Tips kategori: Utslipp til vann og luft

Miljøvennlig vask av verkstedgulv

Tiltak:

Bruk miljøvennlige produkter og metoder ved vask og vedlikehold av verkstedgulv. Ved å bruke et vaskebyrå som vasker med gulvvaskemaskin, kan utslippene av olje- og kjemikalieholdig avløpsvann reduseres kraftig, sammenlignet med å vaske med såpe og høytrykksspyler.

 

Takk til OPUS AS for tipset! 

Miljøvennlig drift av småbåthavner

Tiltak:

Dersom virksomheten har ansvar for småbåthavner, enten direkte via egen drift eller indirekte via leietakere/operatører, benytt Miljødirektoratets veileder til miljøvennlige småbåthavner til å ytterligere forbedre miljøprestasjonene til disse.

 

Fakta/informasjon:

Sertifiserte havner som har ansvar for småbåthavner skal innføre en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene fra småbåthavner gjennom sertifiseringen. For ytterligere å forbedre miljøprestasjonen til en småbåthavn kan flere tiltak vurderes.

Les mer om hva dere kan gjøre for å redusere forurensninger relatert til bruk og vedlikehold av båter i publikasjonen “Miljøvennlige småbåthavner” fra 2018.

Løsemiddelbruk ved vasking

Tiltak:

Iverksett ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks.:

 • Unngå bruk av ferske løsemidler for vask av glassvare. Filtrer og gjenbruk løsemidler fra vaskeprosesser og/eller bruk mekanisk rengjøring (skuring) om mulig.
 • Invester i gode oppvaskkoster for mekanisk rengjøring
 • Bruk ultralyd eller industrielle oppvaskmaskiner istedenfor eller før en siste vask med løsemidler.
 • Ha nok av glassvare tilgjengelig og sørg for gode tørkeforhold (f.eks. spesielle tørkeovner) for å redusere bruk av løsemidler for rask tørking.

Miljøvennlige kjemikalier og løsemidler

Tiltak:

Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard. Det finnes også verktøy for å finne miljøvennlige alternativer til løsemidler, ofte kalt Green Solvent Selection Guides. En sammenligning av ulike metoder finnes i artikkelen “Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides” (2016).

 

Les mer:

Green Alternatives Wizard

“Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides”, av F. P. Byrne et al., Sustainable Chemical Prosesses 2016

Rentvannssystem

Tiltak:

Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.

 

Fakta/informasjon:

Et rentvannssystem går ut på at man renser og ioniserer springvann gjennom spesielle filtre, og bruker dette vannet til å rengjøre vinduer. Dette er et svært aktivt løsemiddel for smuss og flekker, så metoden gir rene vinduer uten bruk av kjemikalier. Fordelen med dette er at man unngår kjemikalieutslipp i naturen, som kan være skadelig for blant annet vannlevende organismer.

Miljøvennlig ugressbekjempelse

Tiltak:

 • Finn miljøvennlige alternativer til kjemiske sprøytemidler ved ugressbekjempelse, for eksempel kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.

 

Fakta/informasjon:

Sprøytemidler til ugressbekjempelse kan være skadelige for natur og mennesker, og det kan bidra til å forurense grunnvannet. Derfor bør bruken av kjemiske plantevernmidler minimeres.

 

Les mer:

Kjemikaliebruk i kjemiforsøk

Tiltak:

 • Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.

 

Fakta/informasjon:

Farlige kjemikalier er kjemikalier som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Farlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres i naturen, så av miljø- og sikkerhetsgrunner bør man begrense bruken og utføre forsøk i mikro-format når det lar seg gjøre.

Digitalt stoffkartotek

Tiltak:

 • Opprett digitalt stoffkartotek for farlige kjemikalier som alle medarbeidere har tilgang til, og oppdater det jevnlig.
 • Gi opplæring i hvordan stoffkartoteket skal benyttes så det blir en naturlig del av hverdagen.

 

Fakta/informasjon:

Et stoffkartotek er en samling av all informasjon om miljø- og helseskadelige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres i virksomheten. Arbeidsgivere i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier er pålagt å opprette et stoffkartotek. Det finnes mange digitale stoffkartoteksystemer som er enkle i bruk, og medarbeiderne kan ha det tilgjengelig via en app. Stoffkartoteket bør oppdateres jevnlig med nye og utgående produkter, og sikkerhetsdatabladene bør brukes aktivt til å erstatte skadelige produkter med mindre skadelige. Det er viktig at aktiv bruk av stoffkartoteket blir en naturlig del av hverdagen til de ansatte for å sikre trygg bruk av kjemikaliene og minst mulig miljøbelastning. Derfor er det viktig med god og jevnlig opplæring og oppfølging av dette.

 

Les mer:

Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere

Tiltak:

 • Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.
 • Ha faste avtaler for jevnlig tømming av oljeutskiller og oljetank.
 • Ta vannprøve av utgående vann ved hver tømming for å sikre at oljeutskilleren fungerer optimalt.

 

Fakta/informasjon:

Jevnlig kontroll, vedlikehold og tømming av rensesystemer og oljeutskillere er viktig for å sikre at de fungerer som de skal og hindrer lekkasje av olje og kjemikalier.

 

Les mer:

Tørt/fuktig renhold

Tiltak:

 • Bruk tørt/fuktig renhold så langt det lar seg gjøre og er hygienisk forsvarlig.

 

Fakta/informasjon:

Med tørt renhold menes bruk av tørre eller impregnerte mopper og kluter fremfor rengjøring med vann og kjemikalier. Ofte gir tørre metoder like god rengjøringseffekt som våte metoder, og man reduserer bruken av kjemikalier som kan være miljø- og helseskadelige. Ved vask av vanskelige flekker og våte gulv som må vaskes med våte metoder, bør man begrense kjemikaliebruken så lenge det er hygienisk forsvarlig. For flater som krever vått renhold kan man vurdere å veksle mellom tørre/fuktige og våte rengjøringsmetoder.

 

Les mer:

Doseringsapparat på moppevaskemaskiner

Tiltak:

 • Installer doseringsapparat på nye moppevaskemaskiner for å sikre et lavt kjemikaliebruk.

 

Fakta/informasjon:

Med et doseringsapparat stiller man inn på forhånd hvor mye kjemikalier som trengs i en vask, og dette doseres automatisk. Doseringsapparater vil vanligvis redusere kjemikaliebruken fordi manuell oppmåling av vaskemidler som regel fører til at man doserer for mye. I tillegg gjør doseringsapparater at man kan bruke konsentrerte vaskemidler i store beholdere, noe som reduserer bruken av emballasje.