Stikkord: Klima- og miljøminister

Portrettbilde av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøministeren gratulerer vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2020

For femte gang kårer vi Årets Miljøfyrtårn – en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet med prisen er å inspirere enda flere norske virksomheter til grønn omstilling.

I 2020 har juryen vurdert 75 kandidater, hvorav følgende tre virksomheter går av med priser:

🏆 Årets Miljøfyrtårn 2020 – konsern og store virksomheter: Sparebank 1 Hallingdal Valdres
🏆 Årets Miljøfyrtårn 2020– små og mellomstore virksomheter: Moderne Byggfornyelse AS
🏆
Årets Inspirasjon 2020: Sandefjord kommune

Jurymedlem og daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, mener alle prisvinnerne utmerker seg på flere sentrale punkter: de har lykkes eksepsjonelt godt med å implementere helhetlig miljøledelse, og har et svært godt forankret miljøarbeidet fra toppledelse og gjennom hele organisasjonen. Samtidig er de ambisiøse og tar en aktiv rolle for å drive miljøarbeidet videre.

Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn, har sendt en gratulasjonshilsen til vinnerne, samtidig som han takker for innsatsen til alle Miljøfyrtårn-virksomheter:

Gratulerer så mye til de verdige vinnerne. Det er spennende å se bredden blant vinnerne, men samtidig passer det som hånd i hanske med hvordan vi må tenke fremover for å lykkes med grønn omstilling. (…) For en klima- og miljøminister så er det godt å se virksomheter som ser verdien av å satse på grønne løsninger, og som viser at det også lønner seg! 

Se hele gratulasjonshilsenen her:


Dette er vinnerne – juryens begrunnelse:

Juryen: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

SpareBank 1 Hallingdal Valdres

SpareBank 1 Hallingdal Valdres mottar utmerkelsen Årets Miljøfyrtårn 2020 (konsern og store virksomheter) for siambisiøse og aktive rolle i å skape en grønnere bransje 

Myndigheter, næringsliv og privatkunder stiller stadig større krav til banker om bærekraft. Også EU vil i de neste årene kreve at finansaktører rapporterer om miljømessig bærekraft, samt kan redegjøre for om de økonomiske aktivitetene eller finansielle produktene som tilbys er bærekraftige. Dette vil få store konsekvenser for norske selskaper!  

En av de norske bankene som allerede tar klimarisikoen i bank- og finansbransjen på alvor, og er godt forberedt  kommende bærekraftskrav, er det lokaleide finanshuset SpareBank 1 Hallingdal ValdresBanken var en av de første i Norge som ble sertifisert etter Miljøfyrtårns nye og mer omfattende bank- og finanskriterier, og tildeles nå prisen som Årets Miljøfyrtårn 2020.  

Juryen har særlig latt seg imponere over hvordan konsernet har gjort grep på flere nivåer for å bli mer en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon – samtidig med å stimulere både kunder, partnere og bransjen til å trekke mulig bærekraftig retning. 

Dette er noen av tiltakene som har gjort at finansinstitusjonen, med sine 9 fysiske lokasjoner i Halling og Valdres, er et forbilledlig og prisverdig Miljøfyrtårn: 

