjem etter arbeidsdagen og/eller starter arbeidsdagen hjemmefra vil det lønne seg å kunne lade elbilene over natten. Dermed vil ladestasjon hjemme hos ansatte som benytter seg av elbilene være en lønnsom investering.

 

Les mer: 

Utlån av elsykler

Tiltak:

 • Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.
 • Utlånsordningen kan for eksempel gjennomføres med bruk av lånekort eller depositum, og biblioteket kan føre venteliste.

 

Fakta/informasjon:

Gratis utlån av elsykler er et tiltak som kan bidra til at kommunens innbyggere i større grad velger sykkel eller elsykkel som daglig transportmiddel. Dersom kommunen har som mål å øke sykkelandelen, kan dette være et virkemiddel. For mange er kjøp av elsykkel en kostbar investering, og folk kan være usikre på om bruk av elsykkel passer i deres hverdagsliv. Derfor vil en utlånsordning der man kan låne elsykkelen over en lengre periode, for eksempel én til tre uker i strekk, bidra til at man får testet ut om man bør investere i egen elsykkel.

 

Les mer:

Eksempelhistorie fra bibliotekene i Østfold

Færre leveranser

Tiltak:

 • Bestill samkjørte og færre leveranser av varer til byggeprosjekter for å redusere antall kjørte kilometer i forbindelse med vareleveranser.
 • Ha faste hentedager for materialer for å unngå mest mulig småkjøring.
 • Ha jevnlige planleggingsmøter med de ansatte, der jobbene planlegges nøye. Slik kan det være nok å kun kjøre ut én gang med materialer.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: 

Sykkelvennlig arbeidsplass

Tiltak

 • Tilrettelegg for sykkelvennlig arbeidsplass, for eksempel gjennom Syklistforeningens sertifiseringsordning.
 • Eksempler på tilretteleggingstiltak er:
  • Trygg sykkelparkering, gjerne under tak
  • Garderobefasiliteter med dusj, tørkeskap og låsbare skap
  • Sykkelservice på arbeidsplassen og tilgjengelig verktøy for reparasjon
  • Støtte til vedlikehold av sykkel og til dekkskift for vintersykling
  • Utlån av sykler/elsykler til tjenestereiser og reiser til og fra arbeidsplass
  • Sponsing av sykkelutstyr som hjelm, regntøy, lykter og liknende
  • Kilometergodtgjørelse for sykkel
  • Inkluder sykling til jobb og/eller dusjing i arbeidstiden én eller flere dager i uka

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle til arbeidsplassen og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy. Sykling har også positive helseeffekter for de ansatte, og tiltak som tilrettelegger for sykling kan bedre arbeidsmiljøet og styrke trivselen.

Les mer

Utleie av firmabiler

Tiltak:

 • Dersom virksomheten har egne biler, muliggjør utleie av bilene til de ansatte i helger, ferier og på kveldstid.

 

Fakta/informasjon:

Dette tiltaket kan bidra til at de ansatte kan klare seg uten egen privatbil. Mange tar for eksempel kollektivtransport til jobb, men trenger bil hvis de skal reise bort i helgen. Derfor vil det være et godt miljøtiltak å leie ut virksomhetens biler til de ansatte når de ikke brukes i tjenesten.

Etabler ladepunkt for elbil

Tiltak: 

 • Etabler ett eller flere ladepunkter for elbil som kan brukes av besøkende, ansatte og/eller virksomhetens egne biler.

 

Fakta/informasjon: 

En forutsetning for at reiser med fossile biler kan erstattes med reiser med elbiler er at det finnes nok tilgjengelige ladepunkter for elbil. Dersom virksomheten har egne elbiler eller oppfordrer ansatte til å bruke elbil i tjeneste kan det lønne seg å etablere egne ladepunkter. Bensinstasjoner, butikker, veikroer og andre naturlige stoppesteder langs bilveier bør også tilby ladestasjoner til kundene sine. Kommuner bør opprette offentlige ladepunkter i tettsteder og trafikknutepunkter for å imøtekomme den økte bruken av elbil. Det finnes mange typer ladepunkter, og det anbefales å lese om de ulike typene i Transportøkonomisk institutt sin tiltakskatalog. Enova kan gi støtte til opprettelse av hurtigladestasjoner.

Alternativ varelevering

Tiltak: 

 • Bruk andre typer kjøretøy enn fossile varebiler for varelevering i by der det er mulig. Eksempler på alternative kjøretøy er varesykler, elsykler og elektriske firehjulinger.

 

Fakta/informasjon: 

Selv om varebiler og lastebiler stort sett er de best egnede kjøretøyene for varelevering, kan mindre, elektriske framkomstmidler egne seg bedre i noen bymiljøer. Slike alternative transportmetoder er særlig egnet for mindre leveranser over korte distanser, fordi mindre kjøretøy bedrer fremkommeligheten og tilgjengeligheten, og tar opp mindre gateareal.

 

Tidspunkt for varelevering

Tiltak: 

 • Vurder om varelevering og annen tungtransport på vei som skal til eller gjennom byer og andre tungt trafikkerte områder kan foregå på tidspunkter med mindre trafikk.
 • Gjennomfør vareleveringer på kvelds- og nattestid eller andre tidspunkter med lite trafikk så langt det lar seg gjøre.

