Høringer

Miljøfyrtårn har bransjekriterier for ca. 80 bransjer. Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette sikrer at de bransjespesifikke kriteriesettene til enhver tid er oppdaterte og dekker de vesentligste miljøaspektene for de bransjer Miljøfyrtårn opererer innenfor. 

Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden. Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Under kan du se aktuelle høringsforslag når disse foreligger.

 

Høring

Kriteriesett for eiendomsbransjen

Les om bakgrunnen for revisjonen, og se forslag til kriterier og verktøy under.

Innspill eller tips til kriterier, verktøy og hjelpemidler oppgis i det digitale skjemaet innen: høringsfrist 22. august 2022.

Vi ønsker innspill til:

 • endringer av kriterieformuleringer og veiledninger
 • forslag til nye kriterier
 • fjerning av enkeltkriterier
 • forslag til tiltak i tiltakspakke
 • miljøtips til Miljøfyrtårns idébank
 • indikatorer til innrapportering
 • annet

Har du spørsmål? Kontakt seniorrådgiver, Jan Halvor Bransdal: jan.halvor@miljofyrtarn.no


Høringsforslag

 • Bakgrunn

  Eiendomsbransjen i Norge spiller en viktig rolle om Norge skal nå sine klima- og miljømål og få til det grønne skiftet. Både gjennom de direkte påvirkningene bransjen har gjennom sine eiendommer og driften av disse, men også gjennom de store påvirkningsmulighetene bransjen har som kunde til andre bransjer og de kunder de selv er leverandør til (leietakere etc).

  Rammevilkårene er i stadig endring og kommer både fra nasjonalt og europeisk hold (EU) i form av reguleringer, taksonomi og andre føringer med direkte og indirekte betydninger. Samtidig er det også økende etterspørsel i markedet etter grønnere eiendom. Miljøfyrtårn mener at et velfungerende miljøledelsessystem er en viktig bidragsyter for en eiendomsaktør som ønsker seg et grønt konkurransefortrinn.

  Markedssituasjon

  Miljøfyrtårn har allerede en rekke sertifiserte eiendomsaktører. Vi opplever samtidig en økende etterspørsel etter mer spissede og relevante kriterier fra disse virksomhetene, som per i dag sertifisert med kriteriesettet ‘Byggeier’ som hovedkriteriesett. Ettersom ‘Byggeier’-kriteriesettet falt bort etter lanseringen av nye felleskriterier 15.06.22, er behovet stort for å dekke opp med nye og bedre kriterier for bransjen.

  Målet med de nye kriteriene er å

  • skape konkret og kontinuerlig forbedring på det som er de viktigste miljøaspektene til virksomheten
  • få på plass et system for å kunne følge opp miljøarbeidet, og kontinuerlig redusere negativ miljøpåvirkning, samtidig som det også jobbes for et godt arbeidsmiljø (i samsvar med felleskriteriene)

  Målgruppe

  Målgruppen for bransjekriteriesettet er virksomheter med direkte ansvar for klima- og miljøstyring innen å utvikle, eie og drive eiendom – der dette er en vesentlig del av virksomhetens miljøaspekter.

  • Typiske virksomheter som omfattes er eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere.
  • Eiendomsmeglere, eiendomsrådgivere og leietakere (indirekte aktører) omfattes ikke.
  • Kriteriene omfatter heller ikke aktører som utelukkende driver med utførende byggearbeid (snekker, elektriker, entreprenører m.fl.), da disse har egne bransjekriteriesett.
  • Virksomheter som kun eier bygg(ene) de selv bruker og holder til i vil kun forholde seg til felleskriteriene.

  Vi vurderer samtidig å la kriteriesettene Boligbyggelaget som boligbygger’ og ‘Boligbyggelaget som forretningsfører utgå til fordel for dette kriteriesettet for eiendom, i kombinasjon med andre relevant kriterier. Send gjerne synspunkter på dette i skjemaet eller direkte på e-post: jan.halvor@miljofyrtarn.no.

  Om kriteriesettet

  Dette nye kriteriesettet er en kombinasjon av videreføring fra ‘Byggeier’-kriteriesettet og nye kriterier som er utviklet i nært samarbeid med representanter fra bransjen.

  Flere av kriteriene er også tett knyttet opp til de nye felleskriteriene (Felleskriterier, privat og statlig) og følger derfor den etablerte styringssløyfen for kontinuerlig forbedring (Planlegge-Utføre-Kontrollere-Korrigere).

