Stikkord: Kommune

Første kommune sertifisert etter nye felleskriterier

Første kommune sertifisert etter nye felleskriterier:

– Det oppleves enda mer relevant enn tidligere

Hemsedal kommune er den første som ble sertifisert etter nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner. Kommunen har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2009, men opplever nå at miljø- og klimaarbeidet har blitt både revitalisert, mer relevant og også bredere forankret i organisasjonen.

Det er en klar forbedring med de nye felleskriteriene, det oppleves mer relevant, og det har også vært en fordel for oss å gå over til hovedkontormodellen, forteller Jørn Magne Forland som er miljørådgiver og Miljøfyrtårn-ansvarlig i Hemsedal kommune.

Du skal jobbe med det som er viktig og det som er mindre viktig kan du se bort ifra.

I mars neste år lanseres Miljøfyrtårns nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner. Fem kommuner deltok i et pilotprosjekt for å gjennomføre sertifisering av hovedkontoret etter de nye felleskriteriene: Hemsedal, Sandefjord, Harstad, Tromsø og Helseetaten i Oslo kommune. Blant de fem pilotkommunene var Hemsedal kommune først ut i å bli sertifisert med de nye kriteriene. Nå er alle pilotkommunene sertifiserte.

Fokuserer på det som er viktig

Som miljørådgiver i en relativt liten kommune opplever Forland tidspress og til tider utfordring med å få avsatt nok tid til miljø- og klimaarbeidet.

I motsetning til større kommuner, så har jo ikke vi egne miljøavdelinger og slikt, påpeker han.

Forland forklarer at det særlig er én stor forskjell med de nye felleskriteriene, sammenliknet med tidligere.

Det er en klar forenkling: De nye kriteriene er mer spissa og mer «to the point», sier han, og fortsetter: 

Forland forklarer at mange av de kriteriene som var gjeldende tidligere føltes mindre relevante for noen. Som eksempel nevner han barnehager og skoler, og beskriver hvordan mye av arbeidet med å rapportere på HMS og liknende nå er overtatt av hovedkontoret.

Dette var tidligere veldig omfattende for mange av skolene og barnehagene, og det opplevdes ikke alltid like relevant for hver enkelt enhet, sier den engasjerte miljørådgiveren.

Han understreker samtidig at enhetene skal forholde seg til samme HMS-krav som tidligere, men ikke må bruke tid på å dokumentere dette i sertifiseringsarbeidet.

FOTO fra Hemsedal kommune: Veslestølen mot sentrum.

Færre kriterier enn tidligere

I helse- og omsorgssektoren i Hemsedal, som nå holder på med å implementere nye kriterier, har man også merket endringene.  Forland forteller hvordan han ble paff da han så det nye kriteriesettet:

Det var så få! Den erfarne miljørådgiveren ble så overrasket at han faktisk lurte på om det kunne være en feil, men at det viste seg fort at det var riktig. Det hadde blitt betydelig færre kriterier å forholde seg til for flere av enhetene.

Noe av forklaringen handler om at det som er lovpålagt er tatt ut av kriteriene. I tillegg har man et større fokus på hva som er av størst betydning for hver enkelt sektor.

Samtidig er det ingenting som er bedre enn det, for målet er jo ikke å rapportere på mest mulig, men å jobbe så bra som mulig. At det er en relevans og en motivasjon for de som faktisk jobber med dette er helt avgjørende, forklarer han.

Jeg opplever at Miljøfyrtårn har blitt bedre på det nå, at de tar innover seg dette med vesentlighet i måleverktøyene.

Bedre forankret på toppnivå i kommunen

Da kommunen skulle sertifiseres på nytt, ønsket man at dette samtidig skulle forankres bedre i organisasjonen og også gå gjennom en politisk prosess.

Nå trenger vi en revitalisering av miljøarbeidet i kommunen, og vi valgte å ta en sak om dette i rådmannens ledergruppe. Det var bred aksept om at vi skulle gå for dette, kan Forland fortelle.