 

Fakta/informasjon: 

Færre store varebiler på veiene i tungt trafikkerte perioder kan øke effektiviteten og redusere miljøbelastningen som følger av kø. For persontrafikk kan man redusere køene ved å jobbe for færre personbiler på veiene, men varetransport som må skje med bil bør heller flyttes til mindre travle tidspunkter. Særlig vareleveringer til ubemannede og nattåpne varemottak kan skje på kvelds- og nattestid.

 

Les mer: 

Varelevering kveld og natt fra Transportøkonomisk institutt

Elektriske varebiler

Tiltak:

 • Bruk elektriske varebiler for transport av personer og utstyr i håndverks- og servicebedrifter.

 

Fakta/informasjon: 

For håndverkere er det nødvendig å bruke bil på grunn av utstyrtransport, og håndverks- og servicebransjen står for en betydelig del av biltrafikken i byene. Det finnes flere mindre elektriske varebiler som kan brukes av bedrifter som har mulighet til å planlegge transportetappene og/eller lade kjøretøyene i løpet av arbeidsdagen. Dette er tiltak som reduserer bedriftens klimagassutslipp og sparer mye drivstoffavgifter, særlig hvis bilene brukes mye.

 

Les mer: 

Informasjon om elektriske varebiler fra Transportøkonomisk institutt

Økokjøring

Tiltak

 • Gi ansatte opplæring i riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk og miljøvennlig kjøring (økokjøring).
 • Hold årlig kurs for sjåfører i økokjøring, trafikksikker kjøring og sjåføratferd.

 

Fakta/informasjon

Gjennom teori og praktisk opplæring kan man lære å legge om kjøreteknikken til mer økonomisk kjøring. Opplæring i økokjøring kan gjennomføres som internopplæring, kjøpes gjennom autoriserte trafikkskoler eller tilsvarende ordninger.

Noen av effektene:

 1. Gjennomsnittlig redusert forbruk er 10 -15 %
 2. Reduksjon av CO2-utslipp er 10 – 15 %
 3. Økt trafikksikkerhet
 4. Lavere vedlikeholdskostnader
 5. Økt kjørekomfort
 6. Lavere stressnivå

 

Les mer

Video om økokjøring fra Statens Vegvesen

Miljøvennlig varetransport

Tiltak: 

 • Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
 • Opprett avtaler med vareleverandører og transportører om miljøvennlige leveranser, som sampakking, faste leveringsdager, faste hentedager og liknende.
 • Samle opp alle varebestillinger fra samme leverandør i én felles leveranse for å spare emballasje og antall kjørte kilometer.

 

Fakta/informasjon: 

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: 

Tjenestereiser

Tiltak

 • Vurder kollektivtransport fremfor fly, bil og taxi
 • Tilrettelegg for samkjøring på tjenestereiser
 • Ha kollektive månedskort eller klippekort tilgjengelig for ansatte
 • Vurder innkjøp av sykler/elsykler til virksomheten som de ansatte kan bruke i tjenestesammenheng

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt, eventuelt samkjøre, på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy.

 

Les mer

Informasjon om elektriske sykler fra Transportøkonomisk institutt

Møter og konferanser

Tiltak

 • Benytt videokonferanser, webinarer, webmøter, telefonkonferanser og liknende der det er hensiktsmessig
 • Ved eksterne fysiske møter og konferanser, velg lokaler med gode kollektivtransportforbindelser

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Å unngå unødvendige reiser og å tilrettelegge for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt i jobben kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

Parkeringsplasser

Tiltak: 

 • Legg til rette for sykkelparkering.
 • Vurder virksomhetens minimumsbehov for parkeringsplasser.
 • Ha tilgang til elbil-ladestasjoner på eventuell parkeringsplass.
 • Vurder andre begrensninger for parkering, for eksempel behovsbaserte parkeringsplasser, parkeringsregler, avgifter, lenger avstand til parkeringsplassene osv.

 

Fakta/informasjon: 

Behovsbasert parkering er et virkemiddel som gir parkeringsplass til de ansatte som av en eller annen grunn trenger å kjøre bil til jobb (behov for å hente/levere barn, funksjonsnedsettelse, behov for bil i arbeidstiden etc.). Øvrige ansatte får dårligere tilgang på parkeringsplasser, noe som kan føre til at de heller velger alternative transportmetoder til arbeidsstedet.

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt til jobb og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast. Det bedrer også den lokale luftkvaliteten og reduserer støymengden. Mer tilgjengelige sykkelparkeringer og elbilparkeringer og mindre tilgjengelige parkeringsplasser for fossilbiler fremmer miljøvennlige transportvalg.

 

Les mer: 

Parkeringsregulering fra Transportøkonomisk institutt (tiltakskatalogen)

Konkurranser

Tiltak

 • Gjennomfør skrittellerkonkurranser, “sykle til jobben”-aksjon eller andre konkurranser som motiverer de ansatte til å gå eller sykle til jobb.

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt til jobb og på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy. Konkurranser og aksjoner kan motivere de ansatte til å gjøre miljø- og helsevennlige transportvalg.

 

Les mer