Næringspolitisk virkemiddel

Bak stiftelsens formål om Miljøfyrtårn-sertifisering av virksomheter, ligger et grunnleggende ønske om en adferd som reduserer miljøbelastningen, bedrer arbeidsmiljøet og oppnår konkurransefortrinn på bakgrunn av sertifiseringen. Derfor ser vi også på sertifiseringsarbeidet som et næringspolitisk virkemiddel i kommune-Norge.

Både nasjonal og lokal miljø- og næringspolitikk bør ha insentiver som understøtter miljøledelse i private og offentlige virksomheter.

Nasjonale myndigheters uttalte holdning om at det private næringsliv må ta sin del av ansvaret for et grønt skifte, gjør det også nødvendig å ha fokus på insentiver for å drive miljøvennlig. Det skal være lønnsomt å foreta grønne investeringer, og både skatte- og avgiftssystemet og andre virkemidler kan brukes for å motivere og stimulere miljøledelse og sertifisering i næringslivet. 

Kommunenes rolle og ansvar

Norske kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å redusere klimagassutslippene i Norge. Det kan de gjøre gjennom egen drift, og de kan gjøre det gjennom å påvirke andre aktører – særlig næringslivet. På samme måte som nasjonale myndigheter har insentiver for å stimulere næringslivet til miljøledelse, kan lokale myndigheter gjøre det. Kommuner påvirker det ytre miljøet på ulike måter. For eksempel gjennom å være en stor innkjøper av varer og tjenester, eier av store bygningsmasser, samfunns- og arealplanlegger, og gjennom transport og avfallshåndtering. 

Skal offentlig sektor kreve at næringslivet gjennomfører ressurskrevende miljøtiltak, må de gå foran med et godt eksempel og samtidig være åpne om hva de gjør. Et eksempel er offentlige innkjøp. Offentlig sektor handler årlig for om lag 400 milliarder kroner. Det gjør dem til en stor og viktig innkjøper med markedsmakt, med et stort potensiale i å benytte sin posisjon til å stille miljøkrav ved kjøp av varer og tjenester.

Styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn har vedtatt en policy som definerer stiftelsens holdninger til sentrale miljømessige rammevilkår, som norske virksomheter til en hver tid jobber under.