Spørsmål og svar

Om nye felleskriterier

Hvem gjelder felleskriteriene for?

«Felleskriterier, privat og statlig» gjelder for alle private virksomheter som starter sertifiseringsprosessen etter 15. juni 2022.

«Felleskriterier, kommuner og fylkeskommuner» gjelder for alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter som starter sertifiseringsprosessen etter 1. mars 2023.

NB: Virksomheter som allerede er sertifisert eller har startet prosessen på tidligere felleskriterier fortsetter med dem, og tar først i bruk nye felleskriterier ved neste resertifisering.

Hva er nytt i felleskriteriene?

Både kriteriene og verktøyene skal gjøre klima- og miljøarbeidet mer relevant og vesentlig, sikre mer målrettet og kontinuerlig forbedring på miljø, samt en sterkere forankring i ledelsen. Kravene er vesentlig endret, og hjelpemidlene og verktøyene er forbedret betydelig for å hjelpe med å oppfylle disse kravene.

Oppsummert er dette nytt:

1) Kriteriene for å bli godkjent som Miljøfyrtårn bidrar mer effektivt til miljøeffekt:

  • Mer relevante kriterier som adresserer det vesentlige i virksomhetens verdikjeder
  • Tyngre ledelsesforankring og effektiv målstyring
  • Bedre kontroll på kontinuerlig forbedringsarbeid på miljø

2) Alle Miljøfyrtårn-virksomheter får tilgang til gratis digitalt styringsverktøy som gir

  • Styringsinformasjon på miljøarbeidet
  • Oversikt over mål, tiltak og effekt
  • Grafisk oversikt over prestasjoner inkludert klimaregnskap

Her kan du se nye felleskriteriene.
Her kan du lese om styringsverktøyet.

I Miljøfyrtårnportalen får brukere tilgang til detaljert veiledning tilknyttet kriteriene og videoveiledning i bruk av verktøyene.

Er det vanskeligere å bli sertifisert på nye felleskriterier?

Det er ikke nødvendigvis vanskeligere å bli sertifisert på nye felleskriterier, men det krever forståelse og praktisering av hva de nye kriteriene og digitale verktøy innebærer for å få mest mulig nytteverdi. 

Det er derfor viktig at dere har ressurser internt som setter av tid til å jobbe med sertifiseringen. Til gjengjeld vil dere forhåpentligvis oppleve at sertifisering etter nye felleskriterier vil være enda mer effektivt, konkret og lønnsomt for virksomheten – og miljøet.

Kan vi få hjelp/opplæring av konsulent?

Ved førstegangssertifisering kreves det konsulenthjelp. Dette er ikke obligatorisk ved resertifisering.

Konsulentene er godt opplært i nye felleskriterier og tilhørende digitale verktøy, og kan derfor være en stor ressurs i resertifiseringsprosessen. Derfor kan det være både nyttig og nødvendig få hjelp av en konsulent, også ved resertifisering.

Hvorfor og hvordan innføres årlig møte med sertifisør?

Ved innføring av nye felleskriterier er det innført et årlig møte med sertifisør, som er obligatorisk og kommer i tillegg det ordinære sertifiseringsmøtet hvert tredje år.

De årlige møtene lagt opp som en digital samtale der årlig miljøprestasjoner, måloppnåelse og gjennomførte tiltak gjennomgås. Møtet er ment som en oppfølging og motivasjon til å styre kontinuerlig forbedring, og det er ikke mulig å få avvik eller miste sertifiseringen.

OBS:

  • Kun  virksomheter som er sertifisert på nye felleskriterier som skal ha årlig møte med sertifisør.
  • Kun hovedkontoret i konsern sertifisert etter hovedkontormodellen skal ha årlig møte med sertifisør (ikke underenhetene).
Er noen av bransjekriteriene berørt av nye felleskriterier?

Flere bransjekriterier endres i forbindelse med lansering av nye felleskriterier. Se oversikt her.

Hvorfor er det ikke lenger egne kriteriesett for byggeier og leietaker?

Kriteriesettene byggeier og leietaker er utgått og inngår nå som en del av felleskriteriene.

Virksomheter med ansvar for å utvikle, eie og drifte eiendom, for eksempel eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere, sertifiseres med bransjekriteriesettet Eiendom.

