Tips kategori: Annet

Miljøvennlig drift av småbåthavner

Tiltak:

Dersom virksomheten har ansvar for småbåthavner, enten direkte via egen drift eller indirekte via leietakere/operatører, benytt Miljødirektoratets veileder til miljøvennlige småbåthavner til å ytterligere forbedre miljøprestasjonene til disse.

 

Fakta/informasjon:

Sertifiserte havner som har ansvar for småbåthavner skal innføre en rekke tiltak for å redusere miljøpåvirkningene fra småbåthavner gjennom sertifiseringen. For ytterligere å forbedre miljøprestasjonen til en småbåthavn kan flere tiltak vurderes.

Les mer om hva dere kan gjøre for å redusere forurensninger relatert til bruk og vedlikehold av båter i publikasjonen “Miljøvennlige småbåthavner” fra 2018.

Podcast og webinarer fra Miljødirektoratet

Tiltak:

Følg med på Miljødirektoratets webinarer om miljø, og hør klimapodcasten om klimaarbeid i kommuner.

 

Fakta/informasjon:

Miljødirektoratet arrangerer jevnlig webinarer om ulike miljøtema. Webinarene sendes live fra Miljødirektoratets nettsider, men de kan også sees på Youtube i ettertid. Ved å følge med på relevante webinarer jevnlig får man både med seg oppdatert kunnskap om viktige tema, og inspirasjon til tiltak som kan gjennomføres i virksomheten.

Miljødirektoratets Klimapodcast er en podcast om klimaarbeid i kommuner, som handler om tiltak ulike kommuner har gjort for å kutte klimagassutslipp. Den finnes både på Miljødirektoratets nettsider og i de fleste podcast-apper.

Science based target for finans

Tiltak:

Utvikle et Science Based Target på linje med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet.

 

Fakta/informasjon:

Science Based Target (SBT) er klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet. SBT er et samarbeid mellom CDP, WWF, FNs Global Compact og World Resources Institute. Det er et internasjonalt samarbeid som stadig flere selskaper forplikter seg til, også innen bank og finans.

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen (EY 2019) har en visjon om at næringen i 2030 «skaper verdier og bidrar til grønn konkurransekraft» gjennom å finansiere, forvalte og forsikre med kunnskap og klima». I norsk finansnæring er det kun noen få av de store virksomhetene som har forpliktet seg til å utvikle et Science Based Target.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

Science based targets for finansnæringen

Miljøvennlige kjemikalier og løsemidler

Tiltak:

Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard. Det finnes også verktøy for å finne miljøvennlige alternativer til løsemidler, ofte kalt Green Solvent Selection Guides. En sammenligning av ulike metoder finnes i artikkelen “Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides” (2016).

 

Les mer:

Green Alternatives Wizard

“Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides”, av F. P. Byrne et al., Sustainable Chemical Prosesses 2016

Løsemiddelbruk ved vasking

Tiltak:

Iverksett ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks.:

 • Unngå bruk av ferske løsemidler for vask av glassvare. Filtrer og gjenbruk løsemidler fra vaskeprosesser og/eller bruk mekanisk rengjøring (skuring) om mulig.
 • Invester i gode oppvaskkoster for mekanisk rengjøring
 • Bruk ultralyd eller industrielle oppvaskmaskiner istedenfor eller før en siste vask med løsemidler.
 • Ha nok av glassvare tilgjengelig og sørg for gode tørkeforhold (f.eks. spesielle tørkeovner) for å redusere bruk av løsemidler for rask tørking.

Bonuspoeng til veldedighet

Tiltak:

Inngå et samarbeid med en miljø- eller veldedighetsorganisasjon, og la gjestene velge om de vil donere opptjente bonuspoeng til denne organisasjonen.

 

Fakta/informasjon:

Virksomheter som tilbyr bonusordninger kan la gjestene støtte bærekraftige formål ved å gjøre det enkelt for dem å donere bonuspoengene sine til veldedige organisasjoner. Dette vil være et tiltak som oppmuntrer gjestene til miljøvennlige handlinger.

Gjesteevalueringer

Tiltak:

Dersom virksomheten sender ut en evaluering til gjestene etter besøket, bør evalueringen ha et eget felt der den spør om spesifikke tips til hvordan virksomheten kan bli mer bærekraftig. Spør også om hvordan gjesten opplever virksomhetens miljøprofil.

 

Fakta/informasjon:

Hensikten med gjesteevalueringer er at virksomheten skal få innspill til hvordan den kan forbedre seg, og dette bør også omfatte miljøarbeidet. På denne måten kan virksomheten få spesifikke innspill fra gjestene om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. I tillegg vil dette være et tiltak som øker gjestenes og medarbeidernes bevissthet på virksomhetens arbeid med bærekraft.

