Kriteriesett/temarevisjon 2019-2020

Flere bransjer

Lansert 16. desember 2020.

KriteriesettHovedendringer
Naturmangfold

Temarevisjon, flere bransjer. Verdens natur er under et enormt press, og tapet av natur og arter akselererer. Miljøfyrtårn vil bidra til å stoppe tapet av natur og har derfor revidert kriteriene med fokus på naturmangfold. Med nye og reviderte kriterier for flere bransjer vil vi oppnå en forsterket innsats på dette området – ved at sertifiserte virksomheter tar større ansvar for å redusere egen negativ påvirkning på natur, og bidrar positivt til økt naturmangfold.

Les mer – infoside
Gartneri og planteskole

Revidert/sammenslått kriteriesett. Miljøfyrtårn har revidert og slått sammen kriteriesettene Veksthusgartneri og Skogplanteskole til et nytt kriteriesett: Gartneri og planteskole. De nye kriteriene er oppdaterte i henhold til dagens lovverk, og inkluderer nye miljøaspekter og forbedret veiledning. Målet er at sertifiserte gartnerier og planteskoler kan drive en miljøvennlig planteproduksjon med minimal negativ påvirkning på natur og klima.

Les mer – infoside

Flere bransjer

Lansert 23. september 2020.

KriteriesettHovedendringer
Handel

Nytt kriteriesett for alle virksomheter tilknyttet handelsbransjen, inkludert detaljhandel, engroshandel, handel med proff- og privatmarked, samt handel gjennom fysisk utsalgssted og via internett. Dette innebærer at de øvrige kriteriesettene Butikk, Apotek, Engroshandel og Dagligvare utgår og blir erstattet av det nye kriteriesettet Handel.

 

Les mer – infoside
Havner

Revidert kriteriesett for havner, der målgruppen er havner med næringstrafikk, eller tilsvarende havner for offentlig virksomhet, i tillegg til næringshavn som administrerer drift av småbåthavner.

Les mer – infoside

Flere bransjer

Lansert 25 juni 2020.

KriteriesettHovedendringer
Forsikringsbransjen

Nytt kriteriesett for forsikringsbransjen, dvs. virksomheter som tilbyr tjenester tilknyttet finanserings- og forsikringsvirksomhet, hovedsakelig registrert innenfor standard næringskode 65 og 66.

Les mer – infoside
Scenekunst

Nytt kriteriesett for virksomheter som produserer og/eller setter opp forestillinger eller konserter, hovedsaklig arrangører av kulturopplevelser i et fast bygg, for eksempel teatre, konserthus og kulturhus, i tillegg til orkestre og andre som opptrer på ulike scener.

Les mer – infoside

Flere bransjer

Lansert 17. desember 2019.

KriteriesettHovedendringer
Laboratorier

Nytt kriteriesett for laboratorier som håndterer kjemiske og biologiske stoffer og materialer.

Kriteriesettet retter seg i hovedsak mot virksomheter med næringskodene 72.11, 72.19, 71.2, det vil si forsknings-, analyse- og undervisningslaboratorier, samt medisinske og tekniske laboratorier.

Les mer – infoside
Dyrepark og besøksgård

Nytt kriteriesett for dyreparker, besøksgårder, akvarier og andre virksomheter som har dyrehold ikke primært tiltenkt matproduksjon. Kriteriesettet fokuserer på miljøaspektene knyttet til dyrevelferd, dyrefôr, bruk av sprøytemidler og gjødsel og informasjon og formidlingsarbeid. Virksomheter som tilbyr matservering, overnatting og liknende trenger fortsatt egne kriteriesett for dette.

Les mer – infoside
Aktivitetsbasert reiseliv

Full revisjon av kriteriesettet Organisert friluftsliv, som skifter navn til Aktivitetsbasert reiseliv. Målgruppen for kriteriesettet er virksomheter som tilbyr guidede opplevelser i natur. Bakgrunnen for revisjonen var et behov for et kriteriesett bedre tilpasset reiselivsnæringen, som også inkluderer virksomheter som tilbyr guidede turer med motorkjøretøy. De nye kriteriene dekker miljø- og sikkerhetsaspektene ved motoriserte aktiviteter. I revisjonen har også en del kriterier blitt stoppet, noen har blitt presisert, og alle har fått ny veiledningstekst til virksomhet og sertiifsør.