  Kriteriene omfatter:

  • Policy for utvikling, forvaltning og utleie av eiendom
  • Kartlegging av eiendommenes miljøaspekter
  • Mål og tiltak for forbedring på klima, miljø og arbeidsmiljø i utvikling, forvaltning og utleie av eiendom.
  • Involvering av leietakere
  • Krav til sentrale leverandører

  Tilhørende tiltakspakke

  For å gi virksomhetene mulighet til å følge opp relevante punkter knyttet til eiendom, vil Miljøfyrtårn utarbeide en tiltakspakke som kan legges til og følges opp i Miljøfyrtårns styringsverktøy (dette er frivillig å bruke). Tiltakspakken vil blant annet inneholde et utvalg relevante lovkrav, som nå ikke lenger utgjør egne kriterier.

  Utvikling og bidrag

  Kriteriesettet er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn med god hjelp fra Miljøfyrtårnkonsulenter, virksomheter i bransjen og bransjeorganisasjoner. Takk til dere!

  Kriteriesettet er planlagt lansert innen utgangen av august, med mindre høringen eller annet avdekker behov for mer tid til bearbeiding.

   

 • Kriterietekst

  Ledelsen skal ha policy for virksomhetens arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø i eiendomsporteføljen.


  Presisering

  Kriteriet er en utdyping av kriterium #2155 og bør sees i sammenheng med dette.
   
  Med eiendomsporteføljen menes samlingen av eiendommer virksomheten har et direkte ansvar for og påvirkning på.

  Dokumentasjon

  Policy skal være skriftlig og omhandle klima, miljø og arbeidsmiljø. Den kan dokumenteres i ett eller flere egne dokumenter, eller være spesifisert skriftlig andre steder (f.eks. i virksomhetens overordnede strategier, på nettsiden eller lignende). Dokumentasjon kan lastes opp i Miljøkartleggingen eller direkte i dokumentbiblioteket i Miljøfyrtårnportalen. Det er en egen filtype for policy. Lenker til dokumentasjon kan legges i Miljøkartleggingen.
   
  Policy kan for eksempel dokumenteres i:
  • Miljøfyrtårns styringsverktøy
  • Samfunnsansvarsrapport, ESG-rapporter e.l.
  • Virksomhetens årsmelding.

  Referanse

  Eiendomssektorens veikart mot 2050.

   

 • Kriterium 2
  Virksomheten skal ha oversikt over: (1) Eiendommer som inngår i porteføljen og (2) hvilke aktiviteter, forhold og egenskaper ved eiendommene som har vesentlig påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø.

  Presisering:

  Kriteriet bør sees i sammenheng med felleskriterium #2156.
   
  Oversikten skal være oppdatert.
   
  Innholdet i oversikten vil avhenge av bruken av eiendommene. Oversikten skal kun inneholde miljøaspekter som er relevante for virksomhetens eiendommer.
   
  Eksempler på innhold:

  Energi

  • installasjoner
  • energimerking/energiattest
  • energibærere
  • forbruk
  • rutiner
  Avfall og ombruk
  • kildesortering – materiell, kildesorteringsgrad, instruks
  • avfallsoperatører m.m.

  Arbeidsmiljø

  • vernerunder
  • radonsjekk
  Transport
  • Tilrettelegging for miljøvennlig transport til/fra eiendom
  Uteområder og arealbruk

  Dokumentasjon:

  Skriftlig og ajourført oversikt over eiendommer og hvilke aktiviteter, forhold og egenskaper de har som påvirker klima, miljø og arbeidsmiljø vesentlig.

   

 • Kriterium 3
  1) Virksomheten skal ha satt seg mål for å forbedre sine vesentlige påvirkninger innen klima, miljø og arbeidsmiljø i eiendomsporteføljen.
   
  2) Virksomheten skal ha tiltak for å nå hvert av målene. Alle tiltak skal ha en ansvarlig person og frist.

  Presisering:

  Kriteriet bør sees i sammenheng med felleskriterie #2157 og de miljøaspekter som er identifisert/vektet i #2156 og #2 i dette kriteriesettet.
   
  Med eiendomsporteføljen menes samlingen av eiendommer virksomheten har et direkte ansvar for og påvirkning på.
   
  Mål og tiltak kan gjelde enkelteiendommer og/eller en samling av eiendommer.
   
  Målene vil være avhengig av hvilken rolle virksomheten har i eiendomsprosjektet/-driften.
   
