Høringer

Miljøfyrtårn har totalt 84 gjeldende bransjekriterier, per desember 2019. 

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekriteriene bli revidert og nye kommer til. Dette gjøres slik at de bransjespesifikke kriteriesettene til enhver tid er oppdaterte og dekker de vesentligste miljøaspektene for de bransjer Miljøfyrtårn opererer innenfor. 

Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden. Nye bransjekriterier vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

I tabellene under kan du se status på nye og reviderte bransjekriterier, samt dato for når høring er planlagt, og høringsdokumenter når disse foreligger.


Utvikling av nye bransjekriterier 2020

BransjekriterierStatusPlanlagt høring
Reviderte kriterier for handelsbransjen
Høringsfrist 10. juli 2020
Reviderte kriterier for havner
Høringsfrist 10. juli 2020