Tips kategori: Helse og sikkerhet

Informasjonsfilm om asbest

Tiltak:

Sørg for at ansatte som risikerer å utsettes for asbest får god informasjon om temaet. Bruk gjerne filmen «Bitte små biter» fra Forum for Miljøkartlegging og Asbestforum.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=g1xA5TiiYYg

 

Fakta/informasjon:

Asbest har vært forbudt å benytte i bygg siden 1986. Allikevel eksponeres arbeidstakere i byggfag, daglig. Helsemyndigheter i mange land frykter en «tredje bølge» med krefttilfeller. «Tredje bølge» er alle arbeidstakere som mangler kunnskap om asbest, som også i dag kan bli eksponert for asbeststøv, og som ikke beskytter seg.

For første gang er det produsert en informasjonsvideo om asbest. Denne er ment for alle i byggfag og er ment å gi informasjon om hva asbest er, hvor man kan finne asbest og hvordan man skal reagere ved mistanke.

Gjennom sin informative tilnærming og evne til å engasjere seerne, tar «Bitte Små Biter» et stort skritt mot å øke bevisstheten om asbest og bidrar til å beskytte menneskers helse og velvære.

 

Takk til Eriksen HMS for tipset! 

Arbeidsmiljø: Sjekkliste for transportoppdrag

Tiltak

For å skape et godt arbeidsmiljø og forbygge skader blant de som utfører transportoppdrag kan det være nyttig å ha en sjekkliste med punkter som ofte er aktuelle blant transportvirksomheter.

Aktuelle punkter kan være:

 • Varighet på skift
 • Ugunstig arbeidstid
 • Variasjon i arbeidsoppgaver
 • Press på tid/inntjening
 • Tunge løft/overbelastning
 • Ergonomi/tilpasning
 • Vibrasjoner
 • Innånding av eksos
 • Støy
 • Arbeidsulykker
 • Opplæring
 • Bemanning

 

Fakta/informasjon

Sykefraværet innenfor transportbransjen har ligget på et høyt nivå over tid sammenliknet med andre næringer (NAV). Yrkesgruppen sjåføryrker har større risiko for enkelte helseplager sammenliknet med alle yrkesaktive (NOA). Dette har sammenheng med at de i større grad er utsatt for risikofaktorer som for eksempel lange arbeidsuker, ukurant arbeidstid, ensidig arbeid, press på tid og inntjening, tunge løft, vibrasjoner og innånding av eksos.

Spesielt nærdistribusjon er preget av stress, lite tilrettelagte leveringsforhold og fare for overbelastning i forbindelse med levering fra bil til kunde.

Arbeidsulykker er også en betydelig utfordring, og transport er blant de næringsgruppene med flest antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1000 sysselsatte, og flest antall arbeidsskadedødsfall. Halvparten av alle dødsfall innen bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri de siste årene involverte kjøretøy.

 

Les mer

Arbeidslivet: Hardere hverdager bak rattet

Arbeidstilsynet: Transport

Forskrift om arbeidstid for sjåfører i vegtransport

STAMI – NOA: Sjåføryrker

Risikohjelpen

Tiltak: 

Bruk Arbeidstilsynets verktøy «Risikohjelpen» for bransjetilpasset og gratis hjelp til å gjennomføre risikoanalyse.

Sikkert arbeid nær kaikant

Tiltak:

 • Lage rutine for at alle som oppholder seg yrkesmessig på kai- og havneområder skal bruke redningsvest eller flyteplagg ved arbeid nær kaikant.
 • Sikre at det er vedlikeholdte og merkete leidere ned til laveste sjøvannsnivå, og med jevn avstand i alle havneområder.

 

Takk til InErgeo for tipset!

Automatisk lukking av avtrekksskap

Tiltak:

Monter avtrekksskap med automatisk lukking av skapdør og/eller alarm når skapdøra står åpen uten at noen arbeider der. Hensikten med dette er å redusere faren for at skadelige gasser lekker ut i rommet.

 

Gassflasker

Tiltak:

Dersom virksomheten bruker eller oppbevarer gassflasker, sørg for at disse lagres på en trygg måte (stående, sikret mot å falle, adskilt fra tennkilder og i et lager med lufting).

 

Fakta/informasjon:

Gassflasker er en betydelig risikokilde i enhver virksomhet som benytter eller oppbevarer dette. Noen gasser er brennbare eller eksplosive og gassflasker med høyt trykk (over 15 bar) kan utgjøre en HMS-risiko om ventilen slås av. Alle gassflasker skal lagres stående og sikret mot å falle, i en container eller et lagerrom som er merket med «gass under trykk». Lageret må ha lufting slik at gasslekkasjer ikke samler seg opp. Det må ikke lagres tennkilder (nødbluss, fyrverkeri, lett brennbare væsker, Lithium-Ion batterier eller lignende) sammen med gassflaskene.