Les mer – infoside
Organisasjon

Sammenslåing av kriteriesettene Menighet og Idrettslag. Alle kriteriene er gjort mer generelle, så de passer til flere typer medlemsorganisasjoner. Alle kriterier har også fått veiledning.

Følgende kriterier stoppes: ID 1333, ID 1335 og ID 1343.

ID 2029 om å unngå frislipp av ballonger, plastbasert konfetti og glitter legges til.

Les mer – infoside
Grønne konferanser

Mindre revisjon av kriteriesettet som primært handler om målgruppe og hvordan kriteriesettet brukes. Kriteriesettet kan benyttes både av konferanselokaler som vil tilby grønne konferanser til kundene sine, og av virksomheter som arrangerer egne konferanser. Enkeltkonferanser kan også sertifiseres for seg med et ettårig sertifikat. Kriteriesettet er obligatorisk for virksomheter som primært er arrangører av konferanser, og frivillig for virksomheter som driver med konferanser som en mindre del av virksomheten. Grønne konferanser er et produkt virksomhetene skal tilby, men det er ikke et krav om at alle konferanser som avholdes må være grønne.

ID 1821 med krav om at kunden skal være miljøsertifisert stoppes. Kriteriesettet kan nå brukes så lenge enten arrangør eller kunde er sertifisert med dette kriteriesettet.

ID 1832 om informasjon om kollektivtilbud stoppes. Dette blir allerede ivaretatt av ID 1822, 1830 og 1831.

Alle kriterier har fått veiledningstekst til virksomhet og til sertifisør.

Les mer – infoside
Grønne arrangement

Mindre revisjon av kriteriesettet i hovedsak for å presisere målgruppen og for å gjøre kriteriesettet enklere å bruke for flere. Dette er ikke en full revisjon av innholdet i kriteriene, så det har ikke blitt kartlagt flere miljøaspekter eller utarbeidet strengere kriterier. Kriteriesettet kan nå brukes til å sertifisere både enkeltarrangementer, gjentakende arrangementer og virksomheter som arrangerer flere ulike arrangementer. Disse virksomhetene har fått sin egen sjekkliste å fylle ut, tilsvarende den som finnes for grønne konferanser. Noen kriterier er også generalisert til å treffe flere typer arrangementer. Fem kriterier stoppes, og ett nytt legges til. Alle kriterier har fått veiledningstekst til virksomhet og til sertifisør.

ID 1169 og ID 1756 om sår i landskapet og avfall i løypetraseer utvides til å omfatte alle arrangementer i naturområder.

ID 1237 om at virksomheten skal kunne tilby økologisk mat utvides til å også gjelde vegetarisk mat.

ID 1253 om støy og ørepropper presiseres.

Følgende kriterier stoppes, enten fordi de er lite relevante for de fleste, eller fordi miljøaspektene ivaretas av andre kriterier: ID 1249 om kollektivtilbud, ID 1727 om samsvar med miljøhandlingsplan, ID 1753 om motorsport, ID 1757 om offentlige pålegg og konsesjonsvilkår og ID 1760 om lenseutstyr ved trening og konkurranse på sjø.

Les mer – infoside

Bank og finans

Lansert 19. juni 2019. 

Se video som oppsummerer de viktigste endringene.

Tidligere har banker og finansinstitusjoner vært sertifisert på felles kriterier, og dermed kun berørt den fysiske driften av virksomheten. De nye bransjekriteriene tar nå for seg de vesentlige miljøaspektene i sektoren, nemlig klima- og miljøavtrykket til investeringer og pengestrømmer. På denne måten gir Miljøfyrtårn nå gode og relevante verktøy for å sikre økt bærekraft og miljøhensyn i arbeidet med kapitalforvaltning.

Målgruppen for kriteriene er bank- og finansvirksomheter, hovedsakelig innenfor næringskode 64 og 66.

Formålet med de nye bank- og finanskriteriene er å sikre bevis for at virksomheten tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til følgende hovedaktiviteter til bank- og finansvirksomheter:

 • Kredittgiving
 • Finansiering
 • Obligasjoner
 • Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd
 • Forvaltning av virksomhetens egne midle

Klima- og miljøaspekter skal integreres i virksomhetsstyringen: – i policyer, målsettinger, retningslinjer, styrets og ledelsens beslutningsprosesser, nøkkelindikatorer/KPI, risikostyring, avvik og korrigerende tiltaksprosedyrer.

