Tips kategori: Miljøpedagogisk opplegg (barnehage)

Kompost i barnehage

Tiltak: 

 • Komposter organisk avfall (matavfall, avfall fra inneplanter og hageavfall) på eget område.
 • Innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.

 

Fakta/informasjon:

Kompostering av mat- og hageavfall reduserer avfallsmengden, og det produserer jord eller gjødsel av høy kvalitet som kan erstatte jord kjøpt på hagesenter. Det finnes mange typer kompost, og det kan gjøres i både stor og liten skala, av kun hageavfall eller med matavfall, ute eller inne. Husk at kompostering av matavfall må skje i tette beholdere for ikke å tiltrekke seg mus, rotter eller andre uønskede dyr.

 

Les mer: 

Naturvakt

Tiltak:

 • Benytt aktivitetsprogrammet Naturvakt i barnehagen for å lære om allemannsretten og bærekraftig bruk av naturen.

 

Fakta/informasjon:

Naturvakt er et aktivitetsprogram for barnehagebarn utarbeidet av Norsk Friluftsliv. De har laget et ferdig program med oppgaver som er til stor inspirasjon for arbeid med bærekraftig utvikling. Barna lærer blant annet å bli glad i naturen og å bruke av naturen og samtidig ta vare på den.

 

Les mer:

 

Takk til Skårsetlia naturbarnehage i Lillehammer for tipset!

Barnebøker med miljøinnhold

Tiltak:

 • Skaff barnebøker som tar opp ulike temaer knyttet til natur, miljø og klima, og les dem for barna.

 

Fakta/informasjon:

De siste årene har det blitt utgitt mange barnebøker som handler om natur, naturvern, klima og andre miljøspørsmål. Bøkene er tilpasset ulike aldersgrupper, og det finnes både fagbøker og skjønnlitterære bøker.

 

Les mer:

Fuglekasser og andre dyreboliger

Tiltak: 

 • Sett ut dyreboliger, for eksempel fuglekasser, humlekasser, insekthoteller og pinnsvinhuler dersom virksomheten disponerer utearealer.

 

Fakta/informasjon: 

Nedbygging av natur og endringer i arealbruk har fjernet og redusert leveområdene til mange fugler, insekter og pattedyr. Tiltak som tilrettelegger for dyreliv også i byer og i andre tettbygde strøk kan redusere den negative påvirkningen mennesker har hatt på naturen, og det kan hjelpe arter å gjenerobre tidligere leveområder. Det viktigste vi kan gjøre for å hjelpe dyrene å tilpasse seg urbane miljøer er å ta vare på naturlige elementer som trær, busker, naturlig vegetasjon, dammer og liknende, men vi kan også imitere bol- og reirplasser som forekommer sjeldent i urbanisert natur. Fuglekasser etterlikner gamle hakkespetthull og naturlige hulrom i trær som mange fugler er avhengige av, og humlekasser etterlikner gamle musebol som er humlenes foretrukne bolplasser. Dette finnes det lite av naturlig i tettbygde strøk, så menneskeskapte dyreboliger kan hjelpe dyrelivet i nærområdet. Å tilrettelegge for dyreliv er også en spennende aktivitet som det er morsomt å følge med på.

 

Les mer: 

Fuglemat

Tiltak: 

Mat fuglene om vinteren på virksomhetens uteområde.

 

Fakta/informasjon: 

Mating av fugler om vinteren hjelper fuglene i nærområdet gjennom en tøff årstid med dårlig mattilgang, men stort energibehov. Fôring av fugler gir også fine naturopplevelser, nærkontakt med naturen og bedre kjennskap til fuglene i nærområdet.

 

Les mer: 

Mating av fugler fra Naturvernforbundet: https://naturvernforbundet.no/naturvern/hjelp-fuglene-gjennom-vinteren-article26327-149.html

Søppelplukking

Tiltak: 

Ta med barna i barnehagen på å rydde og plukke søppel i naturområdene som benyttes, samt rundt barnehagen.

