Stikkord: Naturmangfold

Tømmerstokker stablet oppå hverandre. En skog i bakgrunnen.

Naturrisiko: Hvordan påvirker det din virksomhet?

Naturrisiko: Hvordan påvirker det din virksomhet? 

Hva betyr det for virksomheten når norsk natur bygges ned i en fart som tilsvarer en fotballbane i timen?

Naturrisikoutvalget har kartlagt risiko for næringsliv som følge av naturødeleggelse og la i dag fram rapporten for klima- og miljøministeren.

Rapporten gir innsikt i hvordan naturrisiko påvirker norske næringer og sektorer, og også deres avhengighet av og påvirkning på naturen. Men hva er egentlig naturrisiko og hvordan påvirker det virksomheten din?

Tømmerstokker stablet oppå hverandre. En skog i bakgrunnen.

Tap av natur kan påvirke virksomheten din

Tap av natur er kanskje ikke det første en bedriftseier tenker på når hen vurderer hva som kan true bunnlinja. Men i mange bransjer merker bedriftene allerede følgene av en natur i endring. Her er noen eksempler:

  • Fremmede arter som havnespy kan spre seg langs hele kysten som vil ha store konsekvenser for naturmangfoldet, men også for næring som driver med akvakultur og er avhengig av havet.
  • Klimaendringer påvirker økosystemer, og økt isdekke på Finnmarksvidda og andre reinbeiter reduserer mulighet for rein til å beite på lav gjennom snøen som de alltid har gjort.
  • Dyr og fugler får i seg miljøgifter som igjen påvirker næringskjedene. Dette kan ha en påvirkning på produksjon ved for eksempel tap av råvarer.

Naturødeleggelser fører også til endringer i lover og reguleringer. For eksempel arbeider regjerningen nå med en egen handlingsplan for å ivareta natur og biologisk mangfold. Handlingsplanen skal vise Norges bidrag til å oppfylle den globale enigheten om å skjerme og restaurere natur. Planen vil blant annet endre spillereglene for hvordan næringslivet og andre aktører bruker naturen og dens ressurser. I noen bransjer merkes denne type risiko allerede. Eksempler kan være:

  • Pålegg om å bevare myr og andre naturarter påvirker hvor en kan bygge og utvide næringseiendommer.
  • Strengere restriksjoner for hyttebygging kan påvirke lokalt næringsliv der utbygging vil stoppe opp.
  • Regelverk under EUs grønne giv, for eksempel bærekrafts-taksonomien, byr på endringer og nye muligheter for fiskerinæringen.

Virksomhetene vil også bli påvirket av markedet, teknologi og holdninger.

Hvordan forbereder miljøfyrtårnsertifisering virksomheten din på å møte risiko knyttet til tap av natur?

Stiftelsen Miljøfyrtårn har identifisert at det er i utbyggingsprosjekter og utvikling av næringseiendommer som er en særlig risiko for tap av naturmangfold og har stort potensiale til å bidra med å verne og bevare lokalt biomangfold. Basert på denne vurderingen skal virksomheten ha tiltak for å begrense og benytte mulighetsrommet til å iverksette vernetiltak. 

Enkel risikoanalyse

I Miljøfyrtårn-portalen har vi laget et verktøy med en enkel risikoanalyse med forslag for mulige påvirkninger og tiltak. Verktøyet hjelper deg med å reflektere over hvilken innvirkning og konsekvenser naturtap vil kunne få for din virksomhet og hvordan du og jeg påvirker naturen – både positivt og negativt. Og ikke minst hjelper vi deg med små og større tiltak som bidrar til at vi reduserer omfanget av tapet av vår naturmangfold. 

Lurer du på hva mer du og din virksomhet kan gjøre? Her gir vi deg 5 tips til hvordan du kan bidra til naturmangfoldet. 

Les mer

Bildekollasj av ni ulike natur- dyrebilder.

5 ting du kan gjøre i din virksomhet for å bidra til naturmangfoldet

5 ting du kan gjøre for å bidra til naturmangfoldet

Verdens naturmangfold er under enormt press, og tapet av natur som skjer nå er akselerende og uten sidestykke i historien. Tallene viser at vi har tapt hele 69 % av bestanden av ville dyr på 50 år. Hvordan vi mennesker bruker jorden, produserer mat, kvitter oss med avfall og forbruker ressursene ødelegger naturens vann, liv og ren luft i en skremmende fart. MEN! Bedriften din kan bidra til å snu trenden.

Bildekollasj av ni ulike natur- dyrebilder.

Miljøfyrtårns fem anbefalinger til hvordan en virksomhet kan bidra til naturmangfold:

1. Har dere egne uteområder: Tilrettelegg for mer natur

Dette avhenger av hva slags uteområde virksomheten disponerer – det er begrenset hva du kan gjøre med en liten asfaltert parkeringsplass. Men i Miljøfyrtårns kriterier for byggeiere og andre virksomheter som har råderett over en eller flere bygninger med tilhørende uteområder er bevaring av natur et viktig kriterie.  

Bevaring av natur innebærer å ta vare på naturområder og habitater som er viktig for biologisk mangfold, økosystemtjenester og naturopplevelser, for eksempel store trær, grøntområder og vannforekomster.