OBS: For kommuner og fylkeskommuner er en tilpasset versjon av eiendomskriteriene under utvikling. Kriteriesettet vil dekke byggforvaltning i kommuner/fylkeskommuner, og skal brukes av for eksempel kommunens eiendomsavdeling og kommunale eiendomsselskaper. Kriteriesettet vil bli lansert i løpet av våren 2023. 

Hvilke endringer gjelder konsern (hovedkontormodellen)?

I forbindelse med lansering av nye felleskriterier og verktøy er det gjort noen tekniske endringer i Miljøfyrtårnportalen som berører konsern og tilhørende underenheter. Verken modellen eller metoden for sertifisering av hovedkontor er endret.

Hvem kan vi kontakte ved spørsmål om nye felleskriterier?

Kontakt gjerne din konsulent, som er godt opplært i nye felleskriterier og tilhørende digitale verktøy.

Ring ellers vårt sentralbord på 38 00 80 60, så setter vi deg i kontakt med en aktuell rådgiver.

Du kan også sende oss e-post til post@miljofyrtarn.no.

Konsern, kommuner og større organisasjoner som har egen kontaktperson i Miljøfyrtårn, kan ta direkte kontakt med denne.

Hvorfor er det kun «ledelsen» som kan levere miljøkartlegging?

For å lykkes med å skape positive miljøeffekter i virksomheten er det avgjørende at ledelsen involveres løpende, og har eierskap til klima- og miljøarbeidet. Dette skal sikres på følgende måter:

1) En representant fra ledelsen må tillegges en egen rolle.

Det vil si at én eller flere personer må gis en merkelapp kalt «ledelsen» i Miljøfyrtårnportalen. Brukere med denne merkelappen får tilganger i Miljøfyrtårnportalen som en annen bruker ikke har. Hensikten er at avgjørende steg i sertifiseringsprosessen kun kan utføres av en bruker som har denne merkelappen.

2) Kun representanten fra ledelsen kan levere miljøkartlegging til sertifisør.

Ledelsen skal bekrefte at virksomheten anses som klar for sertifisering, før miljøkartleggingen leveres til sertifisør i Miljøfyrtårnportalen. Dette innebærer at ledelsen har gjort seg kjent med sertifiseringsordningen og kriteriene, at de kan gå god for validiteten i all dokumentasjon av kriterieoppfyllelse, og at de mener at virksomheten oppfyller kriteriene. 

Hvem kan tillegges merkelappen «ledelsen»?

Ledelsen er daglig leder eller en annen leder som representer ledelsen.

INNLEDENDE SPØRSMÅL 

Ved oppstart på sertifisering må virksomheten besvare noen innledende spørsmål som vil påvirke utvalget og antall enkeltkriterier virksomheten skal sertifiseres etter, og gi tilpassede kriterier. Under er en oversikt over de innledende spørsmålene, og hvilke kriterier som vil gjelde for virksomheten ved positive svar. Det er totalt 15 kriterier som blir tildelt for private/statlige virksomheter, og totalt 10 for kommuner og fylkeskommuner.

For private/statlige virksomheter:

Hvor mange årsverk har virksomheten?

Færre enn 2
#2158, #2178

2–9
#2158, #2164, #2177, #2178

10–29
#2154, #2158, #2159, #2164, #2165, #2177, #2178

30+
#2154, #2158, #2159, #2164, #2165, #2177, #2178

10–29 og har eget styre
#2166

30+ og har eget styre
#2166

Eier virksomheten lokaler?

JA
#2170

Hvis ja, har virksomheten leietakere?
#2170

For kommuner og fylkeskommuner:

Hvor mange årsverk har virksomheten?

Færre enn 2

2–9
# 2188 (orientere ansatte)
# 2207 (personalhåndbok)
#2210 (førstehjelp)

10 eller flere
Samme som 2-9, i tillegg:

#2187 (Miljøfyrtårnansvarlig)
#2209 (arbeidsmiljøkartlegging)

Eier virksomheten lokaler?

JA
#2204 (fossilfri transport)
#2202 (energi)

NEI

Har virksomheten ansvar for å forvalte uteområder?

JA
#2205 (naturvennlig tilrettelegging)
#2206 (fremmede arter)

NEI