  Vi anbefaler å opprette egne indikatorer for å følge opp mål og tiltak. Vi anbefaler videre at Miljøfyrtårns styringsverktøy benyttes til oppfølging/registrering av egne indikatorer. Ta kontakt med Miljøfyrtårn eller en miljøfyrtårnkonsulent for mer info om oppretting av egne indikatorer.
   
  Eksempler – mål og indikatorer:
  • Mål for å redusere mengden CO2-utslipp per bruker av eiendommene
  • Mål for økt gjenvinningsgrad av rivningsavfall i forhold til total mengde rivningsavfall (%)
  • Mål for økt antall EPD-registrerte produkter/totalt antall produkter
  • Mål for forbedring av i energieffektivitet i byggene
  • Mål for reduksjon av vannforbruk per bruker av eiendommene
  • Mål for å øke andel av ansatte som har fått klima- og miljøopplæring.

  Dokumentasjon:

  1) Mål skal dokumenteres skriftlig, eks gjennom målmodulen i Miljøfyrtårns styringsverktøy.
   
  2) Skriftlig beskrivelse av tiltak (hva skal gjøres, når og av hvem) for å følge opp målene. Det kan for eksempel gjøres ved en utskrift fra tiltaksmodulen i styringsverktøyet.
   
   
 • Kriterium 4

  Utleier og leietaker skal forplikte seg til felles mål for forbedring på klima, miljø og arbeidsmiljø i eiendommen.


  Presisering:

  Forpliktelsen skal formuleres skriftlig. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom leieavtalen.
   
  Eksempler på forpliktelser:
  • Hvordan eventuelle investeringskostnader skal fordeles
  • Forpliktelse til å rapportere på indikatorene
  • Fordeling av ansvar for gjennomføring av tiltak – tiltaksavtale

  Dokumentasjon:

  Skriftlige, signerte avtaler som forplikter utleier og leietaker til forbedring på klima, miljø og arbeidsmiljø i eiendommen.

   

 • Kriterium 5

  Virksomheten skal sikre involvering av leietakerne i forbedringsarbeidet på klima, miljø og arbeidsmiljø i eiendommen(e).


  Presisering:

  Involveringen bør avklare de reelle behovene for forbedringer på klima, miljø og arbeidsmiljø på eiendommen. Basert på denne avklaringen og forpliktelsen gjort gjennom kriterium #3 bør leietakerne videre involveres i forbedringstiltak på de områder der de har eller kan ha påvirkning.
   
  Eksempler på aktuelle områder kan være bruk av fellesområder, energibruk, kildesortering osv.


  Dokumentasjon:

  Skriftlige eller muntlige eksempler på involvering av leietakerne. Dette kan være:
  • Plan for dialogmøter med leietakerne.
  • Referater fra dialogmøter og andre møtepunkter med leietakerne.
  • Beskrivelse av planlagte og/eller gjennomførte tiltak.

  Annet:

  • Grønn Byggallianse: Kunnskapspakke for bærekraftig kontorleie
  • Grønn Byggallianse: Miljøavtalen
 • Kriterium 6

  Virksomheten skal stille krav til meglerens/rådgiverens

  – kompetanse på klima, miljø og arbeidsmiljø
  – informasjonsplikt om eiendommens klima- og miljøegenskaper overfor leietakere/kjøpere.


  Presisering:

  Kriteriet bør sees i sammenheng med innkjøpskriteriene i felleskriteriene, #2167 og #2168.
   
  Megler og rådgiver er i denne sammenhengen aktører som er engasjert i forbindelse med virksomhetens eiendommer og/eller forvaltningen av disse.


  Dokumentasjon:

  Eksempel på skriftlig kravstillelse til megler og/eller rådgiver anvendt til eiendom. Dette kan være, men er ikke begrenset til:
  • Bestilling av megler-/rådgivertjenester
  • Kontrakt med megler-/rådgiver
  • Skriftlige retningslinjer, prosedyrer eller lignende.
 • Tiltakspakke

  Frivillige tiltaksmaler som virksomheten kan legge inn i Miljøfyrtårns styringsverktøy for tiltak.


  Presisering:

  Tiltakspakken kan inneholde tiltak knyttet til:

  • Energimerking (lovkrav)
  • Energiattest (lovkrav)
  • Energivurdering klima/ventilasjon (lovkrav)
  • Radon (lovkrav)
  • Andre forslag?

   

Til toppen av siden