Stikkord: Klimakur

Blomstereng

Vårt høringssvar til Klimakur 2030

Miljøfyrtårn er i dag Norges mest brukte sertifiseringsordning innen Miljøledelse, med nesten 6700 sertifiserte virksomheter i både privat og offentlig sektor. Gjennom drift og utvikling av den EU-anerkjente ordningen kommer Miljøfyrtårn tett på det konkrete miljø- og omstillingsarbeidet disse virksomhetene gjennomfører. Bak oss som stiftere står både arbeidstakersiden (LO) og arbeidsgiversiden (NHO, Virke og SMB Norge), i tillegg til viktige premissgivere som KS og Innovasjon Norge. LO og Virke ivaretar i dag styreleder- og nestledervervet.

Miljøfyrtårn anbefaler 5 grep relatert til miljøledelse for å styrke Klimakur:

1. Miljøledelse som et konkret verktøy i Klimakur 2030 for å bidra til utslippskutt

Paris-avtalen innebar en kraftig forsterkning av de nasjonale og internasjonale målene for utslippsreduksjon. Samtidig som klimamålene er forsterket pågår det en rekke andre prosesser som har synliggjort sammenhengen mellom klima og andre viktige miljøspørsmål.

Oppfølgingen av Klimakur 2030 må bidra til en varig grønn omstilling av norsk næringsliv. Som leverandører av varer og tjenester, teknologi og løsninger, er grønn omstilling av næringslivet helt avgjørende for at offentlig sektor skal nå sine klimamål.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er særlig opptatt av at en klarer å se klima og miljøutfordringene i sammenheng. Når Klimakur 2030 skal følges opp med sektorvise tiltak og virkemidler skal vi, der det er mulig, sikre at disse ivaretar et bredt spekter av miljøutfordringer. En nøkkel for å lykkes mener vi er å sikre grunnleggende kompetanse om klima og miljø i alle deler av næringslivet. Næringslivet trenger å skape en kultur for omstilling, og kulturbygging starter med handling. Det å sikre at hver bedrift minimerer sine egne utslipp og sin egen forurensning/miljøbelastning, samtidig som man utvider ansvaret til indirekte påvirkning, er derfor viktig. Her trenger virksomhetene konkrete verktøy. Miljøledelse og – sertifisering er et slikt konkret verktøy som både setter omstilling i system og som gir konkrete tiltak man kan igangsette.

Miljøledelse fokuserer på å redusere negative miljø- og klimaeffekter og å skape kultur for en bærekraftig og innovativ tankegang internt. Det er et konkret og effektivt verktøy som setter virksomheter i stand til å stadig minimere sine egne utslipp, få oversikt over sine leverandør- og verdikjeder, samt evaluere produkter, tjenester og forretningsmodeller. Det skaper en bevissthet – og konkrete målinger – rundt avfallshåndtering, energi og transportbruk. I tillegg innfører man gjennom miljøledelse og sertifisering et eget miljø- og klimaregnskap. Det som måles, gjøres. Det å skaffe seg oversikt over egne vesentlige klimapåvirkninger, kunne dokumentere disse og lage seg en konkret plan for utslippskutt, bør egentlig være et minstekrav hos alle bedrifter. Her bør fokus økes, og man bør benytte seg av ordninger som allerede finnes.

Vi anbefaler at Klimakur 2030 omtaler Miljøledelse som et verktøy for å redusere utslipp i alle virksomheter. Dette gjelder store bedrifter så vel som små og mellomstore bedrifter, og offentlig sektor. Anerkjente miljøledelsessystemer er ISO- 14001, EMAS og Miljøfyrtårn.


2. Små og mellomstore bedrifter spiller en viktig rolle for utslippsreduksjon

Klimakur 2030 gir et grundig kunnskapsgrunnlag for utslippsreduksjon i forskjellige sektorer. Både næringslivets ansvar er trukket fram og den enkelte forbrukernes ansvar. Små og mellomstore bedrifter (SMB) står tilsammen for nær halvparten av verdiskapingen i Norge.1 Vi vil særlig understreke den rollen disse virksomhetene spiller for grønn omstilling og utslippskutt i Norge. En rekke viktige innovasjoner, som elektrifisering av fergeflåten, teknologi for utslippskutt i landbruket, systemer for avfallshåndtering, har oppstått i relativt små norske bedrifter. Mange er nisjevirksomheter som driver teknologiutvikling innenfor helt spesifikke fagområder.

Den nytenkningen og innovasjonen som skapes der kan fort få større ringvirkninger og plukkes opp av større virksomheter, noe som igjen kan få stor effekt på klimamålene.

Små og mellomstore bedrifter sysselsetter 47 prosent av alle ansatte i næringslivet. For disse bedriftene er miljøledelsesverktøy viktige verktøy for å skape kultur for grønn omstilling og arbeid for å redusere av egne utslipp. Det bidrar også til at bedriftene tar ansvar for utslipp i flere deler av verdikjeden. Miljøledelse og – sertifisering er et konkret verktøy og terskelen for å ta det i bruk kan være lav. Ikke alle bedrifter har mulighet til å ha egne ansatte som jobber med bærekraft og klimastrategier. Da er det avgjørende å finne verktøy som både setter omstilling i system og som gir konkrete tiltak man kan igangsette.