 

Fakta/informasjon: 

Søppelplukking i barnehagen er en måte å lære barn å ta vare på naturen, og de blir bevisste på miljøproblemer knyttet til avfall og forsøpling. De lærer også å ta vare på nærområdet sitt.

Marin forsøpling er et stort miljøproblem, og på verdensbasis er det anslått at mellom 8 og 12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plast har svært lang nedbrytningstid, og kan bli i havet i uoverskuelig framtid. Det er usikkert hvordan plast påvirker livet på havbunnen, men et stort antall sjøfugler, fisk og pattedyr dør eller skades hvert år på grunn av marin forsøpling fordi de forveksler avfall med mat eller setter seg fast i gammelt fiskeutstyr, tau og liknende. Plastavfall kan også brytes ned til mikroplast.

 

Les mer: 

Dyrking av nyttevekster

Tiltak: 

 • Dyrk nyttevekster på barnehagens/skolens uteareal (kjøkkenhage, krydderurter i potter, frukttrær, innendørs planting i vinduskarm osv), og ta med barna på dyrking av egne vekster.
 • Praktiser økologisk hagebruk.

 

Fakta/informasjon: 

Å dyrke grønnsaker i egen kjøkkenhage er både en miljøvennlig måte og produsere mat på og veldig lærerikt. Barna får et nært forhold til matproduksjon og økologisk mat, i tillegg til at det er morsomt å gjennomføre og maten smaker veldig godt. På skoler kan de eldre elevene få større ansvar for stell og høsting av kjøkkenhage og frukttrær.

 

Les mer: 

Naturopplæring

Tiltak: 

Ha fokus på å lære barna i barnehagen om dyr og planter og hvilken nytte disse har.

 

Fakta/informasjon: 

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg, og mange barn er allerede veldig opptatt av dyr. Barna kan lære mye om dyr og planter ved å være ute i naturen, for eksempel ved å lete etter insekter og småkryp og se på dem med lupe, mate fugler om vinteren, sette opp fuglekasser, finne spiselige planter i naturen og mye annet. Det finnes også gode nettsider, apper og bøker som aktivt kan brukes for at barna skal lære om naturen.

 

Les mer: 

Naturopplevelser i nærområdet

Tiltak: 

Besøk naturområdene i nærheten hyppig, og benytt disse i det miljøpedagogiske opplegget i barnehagen.

 

Fakta/informasjon:

Interesse for og kunnskap om naturen gjør at barna i større grad ser verdien i å ta vare på naturen og å gjøre miljøvennlige valg. Barna kan få mange gode naturopplevelser i nærområdet, for eksempel ved at de får leke i naturen i andre omgivelser enn i barnehagen, gå på oppdagelsestur i skogen, lage og spise mat ute og liknende. I nærnaturen kan man også gjøre lærerike aktiviteter som å lære om årstidene, lete etter insekter og småkryp, plukke spiselige vekster, plukke søppel og mye mer.

 

Les mer: 

Energiopplæring

Tiltak: 

 • Lær barna hvordan man kan bruke mindre energi (slukke lys i rom etter bruk, energieffektive lyskilder, oppvarming, bruk av varmtvann osv).
 • Ta med barna aktivt på oppfølgingen av barnehagens/skolens eget energibruk.

 

Fakta/informasjon:

For å redusere energiforbruket er bevisstgjøring om energisparing viktig. Å la barna få vite hvordan og hvorfor man sparer energi, og la dem delta i barnehagens/skolens rutiner for energioppfølging kan gjøre at barna selv får en energibevisst tankegang og blir flinkere til å spare energi.

