Stikkord: Vesentlighetsanalyse

Konseptbilde som viser en vektskål dekket i blader og med en grafisk bakgrunn av ikoner som illustrerer elementer av bærekraft

Miljøkrav blir obligatorisk i offentlige anskaffelser

Miljøkrav blir obligatorisk i offentlige anskaffelser

Fra 2024 er offentlige innkjøpere pålagt å stille miljøkrav i anskaffelser. Da er det klokt å være miljøsertifisert.

Om lag 740 milliarder kroner brukes årlig på offentlige anskaffelser i Norge. De politiske føringene er klokkeklare: Bruken av disse pengene skal bidra til å nå klima- og naturmålene.  

Fra og med 1. januar 2024 er hovedregelen at innkjøper skal vekte miljø med minst 30 prosent opp mot pris og/eller kvalitet. Unntaksregelen er at innkjøper kan velge stille miljø som et absolutt krav til varen eller tjenesten som anskaffes. Innkjøper må da vise at det gir bedre miljøeffekt enn å vekte miljø. 

Fire ulike måter å stille miljøkrav på i offentlige anskaffelser

Kvalifikasjonskrav:

Dette er et krav til leverandøren. Det stilles for å sikre at leverandøren har de kvalifikasjonene som trengs for å gjennomføre oppdraget. For eksempel at leverandøren er miljøsertifisert. Leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav må avvises. 

Kontraktsvilkår:

Dette er krav som fastsettes i kontrakten. For eksempel at leverandøren skal miljøsertifiseres innen et visst antall måneder etter at kontrakten er inngått.

Tildelingskriterium / vekting:

Dette er kriterier som gir poeng etter hvor godt leverandøren oppfyller dem. Eksempel for innkjøp av IKT-utstyr: Leverandørens løsningsforslag for ombruks- og gjenvinningstjenester for IKT- utstyr som ikke lenger kan benyttes av oppdragsgiver. (Hentet fra DFØs kriterieveiviser.) 

Kravspesifikasjon:

Dette er krav til varen eller tjenesten som anskaffes. For eksempel at varen skal være miljømerket. Eller at transporten skal være utslippsfri. 

Innkjøpere etterspør miljøledelse 
Miljøledelse er mest brukt som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår.  

Innkjøpere kan i enkelte tilfeller bruke miljøledelse som tildelingskriterium, altså gi poeng for bruk av miljøledelse under utførelsen av kontrakten.  

Innkjøper kan velge å gi poeng for elementer innen miljøledelse, for eksempel innholdet i miljøpolicy, rutiner for å redusere miljøpåvirkning som er av særlig betydning for oppdraget eller andre spesifikke elementer. 

Miljøsertifisering ruster deg for andre miljøkrav
Når regelverket endres, vil leverandører møte mange ulike miljøkrav fra ulike innkjøpere. Da kan det være en fordel å være miljøsertifisert.   

En miljøsertifisering innebærer at du gjør en vurdering av hva som er de viktigste miljøpåvirkningene i virksomheten din. Du må jobbe aktivt for å forbedre miljøpåvirkningen der det monner.   

En miljøsertifisering betyr med andre ord at du allerede jobber systematisk med det innkjøper trolig stiller krav om i din bransje, for eksempel: 

  • matsvinn og klimavennlig meny hvis du driver innenfor måltidstjenester 
  • nullutslippskjøretøy og ruteoptimalisering hvis du driver innen transport 
  • eller produktutvalg, levetid og reparasjon hvis du driver innen handelsbransjen 

📌 Les om miljøledelse i innkjøp, informasjon til leverandører. 


Mulig å benytte miljøledelse som tildelingskriterium
Som tidligere nevnt kan Innkjøper i enkelte tilfeller benytte miljøledelse som tildelingskriterium. For eksempel er det mulig å be om en beskrivelse av hvordan leverandøren benytter miljøledelse ved gjennomføring av kontrakten. Dette er rettslig prøvet i EU. En lignende formulering vant frem i KOFA.  