Tilrettelegging for natur betyr å gjennomføre tiltak som kan øke biodiversiteten i et område. Eksempler på dette er restaurering av ødelagt natur, tilrettelegging for pollinatorer ved å plante pollinatorvennlige planter (for eksempel blomster og trær som ulike dyr og insekter pollinerer) eller la gressplener gro til natureng (vent til etter blomstringen med å slå gresset).

Tilrettelegging av natur handler også om bekjempelse av fremmede arter eller åpning av lukkede bekker. Det anbefales at virksomheter som skal bedre forholdene for biologisk mangfold på egne uteområder engasjerer en fagperson for å kartlegge hva som finnes i området og lage en plan for å forsterke naturtypene som er naturlig for området.

2. Unngå torvjord 

Den vanlige forbrukeren er kanskje ikke klar over hvilke miljøpåvirkninger det har å velge torvjord. 
Torvuttak og drenering av myrer bidrar til store klimagassutslipp og betydelige arealinngrep som truer mangfoldet av dyr og planter som lever i myr og våtmark. Med andre ord mister fugler, insekter og planter hjemmet sitt på grunn av menneskers valg av jord til planting. Når torven får bli liggende urørt i myrene motvirker det også effekter av ekstremvær, både flom og tørke. 

3. Unngå kjemiske sprøytemidler 

Kjemiske sprøytemidler kan være helseskadelig for mennesker, det kan forurense jord og grunnvann i lang tid og det kan skade nytteinsekter og andre virvelløse dyr i jorda og i vann. Derfor skal kjemiske plantevernmidler ikke benyttes på barns lekeområder, og Miljøfyrtårnvirksomheter skal heller ikke benytte dem på egne områder. Andre metoder enn kjemisk sprøyting for å bekjempe planteskadegjørere skal vurderes, for eksempel mekanisk bekjempelse, tildekking av jord eller bruk av uskadelige stoffer. 

4. Sørg for at fremmede arter ikke sprer seg 

Organismer som flyttes av mennesker til steder de ikke forekommer naturlig omtales som fremmede arter. Disse artene utgjør en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Eksempler på fremmede arter kan være alt fra mink, kongekrabbe og brunsneile, til planter og blomster som rynkerose, hage-lupin eller kanadagullris. 

Det er mange fremmede arter verken du som privatperson eller virksomheten du jobber for kan gjøre noe med. Men har dere eksempelvis forbudte planter på grøntområdet bør de tas vekk, noe som Miljøfyrtårn anbefaler å leie inn proff fagkunnskap til. Dersom det blir påvist plantearter som er oppført på lista over arter som er forbudt å omsette i Norge, bør dere helst forsøke å fjerne plantene, eventuelt iverksette tiltak som hindrer spredning. 

5. Ikke glem innkjøp av mat

Hva vi spiser og hvordan vi produserer og bearbeider det er en unngåelig faktor for å lykkes med naturmangfold. I Norge har vi flere truede fiskebestander som fortsatt utnyttes kommersielt. Derfor er det viktig å vite hvor fisk og sjømat kommer fra, så man kan unngå sjømat fra overbeskattede populasjoner og fisk som er fanget ulovlig.

Har du sjekket ut WWF sin sjømatguide? Der kan du enkelt se hvilken sjømat du kan spise med god samvittighet, hvilken sjømat du kan spise litt av og hvilken sjømat du bør styre unna. Eksempler er den kjente fisken kveite, hvor den sørlige bestanden antas å være betydelig overfisket. 

Andre eksempler på mat du bør unngå er den velkjente palmeoljen som ødelegger for regnskogen, eller oppdrettsfisk som har spist mye soya. 

Les mer

Bilde av ulike motiver som illustrerer plastleker, matavfall, natur og bærekraftig mat

Miljøfakta

Miljøfakta

Vil du fordype deg i et miljøtema eller trenger noe faglig informasjon om ulike miljøaspekter?

 

I våre faktaark har vi samlet masse nyttig informasjon om noen sentrale miljøtemaer:

 

 

Bærekraftig mat

Last ned

Naturmangfold

Last ned

Matsvinn

Last ned

Forsøpling, plast og engangsartikler

Last ned

Miljøgifter og plast i leker

Last ned

Vi publiserer jevnlig nye faktaark i forbindelse med oppdatering av våre sertifiseringskriterier.
Følg med videre for fakta om flere miljøtemaer!

Har du spørsmål eller konkrete ønsker til miljøfakta?
Send oss en e-post til: post@miljofyrtarn.no.

Skog og myrlandskap

Miljøfyrtårn styrker innsatsen for å bevare naturmangfold 

Nye og reviderte kriterier lanseres for flere bransjer!

Verdens natur er under et enormt press, og tapet av natur og arter akselererer. Miljøfyrtårn vil bidra til å stoppe tapet av natur og har derfor revidert kriteriene med fokus på naturmangfold. 

Med nye og reviderte kriterier for flere bransjer vil vi oppnå en forsterket innsats på dette området –  ved at sertifiserte virksomheter tar større ansvar for å redusere egen negativ påvirkning på natur, og bidrar positivt til økt naturmangfold.