Stikkord: naturrisiko

Tømmerstokker stablet oppå hverandre. En skog i bakgrunnen.

Naturrisiko: Hvordan påvirker det din virksomhet?

Naturrisiko: Hvordan påvirker det din virksomhet? 

Hva betyr det for virksomheten når norsk natur bygges ned i en fart som tilsvarer en fotballbane i timen?

Naturrisikoutvalget har kartlagt risiko for næringsliv som følge av naturødeleggelse og la i dag fram rapporten for klima- og miljøministeren.

Rapporten gir innsikt i hvordan naturrisiko påvirker norske næringer og sektorer, og også deres avhengighet av og påvirkning på naturen. Men hva er egentlig naturrisiko og hvordan påvirker det virksomheten din?

Tømmerstokker stablet oppå hverandre. En skog i bakgrunnen.

Tap av natur kan påvirke virksomheten din

Tap av natur er kanskje ikke det første en bedriftseier tenker på når hen vurderer hva som kan true bunnlinja. Men i mange bransjer merker bedriftene allerede følgene av en natur i endring. Her er noen eksempler:

  • Fremmede arter som havnespy kan spre seg langs hele kysten som vil ha store konsekvenser for naturmangfoldet, men også for næring som driver med akvakultur og er avhengig av havet.
  • Klimaendringer påvirker økosystemer, og økt isdekke på Finnmarksvidda og andre reinbeiter reduserer mulighet for rein til å beite på lav gjennom snøen som de alltid har gjort.
  • Dyr og fugler får i seg miljøgifter som igjen påvirker næringskjedene. Dette kan ha en påvirkning på produksjon ved for eksempel tap av råvarer.

Naturødeleggelser fører også til endringer i lover og reguleringer. For eksempel arbeider regjerningen nå med en egen handlingsplan for å ivareta natur og biologisk mangfold. Handlingsplanen skal vise Norges bidrag til å oppfylle den globale enigheten om å skjerme og restaurere natur. Planen vil blant annet endre spillereglene for hvordan næringslivet og andre aktører bruker naturen og dens ressurser. I noen bransjer merkes denne type risiko allerede. Eksempler kan være:

  • Pålegg om å bevare myr og andre naturarter påvirker hvor en kan bygge og utvide næringseiendommer.
  • Strengere restriksjoner for hyttebygging kan påvirke lokalt næringsliv der utbygging vil stoppe opp.
  • Regelverk under EUs grønne giv, for eksempel bærekrafts-taksonomien, byr på endringer og nye muligheter for fiskerinæringen.

Virksomhetene vil også bli påvirket av markedet, teknologi og holdninger.

Hvordan forbereder miljøfyrtårnsertifisering virksomheten din på å møte risiko knyttet til tap av natur?

Stiftelsen Miljøfyrtårn har identifisert at det er i utbyggingsprosjekter og utvikling av næringseiendommer som er en særlig risiko for tap av naturmangfold og har stort potensiale til å bidra med å verne og bevare lokalt biomangfold. Basert på denne vurderingen skal virksomheten ha tiltak for å begrense og benytte mulighetsrommet til å iverksette vernetiltak. 

Enkel risikoanalyse

I Miljøfyrtårn-portalen har vi laget et verktøy med en enkel risikoanalyse med forslag for mulige påvirkninger og tiltak. Verktøyet hjelper deg med å reflektere over hvilken innvirkning og konsekvenser naturtap vil kunne få for din virksomhet og hvordan du og jeg påvirker naturen – både positivt og negativt. Og ikke minst hjelper vi deg med små og større tiltak som bidrar til at vi reduserer omfanget av tapet av vår naturmangfold. 

Lurer du på hva mer du og din virksomhet kan gjøre? Her gir vi deg 5 tips til hvordan du kan bidra til naturmangfoldet. 

Les mer