 

Takk til InErgeo for tipset!  

Pollenspredning

Tiltak:

 • Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.

 

Fakta/informasjon:

Av hensyn til allergikere bør man unngå å plante for mange trær av allergifremkallende tresorter som bjørk, or, hassel og selje i nye parkanlegg som står nær bebyggelse. Et godt alternativ til bjørk er rogn.

Trygg truckkjøring

Tiltak:

 • Ha fokus på trygg og riktig truckkjøring for å unngå skader og ulykker.

 

Fakta/informasjon:

Ifølge Arbeidstilsynet er truck en av maskinene som er involvert i flest ulykker. Ulykkene kan ramme både føreren av trucken og andre personer i lageret, i tillegg til at gods og materiell skades. Vanlige årsaker til ulykker med truck er bruk av feil type truck, dårlig sikring av last, dårlig sikring av kontainere og tilhengere, feil og mangler på trucken og høy fart.

 

Les mer:

Årlig sertifisering av utstyr

Tiltak:

 • Sørg for at maskiner og arbeidsutstyr sertifiseres årlig av eksterne.

 

Fakta/informasjon:

Årlig ekstern kontroll av maskiner og utstyr, for eksempel anleggsmaskiner, heiser, trucker og liknende, kan avdekke feil og redusere risikoen for arbeidsulykker. Arbeidstilsynet kan utpeke private sertifiseringsorganer til å drive sakkyndig kontroll og sertifisering av maskiner og arbeidsutstyr.

 

Les mer:

Håndtering av vold og trusler

Tiltak:

 • Gi medarbeiderne jevnlig opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.
 • Sørg for gode rutiner for forebygging og oppfølging av vold- og trusselsituasjoner.

 

Fakta/informasjon:

Vold og trusler omfatter fysiske og psykiske angrep med hensikt å skade eller skremme en person. Helsearbeidere er blant de mest utsatte yrkesgruppene. Arbeidsgiver bør gjøre både fysiske og organisatoriske tiltak som forebygger vold og trusler mot ansatte, se forslag til tiltak fra Arbeidstilsynet i ekstern link. Ansatte bør også gis regelmessig opplæring i hvordan de skal reagere dersom truende situasjoner oppstår.

 

Les mer:

Influensavaksine

Tiltak:

 • Tilby gratis influensavaksine hvert år til alle ansatte.

 

Fakta/informasjon:

Folkehelseinstituttet anbefaler helsepersonell å vaksinere seg årlig mot influensa. Helsepersonell har en vesentlig høyere sjanse for å bli smittet av influensa enn andre voksne, og hvis man er smittet kan man spre sykdommen videre selv om man ikke har tydelige symptomer selv. Helsepersonell bør tilbys gratis vaksine på arbeidsplassen for å unngå å bli syke selv, for å verne pasienter i risikogrupper, og for å sikre beredskap av helsepersonell under større influensautbrudd.

 

Les mer:

Reduser antall kjemikalier

Tiltak:

 • Registrer alle kjemikalier brukt i produksjonen i ett felles system (digitalt stoffkartotek), og undersøk om virksomheten benytter unødvendig mange kjemikalier.
 • Erstatt miljø- og helseskadelige kjemikalier med mer miljøvennlige produkter der det finnes gode alternativer.

 

Fakta/informasjon:

Et godt system for kjemikaliehåndtering gir bedre oversikt og mulighet til å begrense omfanget, noe som både sparer miljøet og er økonomisk gunstig. Maskinentreprenøren Løvaas Maskin AS hadde mer enn 300 kjemikalieprodukter, som ble redusert til 85 etter at de registrerte alt i et digitalt stoffkartotek.

 

Les mer:

Kundehistorie fra Løvaas Maskin

Forebygging av lungesykdom på verft

Tiltak:

 •  Gjennomfør forebyggende tiltak anbefalt av Arbeidstilsynet mot lungesykdom på verft. Eksempler på gode forebyggende tiltak er:
  • God ventilasjon og prosessavsug, for å redusere eksponeringen for metallrøyk og andre kjemikalier og forurensning til et minimum.
  • Forbud mot røyking i arbeidslokalene.
  • Verneutstyr for å beskytte arbeidstakere som utsettes for sveiserøyk, støv og annen forurensning. Det betyr at disse må få tilfredsstillendeåndedrettsvern
  • God hygiene og gode garderobeforhold.
  • Forsvarlige arbeidstidsordninger.
  • Informasjon på et språk arbeidstakerne forstår.
  • Vurdere vaksinasjon der andre tiltak ikke reduserer risikoen godt nok. Vurderingen bør gjøres sammen med bedriftshelsetjenesten.

 

Les mer: