Tips kategori: Utslipp til vann og luft

Forebygge forurensning av olje, drivstoff og kjemikalier fra maskiner, kjøretøy og utstyr

Tiltak

 • Bruk absorbenter, mobile spilltrau eller tilpassede matter ved vedlikehold og fylling av drivstoff og olje.
 • Ha beredskapskasser og sammenleggbare spillbasseng i kjøretøy, maskiner og på anleggsplassen. Dersom virksomheten utfører arbeid på eller ved vann, bør disse være tilpasset marin forurensning.
 • Oppbevar olje, drivstoff og kjemikalier i tilpassede hyller og skap, eller bruk oppsamlingsdunker og spillplattformer for å samle opp ev. søl og lekkasjer.
 • Unngå å oppbevare mer olje, drivstoff og kjemikalier enn det som er nødvendig. Mengden må vurderes ut ifra forbruket.
 • Unngå å gjøre arbeid der olje, drivstoff og kjemikalier oppbevares.

 

Fakta/Informasjon

Ifølge forurensningsloven har alle en plikt til å unngå forurensning og iverksette tiltak dersom forurensning skulle skje. Olje, drivstoff og kjemikalier fra maskiner, kjøretøy og utstyr kan medføre betydelig skade på miljø. For å unngå dette må de oppbevares og håndteres på en måte som reduserer risikoen for søl og utslipp til jord og vann.

 

Kilder

Forureningsloven: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) – Lovdata

Transport av farlig gods er regulert i egen forskrift: Forskrift om landtransport av farlig gods – Lovdata

Gjødsling av grøntområder

Tiltak:

Ved gjødsling av egne grøntområder, brukt naturgjødsel og økologiske metoder, og unngå bruk av mineralgjødsel (kunstgjødsel).

 

Fakta/informasjon:

Naturgjødsel kan for eksempel være dyremøkk, kompost eller annen gjødsel godkjent for økologisk produksjon. Økologiske metoder for gjødsling kan også være tilbakeføring av gressklipp, bruk av egenprodusert kompost til jordforbedring eller grønngjødsling.

Fordeler med naturgjødsel er blant annet at det holder bedre på vannet og fordeler næringsstoffene langsommere til plantene, og dermed hindrer avrenning. Det reduserer også forbruket av utvinnet fosfor, som er en begrenset ikke-fornybar ressurs på verdensbasis. Likevel vil miljøpåvirkningen fra naturgjødsel kontra kunstgjødsel avhenge av naturgjødselens opprinnselsesland og produksjonsmetode. Norskprodusert naturgjødsel foretrekkes, men hvis det ikke er tilgjengelig må virksomheten vurdere hvordan gjødsling kan gjøres mest mulig effektivt og bærekraftig i et helhetlig perspektiv.

Miljøvennlig vask av verkstedgulv

Tiltak:

Bruk miljøvennlige produkter og metoder ved vask og vedlikehold av verkstedgulv. Ved å bruke et vaskebyrå som vasker med gulvvaskemaskin, kan utslippene av olje- og kjemikalieholdig avløpsvann reduseres kraftig, sammenlignet med å vaske med såpe og høytrykksspyler.

 

Takk til OPUS AS for tipset! 

Miljøvennlig drift av småbåthavner

Tiltak:

Dersom virksomheten har ansvar for småbåthavner, enten direkte via egen drift eller indirekte via leietakere/operatører, benytt Miljødirektoratets veileder til miljøvennlige småbåthavner til å ytterligere forbedre miljøprestasjonene til disse.

 

Fakta/informasjon:

Sertifiserte havner som har ansvar for småbåthavner skal innføre en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene fra småbåthavner gjennom sertifiseringen. For ytterligere å forbedre miljøprestasjonen til en småbåthavn kan flere tiltak vurderes.

Les mer om hva dere kan gjøre for å redusere forurensninger relatert til bruk og vedlikehold av båter i publikasjonen «Miljøvennlige småbåthavner» fra 2018.

Miljøvennlige kjemikalier og løsemidler

Tiltak:

Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard. Det finnes også verktøy for å finne miljøvennlige alternativer til løsemidler, ofte kalt Green Solvent Selection Guides. En sammenligning av ulike metoder finnes i artikkelen «Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides» (2016).

