Tips kategori: Innkjøp

Miljøvennlig ansattkantine

Tiltak:

 • Selg matrester/overskuddsmat fra kantinen billig til de ansatte på slutten av arbeidsdagen i pakker de kan ta med hjem.
 • Reduser kjøttforbruket i kantinen, for eksempel ved å ha egne kjøttfrie dager, alltid ha gode vegetartilbud, selge kjøttretter til høyere pris enn vegetarretter osv.

 

Fakta/informasjon:

I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker 42 kg spiselig mat hvert år, og klimagassutslippene forbundet med matsvinnet tilsvarer en fjerdedel av utslippene fra personbiltransporten i Norge. Av miljømessige, etiske og økonomiske grunner er det derfor essensielt at vi reduserer matsvinnet.

Vegetarmat er et bra miljøvalg fordi produksjon av plantebasert mat slipper ut mindre drivhusgasser, krever mindre jordbruksarealer og har lavere vannforbruk enn produksjon av animalske produkter. Jordbruksarealene øker ikke i takt med befolkningsveksten, og klimaendringene fører til at vannmangel blir et økende problem. Derfor er det viktig at mat produseres mer areal- og ressurseffektivt, og en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold vil være positivt for miljøet.

 

Les mer:

Grønn materialguide

Tiltak:

 • Ta i bruk Grønn materialguide fra Grønn byggallianse og velg de mest miljøvennlige materialene.

 

Fakta/informasjon:

Grønn materialguide er en oversikt over miljøegenskapene til ulike byggevarer som skal gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg i byggeprosjekter. Veidereren er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS med støtte fra Direktoratet for byggkvalitet. Grønn materialguide vurderer miljøavtrykket til ulike byggematerialer basert på miljøindikatorene klimagassutslipp, ressursgrunnlag, avhending, kjemikalieinnhold, inneklima og miljødokumentasjon, og gjør det mulig for byggentreprenører og arkitekter å sammenlikne miljøegenskapene til ulike produkter.

 

Les mer:

Gaver

Tiltak:

 • Velg bærekraftige gaver til ansatte, foredragsholdere og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører. Gi gjerne bort opplevelser framfor materielle ting.
 • Hvis bedriften gir julegaver til de ansatte, unngå å gi unødvendige gjenstander. Gi heller gaver som kan spises eller drikkes, eller la de ansatte donere et beløp til et veldedig formål.

 

Fakta/informasjon:

Dersom bedriften skal gi bort gaver bør man unngå å gi meningsløse gaver som kun bidrar til unødvendig forbruk. Bærekraftige gavealternativer kan være:

 • Opplevelser, for eksempel gavekort på kino, teater, konsert eller restaurantbesøk
 • Noe som kan spises eller drikkes, gjerne fra lokale produsenter
 • Miljøvennlige forbruksvarer
 • Gave til et godt formål, for eksempel gjennom Gi Gaven Videre, som tilbyr heldigitale gavekort som mottakeren gir videre til et godt formål, etter eget ønske.

Gaver bør også kjøpes fra bærekraftige leverandører.

Les mer:

Unngå tropisk tømmer

Tiltak

 • Unngå å kjøpe møbler, byggevarer, gulv, båter eller andre produkter som inneholder tropisk tømmer. Spør leverandøren om hvor tømmeret brukt i produksjonen kommer fra.

 

Fakta/informasjon

Tømmerhogst i regnskog og ødeleggelse av regnskog for å opprette tømmerplantasjer er viktige årsaker til at regnskog forsvinner. En stor andel av tømmeret som hogges i tropisk regnskog hogges ulovlig eller på en ikke-bærekraftig måte, og dette tømmeret brukes også i tre- og papirprodukter som selges til Norge. Difi sin kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser tillater bare trevirke fra bærekraftig skogsdrift sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene, og tropisk tømmer tillates ikke. I følge Regnskogfondet finnes det ingen sertifiseringsordninger som er gode nok på å sertifisere tropisk tømmer. Derfor bør tømmer fra tropisk regnskog unngås.

Regnskogen kan inneholde så mye som 80 prosent av alle landlevende dyre- og plantearter og den lagrer enorme mengder karbon. Likevel skjer det fortsatt avskoging i høyt tempo, noe som er en stor trussel mot både artsmangfold, klima og urbefolkninger.

