Side stikkor: Høring

Utleie av motorbåt og snøscooter

LANSERING – NYTT KRITERIUM:

Utleie av motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og på vann

Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å lansere et nytt kriterium som vil gjøre det mulig for flere virksomheter i reiselivsbransjen å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Målgruppe

Kriteriet handler om utleie av motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og på vann, først og fremst motorbåt og snøscooter. Det gjelder for bransjene aktivitetsbasert reiseliv, enkle overnattingssteder og hotell m/ frokost, og må derfor leses i sammenheng med de øvrige kriteriene i disse kriteriesettene. Det vil si at:

 • Hoteller og enkle overnattingssteder som har utleie av motorisert kjøretøy som tilleggsaktivitet, kan sertifiseres uten å legge til ekstra kriteriesett.
 • Virksomheter som har utleie av motorbåt eller snøscooter som hovedaktivitet, eller har dette som én av flere vesentlige aktiviteter, sertifiseres etter kriteriesettet aktivitetsbasert reiseliv
 • For de fleste virksomhetene i disse bransjene vil kriteriet ikke være aktuelt, fordi de ikke driver med denne typen utleie. Disse virksomhetene trenger dermed ikke svare ut kriteriet, men kan markere det som «ikke relevant».  

Bakgrunn

Miljøfyrtårn har fram til nå ikke kunnet sertifisere virksomheter som leier ut motorbåt eller snøscooter. Siden kriteriesettet «aktivtetsbasert reiseliv» ble revidert i 2019, har vi kunnet sertifisere reiselivsbedrifter som tilbyr organiserte turer med motorkjøretøy, men ikke de som leier ut kjøretøy til selvguidet kjøring. Dette har ført til at mange virksomheter som har båtutleie som en tilleggsaktivitet, ikke har kunnet sertifisere seg. Hensikten med dette kriteriet er derfor å utvide målgruppen til kriteriesettet aktivitetsbasert reiseliv så det også omfatter utleievirksomheter, samtidig som det skal sikre ansvarlig utleie. Kriteriet legges også til kriteriesettene for hotell og enkle overnattingssteder, ettersom en del overnattingssteder har utleie av motorbåt som tilleggsaktivitet.  

Om kriteriet

Kriterietekst

Virksomheter som leier ut motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og/eller på vann, skal ha skriftlige rutiner for å sikre at leietaker får nødvendig informasjon og opplæring i: 

 • riktig bruk av kjøretøyet  
 • lokalt regelverk 
 • naturhensyn
 • sikkerhet
 • farvann og terreng 

Virksomheten skal også beskrive hvilke kvalifikasjoner som kreves for å leie kjøretøyene, og leietaker skal signere på at opplæring er gitt.  

Utleie av vannscooter omfattes ikke av kriteriet.  

Presisering  

Kriteriet gjelder virksomheter som leier ut motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og på vann (f.eks. motorbåt eller snøscooter) til selvguidet kjøring. Kriteriet åpner ikke for utleie av vannscooter til fri kjøring. Hvis virksomheten har vannscootere, kan disse kun benyttes på organiserte aktiviteter ledet av en guide/aktivitetsleder. Snøscooter kan bare leies ut dersom kommunen har egne løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter, og kjøretøyene kun benyttes i de godkjente løypene. 

Virksomheten skal ha oversikt over hvilke kjøretøy som kan leies ut til selvguidet kjøring, og definere hvilke kompetansekrav som skal kreves av leietaker. Kravene skal minimum være på samme nivå som det loven krever for det aktuelle kjøretøyet, men kan gjerne være strengere for å sikre at leietaker er godt nok kvalifisert. Leietaker må være over 18 år.  

Den som leier kjøretøy er ansvarlig for egen kjøring, men utleier har ansvar for å sikre at leietaker får nødvendig opplæring og informasjon. Leietaker skal signere på at opplæring er gitt, og at kjøring skjer på eget ansvar. Leiekontraktene bør oppbevares i minimum ett år etter utleiet, i tilfelle det oppstår skadesaker i etterkant.  

Opplæringen skal minimum inneholde:  

 • Riktig bruk av kjøretøyet: Helst bør dette gjøres som en praktisk gjennomgang av det aktuelle kjøretøyet, gjerne med prøvekjøring.  
 • Lokalt regelverk: For eksempel lokale bestemmelser om fartsgrenser eller områder med ferdselsforbud.  
 • Naturhensyn: Det kan være informasjon om verneområder i området, arter eller naturtyper det skal tas spesielt hensyn til og hvordan man skal unngå forstyrrelser på dyreliv og vegetasjon. Dersom det finnes verneområder med ferdselsforbud i området, eller andre områder hvor dyrelivet er spesielt sårbart, skal kjøretøyet være utstyrt med kart som tydelig viser hvor dette gjelder og hvilke regler som gjelder her. Opplysninger om naturhensyn kan innhentes fra kommunen.  
 • Sikkerhet: Leietaker skal informeres om hvilket sikkerhetsutstyr som finnes i kjøretøyet og hvordan dette skal brukes. Utleier skal forsikre seg om at leietaker har tilgang på alt lovpålagt sikkerhetsutstyr, og vet hvordan dette brukes riktig. Leietaker skal også få informasjon om hvem som skal kontaktes ved behov for hjelp eller i nødstilfeller. Dersom ferdselen skjer i områder uten mobildekning, bør leietaker få beskjed om hvor det er tilfellet. Utleier bør også informere om hva som dekkes av virksomhetens forsikringer, og hvilke forsikringer leietaker har ansvar for selv.  
 • Naturforhold i området: informasjon om farvann, terreng og værforhold.  

Bruk gjerne sjekkliste ved utleie av motorbåt eller snøscooter som utgangspunkt, men tilpass denne til kjøretøyene som leies ut og de lokale forholdene. Sjøfartsdirektoratets sjekklister for båtutleie (på flere språk) kan også benyttes.  

Dokumentasjon 

 • Oversikt over kjøretøyene som kan leies ut, med en beskrivelse av hvilke kvalifikasjonskrav leietaker må oppfylle for å leie kjøretøyene til selvguidet kjøring. 
 • Skriftlig rutine for opplæring av leietaker. 
 • Skriftlig leiekontrakt, sjekkliste eller tilsvarende avtale som skal signeres av leietaker før utleie.  
 • Dersom det finnes lokalt regelverk om motorferdsel (f.eks. fartsgrenser, bestemmelser om verneområder): skriftlig oversikt over dette, inkludert kart som viser hvor det lokale regelverket er gjeldende.  

 Veiledning til sertifisør  

Sertifisør skal kontrollere at virksomheten kan dokumentere:  

 • Oversikt over kjøretøyene som kan leies ut, med en beskrivelse av hvilke kvalifikasjonskrav leietaker må oppfylle for å leie kjøretøyene til selvguidet kjøring. 
 • Skriftlig rutine for opplæring av leietaker. 
 • Skriftlig leiekontrakt, sjekkliste eller tilsvarende avtale som skal signeres av leietaker før utleie.  

Sertifisør skal også spørre om det finnes noe lokalt regelverk i området som påvirker bruken av motoriserte kjøretøy (f.eks. verneområder med tilhørende verneforskrifter, lokale fartsgrenser eller annet). Hvis det er tilfellet, skal sertifisør etterspørre en skriftlig oversikt over dette, inkludert kart som viser hvor det lokale regelverket er gjeldende.