90 % av alle ansatte i Norge jobber i virksomheter med mindre enn 100 ansatte. Akkurat som vi bruker skole for å kommunisere betydningen av klima og miljø til elever kan arbeidsplassen spille en rolle i bevisstgjøring og for å motivere folk til utslippskutt, f.eks. velge mer miljøvennlige reisemidler, starte med kildesortering eller gjøre mer klimavennlige matvalg. SMBer vil spille en viktig rolle i bevisstgjøring av den enkelte ansatte og forbruker. En bedrift som har en bevist holdning til klima- og miljøarbeid, vil også skape ringvirkninger til de ansatte, deres atferd og deres innovasjonskraft.

Vi ber om at Klimakur vier egen omtale til SMBer og rollen de kan spille i utslippsreduksjon nasjonalt, og deres behov for gode verktøy.


3. Kommunenes og fylkeskommunenes rolle

Klimakur 2030 beskriver den viktige rollen som kommuner og fylkeskommuner har som pådrivere, innkjøpere og myndighetsutøvere i klima- og miljøarbeidet. Samtidig peker rapporten på en del utfordringer som kommunene møter i dette arbeidet, merkostnader, regulatoriske barrierer, og behov for ressurser. Miljøledelse har vist seg som et effektivt verktøy for kommunene til å overkomme barrierer og å styrke sitt eget klimaarbeid; inkludert reduksjon av egne utslipp, det å ta ansvar i innkjøpsprosesser, bygge kultur og skape engasjement og handling i barnehager, skoler og andre kommunale enheter, og sist men ikke minst være et bindeledd til – og mellom – næringsvirksomhet.

I Norge har mer enn 100 kommuner og fylkeskommuner innført et miljøledelsessystem gjennom den nasjonale ordningen Miljøfyrtårn, og over 300 er med som partnere. Et foregangseksempel er Oslo kommune som sertifiserer både rådhuset og alle sine enheter (barnehager, skoler, sykehjem, osv).

Vi anbefaler at Klimakur 2030 under kapitel 12 inkluderer og omtaler Miljøledelse som tiltak for kommunene og fylkeskommune til å styrke sitt eget klimaarbeid, både gjennom reduksjon av egne utslipp, kulturbygging og som pådriver i innkjøpsprosesser.


4. Fokus på grønne anskaffelser

Vi er enige i at offentlige grønne anskaffelser kan være et virkemiddel med stor effekt. Her bør også Miljøledelse nevnes som et virkemiddel som kan være effektivt for sikre grønn omstilling i forbindelse med offentlig anskaffelser. Miljøledelse er relevant i de aller fleste anskaffelser, særlig på kontraktsnivå.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon utarbeidet en rapport om offentlige anskaffelser som peker på at det i all hovedsak er et stort kompetansebehov hos offentlige innkjøperne. Denne må styrkes, og særlig gjelder dette forståelse av når de forskjellige miljøsertifiseringene er aktuelle og effektive å etterspørre for å oppnå resultater og ringvirkninger.

Vi anbefaler at Klimakur 2030 i kapitel 12.6.2 inkluderer Miljøledelse som et verktøy som bør etterspørres i offentlige anskaffelser. Kommunene og fylkeskommuner skal stille krav om Miljøledelse ved inngåelse av alle kontrakter, enten som kvalifikasjonskrav eller kontraktskrav. Som en grunnplanke skal det stilles krav i alle offentlige anskaffelser om at virksomheter har gjennomført grunnleggende miljøtiltak.


5. Miljøledelse i sirkulære verdikjeder

Vi er enige i rapportens syn at en overgang til sirkulær økonomi vil bidra til et lavutslippssamfunn gjennom bedre utnyttelse av materialer og redusert utslipp fra avfallsbehandling. På sikt kan etablering av sirkulære verdikjeder bidra til redusert energibehov, bedre ressursutnyttelse og styrket konkurransekraft. Sirkulære verdikjeder er tillagt stor vekt i EUs Green Deal. Derfor er det viktig at det stimuleres til sirkulær økonomi i Norge gjennom offentlige anskaffelser. Selv om en stor del av klimagassutslippene knyttet til materialbruk kommer utenfor Norge og tilsvarende utslippsreduksjon vil skje i utlandet, så er det viktig i et globalt perspektiv at norske bedrifter stiller krav til sine leverandører og tenker hele verdikjeden. Miljøledelse gir et verktøy for bedrifter å tenke hele verdikjeder, og integrere sirkulær økonomi både i egen drift, så vel som i hele verdikjeden.

Vi anbefaler at Klimakur 2030 i kapitel 10.5.2 inkluderer Miljøledelse som et verktøy for bedrifter for å integrere sirkulær økonomi i egen drift, så vel som i hele verdikjeden.