Han håper at det at hovedkontoret tar mer ansvar er noe som vil bære frukter fremover i hele organisasjonen.

Ved å få løfte dette opp på et ledelsesnivå, fikk vi forankra på en enda bedre måte at dette er relevant og at dette er noe vi faktisk skal bruke tid på. Det er viktig for oss ansatte i en kommune som har stort arbeidspress fra før.

Samtidig må alle enhetene gjøre en innsats de også, de kan ikke lene seg for mye tilbake, men det skal vi sørge for at ikke skjer. I den tida vi står i nå, med klima- og miljøkrise, så må vi holde fokus oppe på dette arbeidet. Så selv om det medfører merarbeid så oppleves det absolutt relevant, avslutter miljørådgiver Jørn Magne Forland.

FAKTA

Disse fordelene får kommuner som velger å bli Miljøfyrtårn:

  • Veiledning og hjelp til å få på plass en prosess for kontinuerlig forbedring på miljø – og løpende oppfølging av de mål og tiltak som iverksettes.
  • Forankring av miljøarbeidet og miljøledelse internt i kommunen, spesielt knyttet til utførelsen av miljøtiltak.
  • Digitalt styringsverktøy for å følge opp miljøarbeidet gjennom sentrale indikatorer (eks energi, avfall og ombruk, matsvinn, naturmangfold og arealbruk, transport, innkjøp m.m.).
  • Et klimaregnskap basert på innrapporterte data – og hjelp til å se hva som gir størst utslipp og hvor man bør iverksette tiltak videre.
  • En tredjeparts kontroll på at styring av miljøarbeidet fungerer og er i henhold til standarden (3-åring sertifisering).

Slik blir du sertifisert

Les mer

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik

Hadsel i front med miljøsatsing – tilbyr gratis sertifisering

Som et grep for å få flere virksomheter til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, har den fremtidsrettede Nordlands-kommunen vedtatt å tilby gratis førstegangssertifisering til alle bedrifter i Hadsel.

God miljøledelse er fremtida, og Hadsel forsøker å ligge i front av utviklingen, sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik.

Treffer næringslivets behov

Hadsel har de siste årene vist en fremoverlent miljøsatsing. I 2018 utarbeidet kommunen en ambisiøs miljø- og energiplan, som legges ut for høring i desember. Miljøfyrtårn-sertifisering er en sentral del i denne planen, med blant annet subsidiering av pris til førstegangssertifisering (opptil 10.000 kr), samt at kommunen selv skal sertifiseres etter hovedkontormodellen.

Begge forslagene ble vedtatt av et enstemmig formannskap i september 2018, og nå jobbes det aktivt med å følge opp vedtaket. Hadsel kommune har satt ned interne arbeidsgrupper og er nå i gang med å innføre et helhetlig miljøledelsesystem i alle kommunens enheter. Det at vi allerede har fått en ny sertifisering så kort tid etter formannskapsvedtaket viser også at vi treffer næringslivets behov, sier Aasvik.

For svært mange kommuner er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt, både gjennom å feie for egen dør, og for å hjelpe næringslivet å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

I september 2018 var det fem organisasjoner som jobbet med å sertifisere seg i Hadsel. Dette vil utgjøre en økning på 250 %, fra to til syv Miljøfyrtårn-sertifiserte organisasjoner i kommunen, forklarer Aasvik.

Fremtidens løsninger

Den ambisiøse miljøsatsingen har også ført til mer klimavennlige byggeløsninger i kommunen. Den nye skolen som bygges i kommunesenteret Stokmarknes blir et moderne passivhus med jordvarme og egen strømproduksjon ved solceller.

Disse tiltakene er viktige for å redusere våre klimagassutslipp, og for å vise at fremtidens løsninger er bærekraftige. Nå har alle Hadsel-bedrifter grunn til å følge etter – og å bli Miljøfyrtårn, avslutter ordføreren.

FOTO: Knut Ivar Aarstein