Utstilling av bærekraftige varer

Tiltak:

 • Ha fokus på de mest bærekraftige produktene fra alle butikker i den digitale markedsføringen av senteret.
 • Oppfordre leietakerne til å prioritere sine mest bærekraftige produkter i utstillingsvinduer og på andre synlige utstillingsplasser.
 • Gi leietakerne incentiver til å ha en mer bærekraftig drift ved å rette markedsføringen mot de mest miljøvennlige aktørene.

 

Fakta/informasjon:

Bærekraftige produkter kan være både varer og tjenester som tilbys på senteret. I markedsføringen av senteret bør kundene få god nok informasjon til at de kan velge de mest bærekraftige produktene når de trenger noe nytt. Dette vil også gi butikkene incentiver til å drive mest mulig miljøvennlig og å selge en større andel bærekraftige varer.

Kompost i barnehage

Tiltak: 

 • Komposter organisk avfall (matavfall, avfall fra inneplanter og hageavfall) på eget område.
 • Innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.

 

Fakta/informasjon:

Kompostering av mat- og hageavfall reduserer avfallsmengden, og det produserer jord eller gjødsel av høy kvalitet som kan erstatte jord kjøpt på hagesenter. Det finnes mange typer kompost, og det kan gjøres i både stor og liten skala, av kun hageavfall eller med matavfall, ute eller inne. Husk at kompostering av matavfall må skje i tette beholdere for ikke å tiltrekke seg mus, rotter eller andre uønskede dyr.

 

Les mer: 

Rentvannssystem

Tiltak:

Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.

 

Fakta/informasjon:

Et rentvannssystem går ut på at man renser og ioniserer springvann gjennom spesielle filtre, og bruker dette vannet til å rengjøre vinduer. Dette er et svært aktivt løsemiddel for smuss og flekker, så metoden gir rene vinduer uten bruk av kjemikalier. Fordelen med dette er at man unngår kjemikalieutslipp i naturen, som kan være skadelig for blant annet vannlevende organismer.

Flaskefond

Tiltak:

 • Bli medlem av Flaskefond, en bedrift som henter panteflasker hos virksomheter og bruker panten til å støtte klimavennlige oppstartsbedrifter.

 

Les mer:

Pollenspredning

Tiltak:

 • Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.

 

Fakta/informasjon:

Av hensyn til allergikere bør man unngå å plante for mange trær av allergifremkallende tresorter som bjørk, or, hassel og selje i nye parkanlegg som står nær bebyggelse. Et godt alternativ til bjørk er rogn.

Krav til oppdrettsnæringen

Tiltak:

Still krav om at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer bruken av soya i laksefôret.

 

Fakta/informasjon:

Soyaproduksjon er etter kvegdrift den nest viktigste årsaken til avskoging i Sør-Amerika. Etterspørselen etter soya til dyrefor har økt kraftig de siste tiårene, og dette utgjør en betydelig trussel mot regnskogen. Avskoging av tropisk skog fører med seg store klimagassutslipp, tap av biomangfold og forurensning av vann, og det går på bekostning av landområdene og rettighetene til urbefolkninger. I Norge er oppdrettsnæringen den næringen som bruker mest soya, og det aller meste er importert fra Brasil. Denne næringen har derfor et spesielt ansvar for å finne alternativer til soya. Finansinstitusjoner bør kreve at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer soyaforbruket og/eller støtter forskning på alternativer til soya i fôrproduksjonen.

 

Les mer:

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!

Krav til valg av bank

Tiltak:

 • Krev at din bank anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil.
 • Bytt bank dersom dere er misfornøyde med bankens miljøprofil og samfunnsansvar.
 • Etterspør grønne lån, fond og obligasjoner og forsikringsprodukter fra bank og forsikringsselskap.

 

Fakta/informasjon:

Banker og finansinstitusjoner har stor påvirkningskraft fordi de velger hvilke selskaper de gir lån og i hvilke selskaper de investerer egne og kundenes penger. Dermed har banker og finansinstitusjoner makt til å bidra til grønn omstilling hos alle bransjer gjennom å flytte kapital til grønne løsninger og bort fra miljøskadelige prosjekter. Som kunde av en bank kan man derfor kreve at banken tar samfunnsansvar, og har en tydelig miljøpolicy. Denne bør referere til bankens utlåns- og investeringsvirksomhet, og ikke bare bankens egne direkte miljøpåvirkninger. Bankene bør oppfordres til å innføre bærekraftskriterier i beslutningsmodellene sine, og å vektlegge disse like mye som de tradisjonelle finansielle kriteriene (betalingsevne og kvalitet på sikkerhet). Miljøfyrtårnsertifiserte banker skal ha rutiner for å ivareta miljøaspektene rundt bankens investeringer, så hvorvidt en bank er sertifisert eller ikke kan inngå i vurderingen av bank.