 

Les mer:

Green Chemistry

«Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides», av F. P. Byrne et al., Sustainable Chemical Prosesses 2016

Løsemiddelbruk ved vasking

Tiltak:

Iverksett ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks.:

 • Unngå bruk av ferske løsemidler for vask av glassvare. Filtrer og gjenbruk løsemidler fra vaskeprosesser og/eller bruk mekanisk rengjøring (skuring) om mulig.
 • Invester i gode oppvaskkoster for mekanisk rengjøring
 • Bruk ultralyd eller industrielle oppvaskmaskiner istedenfor eller før en siste vask med løsemidler.
 • Ha nok av glassvare tilgjengelig og sørg for gode tørkeforhold (f.eks. spesielle tørkeovner) for å redusere bruk av løsemidler for rask tørking.

Rentvannssystem

Tiltak:

Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.

 

Fakta/informasjon:

Et rentvannssystem går ut på at man renser og ioniserer springvann gjennom spesielle filtre, og bruker dette vannet til å rengjøre vinduer. Dette er et svært aktivt løsemiddel for smuss og flekker, så metoden gir rene vinduer uten bruk av kjemikalier. Fordelen med dette er at man unngår kjemikalieutslipp i naturen, som kan være skadelig for blant annet vannlevende organismer.

Kjemikaliebruk i kjemiforsøk

Tiltak:

 • Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.

 

Fakta/informasjon:

Farlige kjemikalier er kjemikalier som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Farlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres i naturen, så av miljø- og sikkerhetsgrunner bør man begrense bruken og utføre forsøk i mikro-format når det lar seg gjøre.

Digitalt stoffkartotek

Tiltak:

 • Opprett digitalt stoffkartotek for farlige kjemikalier som alle medarbeidere har tilgang til, og oppdater det jevnlig.
 • Gi opplæring i hvordan stoffkartoteket skal benyttes så det blir en naturlig del av hverdagen.

 

Fakta/informasjon:

Et stoffkartotek er en samling av all informasjon om miljø- og helseskadelige kjemikalier som brukes, dannes eller frigjøres i virksomheten. Arbeidsgivere i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier er pålagt å opprette et stoffkartotek. Det finnes mange digitale stoffkartoteksystemer som er enkle i bruk, og medarbeiderne kan ha det tilgjengelig via en app. Stoffkartoteket bør oppdateres jevnlig med nye og utgående produkter, og sikkerhetsdatabladene bør brukes aktivt til å erstatte skadelige produkter med mindre skadelige. Det er viktig at aktiv bruk av stoffkartoteket blir en naturlig del av hverdagen til de ansatte for å sikre trygg bruk av kjemikaliene og minst mulig miljøbelastning. Derfor er det viktig med god og jevnlig opplæring og oppfølging av dette.

 

Les mer:

Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere

Tiltak:

 • Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.
 • Ha faste avtaler for jevnlig tømming av oljeutskiller og oljetank.
 • Ta vannprøve av utgående vann ved hver tømming for å sikre at oljeutskilleren fungerer optimalt.

 

Fakta/informasjon:

Jevnlig kontroll, vedlikehold og tømming av rensesystemer og oljeutskillere er viktig for å sikre at de fungerer som de skal og hindrer lekkasje av olje og kjemikalier.

 

Les mer:

Tørt/fuktig renhold

Tiltak:

 • Bruk tørt/fuktig renhold så langt det lar seg gjøre og er hygienisk forsvarlig.

 

Fakta/informasjon:

Med tørt renhold menes bruk av tørre eller impregnerte mopper og kluter fremfor rengjøring med vann og kjemikalier. Ofte gir tørre metoder like god rengjøringseffekt som våte metoder, og man reduserer bruken av kjemikalier som kan være miljø- og helseskadelige. Ved vask av vanskelige flekker og våte gulv som må vaskes med våte metoder, bør man begrense kjemikaliebruken så lenge det er hygienisk forsvarlig. For flater som krever vått renhold kan man vurdere å veksle mellom tørre/fuktige og våte rengjøringsmetoder.

 

Les mer:

Anbefalinger om renhold fra Astma- og Allergiforbundet

Doseringsapparat på moppevaskemaskiner

Tiltak:

 • Installer doseringsapparat på nye moppevaskemaskiner for å sikre et lavt kjemikaliebruk.

 

Fakta/informasjon:

Med et doseringsapparat stiller man inn på forhånd hvor mye kjemikalier som trengs i en vask, og dette doseres automatisk. Doseringsapparater vil vanligvis redusere kjemikaliebruken fordi manuell oppmåling av vaskemidler som regel fører til at man doserer for mye. I tillegg gjør doseringsapparater at man kan bruke konsentrerte vaskemidler i store beholdere, noe som reduserer bruken av emballasje.