Tips kategori: Arbeidsmiljø

Informasjonsfilm om asbest

Tiltak:

Sørg for at ansatte som risikerer å utsettes for asbest får god informasjon om temaet. Bruk gjerne filmen «Bitte små biter» fra Forum for Miljøkartlegging og Asbestforum.

Se filmen her: https://www.youtube.com/watch?v=g1xA5TiiYYg

 

Fakta/informasjon:

Asbest har vært forbudt å benytte i bygg siden 1986. Allikevel eksponeres arbeidstakere i byggfag, daglig. Helsemyndigheter i mange land frykter en «tredje bølge» med krefttilfeller. «Tredje bølge» er alle arbeidstakere som mangler kunnskap om asbest, som også i dag kan bli eksponert for asbeststøv, og som ikke beskytter seg.

For første gang er det produsert en informasjonsvideo om asbest. Denne er ment for alle i byggfag og er ment å gi informasjon om hva asbest er, hvor man kan finne asbest og hvordan man skal reagere ved mistanke.

Gjennom sin informative tilnærming og evne til å engasjere seerne, tar «Bitte Små Biter» et stort skritt mot å øke bevisstheten om asbest og bidrar til å beskytte menneskers helse og velvære.

 

Takk til Eriksen HMS for tipset! 

Arbeidsmiljø: Sjekkliste for transportoppdrag

Tiltak

For å skape et godt arbeidsmiljø og forbygge skader blant de som utfører transportoppdrag kan det være nyttig å ha en sjekkliste med punkter som ofte er aktuelle blant transportvirksomheter.

Aktuelle punkter kan være:

 • Varighet på skift
 • Ugunstig arbeidstid
 • Variasjon i arbeidsoppgaver
 • Press på tid/inntjening
 • Tunge løft/overbelastning
 • Ergonomi/tilpasning
 • Vibrasjoner
 • Innånding av eksos
 • Støy
 • Arbeidsulykker
 • Opplæring
 • Bemanning

 

Fakta/informasjon

Sykefraværet innenfor transportbransjen har ligget på et høyt nivå over tid sammenliknet med andre næringer (NAV). Yrkesgruppen sjåføryrker har større risiko for enkelte helseplager sammenliknet med alle yrkesaktive (NOA). Dette har sammenheng med at de i større grad er utsatt for risikofaktorer som for eksempel lange arbeidsuker, ukurant arbeidstid, ensidig arbeid, press på tid og inntjening, tunge løft, vibrasjoner og innånding av eksos.

Spesielt nærdistribusjon er preget av stress, lite tilrettelagte leveringsforhold og fare for overbelastning i forbindelse med levering fra bil til kunde.

Arbeidsulykker er også en betydelig utfordring, og transport er blant de næringsgruppene med flest antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1000 sysselsatte, og flest antall arbeidsskadedødsfall. Halvparten av alle dødsfall innen bygg og anlegg, transport og lagring, jordbruk og industri de siste årene involverte kjøretøy.

 

Les mer

Arbeidslivet: Hardere hverdager bak rattet

Arbeidstilsynet: Transport

Forskrift om arbeidstid for sjåfører i vegtransport

STAMI – NOA: Sjåføryrker

En bra dag på jobb

Tiltak:

Bruk verktøyet «En bra dag på jobb» for å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er gratis, bransjetilpasset og basert på forskning.

 

https://enbradagpajobb.no/

Risikohjelpen

Tiltak: 

Bruk Arbeidstilsynets verktøy «Risikohjelpen» for bransjetilpasset og gratis hjelp til å gjennomføre risikoanalyse.

Podcasten Mitt Mangfoldsavtrykk

Tiltak

Lytt til podcasten Mitt mangfoldsavtrykk  som blant annet skal gi næringslivet konkrete innspill til hvordan rekruttere og beholde mangfoldet i bedriftene. Podcasten er utviklet av Deloitte og Big Enough Global.

 

Hør podcasten her eller der du hører podcast.