Miljøfyrtårn anbefaler likevel å stille miljøledelse som kvalifikasjonskrav eller kontraktsvilkår. Blant annet fordi  

  • Miljøfyrtårn har fått tilbakemelding fra leverandører om at innkjøpers vurdering av beskrivelser kan oppleves skjønnsmessig og tilfeldig.  
  • En KOFA-avgjørelse konkluderer at tredjepartssertifisert miljøledelsessystem var et ulovlig tildelingskriterium i en konkret anskaffelse.  
     
    Dommen legger vekt på at det er selve sertifiseringen som gir uttelling, ikke de underliggende egenskapene leverandøren må ha for å oppnå sertifisering. KOFA skriver: «Egenskapene som ligger til grunn for sertifiseringen kan i utgangspunktet være egnet til å evaluere tilbudets sterke og svake sider».  

Miljøledelse kan benyttes som dokumentasjon på tildelingskriterier der sertifiseringen dekker kriteriene du oppstiller. 

📌 Her er vår ressursside for offentlige innkjøpere: Hvorfor og hvordan stille krav om miljøledelse i innkjøp  


Miljøfyrtårn mener: Kombinasjon av miljøkrav gir størst effekt
 
Miljøfyrtårn støtter intensjonen bak endringen i regelverket, men vil fraråde et overdrevet fokus på vekting av miljø. 

– Det er viktig at innkjøpere pålegges å stille miljøkrav, men de bør har frihet til å gjøre det på den måten de mener gir høyest mulig miljøeffekt, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hun fortsetter:

– Det beste er ofte en kombinasjon av ulike miljøkrav, herunder krav om miljøledelse.

I høringen som ledet frem til regelverksendringen, foreslo Miljøfyrtårn å pålegge innkjøpere å stille minst ett miljøkrav til varen eller tjenesten de anskaffer, og minst ett miljøkrav til den som leverer anskaffelsen.

📌 Les høringssvaret vårt her. 

Forside Offentlige anskaffelser

Forslag til ny lov vektlegger miljøeffekt  
I 2023 mottok regjeringen et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Denne foreslår ytterligere utvidelser av innkjøpernes plikt til å stille miljøkrav, og går langt i å pålegge innkjøpere å stille miljøkrav på flere trinn i anskaffelsesprosessen.  

– Det er særlig positivt at lovforslaget vektlegger effekten av miljøkravene som stilles i offentlige anbud, sier Ytreberg. 

Høringsfristen på lovforslaget går ut 10. februar 2024.  

Les mer

Møt oss på Arendalsuka 2023

Møt oss på Arendalsuka – 14. TIL 18. AUGUST 2023

Miljøfyrtårn på Arendalsuka

Miljøfyrtårn inviterer til tre spennende seminarer under Arendalsuka i august! Sammen med gode partnere tar vi opp ulike, høyaktuelle temaer innen grønn omstilling for små og mellomstore bedrifter. Velkommen!

Alle arrangementene streames.

Et skråblikk på bærekraftsrapportering

Tirsdag 15. august kl. 18 i UiA-teltet

Sammen med Universitetet i Agder inviterer vi til et skråblikk på bærekraftsrapportering!  

Omfattende standarder for rapportering på bærekraft fases inn i næringslivet fra og med 2025.  

Men virker det? Hjelper all rapporteringen oss med å nå klima- og naturmålene? Eller blir det bare en enorm byrde på næringslivet og god business for revisorer og konsulenter?  

Vi spør, konsulenthusene og Regnskap Norge svarer.  

Mer info og streaming

Kickstart bærekraftsarbeidet

Torsdag 17. august kl. 9 på Torvet 1A

Hvor skal man starte når man skal i gang med bærekraftsarbeidet?  

Vesentlig.no er et nytt og gratis verktøy som hjelper små og mellomstore bedrifter med å gå fra bekymring til handling. Bare noen uker etter lanseringen av vesentlig.no, var det opprettet nesten 700 brukere av gratisverktøyet.

Sammen med UN Global Compact presenterer vi vesentlig.no. Og kanskje kommer næringsministeren?  

Mer info og streaming

Miljøkrav i offentlige innkjøp

Torsdag 17. august kl. 12 på Bærekraftshuset, Torvgaten 7

Fremtidig konkurransekraft eller kroken på døra for småbedriftene? 

Sammen med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og Asker kommune, spør vi: Hva om alle som leverer varer og tjenester til det offentlige måtte vise at de bidrar til å nå klima- og naturmålene? Ville det betydd kroken på døra for mindre bedrifter eller ville det skapt grønn konkurransekraft i lokalt næringsliv? 

LOs representant i anskaffelsesutvalget (som skal anbefale endringer i regelverket for offentlige anskaffelser) lytter og kommenterer diskusjonen.  

Mer info og streaming

Les mer

Innledere fra lanseringen står oppstilt foran en skjerm.

– Vesentlig.no vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere

Nytt verktøy lansert:

– Vesentlig.no vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere 

Innledere fra lanseringen står oppstilt foran en skjerm.

Grace-Anne Solvang (UN Global Compact Norge), Stine Vintervoll (Miljøfyrtårn), Ann-Kristin Ytreberg (administrerende direktør i Miljøfyrtårn), Rune Røiseland (Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør), Kim N Gabrielli (UN Global Compact Norge), Kenneth Mykland (Miljøfyrtårn), Linn Aas-Hansen Grøtberg (Miljøfyrtårn).

Stiftelsen Miljøfyrtårn og UN Global Compact Norge har denne uka lansert det nye verktøyet Vesentlig.no. Nå kan alle bedrifter gratis og enkelt få oversikt over sin påvirkning. Dette vil gjøre bærekraftsarbeidet mye enklere.   

Mange små og mellomstore bedrifter opplever at det er krevende å lykkes i bærekraftig omstilling, og for enkelte kan det virke helt uoverkommelig. Hvor skal man starte? Hva er egentlig vesentlig?  

Selv om de fleste små og mellomstore bedrifter oppgir at de jobber strategisk med bærekraft, så er det kun et lite mindretall som faktisk har gjennomført en vesentlighetsanalyse. Det nye verktøyet Vesentlig.no er utviklet med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å identifisere og prioritere vesentlige påvirkninger på miljø, arbeidsmiljø og samfunn.  

– Dette er vi stolte av

– Vi trenger de små og mellomstore bedriftene for å nå bærekraftsmålene. I vårt arbeid ser vi at viljen er der, men at det er vanskelig å få oversikt over hvor man skal begynne. I en hektisk hverdag er det ikke alltid tid til å navigere i bærekraftsjungelen, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør for FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge.  

Verktøyet er utviklet av UN Global Compact Norge i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er Norges største miljøsertifiseringsordning. 

– En vesentlighetsanalyse er en god hjelp for å sikre at bærekraftsarbeidet er treffsikkert. Derfor er vi stolte over å ha lansert vesentlig.no, som er et lavterskelverktøy for å hjelpe bedrifter med å få oversikten for videre bærekraftsarbeid, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

Publikum og innledere under lanseringen. Illustrasjonsbilde,

Det var godt oppmøte under lanseringen i Kristiansand 8. mai. Kim Noguera Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge og Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn står på scenen.

– Verktøyet var faktisk hjelpsomt

Roger Vassnes, daglig leder i den lokale bedriften Sögne Home, forteller hvordan han opplever det å møte stadig strengere krav når det gjelder bærekraft.

– Det å drive en liten virksomhet kan føles som å seile blant mange isfjell av nye krav og nå EU-reguleringer. En kan fort tenke at det ikke er et spørsmål om vi treffer et isfjell, men når. Vi prøver å få oversikt, men dette er krevende å sette seg inn i. Vi har dessverre ingen bærekraftekspert hos oss, sier Vassnes fra Sögne Home.

Bedriften har kun fem ansatte, men har lenge vært opptatt av å drive godt bærekraftsarbeid i alle ledd. De har fått muligheten til å teste ut verktøyet vesentlig.no og forteller om gode erfaringer.

– Dette verktøyet ledet oss inn i en fin prosess for å definere hvilke områder som er vesentlig for bærekraft i vår bedrift. Verktøyet var faktisk hjelpsomt, avsluttet han.

Brukervennlig, gratis og bransjeuavhengig 

– Verktøyet vil hjelpe bedrifter å finne ut hvor den har sin største påvirkning, men også hvilke områder utenfra som påvirker bedriften økonomisk, sier Gabrielli. 

