Stikkord: inkludering

Slik jobber vi med likestilt arbeidsliv

Slik jobber vi med likestilt arbeidsliv:

Bærekraft handler også om å være seg selv

Alle skal kunne være den de er uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet eller religion. Det er bærekraftig utvikling. Sosiale forhold og likestilling sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.
 
I november 2021 ble Miljøfyrtårn stolt sertifisert innen Likestilt arbeidsliv, og vi er nå i prosessen med å bli resertifiserte. Denne nasjonale sertifiseringsordningen er en dokumentasjon at virksomheten jobber systematisk for mangfold og likestilling på arbeidsplassen.

Les mer om hvordan vi jobber med sosial bærekraft og likestilt arbeidsliv.

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning, og ansattgruppen skal speile det markedet vi betjener. Vi ønsker å ha medarbeidere fra ulike samfunnslag, kulturer og med en variert faglig bakgrunn. For å sikre differensiert kunnskap og erfaring, ønsker vi å ha en jevn fordeling av ansatte i aldersspennet fra 20 år og opp til pensjonsalder.     

Vår visjon er en verden der verdiene skapes på en bærekraftig måte.

  • Vi baserer vårt arbeid på et samfunnsoppdrag som sier at vi skal utvikle løsninger som bidrar til at både miljø, mennesker og virksomheter vinner.
  • Vi mener at et arbeidsmiljø som er raust, åpent og mangfoldig er helt avgjørende for at vi skal nå våre mål.
  • Vi har definert noen sentrale verdier som beskriver hvordan vi skal jobbe: Vi skal være skikkelig ambisiøse, kunnskapsbaserte og samskapende.


For å få det til må vi skape trygghet og våge å se utfordringer fra nye vinkler. Og ikke minst må vi utnytte kraften som ligger i å jobbe sammen i et fellesskap der hver og en bidrar med ulike kompetanser, fagdisipliner, bakgrunner og erfaringer.

Les mer om hvordan vi jobber med sosial bærekraft og likestilt arbeidsliv

Les mer