Podcasten Fremtidens Næringsliv

Tiltak

Lytt til podcasten «Fremtidens Næringsliv». Dette er podcasten til United Nations Global Compact Norge. Tema er bærekraft og business.

 

Nettavisen Klimalederen

Tiltak: 

Abonner på Klimalederen, en gratis nettavis spesielt rettet mot toppledere og beslutningstakere som trenger å holde seg oppdatert på de viktigste nyhetene innen klima og energi.

 

Klimalederen er et samarbeid mellom Energi og Klima og Skift – Næringslivets klimaledere.

Podcast og webinarer fra Miljødirektoratet

Tiltak

Følg med på Miljødirektoratets webinarer om miljø, og hør klimapodcasten om klimaarbeid i kommuner.

 

Fakta/informasjon

Miljødirektoratet arrangerer jevnlig webinarer om ulike miljøtema. Webinarene sendes live fra Miljødirektoratets nettsider, men de kan også sees på Youtube i ettertid. Ved å følge med på relevante webinarer jevnlig får man både med seg oppdatert kunnskap om viktige tema, og inspirasjon til tiltak som kan gjennomføres i virksomheten.

Miljødirektoratets Klimapodcast er en podcast om klimaarbeid i kommuner, som handler om tiltak ulike kommuner har gjort for å kutte klimagassutslipp. Den finnes både på Miljødirektoratets nettsider og i de fleste podcast-apper.

Sikkert arbeid nær kaikant

Tiltak:

 • Lage rutine for at alle som oppholder seg yrkesmessig på kai- og havneområder skal bruke redningsvest eller flyteplagg ved arbeid nær kaikant.
 • Sikre at det er vedlikeholdte og merkete leidere ned til laveste sjøvannsnivå, og med jevn avstand i alle havneområder.

 

Takk til InErgeo for tipset!

Treningsutstyr i fellesområde

Tiltak:

Sett ut treningsmatter, medisinballer, balanseputer og/eller annet treningsutstyr i fellesområdet så medarbeiderne kan gjøre ulike treningsøvelser ved behov.

 

Fakta/informasjon:

Mulighet til å bevege kroppen og strekke ut musklene i løpet av arbeidsdagen vil være positivt for ansatte som sitter mye stille. Helsedirektoratet anbefaler å begrense tiden man sitter i ro, og heller stykke opp tiden man sitter stille med mer aktive perioder.

 

Les mer: 

Anbefalinger fra Helsedirektoratet om fysisk aktivitet og mindre stillesitting

 

Takk til Dentalstøp Tannteknikk AS for tipset!

Automatisk lukking av avtrekksskap

Tiltak:

Monter avtrekksskap med automatisk lukking av skapdør og/eller alarm når skapdøra står åpen uten at noen arbeider der. Hensikten med dette er å redusere faren for at skadelige gasser lekker ut i rommet.

 

Gassflasker

Tiltak:

Dersom virksomheten bruker eller oppbevarer gassflasker, sørg for at disse lagres på en trygg måte (stående, sikret mot å falle, adskilt fra tennkilder og i et lager med lufting).

 

Fakta/informasjon:

Gassflasker er en betydelig risikokilde i enhver virksomhet som benytter eller oppbevarer dette. Noen gasser er brennbare eller eksplosive og gassflasker med høyt trykk (over 15 bar) kan utgjøre en HMS-risiko om ventilen slås av. Alle gassflasker skal lagres stående og sikret mot å falle, i en container eller et lagerrom som er merket med «gass under trykk». Lageret må ha lufting slik at gasslekkasjer ikke samler seg opp. Det må ikke lagres tennkilder (nødbluss, fyrverkeri, lett brennbare væsker, Lithium-Ion batterier eller lignende) sammen med gassflaskene.

 

Takk til InErgeo for tipset!  

Nye maskiner

Tiltak:

Ved innkjøp av nye maskiner, prioriter maskiner som ikke avgir luftforurensning, som bruker lite kjemikalier og som har så lavt støynivå som mulig.