 • Tilbyr flere grønne finansielle produkter som skal stimulere kunder til klima- og miljøvennlige valg og investeringer. Banken har i dag fem ulike miljøprodukter til privatmarkedet som gjelder finansiering av hus og hytte, samt ett til næringslivskunder. Med disse produktene er konsernet blant bankene i Norge som siden 2016 har lansert flest utlånsprodukter som er med på å gjøre energi- og miljøinvesteringer mer lønnsomt for kundene. Etter tredje kvartal 2020 kan banken rapportere med 250 mill. kroner i «grønne» utlån, sammenlignet med 70 mill. kroner på samme tid i fjor.  
 • Jobber med videreutvikling av sitt tjenestetilbud i bærekraftig retning. Konsernet lanserte i 2019 flere nye og tilpassede grønne produkter, der målet på sikt er å bygge en betydelig grønn balanse, dvs. at bankens grønne innlånsprodukt samt grønne obligasjonslån finansierer bankens grønne utlånsprodukter til private og næringslivet. På denne måten er banken med på å finansiere utlån til bærekraftige investeringer. 
 • Har laget et grønt rammeverk «Green Finance Framework» med tydelige krav til grønne utlån og innskudd, og med minimumskrav innen bærekraft for å få finansiering. Har måttet takke nei til en næringslivskunde som ikke oppfylte bankens krav innen bærekraft. 
 • Er en pådriver for at hele bankalliansen i Sparebank 1 så vel som resten av finans-Norge følger etter i grønn retning.  
 • Jobber systematisk med effektiv ressursbruk og med å redusere egen miljøbelastning, gjennom målrettet arbeid med blant annet å redusere avfall og reisevirksomhet. Banken har så langt redusert sitt totale CO2 utslipp i konsernet med 25 % og 19 % per ansatt.  
 • Stimulerer ansatte til større miljøbevissthet og engasjement gjennom flere interne tiltak (Ryddeuken, samarbeid med Hold Norge rent og andre aktiviteter knyttet til Miljøfyrtårn-sertifisering).  

Moderne Byggfornyelse AS

Moderne Byggfornyelse AS har fått prisen Årets Miljøfyrtårn 2020 (små og mellomstore virksomheter) for eksemplarisk miljøfremgang etter flere år med målrettet miljøledelse 

Bygg- og anleggssektoren står for en stor del av samfunnets direkte og indirekte utslipp, og har stor betydning for at Norge skal nå sine klimamål. Derfor gleder det juryen å kunne gi denne utmerkelsen til en tradisjonsrik og fremtidsrettet entreprenør med ekspertise  bærekraftig ombygging og rehabilitering av bygg.  

Siden entreprenøren ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2009, har den tatt jevne steg i stadig grønnere retning, og lykkes svært godt med å implementere helhetlig og systematisk miljøledelse. Virksomheten imponerer gjennom sitt kontinuerlige forbedringsarbeid både når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø-/klimabelastning, og kan vise til flere gode tiltak og resultater:

 • Virksomheten har hatt betydelig fremgang i sine miljøprestasjoner over tid: 
  • Har redusert CO2utslippet fra 110,62 CO2 tonn i 2009 til 54,45 CO2 tonn i 2019 
  • Har redusert totalt drivstofforbruk fra 18000 liter (2014) til 6000 liter (2019) 
  • Har redusert total mengde avfall fra 1290 tonn (2014) til 520 tonn (2019)  
  • Reduksjon i energi per kvadratmeter siden førstegangs sertifisering 
  • Jevn økning i antall miljøvennlige leverandører fra 21 i 2009 til 151 i 2019. 
  • Markant nedgang i sykefravær fra førstegangssertifisering. 
  • Økt sorteringsgraden fra 48,4 % i 2009 til 78,21 % i 2019. Flere av deres prosjekter har hatt tilnærmet 100 % sortering på byggeplass. 
 • Miljøarbeidet er godt forankret i øverste ledelse, samtidig som de ansatte også involveres aktivt. 
 • Virksomheten gjør jevnlige og omfattende risikovurderinger og oppfølging av avvik, og internkontrollen sikrer at mål følges opp og tiltak iverksettes. 
 • Virksomheten er et godt eksempel på at et helhetlig arbeid med HMS og internkontroll ivaretar både arbeidsmiljø og klima- og miljø.  
 • Virksomheten er en foregangsbedrift i arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA), og er også høyt ranket blant norske bedrifter på Equality check (vurdering av likestilling og bedriftskultur).  
 • Virksomheten etablerte jentegarderober på byggeplass før det ble et krav i tariffavtalen. 
 • Virksomheten har tatt initiativ til å videreutvikle sorteringsguiden til renovatøren Franzefoss ved å oversette til engelsk og polsk. Dette er avgjørende for å lykkes med avfallssortering i en bransje med mange fremmedspråklige ansatte. 
 • Virksomheten har vært med på forskningsprosjektet Upgrade Solutions hvor målet var å få i stand flere ambisiøse oppgraderinger av eksisterende yrkesbygg. Dette gjøres både gjennom å kartlegge potensialet for energioppgradering, og ved å utvikle og samle gode løsninger.  
 • Virksomheten har levert prosjekter som benytter Breeam-standarden, og jobber med å sikre at ansatte utvikler bredere kompetanse på Breeam inhouse.  
 • Virksomheten utnytter den tverrfaglige kompetansen til sine samarbeidspartnere for å finne gode løsninger i prosjektene, og jobber med å påvirke byggherre ved å legge frem mer miljøvennlige løsninger 
 • Virksomheten gjenbruker materialer så langt det er mulig, og samarbeider med et foretak som driver med resirkulering av overskuddsmateriell fra byggeplasser. 

