2. september 2019

Finanstjenester (bank, pensjon, forsikring)

Tiltak

 • Krev at banken anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil
 • Vanskelig å vite hvilke banker som er best på bærekraft? Sjekk Etisk bankguide som gir en årlig rangering basert på bankenes krav, retningslinjer og policydokumenter. Guiden er laget av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.
 • Etterspør grønne lån, fond, obligasjoner og forsikringsprodukter. For eksempel svanemerkede investeringsfond.
 • Bytt bank dersom dere er misfornøyde med deres miljøprofil og samfunnsansvar
 • Velg en bank som har et tredjepartssertifisert miljøledelsessystem (Miljøfyrtårn, ISO14001, EMAS)

 

Kunder har stor påvirkningskraft og kan bidra til å øke omstillingen til en mer bærekraftig finansbransje. Gå gjerne i tettere dialog med banken for å ta informerte valg. Det er viktig å vise at kunder er opptatt av transparens i finansbransjens arbeid med å bli mer bærekraftig. Nedenfor finner dere en detaljert liste med aktuelle tema og spørsmål som dere kan velge fra:

 

 • Etterspør informasjon om strategi og drift
  • Klima- og miljøpolicy, evt. bærekraftspolicy
  • Hvordan scorer banken selv på kravene som den stiller til andre selskap gjennom investering og utlån?
  • Hvordan har banken brukt sin stemmerett i generalforsamlinger til selskaper de investerer i? Er det samsvar mellom bankens styringsdokumenter og hvordan det stemmes i praksis?
  • Hva er bankens plan og fremdrift for å flytte investeringer fra prosjekter innen fossil energiutvinning og -produksjon (olje, kull, gass) til prosjekter som baserer seg på fornybare energikilder (eksempel: sol, vind, vann)?
  • Følger banken standarder knyttet til vannkraft og produksjon av bioenergi? Aktuelle standarder: Prinsippene til Roundtable on Sustainable Biomaterials og prinsippene til World Commission on Dams.
  • Hvordan følger banken aktivt opp internasjonale avtaler og konvensjoner som er inngått for å stoppe global oppvarming?
  • Fremmer banken likestilling ved å tilby alle sine ansatte målrettet faglig utvikling? Har kvinner og menn lik adgang til toppledelsen? Praktiserer banken lik lønn for likt arbeid?
  • Hvordan sikrer banken åpenhet rundt arbeidet med menneskerettighetsspørsmål? Er banken forpliktet til å følge viktige etiske og miljømessige konvensjoner, normer og standarder?

 

 • Etterspør mer spesifikk informasjon om bankens investeringer og utlån
  • Hvilke selskaper, industrier og land har banken en relasjon til i form av investeringer eller utlån?
  • Hvordan måler og rapporterer banken klimaavtrykket til sine investeringer?

 

