Tips kategori: Vannforbruk

Hagevanning

Tiltak: 

 • Unngå unødvendig vanning av hager, parker og annet grøntanlegg.
 • Dersom vanning er nødvendig, velg metoder og tidspunkt for vanning som sørger for lavest mulig vannforbruk.
 • Begrens vanningen til kun de plantene som er avhengige av å bli vannet for å overleve.
 • Vann tidlig om morgenen når fordampingen er lav. Unngå å vanne i de varmeste periodene midt på dagen.
 • Dekk til jorda rundt plantene for å redusere fordampingen, og dermed redusere behovet for vanning.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Let etter vannlekkasjer

Tiltak: 

 • Sjekk vannmåleren når bygget ikke er i bruk – står den stille? Hvis ikke, kan det være tegn på lekkasje.
 • Unormale suselyder fra rør, toaletter eller sluk kan også være tegn på lekkasje.
 • Sjekk sikkerhetsventilene på varmtvannstanker om de drypper. Drypping bidrar til unødvendig energiforbruk ved at tanken hele tiden må fylles opp igjen og varme opp nytt vann.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Vannmålere

Tiltak: 

Installer vannmålere, så brukere av byggene kan følge med på eget vannforbruk. Hvis et bygg leies ut til flere leietakere, er det en fordel med flere vannmålere så hver leietaker kan ha oversikt over eget vannforbruk.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Kartlegg vannforbruket

Tiltak:

Skaff oversikt over hva som er normalt vannforbruk i bygget på ulike tidspunkt. Oversikt over dette kan brukes til å avdekke unormalt forbruk.

 

Fakta/informasjon: 

Hensikten med å skaffe oversikt over normalt vannforbruk, er å raskere avdekke om det er feil/lekkasjer på utstyr, eller om det av andre grunner brukes unormalt mye vann. En slik oversikt kan også brukes for å avdekke om virksomheten bruker mer vann enn det som er vanlig, og iverksette treffende tiltak som kan redusere forbruket.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Automatiske kraner

Tiltak:

 • Installer automatiske kraner på alle toaletter.

 

Fakta/informasjon:

Berøringsfrie kraner stanser når man fjerner hendene, og hindrer unødvendig sløsing av vann ved at kraner står og renner. I tillegg er berøringsfrie kraner et hygienisk valg på offentlige toaletter.

Selv om Norge har god tilgang på rent drikkevann sammenliknet med mange andre land, er det flere grunner til at vi også bør spare på drikkevannet. Med klimaendringene er det ventet hyppigere og lengre tørkeperioder i hele verden, og et lavere vannforbruk blir viktigere også her. Lavere vannforbruk vil også spare strøm fordi behovet for oppvarmet vann blir mindre. I tillegg vil et lavt vannforbruk redusere presset på kloakk- og avløpssystemet.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Artikkel fra VVS aktuelt om vannsparing

Oppsamling av regnvann

Tiltak:

 • Ta i bruk oppsamlet regnvann i industrien, for eksempel til rengjøring av utstyr eller produksjon av betong.

 

Fakta/informasjon:

Den Miljøfyrtårnsertifiserte betongvareprodusenten Elementsør samler opp regnvann til rengjøring av utstyr, og de planlegger å bygge et anlegg der regnvann tas i bruk i betongproduksjonen. Vannforbruket i industrien er ofte svært stort, og det lønner seg fra et miljømessig perspektiv å bruke mer urenset regnvann framfor drikkevann der det er mulig. Med klimaendringene kan vi forvente lengre og hyppigere tørkeperioder, og det vil bli viktigere å spare på drikkevannet.

 

Les mer:

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Kundehistorie fra Elementsør

Vannbesparende kraner, dusjer og toaletter

Tiltak:

 • Velg vannbesparende utstyr ved utskifting/oppgradering av kraner, dusjer og toaletter. For eksempel:
  • vannbesparende toaletter, som vakuumtoaletter eller toknappstoaletter
  • berøringsfrie blandebatterier på kraner og dusjer
  • sparedusjer, sensorstyrte dusjer eller andre dusjer med lavt vannforbruk

 

Fakta/informasjon: 

Dusjer, kraner og WC som brukes av kunder, gjester, ansatte og andre brukere av bygget, vil for mange virksomheter utgjøre en stor del av det totale vannforbruket. Vannbesparende teknologi kan derfor bidra til betydelig reduksjon. Slike tiltak vil også redusere varmtvannforbruket, noe som også bidrar til lavere energiforbruk.

 

Les mer: 

Miljøfyrtårns faktaark om vannforbruk

Fakta om sparedusj fra ENØK Norge