Om kommuner som partnere i Miljøfyrtårn-nettverket 

Miljøfyrtårn-ordningen er etablert av norske kommuner og fylkeskommuner og partene i arbeidslivet (LO, Virke, NHO, SMB Norge, Innovasjon Norge og KS) for å bidra til at virksomheter reduserer sin miljøbelastning, bedrer sitt arbeidsmiljø og oppnår konkurransefortrinn gjennom å utnytte mulighetene i det grønne skiftet. Miljøfyrtårn er i dag et av de viktigste verktøyene kommune-Norge har for å både ta eget ansvar, og å få med seg det lokale næringslivet.  

Over 280 kommuner i Norge har gjennom politisk vedtak besluttet å være Miljøfyrtårn-kommune, og er dermed en aktiv partner i Miljøfyrtårnarbeidet. Dette er et viktig bidrag for at Miljøfyrtårn-ordningen får en bred geografisk forankring. Næringslivet og kommuner satser heldigvis grønt som aldri før. Nærmere 10 000 virksomheter har gyldig Miljøfyrtårn-sertifikat. Dette viser at virksomheter ønsker å ta ansvar og være en del av løsningen. Kommunene i Norge har et viktig samfunnsoppdrag og er en sentral pådriver for grønn næringsutvikling.  

Certnor AS har fra 1. oktober 2022 overtatt sertifiseringsmyndighet fra norske kommuner. Det betyr at kommunene ikke lengre har ansvar for å skaffe til veie godkjente sertifisører og at bestilling av sertifisør-tjenester skjer direkte via Certnor AS. Certnor AS er et norsk sertifiseringsselskap som er etablert for å utføre sertifiseringer av norske virksomheter i henhold til Miljøfyrtårnstandarden. Miljøfyrtårns partnerkommuner vil fremdeles overrekke diplomer til virksomheter som er godkjent som Miljøfyrtårn. Les mer om Certnor er. 

Dette får dere ved å være partnerkommune: 

 • Overrekke diplomer til virksomheter i kommunen. Miljøfyrtårn gir veiledninger/råd for diplomoverrekkelser og tips til hvordan kommunen markedsfører dette for lokalt næringsliv, i pressen og i sosiale medier. Diplomoverrekkelser er en god måte å være synlig og gi oppmerksomhet til de som tar sitt miljø- og klimaansvar på alvor, og mange ordførere setter stor pris på å kunne møte virksomheter i en slik sammenheng. 
 • Miljøfyrtårn tar hånd om bestilling av diplomer til de sertifiserte bedriftene, som så sendes til kommunen for å kunne deles ut. 
 • Representanter fra Miljøfyrtårn kan bidra med hjelp til samarbeidsmodeller eller med representanter fra Miljøfyrtårn som kan holde innlegg i informasjonsmøter om Miljøfyrtårn, gjerne i samarbeid med næringsforeningen eller destinasjonsselskapet i området.  
 • Miljøfyrtårn gjennomfører to årlige faglige arrangementer kostnadsfritt, der alle partnerkommunene inviteres. Dette vil gi en god anledning til å utveksle erfaringer og få inspirasjon fra andre.   
 • Miljøfyrtårn kan bidra med faglig kompetanse i hvordan kommunen kan bruke sin innkjøpsmakt til å kreve miljøledelse der det er hensiktsmessig og forholdsmessig.  
 • Miljøfyrtårn forvalter sertifiseringskriteriene slik at disse er i henhold til utvikling i de enkelte bransjene som ordningen dekker – også utover norske lover og forskrifter. Miljøfyrtårn utvikler software og kurser konsulenter. Dette vil dere som partnere holdes løpende orientert om. 
 • Miljøfyrtårn oppdaterer fortløpende statistikk/oversikt over miljøsertifiserte bedrifter i kommunen. Her kan dere søke opp sertfiserte virksomheter og her kan der følge med på topplister over kommuner med flest sertifikater. 

 Kommunens forpliktelser 

Det anbefales at Kommunen jobber proaktivt med å få virksomheter i kommunen til å Miljøfyrtårn-sertifiseres, men kommunen velger selv sitt ambisjonsnivå når det gjelder Miljøfyrtårn. Et politisk vedtak innebærer at  

 • ordfører eller annen representant fra kommunen deler ut miljøfyrtårndiplomet til sertifiserte virksomheter. Dette pleier å være hyggelig for alle involverte. Det anbefales at diplomutdelingen gjennomføres som et arrangement, og gjerne med pressedekning. 
 • det skal utnevnes en miljøfyrtårnkoordinator i kommunen. Koordinatoren har  en dedikert nettside som gir god informasjon. Koordinatoren har ansvar for å ordne det praktiske rundt diplomutdelinger.   
 • Koordinatoren vil også inviteres inn til årlige fagarrangementer. Her vil vi ta opp temaer som er relevante for kommunene. 
 • kommunen betaler en årlig lisens til Miljøfyrtårn gradert etter innbyggertall. (priser nederst på denne siden) 
 • kommunen må synliggjøre på kommunens nettider at kommunen er en del av Stiftelsen Miljøfyrtårns nettverk.  

Ønsker dere hjelp til å skrive et saksfremlegg? Send e-post til post@miljofyrtarn.no 

Offentlighet og innsyn 

Dokumentasjon som tilføres kommunen til bruk under sertifisering, omfattes som en hovedregel av allmennhetens innsynsrett (jfr Offentleglova). 

Dokumentasjon som er lastet opp i Miljøfyrtårnportalen, og som ikke er lastet opp som del av sertifiseringsunderlaget, omfattes ikke av Offentleglova. 

Dersom allmennheten ønsker innsyn i en sak, skal virksomheten (eier av dokumentasjonen) gjøres oppmerksom på dette og gis anledning til å reservere seg mot slikt innsyn. Offentleglova gir anledning til dette dersom dokumenter inneholder drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Av hensyn til den som opplysningene angår, er slike opplysninger unntatt offentlighet. 

Lisens for kommune, fylkeskommune eller region 

Lisens faktureres årlig. Dersom to eller flere kommuner inngår et formelt samarbeid om Miljøfyrtårn, kan det løses en regionlisens. Forutsetning er skriftlig avtale mellom kommunene om hvordan de skal organisere miljøfyrtårnarbeidet. Dersom det i en region er inngått skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, faktureres samlet regionlisens tilsvarende 60 % av summert kommunelisens. 

Satsene gjelder fra 01.01.24 (alle priser er eks.mva.).

InnbyggertallPris
Inntil 4.999
3 440,-
5.000 – 19.999
6 780,-
20.000 – 49.999
10 700,-
50.000 – 99.999
14 160,-
Over 100.000
17 830,-