 

Les mer

Valg av produktegenskaper

Tiltak: 

Vektlegg produktegenskaper som holdbarhet, resirkulerbarhet og ombrukbarhet ved innkjøp av byggevarer.

 

Fakta/informasjon:

Produksjon av nye byggevarer er ofte svært energi- og ressurskrevende, så ombruk og materialgjenvinning av byggevarer er viktig for å redusere miljøbelastningen av produktene. Produktegenskaper som er velegnet for ombruk er blant annet at produktene er laget av få materialer, har standardiserte dimensjoner og har lang levetid.

 

Les mer: 

Reduser kjøttforbruket

Tiltak: 

 • Ha fokus på å redusere kjøttforbruket i maten som serveres i barnehagen, og øk andelen fisk, frukt og grønt.

 

Fakta/informasjon:

Vegetarmat er miljøvennlig fordi produksjon av plantebasert mat slipper ut mindre drivhusgasser, krever mindre jordbruksarealer og har lavere vannforbruk enn produksjon av animalske produkter. Jordbruksarealene øker ikke i takt med befolkningsveksten, og klimaendringene fører til at vannmangel blir et økende problem. Derfor er det viktig at mat produseres mer areal- og ressurseffektivt, og en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold vil være positivt for miljøet. Fokus på å redusere kjøttforbruket i barnehagen gjør også ansatte og barn mer bevisste på valg av matvarer, og gir inspirasjon til å finne nye oppskrifter.

 

Les mer: 

Produktvalg

Tiltak

 • Velg produkter med god kvalitet og lang levetid.
 • Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.

 

Fakta/informasjon

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Når man velger produkter av god kvalitet som varer lenge, reduserer man avfallsmengden og behovet for produksjon av nye varer. På denne måten sparer man mye naturressurser, og man reduserer energibruken og forurensingen knyttet til produksjon og transport av nye varer. Produkter av god kvalitet kan være dyrere enn andre alternativer, men i lengden lønner det seg også økonomisk å velge god kvalitet siden tingene varer lenger.

 

Les mer

Refillprodukter

Tiltak: 

Benytt refillprodukter der dette finnes.

 

Fakta/informasjon: 

Refillprodukter reduserer mengden emballasjeplast i betydelig grad, noe som er positivt både fordi det reduserer utslipp knyttet til produksjonen og avfallsmengden. Man får kjøpt refillprodukter av blant annet såpe, rengjøringsprodukter, krydder og kulepenner.

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. 

 

Les mer: 

Avfall, gjenvinning og sirkulærøkonomi fra Sortere.no

Avfall fra catering

Tiltak: 

Virksomheter som benytter seg av catering bør oppfordre leverandør til å benytte gjenbruksprodukter som tallerkener, kopper, bestikk, gjenbruksbakker og liknende.

 

Fakta/informasjon: 

Avfallsreduksjon er øverste trinn i avfallspyramiden, og det viktigste vi kan gjøre for å redusere miljøproblemene knyttet til avfall. Reduksjon av plastavfall er særlig viktig, fordi plast på avveie havner i havet, der det utgjør en stor trussel mot marint liv. Man finner store mengder engangsartikler til matservering i havet og på strender både i Norge og i resten av Europa, så mindre bruk av slike produkter er et konkret tiltak for å redusere marin forsøpling. 

 

Les mer: 

Bruk grønnsaker i bearbeidede kjøttretter

Tiltak: 

 • Erstatt noe av kjøttet i bearbeidede kjøttretter med grønnsaker, for eksempel belgvekster i karbonader/kjøttkaker.

 

Fakta/informasjon: 

Å redusere kjøttforbruket er ønskelig med tanke på klimaet, og reduksjon av mengden rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i kostholdet er også i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Å erstatte noe av kjøttet i for eksempel kjøttboller og karbonader med grønnsaker er både et kjøttreduserende tiltak og en måte å benytte seg av rester fra grønnsaksproduksjonen. Kjøttproduksjon har høyere CO2-utslipp og krever mer vann og større arealer enn grønnsaksproduksjon, så derfor vil en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold være positivt for miljøet.

 

Les mer: 

Velg lokalproduserte råvarer og tilpass menyen etter sesong

Tiltak: 

 • Utarbeid menyen utfra hvilke sesongbaserte råvarer som er tilgjengelige.
 • Benytt kortreiste grønnsaker og frukt med lang holdbarhet (rotgrønnsaker, epler, bær), og begrens bruken av tropiske frukter og grønnsaker. Nedfrysning er en god måte å forlenge sesongen av en del norske råvarer.