Å bruke mindre energi og å effektivisere energibruken er hensiktsmessig både økonomisk og miljømessig. Selv om mye av Norges energiproduksjon stammer fra fornybare, klimavennlige kilder, så er ren energi en begrenset ressurs. Mange av Norges vassdrag er allerede utbygd, og nye vannkraftutbygginger fører til naturinngrep og miljøbelastninger. Norge er en krafteksportør, så den fornybare energien vi produserer, men ikke bruker selv kan eksporteres til andre land med lavere dekningsgrad av fornybare energikilder. Mye av vårt energibehov som i dag dekkes av fossil energi vil i fremtiden måtte erstattes av fornybar energi. Derfor er det viktig at energien som produseres brukes så effektivt som mulig.

 

Les mer: 

Miljøuke

Tiltak:

Arranger miljøuke i barnehagen med diverse aktiviteter for barna, gjerne med aktiviteter fra denne idébanken.

 

Fakta/informasjon:

En egen miljøuke i barnehagen kan øke fokuset på miljøarbeidet som gjøres hos både ansatte, barn og foreldre. Dette er en fin anledning til å innføre nye miljøtiltak, lære mer om natur og miljø og å finne på morsomme miljørelaterte aktiviteter.

 

Les mer: 

Kontakt med foreldre

Tiltak: 

 • Informer foreldrene i barnehagen om miljøsatsingen gjennom årsplan, digitale medier, foreldremøte eller annet.
 • Inviter foreldre til å komme med ideer til mulige miljøaktiviteter og miljøtiltak som kan gjennomføres i barnehagen.
 • Oppfordre foreldrene til å følge opp noen av barnehagens miljøtiltak hjemme sammen med barna.
 • Involver foreldre og besteforeldre i miljøsatsingen så en miljøvennlig barnehage blir et felles prosjekt.

 

Fakta/informasjon:

God kontakt med foreldrene kan føre til at de også følger opp barnehagens miljøtiltak. Skårsetlia naturbarnehage på Lillehammer forteller at “gjennom informasjon om Miljøfyrtårn på foreldremøtet ser vi at foreldrene i økende grad nå arver klær av hverandres barn – stor stas for barna, kostnadsbesparende for foreldrene og veldig bra for miljøet.”

Papirbruk

Tiltak: 

Ha fokus på å redusere papirbruken, for eksempel at tegneark kan brukes på to sider og at brukte ark kan brukes til klipping/liming.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe miljøproblemene knyttet til avfall, så å unngå å produsere unødvendig papiravfall er et enkelt og økonomisk miljøtiltak. Dette er også et miljøtiltak det er lett for barna å gjøre selv, og på den måten kan det bidra til barnas miljøbevissthet.

 

Les mer: 

 

Merking av avfallsbøtter

Tiltak: 

Ha avfallsbøtter med tydelig merking (symboler/tegninger) så barna kan ta del i kildesorteringen i det daglige.

 

Fakta/informasjon: 

Kildesortering av avfall fører til at mer avfall materialgjenvinnes, og materialgjenvinning framfor energigjenvinning sparer både naturressurser, energibruk og CO2-utslipp. Å la barna aktivt ta del i kildesorteringen øker deres miljøbevissthet.

 

Les mer: 

10 tips fra Loop for bedre kildesortering: https://sortere.no/bedrift/hvorfor-kildesortere-fordeler-for-bedrifter/10-enkle-grep/

Opplevelsesbaserte bursdager

Tiltak: 

 • Legg til rette for opplevelsesbaserte bursdagsfeiringer i barnehagen med sunn matservering (for eksempel fruktspyd framfor kake).
 • Unngå frislipp av ballonger, plastbasert konfetti og glitter både inne og ute.