 

Fakta/informasjon:

Støynivå og mengden støv i lufta er viktige påvirkningsfaktorer på det fysiske arbeidsmiljøet. Arbeidsplasser med godt inneklima lønner seg, da det kan gi lavere sykefravær og økt produktivitet. Redusert bruk av kjemikalier er også viktig for å unngå helsefare og skadelige utslipp til vann.

Vaksinasjonsprogram for alle ansatte

Tiltak:

 • Tilby alle arbeidstakere et vaksinasjonsprogram som inkluderer alle relevante vaksiner for det arbeidet som utføres i virksomheten.

 

Fakta/informasjon:

Vaksinasjon av ansatte på en arbeidsplass gjøres både for å redusere risikoen for sykdom hos den enkelte arbeidstaker, og for å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre. Noen typer vaksinasjon er arbeidsgivere pålagt å tilby, blant annet gjennom forskrift om utførelse av arbeid, arbeidsmiljøloven og forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. Andre vaksiner som ikke er direkte knyttet til arbeidet som utføres kan man velge å tilby likevel for å redusere sykefraværet og styrke beredskapen på arbeidsplassen.

 

Les mer:

Rengjøring på vanskelige steder

Tiltak:

 • Sørg for jevnlig støvsuging og vask også på vanskelig tilgjengelige steder i lokalet.

 

Fakta/informasjon:

Jevnlig rengjøring av hele lokalet, også vanskelig tilgjengelige kroker, bidrar til bedre innemiljø. Spesielt allergikere og astmatikere vil få et mye bedre fysisk arbeidsmiljø dersom man forbedrer luftkvaliteten og reduserer mengden papirstøv i lokalet.

Pollenspredning

Tiltak:

 • Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.

 

Fakta/informasjon:

Av hensyn til allergikere bør man unngå å plante for mange trær av allergifremkallende tresorter som bjørk, or, hassel og selje i nye parkanlegg som står nær bebyggelse. Et godt alternativ til bjørk er rogn.

Trygg truckkjøring

Tiltak:

 • Ha fokus på trygg og riktig truckkjøring for å unngå skader og ulykker.

 

Fakta/informasjon:

Ifølge Arbeidstilsynet er truck en av maskinene som er involvert i flest ulykker. Ulykkene kan ramme både føreren av trucken og andre personer i lageret, i tillegg til at gods og materiell skades. Vanlige årsaker til ulykker med truck er bruk av feil type truck, dårlig sikring av last, dårlig sikring av kontainere og tilhengere, feil og mangler på trucken og høy fart.

 

Les mer:

Studentoppgaver

Tiltak:

 • Inngå samarbeid med et universitet eller høyskole og tilby studenter å skrive masteroppgave eller bacheloroppgave om et tema virksomheten arbeider med.

 

Fakta/informasjon:

Samarbeid med master- eller bachelorstudenter kan bidra til å undersøke temaer virksomheten ikke har tid til å studere på egenhånd, og dermed får virksomheten mer kunnskap. I tillegg gir det god arbeidstrening for studentene, og gjør det lettere for dem å tilpasse oppgaven sin til noe yrkesrelevant.

Fagbrev

Tiltak:

 • Gi ansatte som ønsker det muligheten til å ta fagbrev innenfor aktuelt arbeidsområde, for eksempel gjennom ordningen «Fagbrev på jobb».

 

Fakta/informasjon:

«Fagbrev på jobb» er en ordning som gir arbeidstakere muligheten til å ta fagbrev i faget han eller hun arbeider med på egen arbeidsplass. Dette er en fleksibel måte for arbeidstakere å ta fagprøven på uten at de må gå gjennom et normalt løp på videregående skole, og det gir fritak fra fellesfagene. Arbeidstaker må ha vært ansatt i en stilling i minimum 12 måneder, og må være i en fast stilling for å kunne benytte seg av avtalen. Arbeidstaker og bedrift må inngå en avtale om opplæring som fører til fagprøven, og denne avtalen må godkjennes av fylkeskommunen.

 

Les mer:

Ordningen fagbrev på jobb