Tips kategori: Annet

Miljøkrav i sponsoravtaler

Tiltak: 

Virksomheter som er sponsorer for idrettslag, kulturarrangementer eller andre lokale organisasjoner kan stille miljøkrav til organisasjonene de velger å sponse.

For eksempel krav om at organisasjonen prioriterer miljømerkede varer og tjenester, at de har et godt system for kildesortering, tar miljøhensyn ved matservering, reduserer bruk av engangsartikler, gjør tiltak for å unngå plastforurensning fra kunstgress, eller andre relevante miljøkrav.

De kan også oppfordre organisasjonene til miljøsertifisering.

Elektrisk motorvarmer

Tiltak

Ved innkjøp av tyngre kjøretøy, bør kjøretøyet være utstyrt med elektrisk motorvarmer.

Informasjon

Vær oppmerksom på at noen kjøretøyfabrikker fraråder bruk av motorvarmere på sine kjøretøy. Sjekk med leverandør av kjøretøy ved tvil.

Samarbeid for økt sirkularitet

Tiltak

Les rapporten utviklet av Deloitte på vegne av Klima- og miljødepartementet. Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag. Basert på en helhetsvurdering fremstår blant annet  prosessindustrien, bygg og anlegg, eiendom og varehandel som næringer med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi.

 

Fakta/Informasjon

Regjeringen har satt som mål om at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre», og at det skal utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I arbeidet med en slik strategi har Deloitte fått i oppdrag av Klima- og
miljødepartementet å utforme et nasjonalt kunnskapsgrunnlag som sammenstiller eksisterende kunnskap om sirkulær økonomi i Norge, og
identifiserer relevante kunnskapshull. Denne utredningen er den første av tre delutredninger. Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag.

Analysene fant et betydelig potensial for økt sirkularitet i samtlige næringer. Noen har potensial knyttet til innsats- og avfallssiden av deres verdiskapende prosesser, mens andre har størst potensial knyttet til bare ett av disse aspektene. Noen næringer har potensial for å benytte nye forretningsmodeller som kan vesentlig redusere behov for innsatsmaterialer og avfall både i produksjon og hos sluttforbruker. Videre er noen næringer viktige sett opp mot EUs prioriterte områder før en sirkulær økonomi.

 

Les mer

https://www.regjeringen.no/contentassets/70958265348442759bed5bcbb408ddcc/deloitte_kunnskapsgrunnlag-sirkular-okonomi_potensialer.pdf

Kunnskapsbanken hos Circular Norway

Tiltak

Lær av hvordan bedrifter i Norge og ellers i verden setter sirkulærøkonomi ut i praksis og oppnår resultater for jorda, klima og sosiale forhold. Søk på Norge, bedrifter, tema eller sirkulært nøkkelprinsipp.

 

Les mer

https://www.circularnorway.no/knowledgehub

Sjekkliste for bygging av vei

Tiltak: 

Ved prosjektering og bygging av vei, følg Sjekkliste for miljøtiltak i anleggsbransjen, en tiltaksliste for anleggssektoren utarbeidet av Zero og Nye veier.

 

Fakta/informasjon:

Tiltakslisten inneholder tiltak for å kutte utslipp både i planleggingsfasen, prosjekteringsfasen og byggefasen. Den er i hovedsak beregnet på veibygging, men mange av tiltakene er også relevante i andre typer anleggsarbeid. Tiltakslisten inneholder både tiltak man kan gjennomføre nå med dagens teknologi, og utviklingstiltak som trengs fremover.

 

Takk til Nye Veier for tipset!

Science based target for finans

Tiltak:

Utvikle et Science Based Target på linje med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet.

 

Fakta/informasjon:

Science Based Target (SBT) er klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet. SBT er et samarbeid mellom CDP, WWF, FNs Global Compact og World Resources Institute. Det er et internasjonalt samarbeid som stadig flere selskaper forplikter seg til, også innen bank og finans.

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen (EY 2019) har en visjon om at næringen i 2030 «skaper verdier og bidrar til grønn konkurransekraft» gjennom å finansiere, forvalte og forsikre med kunnskap og klima». I norsk finansnæring er det kun noen få av de store virksomhetene som har forpliktet seg til å utvikle et Science Based Target.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

Science based targets for finansnæringen