 

Les mer:

Etisk bankguide

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv (EY, 2019)

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!

Krav til nydyrking og utbygging

Tiltak:

Unngå å gi lån til eller investere i bedrifter som er involvert i nedbygging eller oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne.

 

Fakta/informasjon:

Dype myrer er naturtypen med størst karbonlagringsevne, og mange millioner tonn karbon er lagret i norske myrer. Dette karbonet er lagret gjennom tusenvis av år, men drenering av myr på grunn av nedbygging, nydyrking og torvuttak fører til at karbonet brytes ned og slippes ut i atmosfæren. Derfor er det et viktig klimatiltak å sørge for at myr- og torvområder ikke ødelegges. Myrer har i tillegg mange viktige økologiske funksjoner; de er levested for en rekke arter, de fungerer som viktige rasteplasser for mange trekkfugler, de har stor vannlagringskapasitet som bidrar til flomdemping og tørkemotstand, og de renser vann. Likevel har vi ødelagt en tredjedel av all myra i Norge. Derfor bør banker og finansinstitusjoner i hovedsak unngå å investere i virksomheter som bidrar til ytterligere ødeleggelse av myr.

 

Les mer:

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!

Fast utedag i småskolen

Tiltak:

 • Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

 

Fakta/informasjon:

Det finnes flere nettsider med undervisningsopplegg i ulike fag som kan gjennomføres ute i skolens nærmiljø. Dette kan øke naturinteressen hos elevene, og det bidrar til variert undervisning i ulike fag. En fast utedag gir økt forpliktelse til å gå på turer eller ha undervisning ute gjennom hele året.

 

Les mer:

 

Takk til Solvang skole i Hamar kommune for tipset!

Inkluderende arbeidsliv

Tiltak:

 • Samarbeid med NAV om å ansette personer med lønnstilskudd for arbeidspraksis.
 • Arbeid for et inkluderende arbeidsliv gjennom IA-avtalen.

 

Fakta/informasjon:

Arbeidstrening gjennom NAV er et tilbud til folk med liten arbeidserfaring eller nedsatt arbeidsevne som trenger bistand i en periode for å komme i arbeid. Bedrifter kan inngå avtaler med NAV om å gi arbeidstrening til en arbeidssøker i en viss periode. Disse får betaling gjennom støtteordninger fra NAV og regnes ikke som ansatte i virksomheten, men virksomheten gir dem opplæring, veiledning og arbeidserfaring. I mange tilfeller vil dette hjelpe arbeidssøkeren å komme i ordinært arbeid, eller det kan føre til at en fornøyd arbeidsgiver ansetter den arbeidssøkende etter at avtalen har opphørt.

IA-avtalen har som mål å senke det nasjonale sykefraværet og å redusere frafallet fra arbeidslivet. Siden januar 2019 har alle virksomheter blitt en del av IA-avtalen, man trenger ikke lenger skrive en særskilt avtale for å bli IA-bedrift.

 

Les mer:

Miljøvennlig ugressbekjempelse

Tiltak:

 • Finn miljøvennlige alternativer til kjemiske sprøytemidler ved ugressbekjempelse, for eksempel kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.

 

Fakta/informasjon:

Sprøytemidler til ugressbekjempelse kan være skadelige for natur og mennesker, og det kan bidra til å forurense grunnvannet. Derfor bør bruken av kjemiske plantevernmidler minimeres.

 

Les mer:

Grønne kampanjedager

Tiltak:

Arranger et grønt arrangement i nærmiljøet fremfor vanlige kampanjedager. Samarbeid gjerne med lokale miljøorganisasjoner.

 

Fakta/informasjon:

Vanligvis vil kampanjedager på kjøpesenter føre til at forbrukerne kjøper mer ting de ellers ikke ville kjøpt. Derfor vil grønne kampanjedager med fokus på bærekraftige varer, salg av tjenester og aktiviteter være et mer miljøvennlig alternativ. I stedet for å selge varer til rabatterte priser kan senteret selge rabatterte tjenester og gjennomføre grønne aktiviteter for hele familien.

Tips til aktiviteter å gjennomføre på grønne kampanjedager: gratis sykkelverksted, brukt- og byttemarked, reparasjon av klær, sko eller leker, fuglekasseverksted, innsamling av gammel elektronikk.

Miljøprofilering av skole

Tiltak:

 • Profiler skolen som en miljøvennlig skole som har fokus på bærekraft i undervisningen, på ekskursjoner og i skolens daglige drift.

 

Fakta/informasjon:

Profilering av skolen som en miljøskole kan bidra til at flere av elevene blir mer miljøbevisste og bidrar til skolens miljøarbeid. Tiltaket kan også øke søkertallene da mange elever er opptatt av miljø og bærekraft.