Lansering: Nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen

– Ringvirkningene vil ha enorm betydning!

""
| ,
Miljøfyrtårn har lansert helt nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen, som hovedsakelig er rettet mot eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere. Målet med kriteriene å skape konkret og kontinuerlig forbedring på de viktigste miljøaspektene til eiendomsvirksomheter.

Det er gledelig nyheter, ikke bare for eiendomsbransjen som har etterspurt mer spissede kriterier, men også for Miljøfyrtårn som har jobbet lenge med å få dette ut til markedet. Eiendomskriteriene er en forlengelse av nye felleskriterier, som ble lansert i juni 2022. Med dette kan vi nå tilby eiendomsbransjen enda mer relevante og konkrete kriterier og verktøy – og et effektivt system for miljøledelse.

Profilbilde av adm.dir. i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.

Ann-Kristin Ytreberg, adm.dir. i Miljøfyrtårn har stor tro på effekten av lanseringen:

– Eiendomsbransjen spiller en nøkkelrolle i å få ned klimautslippene i Norge. Heldigvis ser vi at noen viktige aktører i bransjen allerede tar tak innen miljø og bærekraft. Mange flere ønsker å bidra, men vet kanskje ikke helt hvordan de skal komme i gang med omstillingen. En Miljøfyrtårn-sertifisering, med relevante kriterier rettet mot bransjen, vil hjelpe eiendomsaktører med å redusere miljøbelastningen tilknyttet sine eiendommer. Samtidig vil det stimulere til grønn omstilling i alle deler av virksomheten, samt hos kundene (leietakere). Ringvirkningene av at flere aktører er en del av løsningen vil ha enorm betydning!


M
iljøledelsessystem en viktig brikke

Flere sentrale aktører i bransjen har vært bidragsytere i utviklingen av de nye kriteriene. Blant dem er Miljøfyrtårn-sertifiserte Entra, et av Norges ledende eiendomsselskaper med et sterkt og langsiktig miljøengasjement. Teknisk sjef i Entra, Tajma Lozo, kommer med følgende lovord om lanseringen:

– Som et ledd i vårt arbeid med miljø i hele virksomheten, er et miljøledelsessystem en viktig brikke. Ved å definere mål og tiltak for klima- og miljøpolicy i egen organisasjon – fra innkjøp, marked, utvikling/R&D, informasjon/kommunikasjon, prosjektavdeling og HMS, har vi sørget for å ha større påvirkningsmuligheter innen det grønne skiftet. Det nye kriteriesettet for eiendomsbransjen skal kunne underbygge alt dette og gi større rom for miljøarbeid hos hver enkelt aktør. Det vil også åpne opp for at eiendomsbesitter har dialog med leietakerne for å avklare de reelle behovene for klima- og miljøtiltak og forbedringer på eiendommen.

Teknisk sjef i Selvaag eiendom, Thomas Thorstensen, hiver seg på bølgen av begeistring:

De nye kriteriene i Miljøfyrtårn er godt tilpasset eiendomsbransjen, og er et verdifullt verktøy i vårt arbeid med å skape bærekraftig drift og utvikling av våre bygg. Byggeiere og leietakere har et stadig økende fokus på miljø og Miljøfyrtårn bidrar til økt samarbeid for å skape de gode resultatene.

Takk!

I tillegg til en rekke virksomheter, har flere miljøfyrtårnkonsulenter også vært involvert i utviklings-prosessen til det nye kriteriene. Miljøfyrtårn retter en stor takk til alle bidragsytere, og spesielt til Magne Hvilen, som har bidratt sterkt med både prosjektledelse og bransjefaglig kompetanse.