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har fått utmerkelsen Årets Inspirasjon 2020 for sin offensive rolle med å fremme bærekraft for hele kommunen 

Norske kommuner står helt sentralt i det grønne skiftet, og er viktige aktører for å redusere klimagassutslippene i Norge. Det kan de gjøre gjennom egen drift, og gjennom å påvirke andre aktører – særlig næringslivet. Skal offentlig sektor kreve at næringslivet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må de gå foran med et godt eksempel og bruke de tilgjengelige virkemidlene som finnes.  

Det gjør Sandefjord kommune i aller høyeste grad, og er i så måte en stor inspirasjon i kommune-Norge, ifølge juryenMed sine 63 Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter, er de godt i gang med å «feie for egen dør», og går foran som et godt eksempel for resten av Sandefjord-bedriftene. Kommunen ligger allerede på en 5. plass på topplisten over kommuner med flest Miljøfyrtårn-sertifikater (totalt 186). Det skyldes en svært godt rigget kommuneadministrasjon, som sammen med en engasjert ordføreren, går i bresjen for å sette bærekraft på agendaen og øke miljøfokuset blant både innbyggere og næringsliv.

Utover et svært godt forankret Miljøfyrtårn-arbeid i kommuneledelsen, utmerker Sandefjord kommune seg spesielt gjennom flere tiltak som har bidratt til å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv og fremtidsrettede arbeidsplasser:

 • Har satt ambisiøse klimamål, og skal innen 2030 redusere klimautslippene med 40 prosent. Kommuneplanen bygger  flere av FNs bærekraftsmål 
 • Samarbeider på tvers av kommunalområder for å sikre at miljø, klima og bærekraft er med i alle beslutninger og planer. Har koblet miljøarbeidet i kommunen sammen med planarbeidet og har en klimakoordinator i tillegg til miljøfyrtårnkoordinator.  
 • Bruker sin innkjøpsmakt aktivt til å sette gode miljøkriterier ved offentlig anskaffelser.  
 • Etablerte en egen fabrikk i Vestfold som kunne håndtere matavfall og kumøkk fra lokale bønder for å lage biogass (Den Magiske Fabrikken).  
 • Tilrettelegging og samarbeid med flere sosiale entreprenører, frivillige lag og foreninger som fremmer inkludering og mestring for alle. 
 • Tett samarbeid med Sandefjord næringsforening og Sandefjord byen vår for å tilrettelegge for næringslivet.  
 • Jobber med et eget matsvinn-prosjekt for alle kommunens serveringssteder. 
 • Viser vei for bærekraftige bygg gjennom flere oppførte nybygg med blant annet solcellepanel, massivtre og sedumtak, og har satt konkrete mål om gjennomføring av bærekraftig områdeutvikling. 

Sandefjord kommune jobber helhetlig, aktivt og fremtidsrettet med klima- og miljøspørsmål, og med iver og vilje til å bidra til den nødvendige grønne omstillingen. Vi håper kommunes arbeid er til stor inspirasjon for resten av kommune-Norge! >> Se hele opptaket av den digitale prisutdelingen, inkludert innlegg fra Petter Gulli.