 

Fakta/informasjon: 

Opplevelsesbasert bursdagsfeiring unngår at unødvendige mengder avfall produseres i forbindelse med bursdager. Det er spesielt viktig å unngå at ballonger, plastbasert konfetti og glitter havner i naturen, fordi det fører til utslipp av mikroplast. Mikroplast er små plastpartikler som enten er tilsatt produkter eller som dannes ved slitasje på plastprodukter. Omtrent halvparten av all mikroplast som dannes i Norge havner i havet, og dette er et stort miljøproblem fordi plasten i seg selv kan spre miljø- og helseskadelige stoffer, men i tillegg binder mikroplasten til seg miljøgifter som allerede finnes i naturen. Dette er skadelig for organismene i havet som spiser plastpartikler, og partiklene føres videre i næringskjeden og kan påvirke hele økosystemer. Mikroplast er påvist i en rekke arter plankton, skjell, skalldyr, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr.

 

Les mer: 

Avfall i formingsaktiviteter

Tiltak: 

 • Gjenbruk egne avfallsfraksjoner (melkekartonger, eggekartonger, eggeskall etc.) som barna kan bruke i sine formingsaktiviteter.
 • Lag julegaver av gjenbruksmateriale.

 

Fakta/informasjon:

Å bruke avfall i formingsaktiviteter er et godt miljøtiltak fordi man bruker materialer man allerede har og reduserer mengden materialer barnehagen trenger å kjøpe inn. Det er også en fin måte å lære barna om gjenbruk, det kan øke kreativiteten og det er økonomisk lønnsomt. Gjenbruk er andre trinn i avfallshierarkiet, og ved å bruke eksisterende ting om igjen reduserer man ressurs- og energibruken knyttet til produksjon og transport av nye varer.

 

Les mer: 

Bruktsalg og bytting

Tiltak: 

 • Organiser byttedager sammen med foreldre, naboskoler, samarbeidspartnere og liknende.
 • Opprett en facebookside for foreldre for kjøp og salg av brukte ting.

 

Fakta/informasjon: 

Gjenbruk er andre trinn i avfallshierarkiet, og et viktig tiltak for å begrense ressurs- og energibruken ved produksjon og frakt av nye produkter. Tilrettelegging for at foreldre i barnehagen kan bytte, kjøpe og selge klær, leker og utstyr når barna har vokst fra det er et enkelt og nyttig miljøtiltak, i tillegg til at det er økonomisk lønnsomt for foreldrene.

 

Les mer: 

Kvalitet på leker

Tiltak: 

 • Ha fokus på kvalitet ved anskaffelse av leker.
 • Reparer ødelagte gjenstander så langt det går framfor å kjøpe nytt. La barna ta del i reparasjonene.

 

Fakta/informasjon: 

Ved å kjøpe ting i god kvalitet sikrer man at produktene varer lenger, noe som er et godt miljøtiltak siden man reduserer behovet for produksjon av nye varer. Dermed sparer man miljøet for ressurs- og energibruk knyttet til produksjon og transport av nye leker. Reparasjon av ødelagte ting har samme nytten, og ved å la barna ta del i reparasjonene gjør man dem mer bevisste på gjenbruk og å gjøre miljøvennlige valg. 

 

Les mer: 

Matvareopplæring

Tiltak: 

 • Inkluder barna i matlagingen, og lær dem om råvarenes opprinnelse og hvordan man forebygger matsvinn. En gruppe barn av gangen kan for eksempel være med på planlegging, innkjøp, matlaging og rydding.
 • Ha fokus på bruk av økologisk, egendyrket, egenhøstet, sesongbasert og lokalprodusert mat.

 

Fakta/informasjon: 

Å involvere barna i matlagingen skaper en interesse for mat, og gjør at barna vil spise opp maten. Det er også en fin anledning til å snakke med barna om mat og hvorfor vi må redusere matsvinnet. Selv om matproduksjon er helt nødvendig, er det mye matproduksjon som fører til stor miljøbelastning på grunn av energiforbruk, vannforbruk, klimagassutslipp, forurensning og arealbruk. Derfor er det viktig å lære barna hvor maten kommer fra, og fokusere på hva man kan gjøre for å ikke kaste mat.

 

Les mer: