Stikkord: Sertifiseringskriterier

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg: – Et stort løft

Nye sertifiseringskriterier for bygg og anlegg lansert:

– Et stort løft for en bransje som er avgjørende for den grønne omstillingen 

Grafisk illustrasjon av maskiner og anleggsarbeid

Det er med stor entusiasme vi i dag lanserer nye sertifiseringskriterier for bygg og anleggsbransjen, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.  

De nye kriteriene adresserer bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjedene – og vil hjelpe virksomheter med å redusere sine klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer. 

Avgjørende bransje 

Bygg, eiendoms- og anleggsektoren bruker over 40 % av alle ressurser i form av materialer og energi, og står i tillegg for rundt 36 % av alle klimagassutslipp.  

Dette er et stort løft for en bransje med et betydelig samfunnsansvar og en avgjørende rolle i den nødvendige grønne omstillingen, sier Ytreberg. 

Kriteriene har vært utviklet i samarbeid med bransjen selv, og aktuelle fagmiljøer. Fem Miljøfyrtårn-virksomheter har vært piloter i utviklingen av de nye kriteriene, blant dem entreprenørbedriften Kollen bygg i Vinterbro. 

Disse nye kriteriene passer vår bransje og er enda mer relevante enn tidligere, sier kontorleder og miljøfyrtårnansvarlig i Kollen bygg, Cindy J. Braaen. 

Kriteriene tas i bruk ved nye sertifiseringer og resertifiseringer. 

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter som utfører arbeid i bygg- og anleggsbransjen, og er delt opp i to grupper (kriteriesett):  Byggearbeid og teknisk installasjon , og Anleggsarbeid. 

Les mer

Bilde av ulike bærekraftige matvarer som grønnsaker og belgfrukter

Lansering: Bærekraftig mat

Reviderte kriterier for bærekraftig mat lanseres for flere bransjer

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt. Mat er også et betydelig miljøaspekt i mange norske virksomheter. Både Miljøfyrtårn og berørte bransjer har lenge ønsket å styrke innsaten på dette området. Derfor gleder vi oss stort over å lansere reviderte, og mer relevante kriterier for bærekraftig mat!

Miljøfyrtårn-virksomheter får nå god hjelp til å kunne redusere fotavtrykket knyttet til mat – og til å sikre en mest mulig bærekraftig matservering.

De reviderte kriteriene skal blant annet hjelpe virksomheter med å: begrense kjøttforbruket – øke andelen grønnsaker, frukt, korn og belgfrukter samt økologisk mat – og til å ta bevisste valg når det gjelder kjøtt og sjømat samt lokalprodusert og sesongbasert mat.

Mat er noe alle har et forhold til. Det vi spiser har følger for både natur og klima, og vi kan alle gjøre mer bevisste miljøvalg gjennom kostholdet, sier Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn.

Se hvilke kriterier som er endret.

 

Les også:

Miljøfyrtårn hjelper virksomheter å kutte plastbruken

Til tross for at plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, fører det med seg store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøgifter og forsøpling.

Miljøfyrtårn vil hjelpe virksomheter med å redusere «plastavtrykket», og har gleden av å lansere nye bransjekriterier og tiltaksideer på dette området. Det betyr at sertifiserte virksomheter må gjøre ytterligere grep for å begrense plastbruken og hindre at plast kommer på avveie.

23 bransjekriterier og felles kriterier er berørt av endringene (gyldig fra november 2018).

Velg miljøsmart

Det viktigste grepet virksomheter kan gjøre er å redusere generell bruk av engangsartikler og plast. Miljøfyrtårn anbefaler å velge miljøsmarte alternativer, og sørge for at avfall kildesorteres slik at det forblir lengst mulig i sirkulasjon. Gjennom de nye kriteriene fordres virksomheter til:

  • Reduksjon av engangsartikkelbruk
  • Forbud mot bruk og salg av produkter som inneholder mikroplast
  • Bruk av materialgjenvunnet plast der det er forsvarlig mht. til hygiene og mattrygghet
  • Bruk av materialgjenvinnbar plast fremfor bionedbrytbar plast

Miljøfyrtårn-virksomheter viser vei

Både Meny og Princess gleder seg over det økte fokuset på plast i Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier. Begge virksomhetene tar miljøutfordringene knyttet til plast alvorlig og jobber aktivt for å redusere bruken, kildesortere og benytte alternative materialer.

