Side stikkor: Leverandør

Leverandør

Krav om miljøledelse i innkjøp:

For leverandører

Om lag 740 milliarder kroner brukes årlig på offentlige anskaffelser. De politiske føringene er helt klare: Bruken av dissepengene skal bidra til å nå klima- og naturmålene.  

Fra og med 2024 blir det obligatorisk å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser. 

I 2023 mottok regjeringen et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Denne foreslår ytterligere utvidelser av innkjøpernes plikt til å stille miljøkrav. Den foreslår også at lovens formål inkluderer bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.  

Miljøsertifisering gjør deg bedre rustet i anbud 

Miljøledelse er et hyppig brukt miljøkrav i offentlige anbud. Mljøsertifisering kan dessuten gjøre deg bedre rustet til å svare ut andre miljøkrav i offentlige anbudsprosesser. 

Miljøfyrtårn-sertifisering gir deg konkurransefortrinn i mange anbudsprosesser. Du får:

 • Anerkjent dokumentasjon på krav om tredjepartssertifisert miljøledelse i offentlige anbud i Norge, EU og EØS. Miljøfyrtårn har samme status som ISO14001 og EMAS i EU/EØS.

 • Hjelp til å svare ut andre miljøkrav. Når du sertifiserer deg, må du vurdere hva som er de viktigste miljøpåvirkningene i virksomheten din. Du må jobbe aktivt for å forbedre miljøpåvirkningen der det monner. 

 • Stiller miljøkrav om i din bransje, for eksempel:
  • matsvinn og klimavennlig meny hvis du driver innenfor måltidstjenester
  • nullutslippskjøretøy og ruteoptimalisering hvis du driver innen transport
  • eller produktutvalg, levetid og reparasjon hvis du driver innen handelsbransjen
  • Det betyr at du sannsynligvis allerede jobber systematisk med miljøtema som innkjøper vil stille krav til

Hvordan stilles krav om miljøledelse?  


Kvalifikasjonskrav

Miljøledelse som et kvalifikasjonskrav betyr at leverandører som ikke oppfyller kravet, må avvises. 

Innkjøper kan stille krav om tredjepartssertifisert miljøledelse (som Miljøfyrtårn, ISO14001 eller EMAS).  

Innkjøper kan også stille krav om enkelte elementer innen miljøledelse. For eksempel krav om skriftlige rutiner for å forbedre miljøpåvirkningen innenfor områder som er særlig relevante for oppdraget. For eksempel rutiner for reduksjon av matsvinn ved anskaffelse av måltidstjenester. 

Kontraktsvilkårkrav

Miljøledelse som et kontraktsvilkårkrav betyr at den som vinner kontrakten forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter at kontrakten er signert. 

Tildelingskriterium

Miljøledelse som tildelingskriterium betyr at innkjøper gir poeng for bruk av miljøledelse under utførelse av kontrakten.  

Innkjøper kan også velge å premiere elementer innen miljøledelse, for eksempel innholdet i miljøpolicyen, rutiner for å redusere miljøpåvirkning som er av særlig betydning for oppdraget eller annet.  

I slike tilfeller kan innkjøper velge å godkjenne miljøsertifisering som dokumentasjon hvis sertifiseringen helt sikkert dekker det de ber om i kriteriet. Men hvis innkjøper ber om en beskrivelse, er det viktig å levere en faktisk beskrivelse, ikke bare et sertifikat.   

Det er altså viktig å forstå hva innkjøper ber om, hvilken type dokumentasjon de krever og hvordan de vil evaluere kriteriet.  


Konkurransefortrinn som Miljøfyrtårn 

Stadig flere virksomheter jobber med å redusere klima- og miljøavtrykket sitt. Mange ser at å ta miljøansvar gir positiv synlighet og gjør det lettere å vinne kontrakter i et marked preget av hard konkurranse.  

Flere virksomheter som gjennomfører en sertifisering opplever også at prosessen fører til direkte kostnadsbesparelser i form av blant annet mer effektiv energibruk og transport, og reduserte avfallsmengder. På den måten kan en sertifiseringsprosess virke inn på både bunnlinje og topplinje for din virksomhet.  

Miljøsertifisering kan altså virke inn på både bunnlinje og topplinje for virksomheten din.   

  Les mer