Bedriftene vil gjennom analysen få innsikt i hva interessentene rundt bedriften anser som viktig, noe som gir svært nyttig kunnskap. Både UN Global Compact og Stiftelsen Miljøfyrtårn har fått tilbakemeldinger fra næringslivet om viktigheten av et slikt verktøy. 

Det er et uttrykt behov om et lavterskelverktøy. Dette har potensiale til å akselerere det strategiske bærekraftsarbeidet i norske SMBer, sier Ann Kristin Ytreberg, administrerende direktør for Miljøfyrtårn. 

Roger Vassnes, Sögne Home.

Roger Vassnes fra Sögne Home fortalte om bedriftens erfaringer med bærekraftsarbeid og vesentlighetsanalyse.

Sagt om vesentlighet:  

– Alle organisasjoner, alt fra en bedrift til en kommune, påvirker sine omgivelser så det får konsekvenser. Og virksomheters handlinger kommer alltid tilbake til som finansielle konsekvenser. Nå skal vi forholde oss til mange flere variabler i dette bildet, og det må vi ha et forhold til når vi skal kommunisere og rapportere. Da er det godt at vi har vesentlighet, – for du skal ikke snakke om alt, du skal snakke om det som er vesentlig for deg, Andre Tofteland, førstelektor, Universitetet i Agder 

– Vi håper at dette kan gi bedrifter kunnskap om «hva er egentlig bærekraft for min bedrift?» og «hvor skal vi starte?», Grace Anne Solvang, UN Global Compact Norge 

–Vi håper verktøyet vil gjøre virksomhetene enda mer bevisste på prioriteringene sine. Det gjøres jo allerede en form for vesentlighetsvurdering hos alle virksomheter som jobber med bærekraft, men det skjer kanskje ubevisst. Dette verktøyet er laget for små og mellomstore bedrifter, og de fleste av dem har ikke store bærekraftsavdelinger. Vi håper og tror dette verktøyet vil bidra til å gjøre det enklere for disse å jobbe med bærekraft, Stine Vintervoll, Stiftelsen Miljøfyrtårn.  

– For oss er dette med vesentlighet viktig: Hva har effekt? Hvor skal vi begynne? For oss har det vært viktig å få med verdiene i alt vi gjør, Lars Ivar Olsen fra Gumpen Auto.  

Vi er en liten bedrift, med fem ansatte, som sammen må løse alle oppgaver. Men selv om vi har jobbet mye med bærekraft så har vi dessverre ingen dedikerte ressurser på området. Etter å ha testet verktøyet ble det tydelig for oss at selv om papp og plast og led-lys i Norge er veldig viktig, så er nok leverandørkjeden vår aller viktigst. Vi kjenner våre leverandører godt fra mange års samarbeid, men vi ser også at vi har mer å gå på, spesielt når det gjelder dokumentering av prosesser. Så dette verktøyet var til god hjelp, Roger Vassnes, Sögne Home

FAKTA OM VESENTLIG.NO

Det er ikke alltid like åpenbart for en bedrift hvilke områder som er mest vesentlig når det kommer til bærekraft. For å mer effektivt og strategisk med bærekraft trenger bedriften en analyse over de områdene bedriften påvirker og de som påvirke bedriften tilbake økonomisk.

Vesentlig.no er et gratis, digitalt verktøy som er enkelt å bruke. Resultatet fra analysen vil gi bedriften en matrise som viser på de områdene som er mest vesentlige for den enkelte bedrift. Den vil også vise på hvilke områder interessentene dine mer er de mest vesentlige. Resultatet fra en gjennomført analyse kan brukes for videre strategi og prioritering samt forretningsutvikling innen bedriftens bærekraftsarbeid.

En vesentlighetsanalyse viser virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hvor viktig ulike temaer og områder er for interne og eksterne interessenter. Analysen gir derfor et eksternt blikk på din egen virksomhet gjennom interessentdialogen.

En vesentlighetsanalyse viser nettopp hvilke områder din virksomhet har størst påvirkning på både de økonomiske, klima- og miljømessige og sosiale forholdene i bærekraftig utvikling. Samtidig viser analysen hvilke områder som de i og rundt virksomheten – dine interessenter – synes er mest viktig at din virksomhet jobber med.

Sjekk ut vesentlig.no her

Les mer