 • Hvilke krav stiller banken til selskaper i forbindelse med investering eller utlån?
  • Banken bør ikke finansierer selskaper som representere store klimagassutslipp. Eksempel: Kullkraft og oljesand.
  • Hvordan arbeider banken for å sikre arbeidstakerrettigheter? Følger banken ILOs kjernekonvensjoner (internasjonalt anerkjent regelverk)?
  • Hvordan sikrer banken at finansering av selskaper og prosjekter ikke bidrar til å redusere naturmangfold (naturtyper, økosystemer og enkeltarter)?
   • Dette er spesielt viktig dersom banken finansierer bransjer som skogbruk, landbruk, fiskeri eller olje- og gass. Banken bør forplikte seg til å bevare økosystemer, naturlige livsmiljøer og plante- og dyrearter. En rekke standarder og prinsipper som bankene bør følge eksisterer allerede. For eksempel FSCs standard om bevaring av urskog, FNs konvensjon om biologisk mangfold og Verdens naturvernunions (IUCN) internasjonale rødliste over utrydningstruede dyrearter.
  • Dersom banken har investeringer eller tilbyr utlån til selskaper i jordbruksnæringen: Hvordan tar banken ansvar for at jordbruket påvirker lokalsamfunnet, miljø og klima?
  • Dersom banken har investeringer eller tilbyr utlån til selskaper innen tømmerhogst:
   • Har banken forpliktet seg til å følge sertifiseringsordninger og retningslinjer for investeringer i sårbare skogsområder? Dette gjelder også finansering av selskaper innen tømmerdrift, papirproduksjon, møbelindustri, kvegdrift, produksjon av palmeolje, gruvevirksomhet og olje- og gassutvinning.
   • Har banken policydokumenter som forplikter til å ikke finansiere prosjekter som rammer urbefolkningen i skogområder?
  • Dersom banken har investeringer eller tilbyr utlån til selskaper innen gruvedrift:
   • Har banken en policy som inneholder krav om at gruveselskapene skal respektere landrettighetene til lokalbefolkningen, at driften i størst mulig grad skjer på en bærekraftig og miljøvennlig måte og at grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter blir respektert? Ulike kompensasjonsordninger bør også være på plass, for eksempel i forbindelse med ulykker.
   • Stiller banken krav om at gruveselskapene må respektere urbefolkningene i området, følge lokale lover, minimere utslipp og avfallsmengder, forebygge korrupsjon og ikke være delaktige i bruk av skatteparadiser for å slippe skatt?
  • Dersom banken finansierer selskaper innen olje og gass:
   • Krever banken at selskapene er mest mulig miljøvennlig og at grunnleggende rettigheter respekteres? Er selskapene forpliktet til åpenhet og skattebetaling i landene hvor selskapene er lokalisert? Stilles det tydelige krav til forebygging av utslipp og ulykker?
  • Hvilke likestillingskrav stiller banken til selskaper de investerer i eller låner ut penger til?
   • Tilbys alle ansatte i selskapene målrettet faglig utvikling? Har kvinner og menn lik adgang til toppledelsen? Praktiserer selskapene lik lønn for likt arbeid? Har selskapene nulltoleranse for alle former for kjønnsdiskriminering med hensyn til ansettelse og yrke, inkludert verbal, fysisk og seksuell trakassering?
  • Stiller banken minimumskrav til selskaper om å respektere menneskerettighetene, og at det tas spesielt hensyn til grupper av mennesker som kan være spesielt sårbare for overgrep som barn, kvinner og urbefolkninger?
  • Stiller banken krav om at selskaper og prosjekter det investeres i aktivt kontrollerer at også underleverandører og andre samarbeidspartnere overholder og respekterer menneskerettighetene? Er det etablert varslingsordninger slik at mistanker om brudd kan undersøkes?
  • Analyserer banken hvordan investeringer i ulike bransjer, land og selskaper påvirker menneskerettighetene?

 

Fakta/informasjon

Banker og finansinstitusjoner har stor påvirkningskraft fordi de velger hvilke selskaper de gir lån og i hvilke selskaper de investerer egne og kundenes penger. Dermed har banker og finansinstitusjoner makt til å bidra til grønn omstilling hos alle bransjer gjennom å flytte kapital til grønne løsninger og bort fra miljøskadelige prosjekter. Som kunde av en bank kan man derfor kreve at banken tar samfunnsansvar, og har en tydelig miljøpolicy. Denne bør referere til bankens utlåns- og investeringsvirksomhet, og ikke bare bankens egne direkte miljøpåvirkninger. Bankene bør oppfordres til å innføre bærekraftskriterier i beslutningsmodellene sine, og å vektlegge disse like mye som de tradisjonelle finansielle kriteriene (betalingsevne og kvalitet på sikkerhet). Miljøfyrtårnsertifiserte banker skal ha rutiner for å ivareta miljøaspektene rundt bankens investeringer, så hvorvidt en bank er sertifisert eller ikke kan inngå i vurderingen av bank.

 

Kilde: etiskbankguide.no utviklet av Framtiden i våre hender og Forbrukerrrådet

 

Les mer

Etisk bankguide

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv (EY, 2019)