Kriteriene er praktiske verktøy som skal bidra til å innfri anbefalinger og utfordringer i “Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen“. 

Metoden som benyttes for å integrere vesentlige klima- og miljøaspekter i virksomhetsstyringen er den anerkjente PDCA metodikken (Plan-Do-Check-Act). Kriteriene er prosessbaserte og skaper grunnlag for kontinuerlig forbedring i klima- og miljøprestasjonene. 

Innenfor kriteriene fastsetter virksomheten selv sin tilnærmingen til klima- og miljøarbeidet.

Kriteriene omhandler:

 • Klima- og miljøpolicy
 • Fastsette klima- og miljømål med tilhørende indikatorer
 • Klima- og miljørisiko i henhold til modellen utarbeidet at Task Force on Climate Related Financial Disclosure
 • Positiv / negativ screening
 • Utvikling av “grønne” produkter
 • Åpenhet / Miljøinformasjon
 • Evaluere og rapportere på klima- og miljøarbeidet

Kriteriene kommer til tillegg til “Felles kriterier” som adresserer klima- og miljøaspekter knyttet til den interne driften av virksomheten.


Matsvinn (temarevisjon)

Lansert 8. mai 2019.

Se video som oppsummerer de viktigste endringene.

KriteriesettNøkkelinformasjon
SFO/Grunnskole, barnehage

ID 2034 om matsvinn i barnehager er blitt presisert og veiledningsmateriell/maler forbedret. Kriteriet gjelder nå også for grunnskoler/SFO.

Dagligvare

ID 1859 om matsvinn er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Hotell m/frokost, Sykehjem, Catering og storkjøkken, restaurant, kantine, enkle serveringssteder

ID 2047 om matsvinn i serveringsbransjen er blitt presisert og veiledningen forbedret. Kriteriet gjelder nå også for sykehjem.

Bakeri, iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri

Nytt kriterium på matsvinn. Matindustrien skal måle sitt matsvinn og rapportere dette gjennom en prestasjonsindikator. Metodene er iht. matvett sine anbefalinger.


Hotell og serveringssteder

Lansert 20. mars 2019.

Kriteriesetthovedendringer
Badeanlegg og bassengbad

Nytt kriteriesett. Kriteriesettet gjelder for uten- og innendørs bassenger med tilhørende tekniske anlegg og innretninger, herunder svømmebasseng, vannrutsjebaner, plaske- og stupeanlegg, fritidsbad, boblebad, avkjølingsbad, terapibad, badstue m.v. Kriteriene dekker drift av anlegg med fokus på sikkerhet, vann- og energiforbruk, samt kjemikaliehåndtering, især klor som desinfeksjonsmiddel og andre farlige kjemikalier.

Kantine

Nytt kriteriesett. Kriteriesettet gjelder primært for virksomheter der det tilberedes mat for mange og hvor kunden/gjesten i stor grad forsyner seg og rydder selv. Bedriftskantiner og lignende er eksempel på typisk virksomhet i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Enkle serveringssteder

Nytt kriteriesett. Kriteriesettet gjelder primært for enklere serveringstilbud der restaurant blir for omfattende og lite relevant. Kaféer, gatekjøkken, barer og lignende er eksempler på typiske virksomheter i målgruppen. Kriteriene dekker områder knyttet til mat, engangsartikler, kjemikaliebruk med mer.

Hotell med frokost

Full revisjon. Samtlige kriterier har fått en full gjennomgang av en prosjektgruppe og påfølgende offentlig høring. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at målgruppen er hoteller som tilbyr frokost, og at hvis hotellet har fullverdig restaurant så skal kriteriesettet “restaurant” legges til.

Catering og storkjøkken

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også presisert at storkjøkken også er en del av målgruppen for dette kriteriesettet.

Restaurant

Full revisjon. I tillegg til flere nye kriterier knyttet til blant annet mat, matsvinn og plast, har flere kriterier blitt justert til å bedre treffe modenheten i markedet. Det er også tilpasset virksomheter som tilbyr et bredere utvalg av varme og/eller kalde matretter og drikkevarer. Buffet inkludert. Kan være aktuelt både for enkeltstående virksomheter og som del av hoteller eller lignende. Ved enklere serveringssteder anbefales en vurdering av kriteriesettet “enkle serveringssteder”.