Kutter ut all engangsplast

Meny har allerede startet reduksjonen av plast, og har som mål å redusere bruken av plast innen frukt og grønt med minst 150 tonn innen 2020. Og fra mai 2018 er Meny første dagligvarekjede som tilbyr forbrukerpakninger med engangsbestikk i tre.

– Vi ønsker ikke å bidra til at plast flyter rundt på stranda, i parken eller i sjøen. Vi tar vår del av ansvaret og har gitt oss selv korte tidsfrister. I løpet av ett år skal Meny fjerne all plast i engangsbestikk, engangsbegre og engangskopper fra butikkene og erstatte dem med alternative materialer, sier MENY-sjef Vegard Kjuus.

– Plast er et forsøplingsproblem hvis det havner i naturen. Vi gleder oss over at Miljøfyrtårnet er med å hjelpe oss og øvrige bransjer til å ta kloke valg for å redusere muligheten for plastsøppel på avveie. All emballasjeplast kan ikke fjernes, så vi oppfordrer alle til å være flinke til å kildesortere og levere til gjenvinning, sier Torill Gløersenmiljøfyrtårnansvarlig i Meny

Plast er et helt naturlig fokus

Princess har over flere år hatt et stort fokus på at deres produkter skal være helse- og miljøvennlige, og det har derfor vært helt naturlig for kjeden å ha stort fokus på emballasje, og ikke minst plast.

– Plast er en stor miljøutfordring globalt, og det at sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn nå setter et større fokus på plast tror vi er en viktig bidragsyter til at vi og andre bransjer må sette dette på dagsorden, og gjøre konkrete tiltak for å redusere plastforbruket, sier kvalitetsleder Linda Andreassen i Princess, og legger til:

– I Princess jobber vi aktivt hver dag for å redusere bruken av plast på våre produkter, enten gjennom å fjerne plasten totalt på produktet eller benytte andre materialer enn plast som emballasje. I 2018 reduserte vi gjennom disse tiltakene ca. 20 000 kg plast på våre produkter.

 

Visste du at plast faktisk forhindrer utslipp av 120 millioner tonn klimagasser hvert år? Les hvorfor plast kan være både miljøvennlig og miljøskadelig (faktaark)

Nye kriterier til prosjekterende

Nye kriterier for arkitekter og rådgivende ingeniører

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å lansere nye sertifiseringskriterier for prosjekterende (arkitekter og rådgivende ingeniører).

Målet med de nye kriteriene er å ivareta miljøhensyn i bygg og anlegg, og at miljøtiltakene kan dokumenteres ved interne rutiner i bedrifters miljøledelsessystem.

Bransjekriteriene er utarbeidet i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, med støtte fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Dette blir en liten revolusjon, sier Eirik Wærner i Hjellnes Consult i et intervju på bygg.no. Han har ledet prosjektarbeidet, og håper dette gjør at de prosjekterende blir mer fremoverlente når det gjelder miljøspørsmål.

Prosessen frem til lansering har vært lang men god, med avgjørende støtte fra RIF. Endelig har vi et kriterisett som også omfatter selve tjenesten og produktet som prosjekterende leverer, og ikke bare kontordriften, sier Anne Kristin Peersen, seniorrådgiver i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Tydelige og ambisiøse miljømål

De nye sertifiseringskriteriene innebærer følgende:

  • Virksomheten skal dokumentere miljøkompetanse og påvirke oppdragsgiver, slik at det settes ambisiøse miljømål i oppdrag.
  • Miljøriktig prosjektering tidlig i prosessen skal påvirke byggherre til å sette miljømål i oppdragene.
  • Sertifiseringskriteriene skal gjøre virksomheten i stand til å dokumentere et miljøledelsessystem og stille miljøspørsmål på et tidlig stadium.

Ved å måtte dokumentere et miljøledelsessystem som også omfatter tjenesten og produktet de leverer, kan virksomhetene være mer fremoverlente og bidra til at flere prosjekter har tydelige miljømål i fremtidige bygge- og anleggsprosjekter, sier Peersen.

Resertifisering

Ved resertifisering må Miljøfyrtårn-sertifiserte arkitekter og rådgivende ingeniører legge til kriterisettet prosjekterende. Virksomheter som ønsker det kan resertifisere seg tidligere i henhold til de nye kriteriene.

Les mer om nye og justerte bransjekriterier 2017.