 

Fakta/informasjon: 

Å velge sesongbasert mat er en måte å begrense både lang transport av ferskvarer og energikrevende dyrking, kjøling og oppbevaring av maten, i tillegg til at man utnytter lokale råvarer når de er på sitt beste.

 

Les mer: 

Benytt fairtrade-produkter

Tiltak: 

 • Tilby ett eller flere fairtrade-produkter i menyen.

 

Fakta/informasjon:

Rettferdig handel inngår også som en del av helhetstanken rundt maten man serverer. Fairtrade styrker rettighetene til arbeidere og bønder i fattige land for å sikre en mer rettferdig og bærekraftig produksjon.

 

Les mer: 

Bærekraftig sjømat

Tiltak: 

 • Følg WWFs gjeldende sjømatguide, og unngå bruk av rødlistede arter og overfiskede bestander av fisk og skalldyr.
 • Velg MSC-sertifisert sjømat eller ASC-sertifisert oppdrettsfisk.

 

Fakta/informasjon: 

Overbeskatning av fiskeressurser er et alvorlig miljøproblem, og WWF anslår at over 90 prosent av verdens fiskebestander allerede er overfisket eller fullt utnyttet. Også i Norge har vi flere truede fiskebestander som fortsatt utnyttes kommersielt. Derfor er det viktig å vite hvor fisk og sjømat kommer fra, så man kan unngå sjømat fra overbeskattede populasjoner og fisk som er fanget ulovlig. Det er anslått at mellom 12 og 28 prosent av verdens totale fiskefangst er urapportert, noe som i stor grad bidrar til overbeskatning. I tillegg kan fiskerier ha store miljømessige konsekvenser for resten av livet i havet, gjennom bifangst av andre arter enn det det fiskes etter, tap av fiskeredskaper eller ødelegging av havbunnen og fastsittende organismer på grunn av bunntråling. Å følge sjømatguiden og å velge sertifisert sjømat sørger for at truede bestander ikke overbeskattes, at havmiljøet belastes minst mulig og at fiskeriet forvaltes effektivt.

 

Les mer: 

Vegetariske alternativer

Tiltak: 

 • Tilby fullverdige vegetariske retter på menyen. Med fullverdige retter menes her at serveringsstedet tilbyr mer enn en enkel salat, for eksempel ved å ha gode vegetariske alternativer til forrett, hovedrett og dessert.

 

Fakta/informasjon: 

Vegetarmat er et bra miljøvalg fordi produksjon av plantebasert mat slipper ut mindre drivhusgasser, krever mindre jordbruksarealer og har lavere vannforbruk enn produksjon av animalske produkter. Jordbruksarealene øker ikke i takt med befolkningsveksten, og klimaendringene fører til at vannmangel blir et økende problem. Derfor er det viktig at mat produseres mer areal- og ressurseffektivt, og en økt andel vegetarmat i nordmenns kosthold vil være positivt for miljøet.

 

Les mer: 

Økologiske drikkealternativer

Tiltak: 

 • Tilby et sortiment av økologiske drikkealternativer på menyen. Sørg for at gjestene har et økologisk alternativ innenfor for eksempel øl, vin, brus, juice, melk, alt ettersom hva restauranten ellers tilbyr.

 

Fakta/informasjon:

Økologiske produkter er produsert med organisk gjødsel og uten kjemisk-syntetiske plantevernmidler, og med strenge regler for konserveringsmidler. Målet er å opprettholde sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse.

 

Les mer: 

Miljømerkede produkter

Tiltak:

 • Kontroller alle produkter som kjøpes inn. Tredjeparts miljømerkede produkter skal foretrekkes når krav til kvalitet, leveringstider og kostnader også kan tilfredsstilles.

 

Fakta/informasjon:

Miljømerkede produkter oppfyller visse krav til kjemikalieforbruk, energiforbruk, materialvalg, produksjonsmetoder eller andre relevante miljøaspekter for å sikre et mer ansvarlig forbruk. Eksempler på miljømerker er Svanemerket, EU-blomsten og Bra miljöval. Det finnes også mer spesifikke miljømerker rettet mot bestemte typer produkter, for eksempel MSC og ASC (sjømat), FSC og PEFC (papir og trevarer), Rainforest Alliance (importert mat), Debio (økologisk mat) of mye mer.

 

Les mer:

 

 • 1
 • 2